Zurück zu Buchstaben

K

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

 


 

kabaret (m), (-tu) Kabarett (n),; Tschech. kabaret (m),;
Poln. kabaret (m)
kabejl (m), (-bla, pl.-le) (Elekt.) Kabel (n) (Elekt.),; kabejl łod
telefónu, Telefonkabel (n),; kabejl łod štrołmu,
Stromkabel (n),; połozyć kabejl, Kabel verlegen,; Slow.
kábel (m) (Elekt.),; Tschech.
kabel (m) (Elekt.),; Poln.
kabel (m) (Elekt.)
kabina ( f ), (-ny, pl.-ny) Kabine ( f ),; kabina do přebłócyniou,
Umkleidekabine ( f ),; kabina na łodzi, Schiffskabine ( f
),; kabina do głosowaniou, Wahlkabine ( f ),; Tschech.
kabina ( f ),; Poln.
kabina ( f )
kablowy (Adj), (-wego) Kabel-,; kablowou telewizjou, kablowy fernsehn,
Kabelfernsehen (n),; bâbyn
kablowy, Kabeltrommel ( f ),; Poln. kablowy (Adj)
kabłųk
(m), (-ka, pl.-ki)
Bogen (m), Bügel (m),; kabłųk
mostu, Brückenbogen (m),; Slow.
oblúk (m),; Poln.
kabłąk (m)
kabłųkowaty
(Adj)
bogenförmiger (Adj), bügelförmiger
(Adj), gekrümmter (Adj),; Poln. kabłąkowaty
(Adj)
kaboutek (m), (-tka, pl.-ki) Rock (m), Jacke ( f ), Sakko (n), Mantel (m),;
Łoblec se na drógâ
kaboutek, bo jes zimno., Ziehe dir auf den Weg ein Sakko (Mantel)
an, weil es kalt ist.; Slow.
kabát (m),; Tschech.
kabát (m), kabátek
(m),; Poln.
kurtka ( f ), płaszcz (m)
kabza ( f ), (-ze, pl.-ze) Bekleidungstasche ( f ), Hosentasche ( f ),
Manteltasche ( f ), Jackentasche ( f ),; Wciś
mjŷsek z pjųndzmi do kabze., Stecke den Geldbeutel in
die Bekleidungstasche ein.; Kabza łod galout, Hosentasche (
f ),; kabza łod mantla, Manteltasche ( f ),; gospodařić
do swojej kabze, in die eigene Tasche arbeiten,; Slow.
kapsa( f ),; Tschech.
kapsa ( f ),; Poln.
kieszeń ( f )
kachla ( f ), (-le, pl.-le) Kachel ( f ), Wandkachel ( f ),; kachla do pjeca,
Ofenkachel ( f ),; kachle před
kuchniâ, Wandkacheln für die Küche (pl.),; sh.
auch, fliza (
f ),; Slow.
kachĺa ( f ),; Tschech.
kachel (m),; Poln.
kafel (m), płytka ( f )
kachlouk (m), (-ka, pl.-ki) Kachelofen (m),; Zatop w kachlouku., Mache im
Kachelofen das Feuer an.; Tschech. kachlová
kamna (n / pl.),; Poln. piec (m) kaflowy
kachlować
(Vb), (-lujâ)
kacheln (Vb), fliesen (Vb),; kachlować
kuchniâ, die Küche kacheln,; Poln.
kaflować (Vb), kłaść (Vb) kafle , kłaść
(Vb) płytki
kacka ( f ), (-ki, pl.-ki) (Zool.) Ente ( f ), (Zool.),; dziwjou kacka, Wildente ( f
),; upjecónou kacka,
gebratene Ente, (Entenbraten (m)),; Łóna sie kolybje
jak kacka., Sie watschelt wie eine Ente.; Slow.
kačka ( f )
(Zool.),; Tschech.
kachna ( f ) (Zool.),; Poln.
kaczka ( f ), (Zool.)
kacma ( f ), (-my, pl.-my) Wirtshaus (n), Schenke ( f ),; Wypjyli my w
kacmje po piwje., Wir haben im Wirtshaus ein Bier getrunken.;
Wlejziymy do kacmy., Wir kehren in das Wirtshaus ein.; Slow.
krčma ( f ),; Tschech.
krĉma ( f ),; Poln.
karczma ( f ), gospoda ( f )
kacmourka ( f ), (-ki, pl.-ki) Gasthaus-Wirtin ( f ), Schenkwirtin ( f ),;
Kacmourka nó nacepi ze becki
dwje kufki piwa., Die Wirtin capft uns vom Fass zwei Humpen Bier
ab.; Poln. karczmarka ( f )
kacmouř
(
m), (- řa,
pl.-ře)
Schenkwirt (m),; Poln. karczmarz (m)
kacųntko
(n), (-ka, pl.-ka)
Entchen (n),; Kacka z kacųntkóma
pływou po dole., Eine Ente schwimmt mit den Entchen auf dem
Teich.; Poln. kaczę
(n)
kadubek (m), (-bka, pl.-bki) Nistkasten (m), Starkasten (m),; W tý
kadubku lŷgų škorce., In diesem Nistkasten
brüten Stare.; Powjejsiymy na tý strómje
kadubek., Wir hängen auf diesem Baum einen Nistkasten auf.;
Poln.
budka dla ptaków, budka do gnieżdżenia
kadzić
(Vb), (-dzâ)
1) Weihrauch abbrennen,; 2) scheißen
(Vb), (vulg.), nakadzić do
galout, in die Hosen scheißen (Vb), (vulg.),;
Slow.
kadiť (Vb),;
Tschech.
kadit (Vb),; Poln. 1) kadzić
(Vb), 2)
srać (Vb) (vulg.)
kadzidło
(n), (-ła, pl.-ła)
1) Weihrauchkessel (m), 2)
Weihrauch (m),; Slow. 1), 2) kadidlo (n),; Tschech.
1) kadidelnice ( f ), Weihrauchkessel (m), 2) kadidlo
(n), Weihrauch (m),; Poln. 1) kadzielnica( f ), 2)
kadzidło (n)
kafej (m), (-ju) Kaffee (m),; prawy kafej (m), Bohnenkaffee (m),;
malckafej (m), Malzkaffee (m),; pomlouć
kafej (m), Kaffee mahlen (Vb),; zaprosić kogo na kafej (m),
jemanden zum Kaffee einladen (Vb),; kafej z mlyký, Kaffee
mit Milch,; pić kafej (m), Kaffee trinken (Vb),; dostać
šoulkâ kafeju, eine Tasse Kaffee bekommen,; Slow.
káva ( f ),; Tschech.
káva ( f ),; Poln.
kawa ( f )
kafejkana ( f ), (-ny, pl.-ny) Kaffeekanne ( f ),; Nalej tyn uwařóny
kafej do kafejkany., Gieße den gekochten Kaffee in die
Kaffeekanne ein.; hynkejl łod kafejkany, Henkel von der
Kaffeekanne,; deklik łod kafejkany, Deckel von der
Kaffeekanne,; Poln.
dzbanek (m) do kawy
kafejmila ( f ), (-le, pl.-le) Kaffeemühle ( f ),; pomlouć
kafejmilų kafej (bołnenkafej (m)) , mit der Kaffeemühle
Kaffee (Bohnenkaffee (m)) mahlen,; Poln.
młynek (m) do kawy (naturalnej, ziarnistej)
kaganiec (m), (-ańca,
pl.-ańce)
Maulkorb (m),; kaganiec před
psa, Hundemaulkorb (m),; zawdziouć psowi kaganiec, dem Hund
einen Maulkorb anlegen (Vb),; sh. auch, małlkorb
(m),; Tschech.
náhubek (m), koš (m), košik (m),; Poln.
kaganiec (m)
kajak (m), (-ka, pl.-ki) Paddelboot (n), Kajak (m / n),; Tschech.
kajak (m),; Poln. kajak (m)
kajdanki (pl.), (-kôw) Handschellen (pl.),; Załozyli
mu kajdanki., Sie haben ihm die Handschellen angelegt.; sh. auch,
fesle (pl.),;
Poln. kajdanki
(pl.)
kajplować
(Vb), (-lujâ)
schachern (Vb), veräußern (Vb),
Tauschgeschäfte machen (Vb),; kajplować
(Vb) z cý, mit etwas schachern (Vb),; sh. auch,
(pře-, za-)
kajplować
(Vb),;
sh. auch, šachrować
(Vb),; Tschech.
ĉachrovat (Vb), zaĉachrovat (Vb),;
Poln.
targować (Vb)
się, przemieniać (Vb) towar
Kajro (n), (Geogr.) Kairo (n), (Geogr.),; Poln. Kair (m),
(Geogr.)
kajuta ( f ), (-ty, pl.-ty) Kajüte ( f ), Kabine ( f ),; Tschech.
kajuta ( f ), kabina ( f ),; Poln. kajuta ( f )
kajzer (m), (-zra, pl.-zry) Kaiser (m),; sh. auch, cesouř
(m),; Poln.
cesarz (m),;
kajzerka ( f ), (-ki, pl.-ki) Kaiserin ( f ),; sh. auch, cesařowou
( f ),; Poln.
cesarzowa ( f )
kakać
(Vb), (Kin.Spr.)
kacken (Vb), (Kin.Spr.),; Notdurft verrichten
(Vb),; sh. auch, nakakać
(Vb), wykakać (Vb)
sie,;
Tschech.
(na-, po-, vy-..se) kakat (Vb), (Kin.Spr.),;
Poln.
robić (Vb) kupkę (Kin.Spr.)
kakało
(n), (-ła)
Kakao (m), Kakau (m),; W tej šokoladzie
jes kâs kakała., In dieser Schokolade ist viel Kakau.;
kakało z mlyký, Milch-Kakaugetränk,; Tschech.
kakao (n),; Poln.
kakao (n)
kaktus (m), (-sa, pl.-se), (Bot.) Kaktus (m), Kaktee ( f ), (Bot.),; W tý
roku mi tyn kaktus pjyrsy rouz kwitnie., In diesem Jahr blüht
mir der Kaktus zum ersten mal.; Tschech.
kaktus (m) (Bot.),; Poln.
kaktus (m), (Bot.)
kaliber (m) (Mil.),(-bra, pl.-bry) 1) Kugelkaliber (n),; Geschoßkaliber
(n) (Mil.),; kaliber łod
kulki, Kugelkaliber (n), Geschoßkaliber (n),; 2)
Charakterart ( f ),; Łón to jes ale ciŷzki
kaliber
., Er ist ein
schwieriger, (sturer, dickköpfiger) Mensch.; Tschech.
kalibr (m) (Mil.),; Poln.
1)
kaliber (m) (Mil.), 2)
uparty, nieustępliwy,
zawzięty człowiek (m)
kalić
(Vb) sie,
(sie..-lâ)
1) angelatscht kommen (Vb), ungebeten
eindringen (Vb), herkommen (Vb),; Łón
sie tu juzaś kali., Er dringt hier wieder (ungebeten) ein.;
sh. auch, (
při-, w-, za-) kalić
(Vb) sie,;
Poln. wchodzić
(Vb) bez zaproszenia, wdzierać (Vb) się
kalina ( f ), (-ny, pl.-ny), (Bot.) Schneeball (m), (Bot.),; Tschech. kalina (
f ) (Bot.),; Poln. kalina ( f ), (Bot.)
kalkulacjou ( f ), (-jej) Kalkulation ( f ), Berechnung ( f ),; Tschech.
kalkulace ( f ),; Poln. kalkulacja ( f )
kaloryjou ( f ), (-je, pl.-je) Kalorie ( f ),; Douwó
při joudle pozôr na te kaloryje, bo bardzo rubnâ.,
Ich gebe beim Essen auf die Kalorien Acht, weil ich sehr an
Gewicht zunehme.; Tschech. kalorie ( f ),; Poln.
kaloria ( f )
kalyka (m), (-ki, pl.-ki) Krüppel (m), Versehrter (m),; Łón
jes kalykų., Er ist ein Krüppel. (ein Versehrter ),;
sh. auch, skalycyć
(Vb) sie
,; Slow.
kalika (m),; Tschech.
mrzák (m),; Poln.
kaleka (m)
kalyndouř
(m), (-řa, pl.-ře)
Kalender (m), Terminkalender (m),; rocny
kalyndouř, Jahreskalender (
m),; Zajzdři na kalyndouř, chtorego dzisiej mómy.,
Schau auf dem Kalender nach, welcher Tag wir heute haben.; Slow.
kalendár (m),; Tschech.
kalendář (m),; Poln.
kalendarz (m)
kalyndouřik
(m), (-ka, pl.-ki)
Taschenkalender (m),; Tschech. kalendářik
(m),; Poln. kalendarzyk (m)
kała
( f ), (-ły, pl.-ły)
großer, unförmiger Kopf (m), Dej mu po
kale., Knalle ihm eine auf die Birne. (auf den Kopf),; sh. auch,
głowa
( f ),; Poln.
głowa ( f ), (duża, niekształtna, nieforemna)
kałamař
(m), (-řa, pl.-ře)
Tintenfaß (n),; tųkać
we kałamařu pjórko, die Schreibfeder im
Tintenfaß eintauchen (Vb),; sh. auch, tintenfas
(m),; Tschech. kalamář
(m),; Poln. kałamarz
(m)
kałgómin
(m), (-nu, pl.-ny)
Kaugummi (m),; zuć
(Vb) kałgómin, Kaugummi kauen (Vb),; Tschech.
žvýkací guma ( f ),;
Poln. guma ( f ) do żucia
kałuza
( f ), (-ze, pl.-ze)
1) Pfütze ( f ), Lache ( f ),; kałuza
na dródze, Pfütze auf der Straße, (Wasserlache
( f )),; 2) kleiner
Teich (m),; kacki pływajų po kałuzie, Die Enten
schwimmen auf einem kleinem Teich.; sh. auch, doł
(m),; Slow.
1)
kaluž ( f ),;
Tschech. 1)
kaluž ( f ), kalužina ( f ), louže ( f ),; Poln.
1)
kałuża ( f
), 2) mały staw
(m)
kamejla ( f ), (-le, pl.-le) (Zool.) 1) Kamel (n), (Zool.),; 2) Kamel
(als Schimpfwort),; Ty kamejlo!, Du Kamel!; Tschech.
velbloud (m) (Zool.),; Poln. 1) wielbłąd
(m), (Zool.), 2)
wyzwisko, (Ty
wielbłądzie!)
kamejlhardeka ( f ), (-ki, pl.-ki) Kamelhaardecke ( f ),; Přikryj
mje tų kamejlhardekų., Decke mich mit der
Kamelhaardecke zu.; Poln. koc (m) z sierści
wielbłąda
kamera ( f ), (-ry, pl.-ry) Filmkamera ( f ),;
Łóni krųncų kamerų film., Sie machen
mit der Kamera Dreharbeiten
für einen Film.; Tschech.
kamera ( f ),; Poln.
kamera ( f ) (filmowa)
kamf (m), (-fu) Kampf (m),; Lebenskampf (m),; Z tý
to był wielki kamf., Damit war ein großer Kampf.
(Lebenskampf (m),; Poln.
walka życia
codziennego
kamgarn (m), (-nu) Kammgarn (n),; Poln. kamgarn (m)
kamilentej (m), (-ju) Kamillentee (m),; kamilentej před
dziejcio, Kamillentee für das Kind (n),; sh. rumjanek
(m),; Poln. napar z rumianku
kamjyniować
(Vb), (-niujâ)
steinigen (Vb),; kamjyniować
(Vb) kogo, jemanden steinigen (Vb),; Poln.
kamieniować (Vb)
kamjynisty (Adj), (-tego) steiniger (Adj),; kamjynistou dróga,
steiniger Weg (m),; Poln.
kamienisty (Adj)
kamjyń
(m), (-nia, pl.-nie)
Stein (m),; kamjynie na drógâ,
Pflastersteine (pl.),; kamjyń na granicy, Grenzstein (m),;
młyński kamjyń, Mühlenstein (m),; kamjyń
grobowy, Grabstein (m),; kamjynie zołciowe, Gallensteine
(pl.),; křiz z kamjynia, Steinkreuz (n),; Ślejciou mi z
serca kamjyń, Ein Stein ist mir vom Herzen gefallen.; Łón
mou serce jak kamjyń., Er hat ein Herz aus Stein.; ciepnųńć
kamjyniý, mit einem Stein werfen,; Ta łôdź
posła na dno jak kamjyń., Das Schiff ist wie ein Stein
gesunken.; Nie łostoł tá kamjyń na
kamjyniu., Dort ist kein Stein auf dem anderen liegen geblieben.;
Slow.
kameň (m),; Tschech.
kámen (m),; Poln.
kamień (m)
kamycek (m), (-cka, pl.-cki), (dim.) Steinchen (n), (dim.),; Tschech. kamínek
(m),; Poln. kamyczek (m), (dim.)
Kanada ( f ), (-dy), (Geogr.) Kanada (n), (Geogr.),; Slow. Kanada ( f )
(Geogr.),; Tschech. Kanada ( f ), (Geogr.),; Poln.
Kanada ( f ), (Geogr.)
kanal (m), (-lu) Kanal (m), Graben (m), Verbindungskanal zweier
Wasserstraßen,; morski kanal (m), Seekanal (m),; kanal łod
wentilacjej, Ventilationskanal (m),; Slow.
kanál (m),; Tschech. kanál
(m),; Poln.
kanał (m)
kanalizacjou ( f ), (-jej) Kanalization ( f ),; přiłųncyć
budynek do kanalizacjej, ein Haus an die Kanalisation anschließen
(Vb),; Slow. kanalizácia
( f ),; Tschech.
kanalizace ( f ),; Poln. kanalizacja ( f )
kanalizować
(Vb), (-zujâ)
kanalisieren (Vb), 1) kanalizować
řykâ, Fluss kanalisieren (Vb), (schiffbar machen),; 2)
skanalizować drógâ,
Straße kanalisieren (Vb),( mit Kanalisation versehen),;
Poln. 1)
użeglownić (Vb) rzekę, 2)
skanalizować (Vb) drogę
kanarek (m), (-rka, pl.-rki), (Zool.) Kanarienvogel (m), (Zool.),; śpjyw
kanarka, Kanarienvogel-Gesang (m),; Slow.
kanárik (m) (Zool.),; Tschech.
kanárek (m), (Zool.), kanár (m)
(Zool.),; Poln.
kanarek (m), (Zool.)
kancler (m), (-ra, pl.-ry) Kanzler (m),; Slow. kancelár
(m),; Poln. kanclerz (m)
kandidat (m), (-ta, pl.-ty) Kandidat (m), Bewerber (m),; Slow.
kandidát (m),;
Tschech. kandidát
(m),; Poln.
kandydat (m)
kandidatka ( f ), (-ki, pl.-ki) Kandidatin ( f ),; Tschech. kandidátka
( f ),; Poln.
kandydatka ( f )
kania ( f ), (-nie, pl.-nie), (Zool.) Weihe ( f ), (Zool.), Milan (m), (Zool.),; Nad
polý furgou kania ( f ).,
Über dem Feld fliegt eine Weihe ( f ).; Poln.
kania ( f ) , (Zool.)
kanister (m), (-tra, pl.-try) Kanister (m), Behälter (m),; kanister na
bencin, Benzinkanister (m),; wylouć
co ze kanistra, aus dem Kanister etwas ausgießen (Vb),;
Tschech. kanystr (m),; Poln. zbiornik (m), (np. na
benzynę)
kanta ( f ), (-ty, pl.-ty) Kante ( f ), Rand (m),; kanta łod
stoła, Tischkante ( f ),; kanta łod deski, Brettkante (
f ),; Poln. kant (m), krawędź
( f ), okraj (m)
kantholc (m), (-ca, pl.-ce) Kantholz (n),; podpřyć
co kantholcý, etwas mit einem Kantholz unterstützen
(Vb),; Poln. kantówka
( f ), krawędziak (m)
kantina ( f ), (-ny, pl.-ny) Kantine ( f ),; Pôdziymy
jejś do kantiny., Wir gehen zur Kantine essen.;
Tschech.
kantýna ( f ),; Poln.
kantyna ( f )
kanuna ( f ), (-ny, pl.-ny) Kanone ( f ), Geschütz (n),; střejlać
kanunóma, mit Kanonen schießen (Vb),;
Tschech. dělo (n),
kanón (m),; Poln.
działo (n), armata ( f )
kapa ( f ), (-py, pl.-py) Kappe ( f ), Deckel (m), Verschlußkappe ( f
),; kapa łod třewika,
Schuhkappe ( f ),; kapa łod wentila do koła, Kappe vom
Fahrradventil (n), Ventilkappe ( f ),; kapa łod fylera,
Schraubkappe vom Füllfederhalter,; Poln.
kapa ( f ) (nakrycie), k
apka
( f ), nosek (u obuwia), zakrętka ( f )
kapać
(Vb),
tropfen (Vb), (herab) tröpfeln (Vb), triefen
(Vb),; Pot mu z coła kapje.,
Der Schweiß trieft ihm von der Stirn.; Desc kapje z dachu.,
Der Regen tropft vom Dach.; sh. auch, přikapać
(Vb),; Tschech.
kapat (Vb),; Poln.
kapać (Vb)
kapaniy (n), (-niou) Triefen (n), Tröpfeln (n),; Poln.
kapanie (n)
kapejlónek
(m), (-nka, pl.-nki)
Kaplan (m),; Mómy
u nous młodego kapejlónka., Wir haben bei uns einen
jungen Kaplan (m).; Slow.
kaplán (m),; Tschech. kaplan (m),; Poln.
kapelan (m), wikariusz (m), wikary (m), młody
ksiądz
kapela ( f ), (-le, pl.-le) Musikkapelle ( f ),; Na wesejlu grała
kapela., Zur Hochzeit spielte eine Kapelle.; marškapela (
f ), Marschkapelle ( f ),; Slow.
kaplnka ( f ),; Tschech.
kapela ( f ),;
Poln.
kapela ( f ), orkiestra ( f )
kapelmajster (m), (-tra, pl.-try) Kapellmeister (m),; Před
kapeló mašjyruje kapelmajster., Vor der
Musikkapelle marschiert der Kapellmeister.; Poln.
kapelmistrz (m)
kapital (m), (-lu) Kapital (n),; społkowy
kapital (m), Gesellschaftskapital (n),; swôj
kapital (m), Eigenkapital (n),; Tschech.
kapitál (m),; Poln.
kapitał (m)
kapitalismus (m), (-su) Kapitalismus (m),; Tschech. kapitalismus
(m),; Poln. kapitalizm (m)
kapitalista (m), (-ty, pl.-ty) Kapitalist (m),; Łón
jes wjelkí kapitalistų., Er ist ein großer
Kapitalist (m),; Tschech. kapitalista (m),; Poln.
kapitalista (m)
kapitalny (Adj), (-nego) kapitaler (Adj),; kapitalny jejlyń,
kapitaler Hirsch (m),; Tschech.
kapitální (Adj),; Poln.
kapitalny (Adj)
kapitejn (m), (-na, pl.-ny) Kapitän (m),; kapitejn łod
łodzi, Schiffskapitän (m),; mostek łod kapitejna,
Kommandobrücke ( f ),; Tschech.
kapitán (m),; Poln.
kapitan (m)
kapitulacjou ( f ), (-jej) Kapitulation ( f ),; Tschech. kapitulace (
f ),; Poln. kapitulacja ( f )
kapituljyrować
(Vb),

(-rujâ)

kapitulieren
(Vb), sich dem Feinde ergeben (Vb), eine Sache aufgeben (Vb),;
Tschech. kapitulovat (Vb),; Poln. kapitulować
(Vb)
kapka ( f ), (-ki, pl.-ki) Tröpfchen (n),; kapka wody, Tröpfchen
Wasser (n),; sh. auch, kropejlka ( f ),; Slow.
kvapka ( f ),; Tschech. kapka ( f ), kapička
( f ),; Poln. kapka ( f ), kropelka ( f )
kaplica ( f ), (-ce, pl.-ce) (Rel.) Kapelle ( f ) (Rel.),; Slow. kaplnka ( f )
(Rel.),; Tschech. kaple ( f ) (Rel.),; Poln.
kaplica ( f ) (Rel.)
kaplicka ( f ), (-ki, pl.-ki) (Rel.) Hauskapelle ( f ), Feldkapelle ( f ), Bildstock
(m) (Rel.),; Łóni majų
při budynku kaplickâ., Sie haben am Haus eine
Kapelle.; Zaniesâ do kaplicki nowe kwjoutki., Ich trage zur
Kapelle neue Blumen hin.; To jes kaplicka Śwjŷntego
Jóna., Das ist die Kapelle des Heiligen Johannes.; Poln.
kapliczka ( f ) (Rel.)
kapnųńć
(Vb)
(einmal) tropfen (Vb),; Kapła
mi kropla wody na głowâ., Ein Tropfen Wasser ist mir
auf den Kopf getropft.; sh. auch, kapać
(Vb),; Tschech.
kápnout (Vb),; Poln.
kapnąć (Vb), (od, kapać (Vb))
kapsla ( f ), (-le, pl.-le) 1) Kapsel ( f ), Kronenkorken (m), kapsla
łod flaški,
Kronenkorken (m), (Flaschenverschluß (m)),; 2)
Sprengkapsel ( f ), Zündhütchen (n),; kapsla łod
kulki, Zündhütchen von einer Patrone,; Tschech.
1)
kapsle ( f ),
2)
kapsle
( f ), rozbuška ( f ),;
Poln.
1) kapsel
( m), ( zamknięcie, np. butelki), kapsułka ( f ), 2)
spłonka ( f ),
kapiszon (m)
kapslować
(Vb), (-lujâ)
verkapseln (Vb),; kapslować
(Vb) flaški, Flaschen verkapseln,; Poln.
kapslować (Vb)
kapuca ( f ), (-ce, pl.-ce) Kapuze ( f ),; Jou mó
jaklâ ze kapucų., Ich habe eine Jacke mit einer
Kapuze.; Tschech.
kapuce ( f ),; Poln. kapuza ( f ), kaptur (m)
kapuciner (m) (Rel.),(-nra, pl.-nry) Kapuziner (m) (Rel.),; Tschech. kapucín
(m) (Rel.),; Poln. kapucyn (m) (Rel.)
kapusta ( f ), (-ty, pl.-ty) Kohl (m), Kraut (n),; cerwjónou
kapusta, Rotkraut (n),; kwaśnou kapusta, Sauerkraut (n),;
głôwka kapusty, Kohlkopf (m),; heblik na kapustâ,
Krauthobel (m),; zakisić kapustâ, Kraut einsäuern
(Vb),; Slow.
kapusta ( f ),; Tschech.
zelí (n),; Poln.
kapusta ( f )
kaput (unv.) być
(Vb) kaput,
kaputt sein (Vb), fix und fertig sein (Vb),; Jou ejch jes
łod tej roboty blank kaput., Ich bin von der Arbeit ganz
kaputt.; Tschech.
kaput (unv.),; Poln.
być (Vb) wyczerpanym, wykończonym
kara ( f ), (-ry, pl.-ry) Karren (m), (Pferdefuhrwerk (n) mit Holzrädern,
die mit Eisenreifen beschlagen sind),; kara gnoju, Karren mit
Mist,; Přiwjyź mi karâ
muterki., Bringe mir einen Karren Mutterboden.; Jejdź po
karâ rosikóniu., Fahre einen Karren Klee
holen.; Slow. kára (
f ),; Tschech. kára
( f ),; Poln.
wóz (m)
karabiner (m) (Mil.), (-nra, pl.-nry) Karabiner (m), Gewehr (n) (Mil.),; Wojoucy
dostali nowe karabinry. Die Soldaten haben neue Karabiner
bekommen (Vb).; střejlać
karabinrý, mit dem Karabiner schießen (Vb),; cilować
na co karabinrý, auf etwas mit dem Karabiner zielen (Vb),;
Tschech. puška ( f )
(Mil.), karabina ( f )
(Mil.),; Poln. karabin (m) (Mil.)
karafka ( f ), (-ki, pl.-ki) Karaffe ( f ),; karafka ze likerý,
Karaffe mit Likör (m),; Tschech. karafa ( f
),; Poln. karafka ( f )
karakter (m), (-ru, pl.-ry) Charakter (m),; Łón
niy mou dobrego karakteru., Er hat keinen guten Charakter.;
Cłowjek bez karakteru, charakterloser Mensch,; Cłowjek
ze słabý / mocný karakterý, Mensch mit
einem schwachen / starken Charakter.; Poln.
charakter (m)
karambolaža
( f ), (-že)
Karambolage ( f ), (Billard (n)), Zusammenstoß
(m),; Tschech. karambol (m),; Poln. karambol (m)
karamelka ( f ), (-ki, pl.-ki) Karamelle ( f ), Bonbon (n),; Dej mi jednâ
karamelkâ., Gib mir ein Karamell-Bonbon.; Tschech.
karamel(k)a ( f ),; Poln. karamelek (m)
karasejle (pl.), (-lôw) Karussell (n), Kettenkarussell (n),; Bymy
jejździć na karasejlach.,
Wir werden Karussell fahren.; Pôdziymy na karasejle., Wir
gehen Karussell fahren.; Tschech.
kolotoč (m),; Poln.
karuzela ( f )
karaśka
( f ), (-ki, pl.-ki),
(Zool.)
Karausche ( f ), (Zool.),; We tý
dole sų karaśki i karpy., In diesem Teich sind
Karauschen und Karpfen (pl.).; Tschech. karas (m)
(Zool.),; Poln. karaś
(m), (Zool.)
karat (m), (-tu, pl.-ty) Karat (n),; Tschech. karát
(m),; Poln. karat (m)
karawana ( f ),(-ny, pl.-ny) Karawane ( f ),; Karawana ciųgnie
z touwarý bez wistâ., Eine Karawane zieht mit ihren
Waren durch die Wüste.; Tschech. karavana ( f
),; Poln. karawana ( f )
karbac (m), (-ca, pl.-ce) Riemenpeitsche ( f ),; Slow. korbáč
(m),; Tschech. karabáĉ
(m),; Poln.
harap (m)
karbit (m), (-tu) Karbid (n),; Tschech. karbid (m),; Poln.
karbid (m),;
karbitka ( f ), (-ki, pl.-ki) Karbidlampe ( f ),; Gôrnicy
mjejli w grubach karbitki., Die Bergleute hatten in den Gruben
Karbidlampen.; Zaśwjyć yno tâ karbitkâ.,
Zünde die Karbidlampe an.; Poln. karbidka ( f
), (lampa karbidowa)
karbołl
(m), (-lu)
Karbol (n), Karboleum (n),;
(Holz-Imprägnierungsmittel (n)); štrajchować
karbołlý płot (m), Holzzaun mit Karbol
bestreichen,; Poln.
karbol (m)
karbować
(Vb), (-bujâ)
Kerben (Vb), rippen (Vb), (Geldstück (n))
rändeln ( Vb),; Tschech.

dělat
rýhy (pl.),; Poln.
karbować (Vb)

kardanwela ( f ), (-le, pl.-le) Kardanwelle ( f ),; Poln. wał
(m) kardanowy
kardinal (m), (-la) (Rel.) Kardinal (m) (Rel.),; Tschech. kardinál
(m) (Rel.),; Poln.
kardynał (m) (Rel.)
karjera ( f ), (-ry) Karriere ( f ),; Łón
we tej fyrmje zrobjył karjerâ., Er hat in der Firma
Karriere gemacht.; Tschech. kariéra
( f ),; Poln.
kariera ( f )
karjyrt (Adj) kariert (Adj),; Łón
mou karjyrt kosulâ, Er hat ein kariertes Hemd.; Poln.
kratkowany (Adj)
kark (m) (-ku, pl.-ki) Nacken (m), Genick (n),; Jou mó
kupâ řecy na karku. (fig.), Ich habe einen
Haufen Sachen auf dem Hals., (fig.),; Jak łón
motoradý prasknų w stróm, to skrųńciył
kark., Als er mit dem Motorrad in einen Baum gefahren ist, da hat
er sich das Genick gebrochen.; Jou to mó z karku. (fig.),
Ich habe das vom Hals. (fig.),; Dej pozôr, bo jescy kark
skrųńcis., Gib Acht, sonst brichst du dir noch das
Genick.; Łón mou głowâ na karku.(Spr.W),
Er hat den Kopf an der richtigen Stelle. (Spr.W.),; Slow.
krk (m),; Tschech.
krk (m),; Poln. kark
(m)
karnywal (m) (-lu, pl.-le) Karneval (m),; Bymy na karnywal fajerować?,
Werden wir am Karneval feiern?,; kostim na karnywal,
Karneval-Kostüm (n),; cas karnywalu,
Karnevalszeit ( f ),; Tschech.
karneval (m), masopust (m),; Poln.
karnawał (m)
karo (n) Karo (n), (Kartenspiel (n)), Schellen (pl.),
Eckstein (m),;

Poln. karo (n), (gra kart)

karoserjou ( f ), (-je, pl.-je) Karosserie ( f ), Aufbau (m),; Tschech.
karosérie ( f ),;
Poln. karoseria ( f ), nadwozie (n)
karp (m), (-pa, pl.-py), (Zool.) Karpfen (m), (Zool.),; Kupjył
ejch na Gody dwa dwukilowe Karpy., Ich habe zu Weihnachten zwei 2
kg schwere Karpfen gekauft.; Tschech. karp (m),;
Poln. karp (m), (Zool.)
Karpaty (pl.), (-tôw),
(Geogr.)
Karpaten (pl.), (Geogr.),; Tschech.
Karpaty (pl.) (Geogr.),; Poln. Karpaty (pl.), (Geogr.)
karta ( f ), (-ty, pl.-ty) Zettel (m), Blatt (n), Karte ( f ),; 1) karta
do graniou
, Spielkarte ( f ),; karta na gón,
Jagdschein (m),; karta do kina, Eintrittskarte fürs Kino,;
kłaś kómu karty, jemandem Karten legen,
(wahrsagen),; landkarta
( f ), Straßenkarte ( f ),; karta kredytowou, Kreditkarte (
f ),; karta bankowou, Scheckkarte ( f ),; stawjać wsystko na
jednâ kartâ, alles auf eine Karte setzen,; Slow.
karta ( f ),; Tschech.
list (m),
1)
karta ( f ),; Poln.
karta ( f )
kartecka ( f ), (-ki, pl.-ki), (dim.) Zettelchen (n), (dim.), Kärtchen (n),
(dim.),; Napis se to na karteckâ.,
Schreibe dir das auf einem Zettelchen auf.; Poln.
karteczka ( f ), (dim.)
kartka ( f ), (-ki, pl.-ki) Zettel (m), Blatt (n),; kartka łod
kalyndouřa, Kalenderblatt (n),; Poln.
kartka ( f )
kartofelkejfer (m), (-fra, pl.-fry),
(Zool.)
Kartoffelkäfer (m), (Zool.),; Kartofelkejfry
pozezyrały całe
kartofliny., Die Kartoffelkäfer haben das ganze
Kartoffelkraut aufgefressen.; Poln.
stonka ( f ) ziemniaczana
kartofelmejl (m), (-lu) Kartoffelmehl (n),; Poln. mąka
ziemniaczana
kartofelzalat (m), (-tu) Kartoffelsalat (m),; Dzisiej na wjecôr
bymy jejś kartofelzalat z wóřtkóma.,
Heute Abend werden wir Kartoffelsalat mit Würstchen essen.;
Poln. sałatka
( f ) ziemniaczana
kartofelzupa ( f ), (-py) Kartoffelsuppe ( f ),; Uwařâ
dzisiej kartofelzupâ., Ich koche heute Kartoffelsuppe.;
Ejch sie ale tų kartofelzupų łobbuchoł., Ich
habe mich aber mit der Kartoffelsuppe vollgestopft.; Tschech.
bramboračka ( f ),; Poln.
kartoflanka ( f ), zupa ziemniaczana
kartoflany (Adj), (-nego) Kartoffel-,; kartoflanou mųka,
Kartoffelmehl (n), Speisestärke ( f ),; kartoflane placki,
Kartoffelpuffer (pl.), kartouflany kosyk, Kartoffelkorb (m),; sh.
auch, kartofelmejl (m),;
Poln.
kartoflany (Adj), ziemniaczany (Adj)
kartofliny ( f / pl.), (-lin) Kartoffelkraut (n),; Poln. nać
( f ) kartofli
kartoflisko (n), (-ka, pl.-ka) abgeerntetes Kartoffelfeld (n), Kartoffelacker
(m),; Poln. kartoflisko (n)
kartoufla ( f ), (-le, pl.-le) Kartoffel ( f ),; pelkartoufle (pl.),
Pellkartoffeln (pl.),; štamfkartoufle
(pl.), Stampfkartoffeln (pl.),; bratkartoufle
(pl.), Bratkartoffeln (pl.),; Bymy dzisiej kopać
kartoufle., Wir werden heute Kartoffeln (aus) hacken.; Musâ
potřyć kartoufle na polský klóski., Ich
muß Kartoffeln für polnische Klöße
reiben.; (andere regionale Bezeichnungen für Kartoffeln,;
kartofle ( f ), knury (pl.), knule (pl.), kulochy (pl.), pyrki
(pl.)),; Slow.
zemak (m),; Tschech.
brambor (m),; Poln.
kartofel (m), ziemniak (m)
kartón
(m), (-na, pl.-ny)
Karton (m), Pappkarton (m),; Zapakujymy tyn gyšyr
do kartųga., Wir packen das Geschirr in den Karton ein.;
Tschech. kartón (m),;
Poln.
karton (m)
karwjŷncyć
(Vb), (-câ)
darben (Vb), schmachten (Vb), fristen (Vb); My tá
tyn cas po wojnie jakoś překarwjŷncyli., Wir haben
die Zeit nach dem Kriege irgendwie darbend überstanden.; sh.
auch, překarwjŷncyć
(Vb),; Poln.
cierpieć
niedostatek, przymierać głodem,
karykatura ( f ), (-ry, pl.-ry) Karikatur ( f ),; Tschech. karikatura ( f
),; Poln. karykatura ( f )
karytka ( f ), (-ki, pl.-ki) Handwagen (m), kleiner Hand- Leiterwagen (m),
Bollerwagen (m),; Pôdziymy z
karytkų po trouwâ před kozâ., Wir
holen mit dem Handwagen Gras für die Ziege.; Tyn cetnór
cymyntu tá idzie zawjyź karytkų., Diesen Zentner
Zement, kann man dort mit dem Handwagen hinfahren.;
Tschech. ruční
vozik (m),; Poln. ręczny
wózek (m)
karytkouř
(m), (-řa, pl.-ře)
Handwagenbauer (m),; Idź
do karytkouřa łobstalować nowų karytkâ.,
Gehe zum Handwagenbauer einen neuen Handwagen bestellen.; My to
tá zaciųgniymy karytkų., Wir ziehen das dort mit
dem Handwagen hin.; sh. auch, štelmacher
(m),; Poln.
kareciarz (m)
kařeł
(m), (karła, pl.
karły)
Kleinwüchsiger (m), Zwerg (m),; sh. auch,
liliputaner (m),; sh. auch, cwerg (m),; Poln.
karzeł (m)
kasa ( f ), (-se, pl.-se) Kasse ( f ),; Musiymy to zapłacić
při kasie., Wir müssen das an der Kasse bezahlen.; Bymy
licyć kasâ., Wir werden die Kassenabrechnung machen.;
Dzisiej ejch jes při kasie., Heute bin ich bei Kasse., (habe
Geld),; Ta kasa nie štymuje., Die Kasse stimmt nicht.;
Tschech.
pokladna ( f ),; Poln.
kasa ( f )
kasarnia ( f ), (-nie, pl.-nie) Kaserne ( f ),; Łón
mjŷskou při wojsku we kasarni., Er wohnt beim Militär
in einer Kaserne.; Slow. kasáreň
( f ),; Tschech. kasárny
( f / pl.),; Poln.
koszary (pl.)
kasetka ( f ), (-ki, pl.-ki) Kassette ( f ), Schmuckkassette ( f ),; Wymni mi
z kasetki te orîgle z
tý koroulý., Nehme
mir aus der Kassette die Ohrringe mit dem Edelstein heraus.;
Tschech. kazeta ( f ),; Poln. kasetka ( f )
kasino (n), (-na, pl.-na) Kasino (n), Spielkasino (n),; kasino před
oficjyrôw, Offizierskasino (n),; Kasino do graniou ło
pjųndze, Spielkasino (n),; Poln.
kasyno (n)
kasiorek (m), (-rka) Kescher (m), Fischkescher,; podebrać
kasiorký dopadniŷntų wândkų rybâ.,
mit dem Kescher einen mit der Angel gefangenen Fisch keschern
(Vb), (anlanden (Vb)),; wyciųgnųńć ze
soudzôwki kasiorký rybâ, aus dem Setzbehälter
mit dem Kescher einen Fisch entnehmen,; sh.
auch, sak (m),
sacek
(m),; Slow.
košiar (m) (Pferch (m), Schafhürde ( f )),;
Poln.
sak (m)
kasjyrer (m), (-ra, pl.-ry) Kassierer (m),; Tschech. pokladník
(m),; Poln. kasjer (m)
kasjyrerka ( f ), (-ki, pl.-ki) Kassiererin ( f ),; Tschech. pokladní
( f ),; Poln. kasjerka ( f )
kasjyrować
(Vb), (-rujâ)
kassieren (Vb), Geldbetrag einziehen (Vb),; Jou
banâ při kasie
kasjyrować pjųndze.,
Ich werde an der Kasse Geld kassieren.; Tschech.
přijímat (Vb) (peníze),; Poln.
kasować (Vb), pobrać od kogoś kwotę
kastla ( f ), (-le, pl.-le) Kasten (m),; kastla z dřewa,
Holzkasten (m),; kołlkastla ( f ), Kohlenkasten (m),;
aškastla ( f ), Aschekasten (m),; kastla piwa, Kasten
Bier,; Tschech.
bedna ( f ),; Poln.
skrzynia ( f ), skrzynka ( f ), pudło (n)
kaštón
(m), (-tana, pl.-tany), (Bot.)
1) Kastanienbaum (m), (Bot.),; Před
budynký rośnie kaštón., Vor dem
Haus wächst ein Kastanienbaum.; 2) Kastanie ( f ),
(Frucht ( f ),; Pôdziymy
zbjyrać kaštany., Wir gehen Kastanien sammeln.; Slow.
gaštan (m) (Bot.),; Tschech.
kaštan (m) (Bot.),; Poln.
kasztan (m), (Bot.),; 1)
drzewo (n), 2)
owoc (m) kasztana
kat (m), (-ta, pl.-ty) Henker (m), Scharfrichter (m),; Tschech.
kat (m),; Poln. kat (m)
katakómby
(pl.)
Katakomben (pl.), unterirdische Begräbnisanlage
( f ),; Poln. katakomby (pl.)
katalołg
(m), (-ga, pl.-gi)
Katalog (m),; wybrać
co ze katalołga, etwas aus dem Katalog heraussuchen,;
Katalołg łod mejbli, Möbelkatalog (m),; katalołg
łod buciorôw , Kleiderkatalog (m), Bekleidungskatalog
(m),; Tschech.
katalog (m),; Poln.
katalog (m)
kataster (m), (-tra) Kataster (m), Grundbuch (n),; Budynek jes na
niego zapisany w katastře.,
Das Haus ist auf ihn im Grundbuch eingetragen.; Tschech.
katastr (m),; Poln.
kataster (m)
katastrołfa
( f ), (-fy, pl.-fy)
Katastrophe ( f ),; Tschech. katastrofa (
f ),; Poln. katastrofa ( f )
katejdrala ( f ), (-le, pl.-le) Kathedrale ( f ), Dom (m),; Tschech.
katedrála ( f ),; Poln.
katedra ( f )
katejmus (m), (-su) katechismus (m),
(-su) (Rel.)
Katechismus (m) (Rel.), Religionsunterricht (m),;
Dziejci chodziyły před
pjyrsų kómunijų na katejmus., Die Kinder gingen
vor der ersten Kommunion zum Religionsunterricht.; Tschech.
katechismus (m) (Rel.), Poln.
katechizm (m) (Rel.)
katejter (m), (-tra, pl.-try) (Med.) Katheter (m) (Med.),; Tschech. katétr
(m) (Med.) Poln. kateter (m), cewnik (m) (Med.)
katolicka ( f ), (-ki, pl.-ki) Katholikin ( f ),; Tschech. katoliĉka
( f ),; Poln.
katoliczka ( f )
katolicki (Adj), (-kygo) katholischer (Adj),; katolicki kościoł,
katholische Kirche ( f ),; katolicki farouř, katholischer
Priester (m),; katolicky śwjŷnto, katholischer Feiertag
(m),; Slow.
katolícky (Adj),; Tschech.
katolický (Adj),; Poln.
katolicki (Adj)
katolik (m), (-ka, pl.-ki) Katholik (m),; Slow. katolik (m),;
Tschech. katolík
(m),; Poln. katolik (m)
katołda
( f ), (-dy, pl.-dy)
Kathode ( f ),; Tschech. katoda ( f ),;
Poln. katoda ( f )
kauč
(m), (-ča, pl.-če)
Schlafcouch ( f ),; Couch ( f ),; wyštreknųńć
sie na kauču, sich auf der Couch ausstrecken,; Slow.
gauč (m),; Tschech.
gauč (m),; Poln.
tapczan (m)
kawaleryjou ( f ), (-je) (Mil.) Kavallerie ( f ) (Mil.),; Łón
suzył při kawaleryjej., Er diente bei der Kavallerie.;
Tschech.
vojenská jízda ( f ) (Mil.) Poln.
kawaleria ( f ) (Mil.)
kawaljyr (m), (-ra, pl.-ry) Kavalier (m),; Slow. gavalier (m),;
Tschech. kavalír
(m),; Poln.
kawaler (m)
kawjar (m), (-ru) Kaviar (m),; Tschech. kaviár
(m),; Poln.
kawior (m)
kawjarnia ( f ),(-nie, pl.-nie) Kaffeehaus (n),; Pódziymy
do kawjarni wypić kafej., Gehen wir ins Kaffeehaus einen
Kaffee trinken (Vb),; Tschech. kavárna
( f ),; Poln. kawiarnia ( f )
kawka ( f ), (-ki, pl.-ki), (Zool.) 1) Dohle ( f ), (Zool.),; Zbjyrajų
sie na tý turmje kawki., Auf dem Turm sammeln sich
Dohlen.; 2) Haarfarbe
( f ),; Łóna jes cournou jak Kawka., Sie hat
schwarzes Haar, wie eine Dohle.; Slow.
kavka ( f ) (Zool.),;
Tschech.
kavka ( f ) (Zool.),; Poln.
1) kawka
( f ), (Zool.), 2)
czarne włosy jak
kawka
kazalnica ( f ), (-ce, pl.-ce) Kanzel ( f ),; Farouř
dzierzy na kazalnicy kouzaniy., Der Pfarrer hält auf der
Kanzel eine Predigt ( f ).; Slow. kazateĺnica
( f ), kazateĺňa ( f ),; Tschech.
kazatelna ( f ),; Poln. ambona ( f ), kazalnica ( f
)
kazdy (Pron. indef), (-dego), (Dekl. wie
Adj)
jeder (Pron.
indef), jeder einzelne, jeder beliebige,; Kazdy rok to samo.,
Jedes Jahr dasselbe.; kazdy rouz, jedesmal,; kazdy cłowjek,
jeder Mensch,; kazdy dziyń, jeden Tag,; Slow.
každy (Pron.),; Tschech.
každý (Pron.),; Poln.
każdy (Pron.), (Dekl. wie Adj)
kâńćka
( f ), (-ki, pl.-ki)
Traube ( f ),; kâńćka
wina, Weintraube ( f ),; Urwjâ se kâńćkâ
wina. Ich pflücke mir eine Weintraube ab.; kâńćka
jagódkôw, Johannisbeertraube ( f ),; Tschech.
hrozen (m),; Poln.
grono (n), (np. winogrono)
kâs (Adv),
(Kp. wjŷcej, nouwjŷcej)
viel (Adv), (Kp. mehr, am meisten),; Potřebujâ
do tego kâs casu., Ich brauche dazu viel Zeit.; kâs
za daleko, viel zu weit,; kâs za kâs, viel zu viel,;
Było tá kâs ludzi., Dort waren viele Leute.;
Nie bjer se za kâs., Nimm dir nicht zu viel.; Moucie tu kâs
placu., Ihr habt hier viel Platz.; Slow.
veĺa (Adv),; Tschech.
mnoho (Adv), moc (Adv),; Poln.
dużo (Adv)
kâs,
(-sa, pl.-se)
1) großes Stück (n), Bissen
(m),; 2) (Techn.), Block (m), (Steinblock (m)), Brocken
(m), Barren (m),; kâse lodu,
Eisschollen (pl.), (Treibeis (n)),; kâse wųglou,
Stückkohle ( f ),; Tschech.
kus (m),; Poln. 1)
duży kęs (m), 2)
blok (m), bryła ( f )
kciuk (m), (-ka, pl.-ki), Daumen (m),; große Zähe ( f ), auch,
wjelki palec u nogi,; Tschech. palec (m), (Daumen
(m), große Zähe ( f )),; Poln. kciuk (m)
kejfer (m), (-fra, pl.-fry), (Zool.) Käfer (m), (Zool.),; majkejfer, Maikäfer
(m),; kartofelkejfer (m), Kartoffelkäfer (m),; sh. auch,
chroboul (m),; Tschech. chroust (m) (Zool.),; Poln.
chrabąszcz (m) (Zool.)
kejgel (m), (-gla, pl.-gle) Kegel (m),; kejgle łod
biljardu, Billard-Kegel (pl.),; Poln.
kręgiel (m)
kejglować
(Vb), (-lujâ)
kegeln (Vb),; Poln. grać
(Vb) w kręgle (pl.)
kejks (m), (sa, pl.-se) Keks (m),; kejkse na Gody, Weihnachtskekse
(pl.),; kejkse ze šokoladų,
Schokoladenkekse (pl.),; Bymy pjec kejkse. Wir werden Kekse
backen (Vb),; Postouw tâ kastejlkâ ze tymi kejksóma
na stoł., Stelle das Kästchen mit den Keksen auf den
Tisch.; Tschech. keks (m),; Poln. keks (m),
herbatnik (m)
Keln , (Geogr.) Köln, (Geogr.),; Poln. Kolonia ( f ),
(Geogr.)
kelniš
waser
(m), (-ru)
Kölnischwasser (n),; łodśwjyzyć
se coło kelniš wasrý, sich an der Stirn mit
Kölnischwasser erfrischen (Vb),; Tyn kelniš waser
testo fajnie wóniou., Das Kölnischwasser riecht sehr
gut.; Poln. woda ( f ) kolońska
kelner (m), (-ra, pl.-ry) Kellner (m),; Přiwîknâ
do stoła kelnera., Ich rufe (mit einem Zeichen) den Kelner
an den Tisch (m) ,; Tschech. číšník
(m),; Poln. kelner (m)
kelnerka ( f ), (-ki, pl.-ki) Kellnerin ( f ),; Kelnerka juz nó
joudło přinosi., Die Kellnerin bringt uns schon das
Essen.; Tschech. servírka
( f ),; Poln. kelnerka ( f )
kepki (pl.), (-kôw) Kopfballspiel (n),; grać
balý w kepki, Kopfballspiel spielen (Vb)., (beliebtes Siel
(n)),; Poln.
główkować (Vb), (piłką),; grać
(Vb) w główkę ( f )
kepnųńć
(Vb), (-nâ)
köpfen (Vb), Ball köpfen (Vb), (mit dem
Kopf spielen (Vb), Kopfball (m)),; kepnųńć
do toru bal, den Ball ins Tor köpfen (Vb),; 1)
kopfbal
(m) (Sp.),;
Tschech.
1)
hlavička ( f ) (Sp.),; Poln.
główkować (Vb) (piłkę), 1)
główka ( f ) (Sp.)
kerca ( f ) (-ce, pl.-ce) (Sp.) Kerze ( f ) (Sp.),; střejlić
při fusbalu balý kercâ, beim Fußballspiel
mit dem Ball eine Kerze schießen (Vb) (senkrecht nach
oben),; Poln.
świeca ( f ) (Sp.), (wybicie piłki pionowo w górę
( f ))
kernlejder (m), (-dru) Kernleder (n),; kernlejder na zołle
łod třewikôw, Kernleder für Schuhsohlen
(pl.),; Poln. krupon (m)
kernzajfa ( f ), (-fy, pl.-fy) Kernseife ( f ),; kernzajfa do praniou, Kernseife
zum Waschen (n) von Wäsche.,; Kupjyła
ejch dwje štâgi kernzajfy., Ich habe zwei Stangen
Kernseife gekauft.; Poln. mydło
(n) rdzeniowe
kesejl (m), (-sla, pl.-sle) Kessel (m),; kesejl na wodâ,
Wasserkessel (m),; kesejl na praniy, Waschkessel (m),; kesejl łod
hajcųga, Heizungskessel (m),; přigřouć w
keslu wodâ, Wasser im Kessel warm machen (Vb),; sh. auch,
kocioł
(m),; Slow.
kotol (m),; Tschech.
kotel (m),; Poln.
kocioł (m)
keta ( f ), (-ty, pl.-ty) Kette ( f ), Fahrradkette ( f ),; keta łod
koła, Fahrradkette ( f ),; łozciųgniŷntou (
łozwlecónou ) keta łod koła, auseinander
gezogene Fahrradkette,; Ślejciała mi ze canrada keta.,
Mir ist vom Zahnrad die Fahrradkette heruntergefallen.; sh. auch,
lyncuch
(m),; Slow.
reťaz, retiazka ( f ),; Tschech.
řetěz (m),; Poln.
łańcuch (m)
ketka ( f ), (-ki, pl.-ki) Kettchen (n), Schmuckkettchen (n),; ketka na
syjâ, Halskette ( f ),; ketka
łod zygarka, Uhrenkettchen (n),; Kupjyła ejch se u
urmachra fajnų ketkâ., Ich habe mir beim Uhrmacher ein
schönes Halskettchen gakauft.; Slow.
retiazka ( f ),; Poln.
łańcuszek (m), ozdobny łańcuszek (m)
kibic (m), (-ca, pl.-ce), (Zool.) Kiebitz (m), (Zool.),; Nad łųkų
furgajų kibice., Über der Wiese fliegen Kiebitze.;
gniouzdo łod kibica, Nest vom Kiebitz,; Poln.
czajka ( f ), (Zool)
kibic (m), (-ca, pl.-ce),(Sp.) Fan (m), (Sp.), (zB. Fußballfan (m)),
Zuschauer (m),; Tschech. kibic (m), fanoušek
(m),; Poln. kibic (m)
kibicować
(Vb), (-cujâ)
kiebitzen (Vb), zuschauen (Vb),; kibicować
při fusbalu, beim Fußballspiel kiebitzen (Vb),
zuschauen (Vb),; Tschech. fandit (Vb),; Poln.
kibicować (Vb)
kichać
(Vb), (-chó)
niesen (Vb),; Ejch sie zaziųmbjył
i kichó., Ich habe mich erkältet und niese.;
Slow.
kýchať (Vb),; Tschech.
kýchat (Vb),; Poln.
kichać (Vb)
kichnųńć
(Vb)
einmal niesen (Vb),; Łón
musioł rouz kichnųńć., Er mußte einmal
niesen.; Tschech.
kýchnout (Vb),;
Poln.
kichnąć
(Vb)
kichoul (m), (-la, pl.-le) große Nase ( f ),; Tyn mou ale wjelki
kichoul., Der hat aber eine große Nase.; Poln. duży
nos (m)
kič
(m), (-ĉu)
Kitsch (m), schlechtes Kunstwerk (n),; Nie kupuj
tá taki kič., Kaufe
doch nicht solchen Kitsch.; Tschech.
kýč (m),; Poln. kicz (m)
kij (m), (-ja, pl.-je) Stock (m),; kijý
sie podpjyrać, sich auf einen Stock stützen,; kije łod
šijerôw, Skistöcke (pl.),; Tschech.
hůl ( f ),; Poln.
kij (m)
kijosk (m), (-ku, pl.-ki) Kiosk (m),; Kupjâ
se w kijosku cajtųg. Ich kaufe mir im Kiosk eine Zeitung.;
W tý kijosku dostanies cigaryty., In diesem Kiosk bekommst
du Zigaretten.; Tschech.
stánek (m), kiosk (m),; Poln.
kiosk (m)
kijouk (m), (-ka, pl.-ki) kleiner Stock (m),; Poln. kijek (m)
kijoucek (m), (-cka, pl.-cki), (dim.) Stöckchen (n), (dim.),; pogłouskać
kogo kijouckŷ, (fig.), jemanden mit dem Stöckchen
streicheln, (fig.), (zur Ordnung bringen),; Poln.
kijek (m), patyczek (m)
kilać
(Vb), (-ló) (Kin.Spr.)
kitzeln (Vb),; kogo pokilać,
jemanden kitzeln,; sh. auch, łechtać
(Vb) Poln.
łaskotać (Vb) (Kin.Spr.)
kilo (n), (G bis 4, -la,; G ab 5, -lo;
pl.-la)
Kilogramm (n),; Uwouzcie mi pu kila gyhaktes.,
Wiegen sie mir bitte ein halbes Kilogramm Hackfleisch ab.;
Kupjyła ejch štyry kila
jagôd. Ich habe vier Kilogramm Heidelbeeren gekauft.; Tyn
hajndyk wouzył pjŷńć kilo. Der Truthahn hat
fünf Kilogramm gewogen.; Łón
wouzy sto kilo., Er wiegt einhundert Kilogramm.; Slow.
kilo (n), kilogram (m),; Tschech.
kilo (n), kilogram (m),;
Poln.
kilogram (m), kilo
(n)
kilomejter (m), (-tra, pl.-try) Kilometer (m),; Do mjasta mómy
dwadziejścia kilomejtrôw., Bis zur Stadt
haben wir zwanzig Kilometer.; Łod třejciygo kilomejtra
sło pod gôrkâ., Ab dem dritten Kilometer ging es
bergauf.; kilomejtry (pl.) na godzinâ, Kilometer (pl.) pro
Stunde,; Jechali my sto kilomejtrôw na godzinâ., Wir
fuhren einhundert Kilometer pro Stunde.; Slow.
kilometer (m),; Tschech.
kilometr (m),; Poln.
kilometr (m)
kilouf (m), (-fa, pl.-fy) Spitzhacke ( f ), Keilhaue ( f ),; kopać
(Vb) kiloufý, mit einer Spitzhacke graben (Vb),; Tschech.
krumpáč (m), špičák (m),;
Poln. kilof (m)
kilowat (m) (Elekt.), (-ta) Kilowatt (n) (Elekt.),; Slow. kilowatt (m)
(Elekt.),; Poln. kilowat (m) (Elekt.)
kilowatgodzina ( f ) (Elekt.), (-ny,
pl.-ny)
Kilowattstunde ( f ) (Elekt.),; Tschech.
kilowatthodina ( f ) (Elekt.),; Poln. kilowatogodzina ( f
) (Elekt.)
kilowy (Adj), (-wego) 1 kg schwer,; dwukilowou ryba, Fisch mit einem
Gewicht von zwei Kilogramm,; Tschech. kilový
(Adj), kýlový (Adj),; Poln. kilowy
(Adj)
kindergarten (m), (unv.) Kindergarten (m),; Môj
synek juz chodzi do kindergarten., Mein Junge geht schon in den
Kindergarten.; Tschech.
mateřská škola ( f ),; Poln.
przedszkole (n)
kinderlejmųg
(m), (-gu)
Kinderlähmung ( f ),; U sųsioudki
łostâkała sie dziewucha na kinderlejmųg.,
Bei der Nachbarin ist eine Tochter an Kinderlähmung
erkrankt.; Poln. choroba Heinego Medina
kino (n), (-na, pl.-na) Kino (n), Lichtspieltheater (n),; iś
do kina, ins Kino gehen,; łobejzdřejć w
kinie fajny film, Im Kino einen schönen Film anschauen
(Vb),; Tschech.
kino (n),; Poln.
kino (n)
kipa ( f ), (-py, pl.-py) 1) Kiepe ( f ), Tragekorb (m),
Tragegestell (n),; Zaniesâ w
kipje na tourg jajca (pl.)., Ich bringe in der Kiepe zum Markt
die Eier (pl.),; sh. auch,
mjechôwka
( f ),;
sh. auch, byrda (
f ),; 2)
kipa łod
cigaryty
,
Zigarettenkippe ( f
), Zigarettenstummel (m),; Zagaś tâ kipâ!,
Drücke die Zigarettenkippe aus!, (lösche sie aus!),;
Slow. 2)
ohorok cigarety,; Poln.
1) kosz
(m), (na plecy), 2)
niedopałek (m) papierosa
kipnųńć
(Vb), (-nâ)
kippen (Vb),; kipnųńć
stolik, den Stuhl kippen,; Poln.
przechylić (Vb)
kis (m), (-su) Kies (m),; kis do robjyniou betónu,
Kies zum Zubereiten von Beton.; Wysujymy tyn gónek kisý.,
Wir streuen den Pfad mit Kies aus.; Slow.
štrk (m),; Tschech.
kyz (m),; Poln.
żwir (m)
kisgruba ( f ), (-by, pl.-by) Kiesgrube ( f ), Kiesaushub (m),; wybjyrać
kis ze kisgruby, Kies aus einer Kiesgrube gewinnen (ausbaggern),;
Poln.
żwirowisko (n)
kisić
(Vb), (-sâ)
fermentieren (Vb), einsäuern (Vb), einlegen
(Vb),; kisić łogôrki,
Gurken einlegen, (einsäuern (Vb)),; sh. auch, zakisić
(Vb),; Tschech.
kvasit (Vb),; Poln.
kisić (Vb)
kisóny
(Adj), (-nego)
gegorener (Adj), fermentierter (Adj),; kisóne
łogôrki, eingesäuerte (fermentierte) Gurken,;
kisónou (kwaśnou) kapusta, Sauerkraut (n),; sh. auch,
kwaśny (Adj),;
Tschech.
kyselý (Adj),; Poln.
kiszony (Adj)
kista ( f ), (-ty, pl.-ty) Kiste ( f ), Kasten (m),; kista na kartoufle,
Kartoffelkiste ( f ),; kista do transportowaniou touwaru, Kiste
zum transportieren von Waren (pl.)),; sh. auch, kastla ( f
),; Poln. skrzynia ( f ), skrzynka ( f )
kit (m), (-tu) Kitt (m),; kit před
syby do łokjyn, Fensterkitt (m),; Slow.
git (m),; Tschech.
kyt (m),; Poln. kit
(m)
kitejl (m), (-tla, pl.-tle) Kittel (m),; kitejl do roboty, Arbeitskittel
(m),; Łoblekâ se do tej
roboty kitejl, bo sie zbabřâ., Ich ziehe mir zu dieser
Arbeit einen Kittel an, sonst mache ich mich dreckig.;
Tschech. pracovní
plášť (m),; Poln. kitel (m)
kitować
(Vb), (-tujâ)
kitten (Vb),; kitować
spary u deski, Risse im Brett kitten, (Spalt im Brett kitten),;
sh. auch, zakitować
(Vb),; Tschech.
kytovat (Vb),; Poln.
kitować (Vb)
kiwać
(Vb), (-wó)
zunicken (Vb), (mit dem Kopf),; kiwać
głowų, mit dem Kopf zunicken,; Juz
mu sie głowa kiwou., Er nickt gleich ein., (schläft
gleich ein),;
Tschech.
kývat (Vb),;
Poln.
kiwać (Vb)
kiwnųńć
(Vb), (-wnâ)
zunicken (Vb), (bejahend, mit dem Kopf),; zu sich
winken (Vb), (mit der Hand),; kiwnųńć
kómu râkų, jemandem mit der Hand ein Zeichen
geben,; kiwnųńć (Vb) kómu głowų,
jemandem zunicken,; přikiwnųńć kogo
do siebje, jemanden zu sich winken,; sh. auch, přikiwnųńć
(Vb),; Tschech.
kývnout (Vb),; Poln.
kiwnąć (Vb)
kiwniŷńciy
(n), (-ciou)
Nicken (n),;
kiwniŷńciy głowų, Kopfnicken (n),; Poln.
kiwnięcie (głową)
kí,
(Pron. / I
/ von
chto)
z kí
?
, mit wem?,; ło
?, über
wen?,; za kí?,
hinter wem?; před
?, vor
wem?; Z kí tá pôdzies?, Mit wem gehst du dort
hin?; Ło kí to łosprawjoucie?, Über wen
spricht ihr?; Před kí tá zased?, Vor wem ist
er dort angekommen?; Poln.
kim (Pron. / I / od kto)
kjecka ( f ), (-ki, pl.-ki) (U.Spr.) Frauenrock (m), Frauen-Unterrock (m),
Frauen-Kleid (n),; Łoblec tá
kjeckâ., Ziehe diesen Frauenrock an.; Tschech.
sukně ( f ),; Poln.
kiecka ( f ) (U.Spr.), spódnica ( f )
kjedy (Adv interrog.) wann (Adv interrog.),; Kjedy ejś
sie urodziył?, Wann bist du geboren?; Kjedy ejś tu
přised?, Wann bist du hier gekommen?; kjedy indziej,
ein andermal,; Kjedy to přiniejsies?,
Wann bringst du das?; Nie wjâ, kjedy přidâ
nazoud., Ich weiß nicht, wann ich zurückkomme.; Slow.
kedy (Adv),; Tschech.
kdy (Adv),; Poln. kiedy
(Adv interrog.)
kjedyz (Adv interrog.) wann (denn), (Adv interrog.),; Kjedyz to be?,
Wann wird denn das sein?; Kjedyz to zrobis?, Wann wirst du das
fertig machen?; Kjedyz sie to napocnie?, Wann wird denn das
beginnen?; sh. auch, kjedy (Adv, interrog.),; Poln.
kiedyż (Adv interrog.)
kjejlca (pl.), (-côw),
(Zool., Jäg.Spr.)
Hauer (pl.), (Zool., Jäg. Spr.), Spitzzähne
(pl.), Fangzähne (pl.), Eckzähne (pl.),; kiejlca łod
dzika, Wildschweinhauer (pl.),; kjejlca łod elefanta,
Elefanten-Stoßzähne,; sh. auch, kły
(pl.),; Tschech.
kel (m),; Poln. szable
dzika (Zool., Jäg. Spr.), kły (pl),
kjejlich (m), (-cha, pl.-chy) Kelch (m),; kjejlich wina, ein Kelch Wein(m),;
Slow. kalich (m),; Tschech. kalich (m),; Poln.
kielich (m)
kjejlisek (m), (-ska, pl.-ski) (dim.) Schnapsglas (n), Gläschen (n) (dim.),;
kjejlisek gořołki, ein
Gläschen Schnaps,; kjejlisek wina, ein Gläschen Wein,;
Łón câsto zaglųndou do kjejliska, Er
schaut oft ins Glas., (trinkt gerne),; Slow.
kalištek (m)
(dim.),; Tschech.
kalíšek (m) (dim.),; Poln.
kieliszek (m) (dim.)
kjejlnia (-nie, pl.-nie) Kelle ( f ), Schöpfkelle ( f ),; kjejlnia do
wody, Schöpfkelle fürs Wasser,; kjejlnia na zupâ,
Suppenkelle ( f ),; 1)
mularskou kjejlnia
, Maurerkelle ( f ),; Tschech.
naběračka ( f ), 1)
zednická lžice,; Poln. kielnia ( f )
kjerchołw
(m), (-owa, pl. -owy)
Kirchhof (m), Friedhof (m),; Był
ejch na kjerchowje grôb spořųńdzić.,
Ich war auf dem Friedhof das Grab pflegen.; Idâ na
kjerchołw polouć na grobje kwjoutki., Ich gehe zum
Friedhof am Grab die Blumen gießen,; Slow.
cintorín (m),; Tschech.
hřbitov (m),; Poln.
cmentarz (m)
kjermas (m), (-sa, pl.-se) Kirmes ( f ), Kirchweihfest ( f ), Jahrmarkt
(m),; Na drugų niejdziejlâ
bymy mjejć u nous kjermas., Nächsten Sonntag werden wir
bei uns Kirmes haben (Vb).; Tschech. pouť
(m), trh (m),; Poln. kiermasz (m)
kjerować
(Vb), (-rujâ)
steuern (Vb), lenken (Vb) (Auto), führen
(Vb),; kjerować (Vb) sklep,
Geschäft leiten (Vb),; dać sie kjerować (Vb), sich
leiten lassen,; kjerować sie nad cý, sich nach etwas
richten,; skjerować (Vb) sie dzie, sich wohin wenden (Vb),;
kierować koło (n), Fahrrad lenken (Vb),; sh. auch,
lynkšâga
( f ),

lynkować
(Vb),; Tschech.
řídit (Vb),; Poln.
kierować (Vb)
kjerownik (m), (-ka, pl.-ki) Leiter (m), Führer (m),; kjerownik sklepu,
Geschäftsführer (m),; kjerownik skoły,
Schulleiter (m),; Tschech.
vedoucí (m),;
Poln.
kierownik (m)
kjerownicka ( f ),

(-ki, pl.-ki)

Leiterin ( f ), Führerin ( f ),; Tschech.
vedoucí ( f ),; Poln.
kierowniczka ( f )
kjeř
(m), (křa, pl. kře)
Strauch (m), Busch (m),; kře
(pl.), Gebüsch (n / pl.), Gestrüpp (n / pl.),; skryć
sie w křach, sich im Gebüsch verstecken,; přetřaskać
sie bez kře, sich durch
das Gebüsch schlagen,; předziyrać sie bez kře,
sich durch das Gebüsch kämpfen,; kře łod
tourkôw, Schlehdorn-Gebüsch,; kře při
dródze, Sträucher am Straßenrand,; kjeř
jagôdkôw, Johannisbeeren-Strauch (m),; Slow.
ker (m), krík (m),; Tschech.
keř (m),;
Poln.
krzak (m)
kjouzdacka ( f ), (-ki, pl.-ki) Rutschbahn ( f ), Eisbahn ( f ), Schlitterbahn (
f ),; Pôdziymy se pokjouzdać
na kjouzdacce., Wir gehen zur Rutschbahn schlittern.; Slow.
klzisko (n),; Tschech.
klouzaĉka ( f ),;
Poln.
ślizgawka ( f )
kjouzdać
(Vb), (-dzâ),
(-dó)
schlittern (Vb), rutschen (Vb),; kjouzdać
na lodzie, auf dem Eis schlittern,;
Slow.
kĺzať (Vb),; Tschech.
klouzat (Vb),; Poln.
ślizgać (Vb)
kjouzdnųńć
(Vb)
einmal schlittern (Vb), einmal rutschen (Vb),;
sh. auch, (po-, u-, wy-) kjouzdnųńć
(Vb),; Tschech.
(po-, u-, vy-) klouznout (Vb),; Poln.
(po-, wy) ślizgnąć się
klaca ( f ), (-ce, pl.-ce), (Zool.) Stute ( f ), (Zool.),; łoślou
klaca, Eselsstute ( f ),; Tschech.
klisna ( f ), kobyla ( f ),; Poln.
klacz ( f ), kobyła ( f ), (Zool.)
klaciać
(Vb), (-ció)
klatschen (Vb), applaudieren (Vb),; klaciać
we râce, in die Hände klatschen,; Tschech.
pleskat (Vb), tleskat (Vb),; Poln.
klaskać (Vb)
klajster (m), (-tru, pl.-try) Kleister (m),; klajster na tapejty,
Tapetenkleister (m),; Tschech. lep (m), lepidlo (n),;
Poln. klajster (m)
klajstrować
(Vb), (-rujâ)
kleistern (Vb),; klajstrować tapejty (pl.),
Tapeten kleistern (Vb),; Poln. klajstrować
(Vb)
klamerka ( f ), (-ki, pl.-ki) kleine Klammer ( f ),; klamerka do włosôw,
Haarklammer ( f ),; připnųńć se klamerkó
włosy, sich mit der Haarklammer die Haare anklammern (Vb),;
sh. auch, špâga
( f ),; Poln.
klamerka ( f ), spinka ( f )
klamka ( f ), (-ki, pl.-ki) Klinke ( f ), Türklinke ( f ),; klamka łod
dřwi, Türklinke ( f ),; klamka łod łokna,
Fenstergriff (m),; łotwořić klamkų dřwi,
mit der Klinke die Tür aufmachen (vb),; sh. auch, klŷka
( f ),;
Slow.
kĺučka (
f ),; Tschech.
klika ( f ),; Poln.
klamka ( f )
klamornik (m), (-ka, pl.-ki) Gerümpelsammler (m), Schrotthändler
(m), Trödler (m),; Tschech. větešník
(m),; Poln., kramarz, zbieracz gratów,
złomu
klamory (pl.), (-rôw) Gerümpel (n / pl.), Krempel (m / pl.),
Trödelkram (m), Plunder (m),; Jou te klamory wyciepnâ.,
Ich werfe das Gerümpel heraus.; sh. auch, klamôr
(m),; Tschech.
veteš ( f ),; Poln.
stare graty (pl.), rupiecie (pl.)
klamořić
(Vb), (-řâ)
am Gerümpel herumbasteln (Vb), sich mit
Gerümpel beschäftigen (Vb), etwas in Unordnung bringen
(Vb,; sh. auch, łozklamořić
(Vb) co,;
Poln.
doprowadzać (Vb) do nieużytku, powodować (Vb)
zużywanie, nie pielęgnować (Vb)
klamôr
(m), (-mora, pl.-mory)
ungepflegter, verlotterter Gegenstand (m),; To
nie jes auto, to jes klamôr.,
Das ist kein Auto, das ist eine Klapperkiste.; Tyn zbjyrou
wsystky klamory., Der
sammelt das ganze Gerümpel (n),; Poln. grat
(m),;
klamra ( f ), (-ry, pl.-ry) Klammer ( f ), Schelle ( f ), Spange (Vb), Zwinge
( f ),; klamra na praniy, Wäscheklammer ( f ),; klamra před
deklik łod glaski, Klammer für den Einmachglas-Deckel,;
Poln. klamra ( f )
klapa, (-py, pl.-py) Klappe ( f ), Deckel (m), Ventil (n), Verschluß
(m),; klapa łod haźla,
Toilettenklappe ( f ),; klapa łod lastauta, Ladeklappe vom
Lastauto,; Tschech.
přiklopka ( f ), záklopka ( f ),; Poln.
klapa ( f )
klapacka ( f ), (-ki, pl.-ki) 1) Fliegenklatsche ( f ),; klapacka na
muchy, Fliegenklatsche ( f ),; Zabij tâ
muchâ klapackų., Schlage die Fliege mit der
Fliegenklatsche tot.; 2) Klapper ( f ),; klapać
w kościejle klapackų we Wjejli Pjųntek, am
Karfreitag in der Kirche mit der Klapper klappern,; Tschech.
1) placaĉka
(Vb), (na muchy),; 2)
klapaĉka ( f ),;
Poln.
1) packa
( f ), (na muchy), 2)
kołatka
( f )
klapać
(Vb), (-pjâ)
klappern (Vb),; 1) chodzić
klapać (Vb), klappern gehen (Vb), (zur Osternzeit, (Brauch
(m)),; 2)
klapać zboze cepý, Getreide mit dem Dreschflegel
ausdreschen,; 3)
Kónie klapajų podkowóma., Die Pferde klappern
mit den Hufen.; Tschech.
1),
3)
klapat (Vb), 1)
zaklapat (Vb),; Poln.
1) grzechotać
kołatką, 2)
młócić cepem zboże, 3)
klapać (Vb), (podkowami, konie)
klapaniy (n), (-niou) Klappern (n), Geklapper (n),; Tschech. klapot
(m),; Poln. klapanie
(n),; klekotanie (n), (bociany)
klapka ( f ), (-ki, pl.-ki) Kläppchen (n), kleine Klappe ( f ), Ventil
(n),; klapka na łoko,
Augenklappe ( f ),;
Slow.
klapka ( f ),;
Tschech.
klapka ( f ),; Poln.
klapka ( f )
klapnųńć
(Vb),
klappen (Vb), in Ordnung gehen (Vb), gelingen
(Vb),; To juz tá klapnie.,
Das wird schon klappen.; To dobře klapło., Das hat gut
geklappt,; sh. auch,
sklapnųńć

(Vb), zaklapnųńć
(Vb),; sh. auch, klapować
(Vb) Poln.
być (Vb) w pořądku, dobrze działać (Vb)
klapować
(Vb),
klappen (Vb),; To juz be klapować.,
Das wird schon klappen.; To mi tu nie klapuje., Das klappt mir
hier nicht.; Poln.
pójść (Vb) w porządku
klapštul
(m), (-la, pl.-le)
Klappstuhl (m),; Siŷńdź
sie na klapštul., Setze dich bitte auf den Klappstuhl.;
sklapnųńć klapštul, den Klappstuhl
zusammenklappen,; poskłoudać dokupy klapštule,
Die Klappstühle zusammenstellen, (zusammenlegen),; sh. auch,
stolik
(m),; sh. auch, hoker
(m),; sh. auch, ryćka
( f ),; Poln.
krzesło (n) składane
klarineta ( f ), (-ty, pl.-ty) (Mus.) Klarinette ( f ) (Mus.),; grać
na klarinecie, auf der Klarinette spielen,; Poln.
klarnet (m) (Mus.)
klarować
(Vb), (-rujâ)
klären (Vb), von Verunreinigungen befreien
(Vb), klarmachen (Vb),; klarować
wodâ, Wasser klären (Vb),; sh. auch, wyklarować
(Vb) sie,;
Tschech.
čistit (Vb), objasňovat (Vb),; Poln.
klarować (Vb)
klarowny (Adj), klarer (Adj), durchsichtiger (Adj),; klarowne
wino, klarer Wein (m),; Poln. klarowny (Adj), przejrzysty
(Adj)
klasa ( f ), (-se, pl.-se) 1) Klasse ( f ), (Qualitätsmerkmal
(n)),; To sų flize pjyrsej
klase., Das sind Fliesen der ersten Klasse. (Güteklasse ( f
)),; Pojejdziymy banų pjyrsų
klasų., Wir fahren mit der Eisenbahn im Abteil erster
Klasse.; 2)
Schulklasse ( f ), Łón idzie do drugej klase., Er
geht in die zweite Klasse ( f )., Schulklasse ( f ),; To jes
zoucka łod třejciej klase., Das ist die
Lehrerin von der dritten Klasse., (Schulklasse ( f )),; Tschech.
2)
třída ( f ),; Poln.
klasa ( f )
klasôwka
( f ), (-ki, pl.-ki)
Klassenarbeit ( f ), (Schule ( f )),; Bymy
(bâdziymy) dzisiej pisać
klasôwkâ., Wir werden heute eine Klassenarbeit
schreiben.; Poln.
klasówka ( f )
klaun (m), (-na) Clown (m),; Noulepsej mi sie w tý
cyrkusie podoboł tyn klaun., Am meisten
hat mir im Zirkus der Clown gefallen.; Tschech.
klaun (m),; Poln.
klown (m)
klawjatura ( f ), (-ry) (Mus.) Klaviatur ( f ), Tastatur ( f ),; Tschech.
klaviatura ( f ), klávesnice
( f ) (Mus.),; Poln. klawiatura ( f ) (Mus.)
klawjyr (m) (Mus.), (-ra, pl.-ry) Klavier (n) (Mus.),; zagrać
co na klawjyře, etwas auf dem Klavier spielen,; nóty
před klawjyr (m), Klaviernoten (pl.),; Slow.
klavír (m) (Mus.),; Tschech.
klavír (m) (Mus.),; Poln.
fortepian (m) (Mus.)
klawjyrštóndy
(pl.), (-dôw)
Klavierstunden (pl.),; Łón
bjere klawjyrštóndy., Er nimmt Klavierstunden
(pl.), (Klavierunterricht (m)),; Łón bjere godziny na
klawjyře., Er nimmt Klavierstunden (pl.).;
Poln.
lekcje grania na
fortepianie
klebza ( f ), (-ze) (Kochk.) Mehlschwitze ( f ), Einbrenne ( f ) (Kochk.),;
Zrôb klebzâ do zołze.,
Mache eine Mehlschwitze zur Soße.,; Poln.
zasmażka ( f ) (Kochk.)
klejd (m), (-da, pl.-dy) Kleid (n),; lejtni klejd, Sommerkleid (n),; klejd
łod młodej pani,
Hochzeitskleid (n),; Łoblec
do kościoła tyn nowy klejd., Ziehe zum Kirchgang das
neue Kleid an.; Tschech.
dámské šaty (pl.),; Poln.
suknia ( f ), sukienka ( f )
klekot (m), (-ta) Plappermaul (n),; Łón
jes stary klekot., Er ist ein altes Plappermaul.; Poln.
papla (m)
klekotać
(Vb), (-ocâ)
1) tratschen (Vb), schwatzen (Vb), Klatsch
erzählen (Vb),; Zaś banų
baby ło tý klekotać.,
Die Weiber werden darüber wieder tratschen. (Klatsch
erzählen (Vb)),; sh. auch, poklekotać
(Vb) se,;
2) klappern
(Vb), rasseln (Vb),; 3)
bocóń
klekoce, der Storch klappert,; Te dziejcio klekoce klekotkų.,
Das Kind rasselt mit der Kinderrassel.; Tschech.
1)
tlachat (Vb), 3)
klapat (Vb), klepat (Vb),; Poln.
1)
plotkować (Vb),
roznosić (Vb) plotki,
2) kołatać
(Vb), grzechotać (Vb), 3)
klekotać, (bocian)
klekotaniy (n), (-niou) 1) Getratsche (n), Geschwätz (n),; Te
klekotaniy mi idzie na nerwy., Das Geschwätz geht mir auf
die Nerven (pl.).; 2) Geklapper (n), Rasselei ( f ),;
Poln. 1) plotkowanie (n), 2) klekotanie (n),
grzechotanie (n)
klekotka ( f ), (-ki, pl.-ki) 1) Klatschweib ( f ), Klatschbase ( f ),
Tratschtante ( f ), Schwätzerin ( f ),; Ta baba jes starou
klekotka., Das ist ein altes Tratschweib (n).; 2) Kinderrassel
( f ), Kinderklapper ( f ),; Dziejcio se grou klekotkų.,
Das Kind spielt mit der Rassel ( f ).; Poln. 1)
plotkarka ( f ),; 2) grzechotka ( f ), kołatka
klekoty (pl.), (-tôw) Klatsch (m), Tratsch (m), Geschwätz (n),; To
sų yno klekoty., Das ist nur
Klatsch (m).; Te klekoty sie łozwjoły po całej
wsi., Dieser Klatsch hat sich im ganzen Dorf verbreitet.;
Poln. plotki (pl.), gadanina ( f )
klepać
(Vb), (-pjâ)
hämmern (Vb), klopfen (Vb), dengeln (Vb),;
klepać (Vb) bjydâ, Not
leiden (Vb),; klepać kogo po plecach, jemandem auf die
Schulter klopfen,; (po-) klepać (Vb), kosâ, Sense
dengeln (Vb),; sh. auch, (po-,
wy-) klepać
(Vb),;
Tschech.
plácat (Vb),; Poln.
walić (Vb) młotkiem,; klepać (Vb), (kosę),;
klepać kogoś po plecach
klepadło
(n), (-ła)
Kleinamboß (m), Dengelamboß (m),
Klempneramboß (m),; Tschech. kovadlinka ( f ),;
Poln. klepadło (n)
klepaniy (n), (-niou) Hämmern (n),; klepaniy blachy, Profilieren
(Vb) von Blech, kalt hämmern (Vb),; Poln. klepanie
(n)
klepnųńć
(Vb), (-nâ)
Klaps (m) geben (Vb),; klepnųńć
(Vb)
kogo,
jemandem einen Klaps geben,; Dej mi pokôj, bo cie klepnâ.,
Lasse mich in Ruhe, sonst knalle ich dir eine.; Tschech.
klepnout (Vb) (koho),; Poln.
dać klapsa, klapsnąć (Vb)
klika ( f ), (-ki, pl.-ki) Clique ( f ), Sippschaft ( f ), Klüngel
(m),; Tschech. klika ( f ),; Poln. klika ( f )
klimat (m), (-tu) Klima (n),; zimny klimat, kaltes Klima,; ciepły
klimat, warmes Klima,; Slow.
klíma ( f ),; Tschech.
klima (n),; Poln.
klimat (m)
klin (m), (-na, pl.-ny) 1) Keil (m),; klin ze dřewa,
Holzkeil (m),; žejlazny klin do łozupaniou dřewa,
Eisenkeil zum Spalten von Holz,; wbić do štila łod
siekjyry klin, einen Keil in den Axtstiel treiben,;
2)
Schoß (m),;
wziųńć dziejcio na
klin, ein Kind auf den Schoß nehmen,; połozyć
râce do klina, Hände in den Schoß legen,; Slow.
1)
klin (m),; Tschech.
1),
2),
klín (m),; (sedět na klině),; Poln.
1) klin
(m), 2) łono
(n), (siedzieć na kolanach)
klinek (m), (-nka, pl.-nki) kleiner Keil (m),; Tschech. klínek
(m),; Poln.
klinek (m), mały klin(m)
klinika ( f ), (-ki, pl.-ki) Klinik ( f ),; Łóna
lezy w klinice., Sie liegt in der klinik.; Tschech.
klinika ( f ),; Poln.
klinika ( f )
klinker (m), (-kra, pl.-kry) Klinker (m),; Poln. klinkier (m)
(za-) klinować
(Vb), (-nujâ)
verkeilen (Vb),; zaklinować
štil łod kopycki, Hackenstiel verkeilen,; Poln.
(za-) klinować (Vb)
klinowaty (Adj), (-tego) keilförmiger (Adj),; Tschech.
klínovitý (Adj),;
Poln. klinowaty (Adj)
klistjyra ( f ), (-ry, pl.-ry) Einlauf (m), Klistier (n),; Tschech.
klystýr (m),; Poln.
lewatywa ( f )
klîga
( f ), (-gi, pl.-gi)
Klinge ( f ), Schneide ( f ),; klîga
łod noza, Messerklinge ( f ),; razjyrklîga ( f ),
Rasierklinge ( f ),; klîga łod sable, Säbelklinge
( f ),; Poln.
ostrze (n), klinga ( f )
klnųńć
(Vb), (klnâ)
fluchen (Vb), schimpfen (Vb),; Łón
juz cały cas klnie., Er flucht schon die ganze Zeit.;
sh. auch, (za-, pře-)
klnųńć
(Vb),;
Slow.
kliať (Vb),;
Tschech. klnout (Vb), klít
(Vb), proklínat (Vb),; Poln. kląć
(Vb)
kloc (m), (-ca, pl.-ce) Klotz (m), Block (m),; kloc ze dřewa,
Holzklotz (m),; Tschech.
kláda ( f ), špalek (m),; Poln. kloc
(m)
klocek (m), (-cka, pl.-cki) 1) Klötzchen (n), Bauklötzchen
(n), Holzbaustein (m),; klocki z dřewa,
Holzklötzchen (n),; grać sie klockóma, mit
Bauklötzchen spielen,;
2)
Holzklotz
(m), zersägtes Holzscheit (n),; klocek dřewa, zersägtes
Holzscheit für Feuerhölzer (pl.),; Poln.
1) klocek
(m), 2) pocięte
polano (n)
klołpapjyr
(m), (-ru)
Klopapier (n),; rolka łod
klołpapjyru, Röllchen vom Klopapier,; auch, papjór
do haźla, Klopapier (n),; Poln.
papier toaletowy
kloper (m), (-pra, pl.-pry) Teppichklopfer (m),; wyklupać
kloprý tepich, mit dem Teppichklopfer den
Teppich ausklopfen,; Tschech.
plácačka ( f ), klepadlo (n),; Poln.
trzepaczka ( f )
klophengst (m), (-ta) (Zool.) Hengst (m) (Zool.) zum Decken von Stuten,; Poln.
ogier (m) (Zool.)
klops (m), (-sa, pl.-se) Klops (m), Fleischklops (m),; Bymy dzisiej jejś
klopse z pozganymi kartouflóma (ze štamfkartoflóma)
i sałout., Wir werden heute Klopse mit Stampfkartoffeln und
Salat essen.; Tschech.
klops (m),; Poln. klops
(m), zraz(-ik) siekany, pulpet (m)
kloucić
(Vb), (-câ)
flunkern (Vb), schwindeln (Vb), Humbug erzählen
(Vb),; Łón klouci., Er
erzählt etwas unwahrscheinliches. (Humbug (m),; sh. auch,
łokloucić
(Vb) kogo,;
Poln.
bujać (Vb), opowiadać bzdury,
klouft (m), (-ta, pl.-ty) Holzschuh (m), Holzpantine ( f ),; Łón
bjegou we klouftach., Er läuft in Holzpantinen.; Slow.
drvák (m),; Poln.
drewniak (m)
kloustornik (m), (-ka, pl.-ki) Klosterbruder (m), Mönch (m),; Poln.
klasztornik (m)
kloustorny (Adj), (-nego) Kloster-,; kloustorny las, Klosterwald (m),;
kloustorne łųki,
Klosterwiesen (pl.),; kloustornou rolou, Klosteracker (m),;
kloustornou panna, Nonne ( f ),; Poln.
klasztorny (Adj)
kloustôr
(m), (-tora, pl.-tory)
Kloster (n),; (auch, Krankenhaus (n)),; Moja
dziewucha idzie do kloustora., Mein Mädchen geht ins
Kloster.; Slaw. kláštor
(m),; Tschech. klášter
(m),; Poln. klasztor (m)
kloutka ( f ), (-ki, pl.-ki) 1) Vogelbauer (m), Käfig (m),
Tierkäfig (m),; Kloutka před
ptouka, Vogelbauer (m),; Heft z kloutkóma, kariertes
Schreibheft (n),; 2)
Stückchen (n), Täfelchen (n),; kloutka šokolady,
ein Schokoladentäfelchen (n),; Slow.
klietka ( f ),; Tschech.
klec ( f ),; Poln.
klatka ( f )
klómpfus
(m), (-sa, pl.-se)
Klumpfuß
(m),; Łón mou na lewej strónie klómpfus.,
Er hat auf der linken Seite einen Klumpfuß.; sh. auch,
spotawy (Adj),; Poln. szpotawa noga
klón
(-na, pl.-ny), (Bot.)
Ahorn (m), (Bot.),; Tschech. javor (m)
(Bot.),; Poln. klon (m) (Bot.)
klóscónka
( f ), (-ki)
Klosbrühe ( f ),; (Wasser, nach dem Kochen
von Klöseln),; Poln. woda po ugotowaniu klusek
klóska
( f ), (-ki, pl.-ki)
Kloß (m),; klóski
ze tartych kartoufli, (polsky klóski), Kartoffelklöße
(pl.) aus geriebenen Kartoffeln, (polnische Klöße),;
Poln.
pyza ( f .), knedel (m), kluska ( f )
klub (m), (-bu, pl.-by) Klub (m),; Łón
je we tenisklubje., Er ist im Tennisklub (m).; Tschech.
klub (m),; Poln. klub (m)
klubzesejl (m), (-sla, pl.-sle) Klubsessel (m),; Siyńdź
sie do tego klubzesla., Setze dich in den Klubsessel.;

Poln.
fotel (m) klubowy
kluc (m), (-ca, pl.-ce) Schlüssel (m), łotwořić
klucý dřwi, mit dem Schlüssel die Tür
aufmachen,; zapřyć klucý, mit dem Schlüssel
zusperren, (abschließen),;
kluc do dřwickôw, Schlüssel zur Toreingangstür
( f ),; dorobjóny (dobrany, dopasowany) kluc,
Nachschlüssel (m),; kluce łod ślósouřa
do zakrųncaniou muterkôw, Schraubenschlüssel
(pl.) vom Schlosser,; kluc
dziwich gâsi, Wildgänsezug (m),; Slow.
kĺuč (m),; Tschech.
klíč (m),; Poln.
klucz (m)
klucyk (m), (-ka, pl.-ki) kleiner Schlüssel (m), Haustürschlüssel
(m), Schrankschlüssel (m),; klucyk łod
kłodki, Schlüssel vom Anhängeschloß (n),;
klucyk łod loudki,
Schubladen-Schlüssel (m),; Poln.
kluczyk (m)
kluć
(Vb) sie
aus dem Ei schlüpfen (Vb),; Pilųntko
sie prawje kluje., Ein Gänschen schlüpft gerade aus dem
Ei.; sh. auch, wykluć
(Vb) sie,;
Slow.
kĺuť (Vb),; Tschech.
klovat (Vb) se, proklovát (Vb) se,; Poln.
kluć (Vb) się
kludzić
(Vb), (-dzâ)
führen (Vb),; kludzić
(Vb) kogo,
jemanden führen (Vb),; kludzić młodų panių
do łoltouřa, eine Braut zum Altar führen (Vb),;
sh. auch, ( łod-,
při-, s-, za-)

kludzić (Vb),;
Slow.
viesť (Vb), vodiť (Vb),; Tschech.
vést (Vb), provázet (Vb),; Poln.
prowadzić (Vb) kogoś
klupać
(Vb), (-pjâ)
klopfen (Vb), hämmern (Vb),; klupać
po dřwjach, an der Tür klopfen (Vb),; klupać (Vb)
tepich, den Teppich klopfen (Vb),; sh. auch, wyklupać
(Vb) co,;
Slow.
klepať (Vb),
klopať (Vb),;Tschech.
klepat (Vb),; Poln.
pukać (Vb), uderzać (Vb),; otrzepać (Vb) (np.
dywan (m)) , trzepać (Vb) trzepaczką
klupnųńć
(Vb), (-nâ)
einmal
klopfen (Vb),; Klupni to rouz młotký,
to to be pasować., Klopfe darauf einmal mit dem Hammer, dann
wird das passen.; Poln.
puknąć (Vb), raz uderzyć (Vb), stuknąć
(Vb)
klųntwa
( f ), (-wy, pl.-wy)
1) Fluch (m),; 2) Bannfluch (m),
Kirchenbann (m),; kościejlnou
klųntwa, Kirchenbann (m),; łobłozyć kogo
klųntwų, jemanden mit einem Bann belegen,; sh. auch,
(pře-, za-) klnųńć
(Vb) kogo,;
Tschech. 1) kletba
( f ),
2)
klatba ( f ),; Poln.
klątwa ( f )
klysc (m), (-ca, pl.-ce), (Zool.) Zecke ( f ), (Zool.),; Slow. kliešť
(m) (Zool.),; Tschech.
klíště (n) (Zool.),; Poln.
kleszcz (m), (Zool.)
klysce (pl.), (-côw) Zange ( f ), Kneifzange ( f ),; wyciųgnųńć
z deski klyscóma gwôźdź,(ćwjŷk
(m)) mit der Zange aus dem Brett einen Nagel herausziehen,;
uknypsnųńć (uscyknųńć (Vb))
klyscóma kóniec drótu, mit der Zange das
Drahtende abknipsen, (abkneifen),; klysce łod raka (Zool.),
Krebs-Scheren ( f / pl.),; Slow.
kliešte (pl.),;
Tschech.
kleště (Pl.),; Poln.
kleszcze (pl.)
klyscyki (pl.), (-kôw) Zängchen (n), kleine Zange ( f ),; klyscyki
na wyrfejlcukjer, Zange für Würfelzucker,; Klyscyki do
wyciųganiou zâmbôw,
Zahnarztzange zum Zähneziehen,;
Poln.
kleszczyki (pl.)
klŷka
( f ), (-ki, pl.-ki)
Klinke ( f ),; klŷka
łod dřwickôw, Klinke vom Türchen am Hoftor,;
Gartentürchen (n)),; zawřyć klŷkų
dřwicki łod łogrôdka,, mit der Klinke das
Gartentürchen zumachen (Vb),; sh. auch, klamka
( f ),; Slow.
kĺučka ( f ),; Tschech.
klika ( f ),; Poln.
klamka ( f )
klŷkać
(Vb), (-kó)
niederknien (Vb),; před
kí klŷkać, vor jemandem niederknien,; Nie banâ
před ní klŷkoł, Ich werde nicht vor ihm
niederknien.; Slow.
kĺakať (Vb),; Poln.
klękać (Vb)
klŷknųńć
(Vb), (-knâ)
hinknien (Vb), niederknien (Vb),; Łóna
klŷkła., Sie kniete nieder.; Musioł
ejch při tý klŷknųńć., Er mußte
dabei hinknien.; klŷknųńć
(Vb) sie,
sich hinknien (Vb),; sh. auch,
uklŷknųńć
(Vb),;
Slow.
kĺaknúť
(Vb), klaknúť (Vb) si,; Tschech.
pokleknout (Vb), zakleknout (Vb),; Poln.
klęknąć (Vb)
klŷncejć
(Vb), (-câ)
knien (Vb),; klŷncejć
na kościejlnej ławce, auf der Kirchenbank knien,;
klŷncejć při pouciyřu, beim Gebet knien,;
Slow.
kĺačať (Vb),; Tschech.
klečet (Vb),; Poln.
klęczeć (Vb)
klŷncki
(pl.), (-kôw)
auf Knien (pl.),; přiś
do kogo na klŷnckach, zu jemandem auf den Knien kommen,;
Poln. klęczki (pl.)
klŷncyniy
(n), (-niou)
Knien (n),; Łod
tego klŷncyniou při flizowaniu bolų mje kolana.,
Von dem Knien beim Fliesenlegen schmerzen mich die Knie.; Poln.
klęczenie (n)
kłak
(m), (-ka, pl.-ki)
1) Schlingel (m),; Ty kłaku!,
Du Schlingel!,; 2) Bausch
(m), Büschel (n), Werg (n),; kłak z wołny,
Wollebausch (m),; sh. auch, kłųmbko
(n),; Poln.
1)
urwis (m), łobuz (m), 2)
kłak (m)
kłaniać
(Vb) sie,
(sie..-nió)
sich verneigen (Vb), in Ehrfurcht sich verbeugen
(Vb),; kłaniać sie kómu,
sich vor jemandem verbeugen,; Jou sie nie banâ před ní
kłaniać., Ich werde mich nicht vor ihm
verbeugen.; Slow. klaňať
(Vb) sa,; Tschech.
uklánět (Vb) se,; Poln. kłaniać
(Vb) się
kłaś
(Vb), (kładâ)
legen (Vb), aufladen (Vb),; kłaś
siano na wôz, Heu auf den Wagen aufladen,; kłaś
kómu karty, jemandem Karten legen,; kłaś
dziejcio spać, das Kind
ins Bett legen,; sh. auch,
(na-, po-) kłaś

(Vb), ukłaś
(Vb) sie,;
sh. auch, (na-, po-,
pře-, u-, wy-) łozyć

(Vb),; (na- pře- u-,
wy-) kłoudać
(Vb),;
Slow.
klásť (Vb),; Tschech.
klást (Vb), pokládat (Vb),;
Poln.
kłaść
(Vb)
kłâmb
(m), (ba)
Qualm (m), Staubwolke ( f ), Rauchwolke ( f ),;
kłâmb smându,
Rauchwolke ( f ),; kłâmb kuřu, Staubwolke ( f ),;
Poln.
kłąb (m),
kłobuch
(m), (-cha, pl.-chy),
(Zool.)
Habicht (m), (Zool.),; Kłobuch
dopoud kuropatwâ., Ein Habicht hat ein Rebhuhn erbeutet.;
Slow.
jastrab (m) (Zool.),; Tschech. jestřáb
(m) (Zool.),; Poln. jastrząb
(m)
kłobusek
(m), (-ska, pl.-ski),
(Zool.)
Sperber (m), (Zool.),; Poln. krogulec (m),
(Zool.)
kłodka (
f ), (-ki, pl.-ki)
Vorhängeschloß (n), Vorlegeschloß
(n),; zaprzyć kłodkų
dřwicki, mit dem Vorhängeschloß das Törchen
zusperren., (zB. Gartentörchen),; Poln.
kłódka ( f )
kłopot (m),
(-tu, pl.-ty)
Sorgen (pl.), Scherereien (pl.), Alltagsnöte
(pl.),; mjejć kâs
kłopotu, viele Sorgen haben,; robić kómu kłopot,
jemandem Sorgen bereiten,; Niy mjała baba kłopotu, i
kupjyła se prosie. (Spr.W.), Das Weib hatte keine Sorgen,
und dann hat es sich ein Ferkel gekauft. (ohne Kommentar),; sh.
auch, zgorsyniy
(n),; Poln.
kłopot (m)
kłųmbko
(n), (-ka, pl.-ka)
Knäuel (n),; kłųmbko
wołny, Wollknäuel (n),; Slow.
klbko (n),; Tschech.
klubko (n),; Poln.
kłąbek (m)
kłósko
(n), (-ka, pl.-ka)
Ähre ( f ), Getreideähre ( f ),; kłósko
łod jŷncmjynia, Gerstenähre ( f ),; kłósko
łod psynice, Weizenähre
( f ),; Slow.
klas (m),; Tschech.
klas (m),; Poln.
kłos (m)
kły
(pl.), (kłôw), (Zool.)
Eckzähne (pl.), (Zool.),; kły
łod psa, Eckzähne vom Hund,; kły łod wilka,
Eckzähne vom Wolf,; sh. auch, kjejlca
(pl.),; Poln.
kły (pl.) (Zool.)
kminek (m), (-nka) Kümmel (m),; syr ze kminký,
Käse mit Kümmel,; Tschech.
římský kmín (m),; Poln.
kminek (m)
knebejl (m), (-bla, pl.-ble) Knebel (m), Mundknebel (m),; Poln. knebel
(m)
knefejl (m), (-la, pl.-le) großer Knopf (m),; Přisyj
mi do mantla knefejl., Nähe mir an den Mantel einen Knopf
an.; knefejl łod jupy, Knopf von der Joppe ( f ),; knefejl
łod jakle, Jackenknopf (m),; zapnųńć (Vb)
knefejl, den Knopf zumachen,; łodpnųńć (Vb)
knefejl (m), den Knopf aufmachen (Vb),; Tschech.
knoflík (m),; Poln.
guzik (m)
kneflicek (m), (-cka, pl.-cki), (dim.) kleiner Knopf (m), Knöpfchen (n), (dim.),;
kneflicek łod ołberhemda,
Knopf von einem Oberhemd (n),; Tschech. knoflíček
(m), (dim.),; Poln.
guziczek (m), (dim.)
kneflik (m), (-ka, pl.-ki) Knopf (m),; kneflik łod
kosule, Hemdknopf (m),; kneflik łod galout, Hosenknopf,;
přisyć kneflik, Knopf annähen,; dobrać
pasowny kneflik, passenden Knopf aussuchen, kneflik łod
zwónka, Klingelknopf (m),; dziurka do zapniŷciou
kneflika, Knopfloch (n),; kneflik łod herda, Knopf vom Herd
(m), (zB. Elektroherd (m)),; Slow.
gombík (m),; Tschech.
knoflík (m),; Poln.
guzik (m)
knejblować
(Vb), (-lujâ)
knebeln (Vb),; knejblować
(Vb) kogo, jemanden knebeln (Vb),; Poln.
kneblować (Vb)
kniks (m), (-sa, pl.-se) Knicks (m),; zrobić
před kí kniks, vor jemandem einen Knicks machen,;
Poln.
dyg (m), dygnąć (Vb) m
kništrymfy
(pl.), (-fôw)
Kniestrümpfe (pl.),; Uštrykuj
mi kništrymfy., Stricke mir ein Paar Kniestrümpfe.;
Kništrymfy pasujų chłopcó dobře do
krôtkich galoutkôw., Knieschtrümfe passen den
Jungs gut zu kurzen Hosen.; Poln.
podkolanówki
(pl.)
knołblować
(Vb), (-lujâ)
knobeln (Vb),; knołblować
štrychalcóma, mit Streichhölzern knobeln
(Vb),; knołblować wyrflóma, mit Würfeln
knobeln (Vb),; knołblować ło co, um etwas
knobeln,; sh. auch, wyknołblować
(Vb) co,;
Poln.
grać (Vb) w kostkę, grać (Vb) w zapałki
knołtejl
(m), (-la, pl.-le)
Knoten (m),; Zrobjył
mi sie u snurkôw łod třewikôw knołtejl.,
Es ist mir bei den Schnürsenkeln ein Knoten entstanden.; sh.
auch, pantejl (m),
wâzoł
(m),; Tschech. uzel (m),; Poln. węzeł
(m)
knospa ( f ), (-py, pl.-py) (Bot.) Knospe ( f ) (Bot.),; knospa
łod rôze, Rosenknospe ( f ),; sh. auch, pųncek
(m),; Tschech. pupen
(m) (Bot.),; Poln. pączek
(m), pąk (m) (Bot.)
knoublik (m), (-ka), (Zool.) Elritze ( f ), (Zool.),; Pływajų
tá knoubliki., Dort schwimmen Elritzen (pl.),;
Poln.
ryba (Phoxinus phoxinus), (Zool.)
knót
(m), (-ta, pl.-ty)
Kot (m), Kotstrollen (m),; knóty
łod psa, Hundestrollen (pl.),; Poln. odchody
(pl.), stolec (m)
knyf (m), (-fu, pl.-fy) Kniff (m), Schlich (m),; Poln. chwyt (m),
sztuczka ( f )
knypejl (m), (-pla, pl.-ple) Knüppel (m),; 1) gómiknypejl
(m), Gummiknüppel (m),; přezynų go z dworu knyplý,
Er hat ihn vom Hof mit dem Knüppel verjagt.; Tschech.
klacek (m) hůl (m),;
1)
obušek (m),; Poln.
pałka ( f ), kij (m)
knypsnųńć
(Vb), (-nâ)
1) knipsen (Vb), fotografieren (Vb),;
knypsnųńć kogo
fotoaparatý , jemanden mit dem Fotoapparat knipsen (Vb),
(fotografieren (Vb)),; Dać sie knypsnųńć,
sich fotografieren lassen,; 2)
durchlochen (Vb), entwerten (Vb),; knypsnųńć
(překnypsnųńć (Vb), přescyknųńć
(Vb)) farkartâ, die Fahrkarte entwerten (Vb), (durchlochen
(Vb)),; sh. auch, přescyknųńć
(Vb),; Poln.
1)
fotografować (Vb),; 2)
przedziurkować (np.
bilet, kasować),
knypsować
(Vb), (-sujâ)
knipsen (Vb), fotografieren (Vb),; knypsować
při fajeře swojich, die Verwanschaft bei einer Feier
fotografieren,; Poln. robić
zdjęcia
koalicjou ( f ), (-jej) Koalition ( f ),; Poln. koalicja ( f )
kobjyta ( f ), (-ty, pl.-ty) Frau ( f ),; To jes moja kobjyta., Das ist meine
Frau. (Ehegattin ( f )),; Idzie tá
po dródze kobjyta., Da geht eine Frau auf der Straße.;
Tschech. žena ( f ),;
Poln. kobieta ( f ), żona
( f )
kobjytka ( f ), (-ki, pl.-ki) alte gebrechliche Frau ( f ), arme Frau ( f ),;
Poln. kobiecina ( f )
kocher (m), (-chra, pl.-chry) Kocher (m), Öfchen (n), Kochöfchen
(n),; Łozgřejâ na
kochře před dziejcio mlyko., Ich wärme auf dem
Kocher für das Kind die Milch an.; špyrytuskocher
(m), Spirituskocher (m),; gazkocher (m), Gaskocher (m),; Poln.
kuchenka ( f ), (gazowa,
elektryczna, turystyczna)
kocić
(Vb) sie
Junge werfen (Katze ( f )),; Kotka sie koci., Die
Katze wirft Junge.; sh. auch, wkocić
(Vb)
sie
,; Poln.
kocić (Vb) się
kocik (m), (-ka, pl.-ki), (Zool.) kleines Kätzchen (n), (Zool.),; Tschech.
kočička ( f ) (Zool.),;
Poln.
mały
kotek (m), (Zool.)
kocioł
(m), (kotła, pl. kotły)
Kessel (m),; kocioł
łod lokomotiwy, Dampfkessel von der Dampflokomotive,;
sh. auch, kesejl (m),;
Slow.
kotol (m),; Tschech.
kotel (m),; Poln.
kocioł (m)
kocisko (n), (-ka, pl.-ka) (Zool.) große Katze ( f ) (Zool.),; Taky wjelky
kocisko nó chytou u kwoki
kuřynta., So eine große Katze fängt uns bei der
Glucke die Kücken weg.; Poln. kocisko (n)
(Zool.)
kociy (n), (-cia, pl.-ciynta) (Zool.) Katzenjunges (n) (Zool.),; Poln. kocię
(n) (Zool.)
kocur (m), (-ra, pl.-ry) (Zool.) Kater (m) (Zool.),; wjelki kocur, großer
Kater,; Slow. kocúr
(m),; Tschech. kocour
(m) (Zool.),; Poln. kocur (m) (Zool.)
kofeina ( f ), (-ny) Koffein (n),; kafej bez kofeiny, koffeinfreier
Kaffee,; Tschech. kofein (m),; Poln. kofeina ( f )
kofer (m), (-fra, pl.-fry) Koffer (m),; pakować
kofry, Koffer packen,; łoddać kofry na bagaž, Koffer
aufgeben, (Flugreise ( f )),; włôcyć ciŷzky
kofry, schwere Koffer
tragen,; Slow. kufor
(m),; Tschech.
kufřík (m),; Poln.
walizka ( f )
kojhusten (m), (unv) Keuchhusten (m),; Te dziejcio dostało
kojhusten., Das Kind bekam Keuchhusten.;
Tschech.
černý kašel (m),; Poln.
koklusz (m)
kokot (m), (-ta, pl.-ty) Hahn (m),; Kokot pjeje., Der Hahn kräht.;
gřebyk łod kokota,
Hahnenkamm (m),; kokocik
(m), kleiner Hahn (m),;
Slow. kohút
(m),, Tschech.
kohout (m),; Poln.
kogut (m)
kokón
(m), (-na, pl.-ny), (Zool.)
Kokon (m), (Zool.),; kokón
łod smatyrlouka, Schmetterlings-Kokon (m),;
Poln.
kokon (m), (Zool.)
kolanko (n), (-ka, pl.-ka) kleines Knie (n), (dim.),; Kniestück (n),
(Techn.),; Gelenk (n) (Techn.),; Poln. kolanko (n)
kolano (n), (-na, pl.-na) (Anat.) (Techn.) Knie (n) (Anat.), Kniestück (n) (Techn.),;
klŷknųńć na
kolana, auf die Knie hinknien,; Kolano rury, Kniestück vom
Rohr,; prosić kogo na kolanach ło co, jemanden auf den
Knien um etwas bitten,; Slow.
koleno (n) (Anat.),; Tschech.
koleno (n) (Anat.),; Poln.
kolano (n) (Anat.) (Techn.)
kolasa ( f ), (-se, pl.-se) Kutsche ( f ), (gefederter Personenpferdewagen,
meist mit Verdeck (n)); jechać
kolasų, mit der Kutsche fahren,; zawjyź młode
państwo kolasų do
kościoła, das Hochzeitspaar mit der Kutsche zur Kirche
fahren (Vb),; sh.
auch,
kuča (
f ),;
Poln.
dorożka ( f )
kolba ( f ), (-by, pl.-by), (Mil.) Kolben (m), (Mil.), Gewährkolben (m),
(Mil.),; kolba łod flinty,
Flintenkolben (m),; Tschech.
pažba ( f ) (Mil.),; Poln.
kolba ( f ), (Mil.)
kolca (pl.), (-côw) Pflugkarren (m),; připnųńć
pug do kolcôw, Pflug an den Pflugkarren hängen,;
Poln.
koleśnica ( f ) pługa
kole (Prp.) daneben (Prp.),
neben (Prp.), an ihm (ihr, ihnen), ungefähr (Adv), bei
(Prp.), gegen (Adv), annähernd (Adv); Postawjył ejch
koło kole sopy., Ich habe das Fahrrad neben dem Schuppen
hingestellt.; Jechali my kole niego mino., Wir fuhren an ihm (an
seinem Haus) vorbei.; Łóni mjŷskajų kole
kościoła., Sie wohnen an der Kirche.; Trefjył ejch
go kole dziewjųntej., Ich habe ihn gegen neun Uhr
getroffen.; To wouzy kole dwôch cetnarôw., Das wiegt
annähernd zwei Zentner.; Břyg lezy kole Wrocławja.,
Brieg liegt bei Breslau.; Slow. vedĺa (Prp.),;
Tschech. kolem (Prp.),; Poln. obok (Prp.),( kogoś
/ czegoś,; przy (Prp.)),; w pobliżu (n),; około
(Prp.),;
kolec (m), (-lca, pl.-lce) Stachel (m), Dorn (m),; kolec
łod łose, Stachel von der Wespe ( f ),; kolec
łod pscoły, Stachel von einer Biene,; kolec łod
kaktusa, Stachel vom
Kaktus,; kolce łod rôze, Dornen von einer Rose,; kolce
łod łostrâzynôw,
Dornen von einer Brombeere,; kolce u třewikôw
športowych, Spikes
bei Sportschuhen,; kolce łod igla, Stachel vom Igel (m),;
Poln.
kolec (m)
kolega (m), (-gi, pl.-gowje) Freund (m), Kollege (m),; Pódâ
na chwilâ do kolegi., Ich gehe für ein Weilchen zu
meinem Freund.; sh. auch, kómrat
(m),; Slow. kolega (m),; Tschech. kolega
(m),; Poln. kolega (m)
kolegować
(Vb) sie,
(sie..-gujâ)
befreundet (Vb) sein,; Łón
sie śní koleguje., Er ist mit ihm befreundet.; sh.
auch, kómracić
(Vb),; Tschech.
kamarádit (Vb),; Poln.
kolegować (Vb) się,
(z kimś)
kolejka ( f ), (-ki, pl.-ki) Warteschlange ( f ),; stouć
w kolejce, in einer Warteschlange stehen,; Tschech.
řada ( f ), fronta ( f ),; Poln.
kolejka ( f )
kolić
(Vb) sie,
sich mit Pflanzen (zB. Brennesseln) verbrennen,;
sh. łokolić (Vb)
sie,;
Poln.
oparzyć (Vb) się, (np. pokrzywą)
kolofołnium
(m), (unv.)
Kolophonium (n),; Poln. kolofonia ( f )
kolonia ( f ), (-nie, pl.-nie) Kolonie ( f ), Ansiedlung ( f ),; kolonia wsie,
Kolonie eines Dorfes,; kolonia lejtniou, Ferienlager (n),;
Tschech. kolonie ( f ),; Poln. kolonia ( f )
kolonialismus (m), (-su) Kolonialismus (m),; Tschech. kolonialismus
(m),; Poln. kolonializm (m)
kolonista (m), (-ty, pl.-ty) Kolonist (m), Ansiedler (m), Siedler (m),; Poln.
kolonista (m)
kolonizacjou ( f ), (-cjej) Kolonisierung ( f ), Besiedelung ( f ), Gründung
einer Kolonie,; Poln. kolonizacja ( f )
kolouř
(m), (-řa, pl.-ře),
(Sp.)
Radsportler (m),; Kolouře
jechali kole nous na kołach mino., Die Radsportler sind bei
uns mit den Fahrrädern vorbeigefahren.; Poln.
kolarz (m), (Sp.)
kolouska ( f ), (-ki, pl.-ki) Kinderwagen (m),; wozić
dziejcio we kolousce, ein Kind im Kinderwagen fahren,; sh. auch,
športek (m),;
Poln.
wózek dla dzieci
kolųnce
(pl.), (-côw)
Brennesseln ( f / pl.),; łokolić
sie kolųncóma, sich mit Brennesseln verbrennen,; sh.
auch, pokřiwa
( f ),; Tschech. pokřiva,
(pl.-vy); Poln.
pokrzywy (pl.)
Kolumbus (m), (-sa) Kolumbus (m),; Kolumbus noud Amerykâ.,
Kolumbus hat Amerika entdeckt.; Tschech.
Kolumbus (m),; Poln.
Kolumb (m)
kolybać
(Vb), (-bjâ)
1) wiegen (Vb), in den Schlaf wiegen
(Vb),; kolybać dziejcio we
kolybce, Kind in der Wiege wiegen,; 2)
kolybać (Vb)
sie,;
wanken (Vb), schwanken (Vb), schaukeln (Vb),; Ta łôdź
sie doś mocno kolybje., Das Schiff schaukelt recht stark.;
Łón sie kolybje., Er wankt.; sh. auch,
hijać
(Vb),; Slow.
1)
kolembať (Vb), 2)
kolembať (Vb) sa,; Tschech.
1)
kolébat (Vb), 2)
kolébat (Vb) se ,; Poln.
1)
kolebać (Vb), 2)
kołysać (Vb)
się
kolybka ( f ), (-ki, pl.-ki) Wiege ( f ),; Tschech. kolébka
( f ),; Poln.
kolebka ( f ), kołyska ( f )
kolynda ( f ), (-dy, pl.-dy) Weihnachtslied (n),; Slow. koleda ( f ),;
Tschech. koleda ( f ),; Poln. kolęda

( f )

kolyndować
(Vb), (-dujâ)
Weihnachtslieder singen,; chodzić
kolyndować, Weihnachtslieder singen gehen, (Brauch (m),;
pokolyndować kómu,
jemandem ein Weihnachtslied singen,; Tschech.
koledovat (Vb), pokoledovat (Vb),; Poln.
kolędować (Vb)
koł
(m), (-ła, pl.-ły)
Pfosten (m), Pfahl (m),; připřyć
dřwicki łod łogrôdka kołý, das
Gartentürchen mit einem Pfahl verriegeln, (daran anlehnen),;
sh. auch, kołek
(m),; Slow.
kôl (m),; Tschech.
kůl (m),; Poln.
kołek (m) (do wbijania w ziemię)
kołecko
(n), (-ka, pl.-ka)
(dim.)
Rädchen (n) (dim.),; kołecko
łod zygarka, Rädchen von einer Uhr,; Tschech.
koleĉko
(n) (dim.),;
Poln.
kółko (n) (dim.)
kołek
(m), (-łka, pl.-łki)
kleiner Pfahl (m), kleiner Pfosten (m), Pflock
(m),; kołek z dřewa,
Holzpflock (m),; kołek do
tómatôw, Stützpfahl für Tomaten,; sh.
auch. koł
(m),; Slow.
kolík (m),; Tschech.
kolík (m),; Poln.
kołek (m)
kołko
(n), (-ka, pl.-ka)
kleines Rad (n), Rädchen (n), Kreis (m),;
kołko łod karytki, Rad
vom Handwagen,; kołko łod rolera, Rad vom
Kinderroller,; namalować kołko, einen Kreis malen,;
Poln.
kółko (n)
kołks
(m), (-su)
Koks (m),; hajcować
kołksý, mit Koks heizen,; piec na kołks,
Koksofen (m),; Tschech.
koks (m),; Poln.
koks (m)
kołksownia
( f ), (-nie, pl.-nie)
Kokerei ( f ),; Tschech. koksárna
( f ), koksovna ( f ),; Poln. koksownia ( f )
kołkuspalma
( f ) (Bot.),

(-my, pl.-my)

1) Kokospalme ( f ) (Bot.),; 2)
Kokosnuß ( f ) Łořech
łod kołkuspalmy, Kokosnuß ( f ),; Tschech.
1)
kokosovník (m) (Bot.),; 2)
kokos (m),; Poln.
1)
kokos (m) (Bot.) (palma kokosowa), 2)
kokos (m)
kołkusrasple
(pl.), (-lôw)
Kokosraspeln (pl.),; makróny
ze kołkusrasplóma,
Makronen mit Kokosraspeln,; Tschech.
rašple ořecha kokosoveho,; Poln.
wiórki orzecha
kokosowego
kołlendioksid
(m), (-du), (Chem.)
Kohlendioxid (m), (Chem.),; Poln.
dwutlenek węgla, (Chem.)
kołlenoksid
(m), (-du),(Chem.)
Kohlenmonoxid (n), (Chem.),; Pjec nie dostoł
doś lóftu, i zatruli sie kołlenoksidý.,
Der Kohleofen bekam nicht genug Luftzufuhr, so bekamen sie eine
Kohlenmonoxid-Vergiftung.; Poln. tlenek węgla,
(Chem.)
kołlkastla
( f ), (-le, pl.-le)
Kohlenkasten (m),; Přiniyś
mi w kołlkastli ze sopy wųgly., Hole mir aus dem
Schuppen im Kohlenkasten Kohle.; Tschech.
uhlák (m),; Poln.
węglarka ( f ), pojemnik na węgiel przy piecu
kołlrabi
(m), (unv.),(Bot.)
Kohlrabi (m), (Bot. / ein Gemüse),; Tschech.
brukev ( f ), kedluben (m) (Bot.),; Poln. kalarepa ( f )
(Bot.)
kołmiker
(m), (-kra, pl.-kry)
Komiker (m),; Tschech. komik (m),; Poln.
komik (m)
kołmiš
(Adv), (unv.)
komisch (Adv), seltsam (Adv), sonderbar (Adv),
merkwürdig (Adv),; Łón
je komiš., Er ist komisch.; Přisło mi to
kołmiš., Das ist mir seltsam vorgekommen.; To smakuje
ale kołmiš., Das schmeckt aber sonderbar.; Zrobjyło
mi sie nougle komiš. (słabo (Adv)), Es ist mir
plötzlich unwohl geworden.; sh. auch, dziwnie
(Adv),; Slow.
divný (Adj),; Tschech.
divný (Adj),; Poln.
dziwnie (Adv), dziwny (Adj)
kołniš
(Adv), (unv.)
konisch (Adv),; Zalatuje to kołniš.,
Das verläuft konisch.; Tschech.
kónický (Adj),; Poln.
stożkowy (Adj)
kołnus
(m), (-sa, pl.-se)
Konus (m),; Tschech. kužel
(m),; Poln. stożek
(m)
koło
(n), (-ła, pl.-ła)
1) Fahrrad (n),; jechać
(Vb) na kole, auf dem Fahrrad fahren,; wyjechać se kołý,
eine Fahrradtour machen,; špajcha ( f ) łod koła,
Fahrradspeiche, (Radspeiche),;
mantejl (m) łod koła, Fahrradmantel,; šlauch (m)
łod koła,
Fahrradschlauch,; lynkštâga ( f ) łod koła,
Fahrradlenker ,; gryfy (pl.)
do lynkštâgi łod koła, Lenkergriffe zum
Fahrrad,; keta ( f ) łod koła, Fahrradkette,; canrad
(m) łod koła, Zahnrad vom Fahrrad,; frajlauf
(m) łod koła, Freilaufnabe vom Fahrrad,; pedale (pl.)
łod koła, Fahrradpedale,;
kurble (pl.) łod koła, Fahrradkurbeln,; felga ( f ) łod
koła, Fahrradfelge,; šucblech (m) łod koła,
Fahrradschutzblech,; dynamo łod koła, Fahrraddynamo,;
lampa ( f ) łod koła, Fahrradlampe,;
rama ( f ) łod koła, Fahrradrahmen,; zatejl (m) łod
koła, Fahrradsattel,; mašina ( f ) łod koła,
(zB. kajlmašina ( f )), Tretlager vom Fahrrad,;
gepektrejger łod koła, Gepäckträger (m),;
kugellager (m) łod
koła, Kugellager vom Fahrrad (n),; lóftplómpa
do koła,
Fahrradluftplumpe ( f ),; rykštraler (m), Rückstrahler
(m),; ryktrytbrymza ( f ),
Rücktrittbremze ( f ),; přejdniou brymza, Vorderbremse
( f ), (Vorderradbremse ( f )),; wyntil łod šlaucha,
Ventil vom Fahrradschlauch.; wyntilgómin łod šlaucha,
Ventilgummi vom Fahrradschlauch,;

2) Rad
(n),; koło łod woza, Wagenrad,; młyńsky koło,
Mühlenrad,; přejdniy koło, Vorderrad,; zadniy
koło, Hinterrad,; mantejl do koła, Reifen für ein
Rad (n),; 3) Kreis
(m),; namalować blajštiftý koło, mit dem
Bleistift einen Kreis zeichnen,; Slow.
1)
bicykel (m), 2)
kol(es)o (n), 3) kolo
(n), Reigen (m), Runde ( f ) (Sp.),; Tschech.
1),
2),
3) kolo (n),
3)
kruh (m), kružnice ( f ) ; Poln.
1) rower
(m), 2),
3)
koło (n),

kołodziej
(m), (-ja, pl.-je)
Stellmacher (m),; Rademacher (m),; sh. auch,
štelmacher
(m),; Tschech. kolář
(m),; Poln.
kołodziej (m)
kołouc
(m), (-ca, pl.-ce)
Kuchen (m),; štryfka
kołouca z maký, ein Streifen Mohnkuchen (m),; kołouc
z krusynkóma (z posypkóma), Streuselkuchen (m),;
wesejlny kołouc, Hochzeitskuchen (m),; blacha do pjecyniou
kołouca, Kuchenblech (n),; kołouc ze śliwóma,
Pflaumenkuchen (m),;
Slow.
koláč
(m), zákusok (m),; Tschech.
koláĉ (m),; Poln.
kołacz (m), placek
(m)
kombi (m), (unv.) Kombiwagen (m), (Auto (n)),; Tschech.
kombi (n), Poln. kombi (m)
komputer (m) Computer (m),; Tschech. počítač
(m),; Poln. komputer (m)
kondenzator (m), (-ra, pl.-ry) (Elekt.) Kondensator (m)
(Elekt.),; Poln.
kondensator (m) (Elekt.)
konjunktura ( f ), (-ry) Konjunktur ( f ),; Tschech. konjunktura (
f ),; Poln. koniunktura ( f )
konkurować
(Vb), (-rujâ)
konkurrieren (Vb),; Poln. konkurować
(Vb)
konkuryncjou ( f ), (-jej) Konkurrenz ( f ), Wettbewerb (m),; robić
kómu konkuryncjų, jemandem Konkurrenz machen,;
Tschech.
konkurence ( f ),; Poln.
konkurencja ( f )
konopjy (pl.), (-jou) (Bot.) Hanf (m) (Bot.),; łolej
z konopjou, Hanföl (n),; Slow.
konopa ( f ) (Bot.),; Tschech.
konopí (n) (Bot.),; Poln.
konopie (pl.) (Bot.)
kontinent (m), (-tu, pl.-ty) Kontinent (m), Festland (n),; afrykański
kontinent, afrikanischer Kontinent,; Tschech.
kontinent (m),; Poln.
kontynent (m)
kontinentalny (Adj), (-nego) kontinentaler (Adj),; kontinentalny klimat,
kontinentales Klima,; Tschech. kontinentální
(Adj),; Poln. kontynentalny (Adj)
konto (n), (-ta) Konto (n),; bankowe konto, Bankkonto (n),;
wpłacić co na konto,
etwas auf ein Konto einzahlen,; Tschech. konto
(n),; Poln. konto (n)
kontrabas (m), (-su, pl.-se) (Mus.) Kontrabas (m) (Mus.),; grać
na kontrabasie, auf dem Kontrabas spielen,; Poln.
kontrabas (m) (Mus.)
kopa ( f ), (-py, pl.-py) Schok (n), (60 Stück),; kopa jajec, Schock
Eier,; Tschech. kopa ( f ),; Poln. kopa ( f )
kopać
(Vb), (-pjâ)
1) graben (Vb), (aus-) hacken (Vb), Boden
ausheben (Vb),; kopać křipop,
einen Entwässerungsgraben graben, (ausheben (Vb)),; kopać
kartoufle, Kartoffeln aushacken,; 2)
ausschlagen (Vb), (Pferd
(n)),; treten (Vb), (Ball (m)),; Tyn kóń kopje., Das
Pferd schlägt aus.; kopać fusbal, Fußball
treten,; 3)
kopać
(Vb) sie,;
sich durchschlagen (Vb), das Leben meistern (Vb),; Łón
sie w zyciu kopje., Er schlägt sich im Leben durch.; sh.
auch, ( ło-, łoz-,
na-, pře-, wy-, za-) kopać
(Vb),;
sh. auch, (pře-, w-,
wy-,) kopać

(Vb)
sie,;
sh. auch,
świtać
(Vb),
świtnųńć

(Vb),; sh. auch,
kopnųńć
(Vb),;
Slow. 1)
kopať (Vb),;
Tschech.
1),
2)
kopat (Vb),;
Poln.1),
2),
kopać (Vb),
3)
dać sobie w życiu radę
kopala (m), (-le, pl.-le) Totengräber (m),; Kopala wykopoł
na kjerchowje grôb. Der Totengräber hat am Friedhof
ein Grab ausgehoben.; Tschech. kopáč
(m),; Poln. grabarz (m)
kopalnia ( f ), (-nie, pl.-nie) Grube ( f ), Bergwerk (n),; kopalnia wųglou,
Kohlengrube ( f ),; sh. auch, gruba
( f ),; Poln.
kopalnia ( f ), kopalnia węgla
kopaniy (n), (-niou) Graben (n), Erdreich ausheben (Vb),; cas kopaniou
kartoufli, Kartoffel-Erntezeit ( f ),; kopaniy bala, Balltreten
(n),;

Poln. kopanie (n)

kopcić
(Vb), (-câ)
rußen (Vb), qualmen (Vb),; Tyn pjec kopci.,
Der Ofen rußt.; Ta latarnia kopci., Die Laterne rußt.;
sh. auch, (na-, za-) kopcić
(Vb),; sh. auch, smândzić
(Vb) sie,;
Slow. čadiť
(Vb), čmudiť (Vb),; Tschech.
čadit (Vb), čoudit (Vb),;
Poln.
kopcić (Vb),
czadzić (Vb)
koper (m), (-pru), (Bot.) Dill (m), (Bot.),; Slow. kôpor
(m) (Bot.),; Tschech.
kopr (m) (Bot.),; Poln. koper (m), (Bot.)
kopja ( f ), (-je, pl.-je) Kopie ( f ), Abschrift ( f ), Abdruck (m),
Nachbildung ( f ), Durchschlag (m),; kopja dokumentu, Kopie einer
Urkunde,; kopja łobrouzka,
Bildkopie ( f ),; kopje papjórôw, Kopien von
Papieren (pl.), (Dokumenten (pl.)),; Tschech.
kopie ( f ),; Poln.
kopia ( f )
kopjec (m), (-pca, pl.-pce) 1) Erdhügel (m), Erdhaufen (m),; 2)
Ortsteil in dem Erz gegraben wurde., (zB. Eisenerz (n)),;
Tschech. 1) kopec (m),; Poln. 1)
kopiec (m), 2) część
wsi gdzie wydobywano rudę., (np. rudę żelaza),;
kopjować
(Vb), (-jujâ)
kopieren (Vb), durchpausen (Vb), nachahmen (Vb),;
Tschech. kopírovat
(Vb),; Poln. kopiować
(Vb)
kopla ( f ), (-le, pl.-le) (Mil.) Koppel ( f ), (Mil.),; Tschech. opasek (m)
(Mil.),; Poln. pas wojskowy
kopnųńć
(Vb), (-nâ)
einmal treten (Vb), ausschlagen (Vb),; kopnųńć
(Vb) co, etwas treten,; kopnųńć bal, den Ball
treten,; sh. auch, kopać
(Vb),; sh. auch, (po-,
s-, wy-) kopnųńć
(Vb) co,;
sh. auch, świtnųńć
(Vb) co
/ kogo
,; Slow.
kopnúť (Vb),; Tschech.
kopnout (Vb),; Poln.
kopnąć (Vb)
kopouc (m), (-ca, pl.-ce) Misthacke ( f ), Zinkenhacke ( f ),(am langen
Stiel (m)),; Poln. kopaczka ( f )
kopruch (m), (-cha, pl.-chy), (Zool.) Mücke ( f ), Schnake ( f ), Stechmücke
( f ), (Zool.),; Ugryz mje tu kopruch., Hier hat mich eine Mücke
gestochen,; Slow. komár
(m),; Tschech.
tiplice ( f ) (Zool.), komár (m) (Zool.),; Poln.
komar (m), (Zool.)
kopycka ( f ), (-ki, pl.-ki) Hacke ( f ), Zinkenhacke ( f ),; kopycka do
kopaniou kartoufli, Zinkenhacke zum aushacken von Kartoffeln,;
łokopać kopyckų
kartoufle, Kartoffeln mit der Hacke häufeln, (bechacken),;
Tschech.
motyka ( f ),; Poln.
moty(cz)ka ( f )
kopytko (n), (-ka, pl.-ka) kleiner Huf (m),; Poln. małe
kopyto (n)
kopyto (n), (-ta, pl.-ta) 1) Huf (m),; kóńsky
kopyta, Pferdehufe (pl.),; 2)
Leisten (m), (für
Schuhe (pl.)),; kopyto na třewik, Leisten für einen
Schuh.; Slow. 1)
kopyto (n),; Tschech.
1)
kopyto (n),; Poln.
1) kopyto
(n), 2) szewskie
kopyto
kora ( f ), (-ry, pl.-ry) Baumrinde ( f ), Borke ( f ),; kora łod
stróma, Baumrinde ( f ),; Slow.
kôra ( f ),;
Tschech.
kůra ( f ),; Poln.
kora ( f )
korbflaša
( f ), (-še,
pl.-še)
Korbflasche ( f ),; korbflascha na wino,
Korbflasche für Wein,;

Poln. oplatanka ( f ), flaszka ( f )
opleciona

korbmejble (pl.), (-lôw) Korbmöbel
(pl.),;
Poln. meble z wikliny, (koszykowe)
kordla ( f ), (-le, pl.-le) Kordel ( f ),; kordla z wołny,
Kordel aus Wolle,; Poln,
sznur (m)
koridor (m), (-ra, pl.-ry) Korridor (m), Gang (m),; Tschech. chodba (
f ),; Poln. korytarz (m)
kork (m), (-ka) Kork (m),; špónt
ze korka, Korken aus Kork,; noupjyntki ze korka, Korkabsätze
(pl.),; Tschech.
korek (m),; Poln.
korek (m)
korkencijer (m), (-ra, pl.-ry) Korkenzieher (m), Pfropfenzieher (m),; Wyciųg
z flaški korkencijerý špónt., Ziehe
mit dem Korkenzieher den Korken aus der Flasche heraus.,; Slow.
vývrtka ( f ),; Tschech.
vývrtka ( f ),;
Poln.
korkociąg (m)
korować
(Vb), (-rujâ)
entrinden (Vb), Rinde mit dem Schäleisen
entfernen (Vb), schälen (Vb),; korować
štamy, Holzstämme entrinden (Vb), (schälen
(Vb)),; sh. auch, łostrugać
(Vb), łokorować
(Vb),; Poln.
korować (Vb)
koroul (m), (-la, pl.-le) Koralle ( f ), Perle ( f ),; Ketka z korouli,
Korallenkette ( f ), (Perlenkette ( f )),; broša
ze koroulý, Brosche mit einem eingesetzten Korallenstein,;
Slow. korálky (m /
pl.) (Glasperlen (pl.)),; Tschech. korál
(m),; Poln. koral (m)
korpulyntny (Adj), (-nego) korpulent (Adj), beleibt (Adj),; korpulyntny
chłop, beleibter Mann,;
Tschech.
korpulentní (Adj),; Poln.
korpulentny (Adj)
koruna ( f ), (-ny, pl.-ny) Krone ( f ),; cesarskou koruna, Kaiserkrone ( f
),; koruna łod papjyřa,
Papstkrone ( f ),; 1)
koruna łod stróma,
Baumkrone ( f ),; Dyć mu łod tego koruna z głowy
nie ślejci., Davon fällt ihm keine Krone vom Kopf.;
Slow. 1) koruna
( f ),; Tschech. 1), 2)
koruna ( f ),;

Poln. 1), 2)
korona ( f
)
korunka ( f ), (-ki, pl.-ki) 1) kleine Krone ( f ),; 2) Spitze (
f ), (Textilindustrie ( f )),; sh. auch, krauska ( f ),;
Tschech. korunka ( f ),; Poln. 1) mała
korona ( f ),; 2)
koronka ( f ),
korunować
(Vb), (-nujâ)
krönen (Vb),; korunować
(Vb) kogo, jemanden krönen (Vb),; Slow.
korunovať (Vb),; Tschech.
korunovat (Vb),; Poln.
koronować (Vb)
korytko (n), (-ka, pl.-ka) Futtertrog (m), kleiner Trog (m),; korytko
kartoufli před świnie,
Futtertrog mit Kartoffeln für Schweine,; Tschech.
korýtko (n),;
Poln.
korytko (n)
koryto (n), (-ta, pl.-ta) 1) Schütte ( f ), Trog (m), Rutsche (
f ),; 2) Flußbett (n),; koryto łod
Łodry, Oder-Flußbett,; Slow.
koryto (n),; Tschech.
koryto (n),; Poln. koryto
(n)
kořónek
(m) (dim.), (-nka, pl.-nki)
1) dünne Wurzel ( f ),; kořónki
łod kwioutka, Blumenwurzeln (pl.),; kořónki łod
włosôw, Haarwurzeln (pl.),; kořónek łod
zâmba, Zahnwurzel ( f ),; Tschech.
kořínek (m) (dim.),; Poln.
korzonek (m) (dim.)
(za-) kořynić
(Vb)
sie
Wurzeln schlagen (Vb), (treiben (Vb)), sich
verwurzeln (Vb),; sh. auch, (w-, za-) kořynić
(Vb) sie,;
sh. auch, (po-, wy-)
kořynić
(Vb),;
Tschech.
zakořeňit (Vb) se,; Poln.
zakorzeniać (Vb) się
kořyniy
(pl.), (-niou)
Gewürze (pl.), Küchengewürze
(pl.), Pfeffer (m),; courne kořyniy,
schwarzer Pfeffer (m),;
ziejlóne kořyniy, grüner Pfeffer (m),; pomlouć
w młynku kořyniy, in der Pfeffermühle Pfeffer
mahlen,; Slow. korenie
(n),; Tschech.
koření (n), pepř (m),; Poln.
przyprawa korzenna, korzenie (pl.), pieprz (m)
kořyń
(m), (-ynia, pl.-ynie)
Wurzel ( f ),; kořynie
łod stróma, Baumwurzeln (pl.),;
Slow.

koreň
(m),;
Tschech.
kořen (m),; Poln.
korzeń (m)
kos (m), (-sa, pl.-se) 1) (großer) Korb (m),; kos na plewy,
plewniouk (m), Korb für Getreidespreu ( f ),; kos na papjór,
Papierkorb (m),; 2) Amsel
( f ), (Zool.),; Kos tá
śpjywou., Eine Amsel singt dort.; Tá lŷndze
kos., Dort brütet eine Amsel.; Slow.
1)
kôš
(m),; Tschech.
1)
koš (m), 2)
kos (m), (Zool.),; Poln.
1)
kosz (m), 2)
kos (m), (Zool.)
kosa ( f ), (-se, pl.-se) Sense ( f ),; siec kosų
trouwâ, mit der Sense Gras mähen,; poklepać kosâ,
Sense dengeln,; trefić,
jak kamjyń na kosâ, (iron.), treffen, wie die Sense
auf einen Stein, (iron.),;
Slow.
kosa ( f ),;
Tschech.
kosa ( f ),; Poln.
kosa ( f ),;
kosiarka ( f ), (-ki, pl.-ki) Körbchen (n), (henkelloses Körbchen),;
kosiarka na chlyb, Brotkörbchen (n),; kosiarka na łowoc,
Obstkörbchen (n),; kosiarka na pjųndze, Sammelkörbchen
(n), (in der Kirche),; Tschech.
košíček (m),; Poln.
koszyczek (m),
kosouk (m), (-ka, pl.-ki) Sichel ( f ),; Usiekâ
kosouký ździebko rosikóniu před krôliki.,
Ich schneide mit der Sichel etwas Klee für die Kaninchen
ab.; Slow.
kosák (m), srp (m),;
Tschech.
srp (m),; Poln.
sierp (m)
kost (m), (-tu) Kost ( f ), Verköstigung ( f ),; być
u kogo na koście, bei jemandem in Kost sein, (bei ihm
verköstigt werden),; Poln.
wyżywienie (n),
(być u kogoś na wyżywieniu),;
kosta (pl.), (-tôw) Kosten (pl.), Aufwendungen (pl.), Spesen (pl.),
Auflagen (pl.),; kosta dzierzyniou auta, Unterhaltungskosten fürs
Auto,; kosta urloupu, Urlaubskosten (pl.),; kosta sųdowe,
Gerichtskosten (pl.),; kosta zyciou, Lebenshaltungskosten (pl.),;
zrobić co na swojy kosta, etwas auf eigene Rechnung machen,;
wysoky kosta, hohe Kosten (pl.),; niyś za co
kosta, für etwas die Kosten tragen,; robić co na kosta
zdrowjou, etwas auf Kosten der Gesundheit machen,; robić
kosta, Kosten verursachen,;
Slow.
trovy (pl.), výdavky (pl.),; Tschech.
výloha ( f ), výdaj (m),; Poln.
koszt (m), koszty (pl.)
kostecka ( f ), (-ki, pl.-ki),(dim.)
(Anat.)
kleiner Knochen (m), Knöchelchen (n), (dim.)
(Anat.),; Poln. mała
kość ( f ), kosteczka ( f ), (dim.) (Anat.)
kostim (m), (-mu, pl.-my) 1) Kostüm (n), (Frauenkleidung aus
Jacke und Rock),; Łoblec
kostim., Ziehe das Kostüm an.; 2)
Faschingskostüm (n), (Verkleidung ( f )),; Tschech.
1) kostým (m),;
Poln. 1) kostium (m), 2) przebranie na balu
kostiumowym
kostimbal (m), (-la, pl.-le) Kostümball (m),; Poln. bal kostiumowy
kostimować
(Vb) sie,
(sie..-muj
â)
sich kostümieren (Vb),; Poln. przebierać
się w kostium (karnawałowy)
kostka ( f ), (-ki, pl.-ki) (Anat.) 1) Knöchel (m), (Anat.),; (Fußknöchel
(m)), kleiner Knochen (m),; kostka łod
nogi, Fußknöchel (m),; Było tá błoto
ouz do kostek., Dort war Matsch bis an die Knöchel.; 2)
kostka ( f ), (Bot.), Schachtelhalm (m) (Bot.),; Při dródze
rośnie kostka., Am Weg wächst Schachtelhalm (m).; 3)
kostka ( f ), (Bot.), Obstkern (m),; kostka łod třejśnie,
Kirschkern (m),; Slow. 3)
kôstka ( f ) (Bot.),; Tschech.
1)
kostička ( f ), kůstka ( f ),; kotník (m)
(Anat.),; Poln. 1)
kostka ( f ), (Anat.), (np. u nogi),; 2)
skrzyp (m), (Bot.),; 3)
pestka ( f ), (Bot.),
(owocowa)
kostować
(Vb),
kosten (Vb) (Geldbetrag (m)),; To kostuje kâs
pjŷndzy., Das kostet viel Geld.; Wiejla to be kostować?,
Wieviel wird das kosten?; Co to kostuje?, Wieviel kostet das?;
sh. auch, skostować
(Vb) co,;
wykostować
(Vb) sie,;
Poln.
kosztować (Vb), (mieć wartość pieniężną)
kostowny (Adj), (-nego) wertvoller (Adj), kostbarer (Adj),; kostowny
pjerściónek (m),
kostbarer Ring (m),; sh.
auch, drogi (Adj),;
Poln.
kosztowny (Adj)
kostprołba
( f ), (-by, pl.-by)
Kostprobe ( f ),; kostprołba
wina, Weinprobe ( f ),; Poln.
próbka na
skosztowanie (n)
kosula ( f ), (-le, pl.-le) Hemd (n),; kraglik łod
kosule, Hemdkragen (m),; kneflik łod kosule, Hemdknopf
(m),; kosula ze krôtkymi râkouwóma, Hemd mit
kurzen Ärmeln (pl.),; kosula ze dugymi râkouwóma,
Hemd mit langen Ärmeln (pl.),; manšety
łod kosule, Manschetten vom Hemdärmel,; Slow.
košeĺa ( f ),; Tschech.
košile ( f ),; Poln. koszula ( f )
kosulka ( f ), (-ki, pl.-ki) Unterhemd (n), ärmelloses Unterhemd (n),;
Hemdchen (n), Trikot (n), (Sp.),; Poln. koszulka ( f )
kosycek (m), (-cka, pl.-cki), (dim.) Körbchen (n), (dim.),; kosycek na kwjoutki,
Blumenkörbchen (n),; kosycek na jajca, Eierkörbchen
(n),; sh. auch, kosiarka ( f ),; Poln. koszyczek
(n), (dim.)
kosyk (m), (-ka, pl.-ki) Korb (m),; kartouflany kosyk, Kartoffelkorb (m),;
kosyk na gřiby, Korb zum Pilze
sammeln,; hynkejl łod kosyka, Korbhenkel (m),; sh. auch,
waškorb
(m),
waškorbik
(m), plewniouk
(m),; Tschech.
košik (m),; Poln. koszyk (m)
kosykarstwo (n), (-wa) Korbmacherei ( f ), Korbindustrie ( f ),
Korbflechterei ( f ),; Poln. koszykarstwo (n)
kosykouř
(m), (-řa, pl.-ře)
Korbmacher (m), Korbflechter (m),; sh. auch,
plotkouř
(m),;
Tschech.
košíkář (m),; Poln.
koszykarz (m)
kościejlny
(Adj)
1) eifriger Kirchenbesucher (m), gläubiger
Christ (m),; Łón jes
bardzo kościejlny., Er geht sehr oft zur Kirche., Er ist
sehr gläubig.; 2)
Kirchen- ,; Łóni wziųli kościejlny ślub.,
Sie haben eine Kirchentrauung genommen.;3)
Kirchendiener (m),
Küster (m),; Łón jes w nasý kościejle
kościejlny., Er ist in unserer Kirche Küster.; Tschech.
2)
kostelní (Adj), 3)
kostelník (m),; Poln.
1) wierzący
(Adj), odwiedzający często kościół 2)
kościelny (Adj), 3)
kościelny (m)
kościoł
(m), (-ła, pl.-ły)
Kirche ( f ),; Łodpustowy
kościoł, Ablaßkirche ( f ),; parafjalny kościoł,
Pfarrkirche ( f ),; iś do kościoła, zur Kirche
gehen,; in die Kirche gehen,; zwóny łod kościoła,
Kirchenglocken (pl.),; Łoltouř łod kościoła,
Kirchenaltar (m),; turm łod kościoła, Kirchenturm
(m),; zygór na
kościejle, Kirchturmnuhr ( f ),; Slow.
kostol (m),; Tschech.
kostel (m),; Poln.
kościół (m)
kościołek
(m), (-łka) (dim.)
kleine Kirche ( f ),; Kirchlein (n), (dim.),;
Poln. kościółek
(m), (dim.)
kość
( f ), (-ści, pl.-ści)
Knochen (m),; Łón
jes yno skôra i kość., Er ist nur Haut und
Knochen.; kości na zupâ, Suppenknochen (pl.),; uřnųńć
sie ouz do kości, sich bis zum Knochen schneiden,; Pjes
łogryzou na dwoře kość., Der Hund benagt
draußen einen Knochen.; Slow.
kosť ( f ),; Tschech.
kost ( f ),; Poln.
kość ( f )
kościsty
(Adj), (-tego)
knochiger (Adj),
knochendürrer (Adj), hagerer (Adj), magerer (Adj); kościste
râce, knochige Hände,; Poln.
kościsty (Adj)
košarek
(m), (-ka, pl.-ki)
Kescher (m), Fischkescher (m),; přiciųgnųńć
košarky do kraju chycónų wândkų
rybâ, mit dem Kescher, den mit einer Angel gefangenen
Fisch, ans Ufer ziehen (Vb),; Tschech. podběrák
(m),; Poln.
podbierak (m)
kot (m), (-ta, pl.-ty), (Zool.) Katze ( f ),
(Zool.), Kater (m),; zyć jak pjes z kotý, leben wie
Hund und Katze,; kupić kota w mjechu, Katze im Sack kaufen,;
Tyn kot zaś dopoud mysâ., Die Katze hat wieder eine
Maus gefangen.; Kot lezy při pjecu i mrucy., Die Katze liegt
am Ofen und schnurrt.; Tschech.
kočka ( f ),; Poln.
kot (m),(Zool.)
kotek (m), (-tka, pl.-tki), (Zool.) 1) Kätzchen (n), (Zool.),; pohalać
kotka (Kin.Spr.), das Kätzchen streicheln (Vb),; sh.
auch, kocik (m),; 2) kotki (pl.), (Bot.),
Weidenkätzchen (pl.),; gałųzki
ze kotkóma, Zweige mit Kätzchen (pl.)),;
Tschech. 1) kočička
( f ) (Zool.),; Poln. 1) kotek (m), (Zool.),
2) kotki (pl.), (Bot.), (od wierzby)
kotka ( f ), (-ki, pl.-ki), (Zool.) Katze ( f ),
(Zool.),; Ta kotka chytou mysy., Diese Katze fängt Mäuse.;
Ta kotka mou młode., Diese Katze hat Junge Kätzchen
(pl.),; Tschech.
kočka ( f ) (Zool.),; Poln.
kotka ( f ), (Zool.),
kotlet (m), (-ta, pl.-ty) (Kochk.) Kotelett (n)
(Kochk.),; pjecóne kotlety, gebratene Koteletten (pl.),;
świński kotlet, Schweinekotelett (n),; ciejlŷncy
kotlet, Kalbskotelett (n),;
Slow.
kotleta ( f ) (Kochk.),; Tschech.
řízek (m) (Kochk.),; Poln.
kotlet (m) (Kochk.),;
kotłownia (
f ), (-nie, pl.-nie)
Kesselhaus (n), Kesselraum (m),; para ze
kotłowni, Wasserdampf aus dem
Kesselhaus (n),; Poln. kotłownia
( f )
kotnou (Adj), (-nej) trächtige (Adj), (Tier (n)),; tragende
(Adj),; kotnou kotka, trächtige Katze,; kotny krôlik,
trächtiges Kaninchen (n),; Tschech.
březí (Adj),; Poln. kotna (Adj), kotny
(Adj)
kotuchać
(Vb)
zerzausen (Vb)
(Haare (pl.)),; sh. auch,
łozkotuchać
(Vb),
Tschech.
rozcuchat (Vb),; Poln.
rozczochrać (Vb) (włosy (pl.))
koucôr
(m), (-cora, pl.-cory), (Zool.)
Enterich (m), Erpel (m), (Zool.),;
Slow.
káčer
(m),;
Tschech.
kačer (m),;

Poln. kaczor (m), (Zool.)
koufejl (m), (-la, pl.-le) dicker Mann (m), der Dicke (m),; Zaś
sie tá tyn koufejl huśce., Der Dicke
watschelt dort wieder.; Poln.
grubas (m)
koupejć
(m), (-pcia, pl.-pcie)
Batzen (m), Klumpen (m), großes Stück
(n),; Nawalyła mi na talyř
koupejć mjŷsa. Sie
hat mir ein großes Stück Fleisch auf den Teller
geladen.; koupejć
gliny, klumpen Lehm (m),; kołpejć masła, großes
Stück Butter,; Tschech.
kus (m),; Poln.
kawał (m), duża część czegoś
kourać
(Vb), (-ró)
strafen (Vb),; kourać
(Vb) kogo,
jemanden strafen (Vb),; sh. auch, skourać
(Vb), ukourać (Vb),;
Tschech.
trestat (Vb),; Poln.
karać (Vb)
kourmić
(Vb), (-mjâ)
nähren (Vb), mästen (Vb), (Tier (n)),;
säugen (Vb), stillen (Vb), (Kind (n)),; kourmić
(Vb) sie,
sich gut nähren (Vb), gut futtern (Vb), (iron.),; kourmić
dziejcio, Kind stillen (Vb),; sh. auch, futrować
(Vb),; zywić
(Vb) sie,;
Slow.
kŕmiť (Vb),; Tschech.
krmít (Vb), krmít (Vb) se,; Poln.
tuczyć (Vb), karmić (Vb), żywić (Vb) się
kourmjyniy (n), (-niou) Stillen (n), Nähren (n),; kourmjyniy
dziejcia, Stillen (n),; Poln. karmienie (n), (dziecka)
kouzać
(Vb), (-zâ)
anweisen (Vb), machen lassen (Vb), heißen
(Vb) etwas zu tun, anordnen (Vb),; kouzać
kómu co zrobić, jemanden etwas machen lassen,; Kouzoł
ejch go pozdrowić., Ich habe ihn grüßen lassen.;
Kouzała mi to tu přiniyś., Sie trug mir auf, das
hierher zu bringen.; Kouzoł
ejch mu to zrobić., Ich habe ihm gesagt, er soll das
machen.; Kouzali mi to pejdziejć., Sie trugen mir auf, das
zu sagen.; sh. auch, (
łoz-, na-, po-,

za-) kouzać (Vb),;
Slow. kázať
(Vb),;

Tschech.
kázat (Vb), přikazat (Vb),; Poln.
kazać (Vb)
kouzaniy (n), (-niou, pl.-nia) Predigt ( f ),;
dzierzejć (Vb) kouzaniy, Predigt halten,; dzierzejć
kómu kouzaniy, jemandem eine Strafpredigt halten,;
niejdziejne kouzaniy, Sonntagspredigt
( f ),; Tschech.
kázání (n),; Poln.
kazanie (n)
kowadło
(n), (-ła, pl.-ła)
Amboß (m), Schmiedeambos (m),; kuć
na kowadle, auf dem Amboß schmieden
(Vb),; sh. auch, ambos
(m),; Tschech.
kovadlina ( f ),; Poln. kowadło
(n)
kowoul (m), (-la, pl.-le) Schmied (m), Hufschmied (m),; wyucyć
sie za kowoula, das Schmiedehandwerk erlernen,; podkuć u
kowoula kónia, beim Schmied das Pferd beschlagen lassen,;
dać u kowoula nałostřić siekjyrâ, die
Axt beim Schmied schärfen lassen,; Slow.
kováč (m),; Tschech.
kovář (m),; Poln.
kowal (m)
koza ( f ), (-ze, pl.-ze) (Zool.) Ziege ( f ) (Zool.),; Rehgeiß ( f ), Ricke
( f ), (Jäg.Spr.),; chować
koze, Ziegen halten,; dojić kozâ, die Ziege melken,;
mlyko łod koze, Ziegenmilch ( f ),; rogatou koza, Ziege mit
Hörnern,; gupjou koza (pej.), dumme Ziege (pej.), (für
ein Mädchen / Frau),; kozica
( f ), Gams ( f ),
(Jäg.Spr.),; Slow.
koza ( f ) (Zool.),; Tschech.
koza ( f ) (Zool.),; Poln.
koza ( f ) (Zool.)
koza ( f ), (-ze) Popel (m),; verhärteter Nasenschleim,; koza
z nosa, Popel (m),; sh. auch, gřib
(m) z nosa,; Poln.
babol (m)
kozi
(Adj)
Ziegen-,; Bocks-,; koziy mlyko, Ziegenmilch ( f
),; koziou brôdka, Ziegenbart
(m), Spitzbart (m),; kozi syr, Ziegenkäse (m),; Poln.
kozi (Adj)
kozić
(Vb) sie,
zickeln (Vb), junge Zicklein werfen,; Poln.
kozić (Vb) się
kozioł
(m), (-zła,
pl.-zły) (Zool.)
Ziegenbock (m) (Zool.),; Rehbock (m) (Zool.),;
Tschech. kozel (m) (Zool.),; Poln. kozioł
(m) (Zool.)
koziołek
(m) (Zool.), (-łka,
pl.-łki)
Böckchen (n), junger Ziegenbock (m)
(Zool.),; fikać, jak młody
koziołek, wie
ein junges Böckchen herumspringen,; 1) myrdać
koziołki, Purzelbäume schlagen, (Kinderspiel (n)),;
Poln.
koziołek (m) (Zool.), 1)
robić
koziołki
(zabawa dzieci)
kozouk (m), (-ka, pl.-ki), (Bot.) Birkenröhrling
(m), (Bot.), Birkenpilz (m), (Bot.),; Idziymy zbjyrać
kozouki., Wir gehen Birkenröhrlinge sammeln.;
Slow.

kozák (m)
(Bot.),;
Poln.
koźlarz (m), (Bot.), (grzyb),;
kozuch (m), (-cha, pl.-chy) 1) Pelz (m), Pelzmantel (m),; Łoblec
kozuch., Ziehe den Pelzmantel an.; 2)
Milchrahm (m) über
der Milch, Sahne ( f ),; kozuch na mlyku, Milchrahm (m),;
Slow. 1) kožuch (m),;
Tschech.
1)
kožich (m),; Poln. 1) kożuch
(m),; 2) kożuszek
(m), (śmietana ( f ))
kozusek (m), (-ska, pl.-ski) kurzer Pelz (m), Pelzjacke ( f ),; Poln.
kożuszek (m) (ubranie)
koźle
(n), (-lŷńcia, pl.-lŷnta) (Zool.)
Zicklein (n) (Zool.),; Kitz (n) (Zool.),
(Jäg.Spr.),; Tschech. kůzle
(n) (Zool.),; Poln. koźle
(n) (Zool.)
koźlųntko
(n), (-ka, pl.-ka),
(dim.) (Zool.)
Zicklein (n) (Zool.),; Koźlųntko
fikou po dwoře., Das Zicklein springt im Hof herum.;
Tschech. kůzlátko
(n) (Zool.),; Poln. koźlątko
(n), (dim.) (Zool.)
kóma
(n / unv.)
Komma (n),; 4,8 štyry
kóma łoziym, vier Komma acht,; 5,6 pjŷńć
kóma sejś, fünf Komma sechs,; 0,3 nul kóma
tři, Null Komma drei,; Tschech. kóma
(n), ĉárka ( f ),;
Poln.
przecinek (m)
kómandant
(m), (-ta, pl.-ty)
Kommandant (m),; Tschech. komandant
(m),; Poln. komendant (m)
kómandjyrować
(Vb), (-rujâ)
kommandieren (Vb),; sh. auch, łozkazować
(Vb),; Tschech. velet (Vb), rozkazovat (Vb),; Poln.
komenderować (Vb)
kómando
(n), (-da, pl.-da)
Kommando (n),; Pociście
to dalej na mojy kómando., Schiebt das weiter auf mein
Kommando.; mjejć nad kí kómando, über
jemanden das Kommando haben (Vb),; Tschech.
komando (n),; Poln.
komenda ( f )
kómbajn
(m), (-nu, pl.-ny)
Mähdrescher (m), Vollerntemaschine ( f ),;
Tschech. kombajn (m),; Poln. kombajn (m)
kómbinacjou
( f ), (-jej, pl.-je)
Kombination ( f ), Verbindung zweier zugehörender
Teile,; Tschech. kombinace ( f ),; Poln. kombinacja
( f )
kómbinować
(Vb),

(-nujâ)

1) kombinieren (Vb), zusammenstellen
(Vb),; 2) organisieren (Vb), beschaffen (Vb),; sh. auch,
skómbinować
(Vb) co,;
wykómbinować
(Vb) co,;
Tschech.
kombinovat (Vb),; Poln. 1), 2)
kombinować (Vb)
kómedyjou
( f ), (-jej, pl.-je)
1) Komödie ( f ), Theaterstück
(n),; W tejatře grajų
teraz jakųś kómedyjų., Im Theater spielen
sie jetzt irgendeine Komödie.; 2)
Komödie machen
wegen einer belanglosen Sache, Show abziehen,; Łón
robi kómedyjų kwouli nicego., Er macht eine Komödie
wegen Nichts.; Zrobjyli to bez kómedyjej, bez wsystkygo.,
Sie haben das ohne Komödie, ohne alles gemacht.; 3)
schwieriger Fall (m),; Z
tý to my mjejli ale kómedyjų., Damit hatten
wir aber eine Komödie.; Slow.
komédia ( f ), veselohra ( f ),; Tschech.
komedie ( f ),; Poln.
1), 2)
komedia ( f ), 3) trudna
sprawa
kómejt
(m), (-tu, pl.-ty)
(Astr.)
Komet (m) (Astr.),; Tschech. kometa ( f )
(Astr.),; Poln. kometa ( f ) (Astr.)
kómentar
(m), (-ra, pl.-ry)
Kommentar (m),; bez kómentaru,
ohne Kommentar (m),; Slow. komentár
(m),; Tschech. komentář
(m),; Poln.
komentarz (m)
kómentator
(m), (-ra, pl.-ry)
Kommentator (m),; Poln. komentator (m)
kómin
(m), (-na, pl.-ny)
Schornstein (m), Rauchfang (m), Fabrikschlot
(m),; Kómin sie smândzi.,
Der Schornstein raucht.; kómin łod fabryki,
Fabrikschornstein (m),
Fabrikschlot (m),; Tyn kómin dobře ciųgnie., Der
Schornstein hat einen guten Zug.; wymjatać kómin,
Schornstein fegen,; Slow.
komín (m),; Tschech.
komín (m),; Poln.
komin (m)
kóminiouř
(m), (-řa, pl.-ře)
Schornsteinfeger (m), Kaminfeger (m),
Rauchfangkehrer (m),; Kóminiouř
wymjatou kómin., Der Schornsteinfeger kehrt den
Schornstein aus.; Slow.
kominár (m),;
Tschech.
kominík (m),; Poln.
kominiarz (m)
kómisjou
( f ), (-jej, pl.-je)
Kommission ( f ),
Überprüfung ( f ), Untersuchung ( f ), Ausschuß
(m),; Poln.
komisja ( f )
kómołda
( f ), (-dy, pl.-dy)
Kommode ( f ),; Włôz
te praniy do kómołdy., Lege die Wäsche in die
Kommode hinein.; Slow. skriňa
( f ),; Tschech. komoda ( f ), nízká
skříň se zásuvkami,; Poln.
komoda ( f )
kómora (
f ), (-ry, pl.-ry)
Kammer ( f ), Vorratskammer ( f ), Speisekammer (
f ),; kómora do přechowaniou
joudła, Speisekammer ( f ),; kómora
pod dachý, Dachkammer ( f ),; kómora šlojze,
Schleusenkammer ( f ),; Slow.
komora ( f ),; Tschech.
komora ( f ),; Poln.
spiżarnia ( f ), spiżarka ( f ), komora ( f )
kómorne
(n), (-nego)
Miete ( f ), Wohnungsmiete ( f ),; płacić
(Vb) kómorne, Miete zahlen (Vb),; Slow.
prenájom (m),; Poln.
komorne (n)
kómornicka
( f ), (-ki, pl.-ki)
Mieterin ( f ),; Mjŷskou
tá kómornicka., Dort wohnt eine Mieterin.; Poln.
lokatorka ( f )
kómornik
(m), (-ka, pl.-ki)
Mieter (m),; Łón
mou w budynku kómornika., Er hat im Haus einen Mieter.;
Poln. najemca (m), lokator (m)
kómôrka
( f ) (dim.), (-ki,
pl.-ki)
kleine Kammer ( f ), Rumpelkammer ( f ),
Kämmerlein (n), (dim.),; Tschech. komůrka
( f ), místnůstka ( f ),; Poln. mała
komora ( f )
kómpanijou
( f ) (Mil.), (-jej, pl.-je)
Kompanie ( f ) (Mil.),; Noulezou ejch do siódmej
kómpanijej., Ich gehörte zur siebten Kompanie.;
Tschech.
setnina ( f ) (Mil.),; Poln.
kompania ( f ) (Mil.)
kómpas
(m), (-sa, pl.-se)
Kompas (m),; jegła
łod kómpasa, Kompasnadel ( f ),; wyrychtować
kómpas na landkarcie, den Kompas auf der Landkarte
ausrichten,; Tschech.
kompas (m),; Poln.
kompas (m), busola ( f )
kómpletnie
(Adv),
komplett (Adv), vollständig (Adv), völlig
(Adv), ganz (Adv),; Tyn budynek był
po wojnie kómpletnie zniscóny. Das Haus war nach
dem Kriege vollständig
zerstört.; Poln.
kompletnie (Adv)
kómpletny
(Adj)
kompletter (Adj), vollständiger (Adj),
ganzer (Adj),; Tyn motor jes kómpletny.,
Dieser Motor ist komplett., (vollständig),; Tschech.
kompletní (Adj),;
Poln.
kompletny (Adj), zupełny (Adj)
kómplet
(m), (-ta, pl.-ty)
1) Satz (m), (Warensatz (m)),; Sortiment
(n),; Garnitur ( f ), (Wäsche ( f )),; kómplet
garcôw, ein Satz Küchentöpfe (pl.),; kómplet
byšteku, ein Satz Eßbesteck (n),; 2)
kómplety (pl.),;
Teile einhetlicher Machart eines Gebrauchs-Gegenstandes,; My
plejciymy (z prųntkôw) kómplety na kolouski.,
Wir flechten (aus Weiden) Teile eines Kinderwagens.,
(Seitenteile, Rückenlehnen, Sitzflächen),; Tschech.
1)
úlpný soubor (m),; Poln.
1)
komplet (m) (zbiór (m))
kómplikacjou
( f ), (-jej, pl.-je)
Komplikation ( f ), Schwierigkeit ( f ),; Mómy
při tej robocie wielky kómplikacje., Wir haben bei
dieser Arbeit große Schwierigkeiten.; Po operacjej napocły
sie u niego kómplikacje., Nach der Operation stellten sich
bei ihm Komplikationen ein.; Tschech.
komplikace ( f ),; Poln.
komplikacja ( f )
kómpost
(m) (Agr.), (-tu)
Kompost (m) (Agr.),; załozyć
na łogrôdku kómpost., im Garten einen
Komposthaufen anlegen,;
Tschech.
kompost (m) (Agr.),; Poln.
kompost (m) (Agr.)
kómpostować
(Vb)(Agr.), (-tujâ)
kompostieren (Vb) (Agr.),; kómpostować
liściy, Laub kompostieren (Vb),; Poln.
kompostować (Vb) (Agr.)
kómpot
(m), (-tu, pl.-ty)
Kompott (m),; Po joudle dostaniymy jescy kómpot
ze śliwóma., Nach dem
Essen bekommen wir noch Pflaumen-Kompott.; Tschech.
kompot (m),; Poln.
kompot (m)
kómpresa
( f ), (-se, pl.-se)
Kompresse ( f ),; feuchter Umschlag (m),;
Tschech. komprese ( f ),; Poln. kompres (m)
kómracić
(Vb), (-câ)
befreundet sein,; kómracić
z kí, mit jemandem befreundet sein, (Freundschaft
pflegen),; Slow.
kamarátiť (Vb), kamarátiť (Vb) sa,;
Tschech. kamarádit
(Vb),; Poln. przyjaźnić
(Vb) się
kómrat
(m), (-rata, pl.-raty)
Freund (m), Kamerad (m),; Trefjâ
sie z kómratý na športplacu., Ich treffe
mich mit dem Freund am Sportplatz (m).; Slow.
kamarát (m),;
Tschech. kamarád
(m),; Poln. przyjaciel
(m), kolega (m)
kómratka
( f ),

(-ki, pl.-ki)

Freundin ( f ), Kameradin ( f ),; Łóna
jes mojų kómratkų., Sie ist meine Freundin.;
Zaprosâ na gyburtstak mojâ kómratkâ.,
Ich lade zum Geburtstag meine Freundin ein.; Tschech.
kamarádka ( f ),; Poln.
przyjaciółka ( f ), koleżanka ( f )
kómratstwo
(n), (-wa)
Freundschaft ( f ), Kameradschaft ( f ),;
Tschech. kamerádství
(n),; Poln.
przyjaźń ( f )
kómu
(Pron./ D / von chto)
wem (Pron./ D / von
wer ),; Kómu to chces dać?, Wem willst du das geben?;
Tschech.
(Pron./ D / von kdo),; Poln.
(Pron. / D / von kto)
kómunijou
( f ), (-nijej) (Rel.)
Kommunion ( f ),
Abendmahl (n) (Rel.),; Pjyrsou Kómunijou, Erstkommunion (
f ),; Latoś pódzie nasa dzioucha na Pjyrsų
Kómunijų., In diesem Jahr geht unser Mädchen zur
Erstkommunion ( f ).; Poln.
komunia ( f )
kómunikacjou
( f ), (-jej)
Komunikation ( f ), Verständigung ( f ),;
Poln. komunikacja ( f )
kómunismus
(m), (-su)
Kommunismus (m),; Tschech. komunismus
(m),; Poln. komunizm (m)
kómunista
(m), (-ty)
Kommunist (m),; Tschech. komunista (m),;
Poln. komunista (m)
kómunistka
( f ), (-ki)
Komunistin ( f ),; Tschech.
komunistka ( f ),; Poln. komunistka ( f )
kóncert
(m) (Mus.), (-tu, pl.-ty)
Konzert (n) (Mus.),; iś
na kóncert, zum Konzert gehen,; Tschech.
koncert (m) (Mus.),; Poln.
koncert (m) (Mus.)
kóncyntracjou
( f ), (-jej, pl.-je),
(Chem.)
Konzentration ( f ), (Chem.),; kóncyntracjou
zalczojry, Konzentration der Salzsäure ( f ),; Poln.
koncentracja ( f ), (Chem.)
kóncyntrować
(Vb) sie
sich konzentrieren (Vb),; kóncyntrować
(Vb) sie na co,
sich auf etwas konzentrieren (Vb),;
Slow.
koncentrovať
(Vb) sa,; Tschech.
koncentrovat (Vb),; Poln.
koncentrować (Vb) się (na czymś)
kónewka
( f ), (-ki, pl.-ki)
Kanne ( f ),; kónewka
na mlyko, Milchkanne ( f ),; dekejl łod kónewki,
Kannendeckel (m),; Slow.
konva ( f ),; Tschech.
konev ( f ),; Poln.
konewka ( f )
kónfekt
(m), (-tu)
Konfekt (n), Süßwaren (pl.),; Poln.
wyroby cukiernicze, słodycze
(pl.)
kónfitura
( f ), (-ry, pl.-ry)
Konfitüre ( f ),; Tschech. zavařenina
( f ), džem (m),; Poln. konfitury ( f / pl.)
kónfyrmacjou
( f ), (-jej) (Rel.)
Konfirmation ( f ) (Rel.),; Poln.
konfirmacja ( f ) (Rel.)
kóngres
(m), (-su, pl.-se)
Kongreß (m),; Tschech. kongres (m),;
Poln. kongres (m)
kóniak
(m), (-ku)
Kognak (m), Weinbrand (m),; Wypijymy se kjejlisek
kóniaku., Trinken wir ein
Gläschen Kognak.;
Slow.
koňak (m),;
Tschech.
koňak (m),; Poln.
koniak (m)
kóniec
(m), (kóńca,
pl. kóńce)
Ende (n), Schluß (m), Spitze ( f ),; kóniec
mjejsiųnca, Monatsende (n),; kóniec roku, Jahresende
(n),; kóniec nosa, Nasenspitze ( f ),; kóniec
śwjata, Weltuntergang (m),; Łón stoji na kóńcu.,
Er steht am Ende.; bez kóńca, ohne Ende, (endlos ),;
Łón přised z kóńca., Er kam vom
Ende.; łod pocųntku ouz do kóńca, vom
Anfang bis zum Ende,; pod kóniec roku, zum Jahresende
(n),; kóniec kóńcý, letzten Endes,;
drugi łod kóńca, zweitletzter,; sh. auch,
łostatni
(Adj),; Slow.
koniec (Vb),; Tschech.
konec (m),; Poln.
koniec (m)
kónik
(m), (-ka, pl.-ki)
(dim.) (Zool.)
Pferdchen (n), (dim.) (Zool.), kleines Pferd
(n),; polny kónik,
Grashüpfer (m), Heuschrecke ( f ),; morski kónik,
Seepferdchen (n),; Slow.
koník (m) (Zool.),; Tschech.
koník (m) (Zool.),; Poln.
konik (m) (Zool.)
kónina (
f ), (-ny)
Pferdefleisch (n),; wóřt
(m) ze kóniny, Wurst aus Pferdefleisch (n),; Poln.
konina ( f )
kónisko
(n), (-ka) (Zool.)
großes Pferd (n) (Zool.),; Poln.
konisko (n) (Zool.)
kónkretnie
(Adv)
konkret (Adv),; Poln. konkretnie (Adv)
kónkretny
(Adj), (-nego)
konkreter (Adj), greifbarer (Adj),; Slow.
konkrétny (Adj),; Tschech.
konkrétní (Adj),; Poln. konkretny
(Adj)
kónst
(m),
Kunst ( f ),; To zrobić,
nie je kónst., Das zu machen, ist keine Kunst.; Poln.
sztuka ( f ), kunszt (m)
kónstgryf
(m), (-fu, pl.-fy)
Kunstgriff (m),; Poln. chwyt (m), sztuczka
( f )
kónstrukcjou
( f ), (-cjej, pl.-je)
Konstruktion ( f ), Bauweise ( f ), Bauart ( f
),; kónstrukcjou
mosta, Brückenkonstruktion ( f ),; skómplikowanou
kónstrukcjou, komplizierte
Konstruktion ( f ),; Poln. konstrukcja ( f )
kónstštyk
(m), (-ku)
Kunststück (n),; To nie je zoudyn
kónstštyk., Das ist
kein Kunststück.; Poln.
sztu (cz) ka ( f )
kóntakt
(m), (-tu, pl.-ty)
1) Kontakt (m), Verbindung ( f ),; być
z kí w kóntakcie, mit jemandem in Kontakt stehen,;
Niy mó dó niego kóntaktu., Ich habe zu ihm
keinen Kontakt.; dzierzejć z kí kóntakt, zu
jemandem Kontakt halten,; 2)
elektrischer Kontakt (m),;
Tyn šalter niy mou
kóntaktu., Dieser Schalter hat keinen elektrischen
Kontakt.; Tschech.
1)
kontakt (m),; Poln.
1) osobisty
kontakt (m), 2)
elektryczne połączenie,
(dopływ prądu elektrycznego)
(s-) kóntaktować
(Vb) sie
(sie..-tujâ)
Kontakt aufnehmen
(Vb), Kontakt zu jemandem herstellen (Vb),; Tschech.
kontaktovat (Vb),; Poln.
(s-) kontaktować (Vb) się z kimś,; kontaktować
(Vb) kogoś z kimś
kóntrola
( f ), (-le, pl.-le)
Kontrolle ( f ), Überprüfung ( f ),
Überwachung ( f ),; kóntrola
financôw, Finanzkontrolle ( f
),; Tschech.
kontrola ( f ),; Poln.
kontrola ( f )
kóntrolować
(Vb), (-lujâ)
kontrollieren (Vb), überprüfen (Vb),
überwachen (Vb),; kóntrolować
kasâ, die Kasse ( f ), (Tageseinnahmen (pl.)) kontrollieren
(Vb),; Tschech. kontrolovat (Vb),; Poln.
kontrolować (Vb)
kónzerwa
( f ), (-wy, pl.-wy)
Konserve ( f ), Büchse ( f ),; kónzerwa
z mjŷsý, Fleischkonserve ( f ),; Tschech.
konzerva ( f ),; Poln. konserwa ( f ), puszka ( f )
kónzerwować
(Vb), (-wujâ)
konservieren (Vb),; kónzerwować
(Vb) łowoce, Obst konservieren,; kónzerwować
denkmal (m), historisches Denkmal konservieren,; Poln.
konserwować (Vb)
kónzołla
( f ), (-le, pl.-le)
Konsole ( f ), Ablage ( f ),; Tschech.
konzola ( f ),; Poln. konsola ( f )
kóń
(m), (kónia, pl. kónie), (Zool.)
1) Pferd (n), (Zool.); jechać
z kóniý, mit dem Pferd fahren,; rajtować na
kóniu, auf dem Pferd reiten,; zdrowy, jak kóń,
gesund, wie ein Pferd,; Śní idzie kónie kraś.,
Mit ihm kann man Pferde stehlen.; sh. auch,
hengst (m),
klaca (
f ),; 2) (Schachspiel
(Vb)), Springer (m),; Slow.
kôň (m)
(Zool.),; Tschech.
kůň (m) (Zool.),; Poln.1)
koń (m), (Zool.),
2) figura
szachowa
kóńcyć
(Vb), (-câ)
enden (Vb), endigen (Vb), beenden (Vb),; Banâ
te pismo poleku kóńcyć., Ich werde den Brief
langsam schließen., (beenden),; kóńcyć
robotâ, mit der Arbeit aufhören,; Tu sie ta dróga
kóńcy., Hier endet der Weg.; To sie nie kóńcy.,
Das will nicht enden.; sh. auch, (do-,
s-, u-,
za-) kóńcyć
(Vb),; sh. auch,
wykóńcyć
(Vb) sie,;
Slow.
končiť (Vb),; Tschech.
končit (Vb),; Poln.
kończyć (Vb)
kóński
(Adj), (-kygo)
Pferde-,; kóński
łogón, Pferdeschwanz (m),; kóńsky mjŷso,
Pferdefleisch (n),; Poln.
koński (Adj)
kóst (m) sh. kost (m),;
kôzka (
f ), (-ki, pl.-ki) (Zool.)
kleine Ziege ( f ) (Zool.),; sh. koza ( f
) (Zool.),; Poln. kózka
( f ) (Zool.)
krach (m), (-chu) 1) Krach
(m),; Nie rôb tu tejla krachu., Mache hier nicht soviel
Krach.; Nie rozumjâ
cie kwouli tego krachu., Ich verstehe dich wegen dem Krach
nicht.; sh. auch, rym
(m),; 2)
dostać (Vb) z kí
krach, Streit mit jemandem bekommen, (Krach bekommen),; sh. auch,
skrachnųńć
(Vb)
sie,;
Poln.
1) hałas
(m), 2)
sprzeczka ( f ), kłótnia ( f )
kracpuc (m), (-ca, pl.-ce) Kratzputz (m), (am Haus, Gebäuden,
Verputzungsart ( f )),; Na tý
nowý budynku zrobjyli mulaře fajny kracpuc., An dem
neuen Haus haben die Maurer einen schönen Kratzputz
gemacht.; Poln.
rodzaj tynku zewnętrznego na domie
kragejl (m), (-la, pl.-le) Kragen (m),;
kragejl łod mantla, Mantelkragen (m),; chycić kogo za
kragejl, jemanden am kragen packen (fassen),; Tschech.
límec (m),; Poln.
kołnierz (m)
kraglik (m), (-ka, pl.-ki) kleiner Kragen (m),; kraglik łod
kosule, Hemdkragen (m),; kraglik łod bluze, Kragen von einer
Bluse,; Poln.
kołnierzyk (m)
kraj (m), (-ju) 1) Ufer (n), Küste ( f ),; na kraju
řyki, am Flußufer (n),;
2) Rand
(m), Kante ( f ),; na
kraju cego
, am Rande von
etwas,; To lezy na kraju stoła., Das liegt am Tischrand.,
(an der Tischkante ( f )),; Slow.
1)
breh
(m),
pobrežie
2)
kraj (m), okraj (m) (Einfassung ( f ), Rand (m)), pokraj (m)
(Rand (m)),; Tschech. 1)
břeh (m),
2)
pokraj (m), na pokrají čeho,; Poln.
1)
brzeg (m), 2)
skraj (m), krawędź ( f )
krajać
(Vb),; (-jâ)
schneiden (Vb),; krajać
(Vb) chlyb, Brot schneiden,; krajać cebulâ, Zwiebel
schneiden (Vb),; krajać co na câści, etwas in
Stücke schneiden (Vb),; sh. auch, (do-,
ło-, łod-,

na-, po-, u-) krajać
(Vb),; Slow.
krájať (Vb),; Tschech.
krájet (Vb), řezat (Vb),; Poln.
krajać (Vb)
krajaniy (n), (-niou) Schneiden (n),; Dostoł
ejch łod tego krajaniou na râce blazâ. (pâchyř
(m)), Ich habe von dem Schneiden auf der Hand eine Blase
bekommen.; sh. auch, pâchyř
(m),; Poln.
krajanie (n)
krajda ( f ), (-dy, pl.-dy) Kreide ( f ),; Napis to na tabuli krajdų.,
Schreibe das mit der Kreide auf der Tafel auf.; bjołou
krajda, weiße Kreide,; cerwjónou krajda, rote
Kreide,; Namalujymy na dródze krajdų łobrouzek.,
Wir malen auf der Straße mit Kreiden ein Bild.; Slow.
krieda ( f ),; Tschech.
křida ( f ),; Poln.
kreda ( f )
krajdy (pl.) (-dôw) Farbstifte (pl.), Malstifte (pl.),; krajdy do
malowaniou, Farbstifte zum malen,; Poln. kredki (pl.), (do
rysowania )
krajszejga ( f ), (-gi, pl.-gi) Kreissäge ( f ),; pořnųńć
krajszejgų dřewo, mit der Kreissäge Holz
zersägen,; Poln.
piła tarczowa
krajzejl (m), (-zla, pl.-zle) Kreisel (m), Kinderkreisel (m),; Bymy bicyký
fyrtać krajzejl. Wir werden mit einer kleinen Peitsche den
Kreisel drehen.; Tschech.
káča
(
f ),;
Poln.
bąk (m), bawić się bąkiem
krajzować
(Vb), (-zujâ)
kreisen (Vb), im Kreise fliegen,; Fliger krajzuje
po niebje., Ein Flugzeug kreist am Himmel.; Nad polý
krajzuje mojzybusard., Über dem Feld kreist ein
Mäusebussard.; Tschech.
kroužit (Vb),; Poln.
krążyć (Vb)
krakać
(Vb)
krächzen (Vb), wróny
krakajų (Vb), die Raben krächzen (Vb),; sh. auch,
łozkrakać
(Vb)
kogo,;
Slow.
krákať (Vb),; Tschech.
krákat (Vb),; Poln.
krakać (Vb),
krakejlce (pl.), (-côw) Krakelee (n), Craquelé
(n),; (feine Haarrisse in der Glasur von Keramiken, auch auf
Glas),; Na tý
bóncliku sų krakejlce.,
Auf diesem Steintopf ist
Krakelee.; Tyn zbónek mou krakejlce., Diese Kanne (dieser
Krug) hat Krakelee.; sh. auch,
krykoły
(pl.),;
Poln. pęknięcia
włoskowate na glazurze
wyrobów ceramicznych
krala ( f ), (-le, pl.-le) Kralle ( f ),
Tierkralle ( f ),; zadrapnų mje kot kralóma., Die
Katze hat mich mit den Krallen gekratzt.; sh. auch, pazur
(m),; Tschech.
dráp (m),; Poln.
pazur (m)
krałza
( f ), (-ze, pl.-ze)
Einmachglas (n), Weckglas (n),; Zaprawjymy w
krałzach třejśnie.,
Wir wecken in Gläsern Kirschen ein.; deklik łod krałze,
Glasdeckel (m),; krałzengómin, Gummiring für das
Einmachglas (n),; klamra łod krałze, Metallklammer für
das Einmachglas (n),; Te krałze wsystky chyciyły., Die
Gläser sind nach dem Einkochen geschlossen.; Te třejśnie
musiymy dzisiej wsystky pozaprawjać do krałzôw.,
Diese Kirschen müssen wir heute alle in Gläsern
einkochen. (einwecken (Vb)),; sh. auch,
glaska
( f ),; sh.
auch, zawařić
(Vb),; Tschech.
zavařovací sklenice,; Poln.
wek (m), słoik (m)
kramf (m), (-fu, pl. kremfy), (Med.) Krampf (m), (Med.),; dostać
kremfy, Krämpfe bekommen,; Dostou ejch do nogi kramf., Ich
habe ins Bein einen Krampf bekommen.; Slow.
kŕč (m) (Med.),; Tschech.
křeč ( f ) (Med.),; Poln.
kurcz (m), (Med.), spazm (m)
kramfadra ( f ), (-ry, pl.-ry) (Med.) Krampfader ( f ) (Med.),; mjejć
na nodze kramfadry, am Bein Kramfadern haben,; Tschech.
křečová žíla ( f ) (Med.),; Poln.
żylak (m) (Med.)
kran (m), (-nu, pl.-ny) 1) Wasserhahn (m), Leitungshahn (m),;
Łodkrųńć kran.,
Drehe den Wasserhahn auf.; 2)
Hebekran (m),; Tyn ciŷzki trejger dźwignųli na
pjyrsy štok kraný., Den schweren Träger haben
sie in den ersten Stock mit dem Kran (Hebekran (m)) gehoben.;
Tschech.
1) kohoutek
(m),; Poln.
1),
kran (m), k
urek (m),;
2), żuraw
(m), dźwig (m)
krankenhałz
(m), (-zu, pl.-ze)
Krankenhaus (n),; Zawjóźli
go do krankenhauzu., Sie haben ihn ins Krankenhaus gebracht.; Łón
lezy w krankenhauzie., Er liegt im Krankenhaus.; sh. auch,
kloustór (m),;
sh. auch, špital
(m),; Tschech.
nemocnice ( f ),; Poln.
szpital (m)
kraś
(Vb), (kradnâ)
stehlen
(Vb),; Łóni tá
kradli., Dort haben sie gestohlen.; Wyście (Wy ejście)
te jabka ukradli., Ihr habt diese Äpfel gestohlen; sh. auch,
( ło-,
po-, u-, wy-) kraś
(Vb),; Slow.
kradnúť (Vb),; Tschech.
krást (Vb),; Poln.
kraść (Vb)
krauska ( f ), (-ki, pl.-ki) kleine
Rüsche,; galoutki (šlypfry
(pl.)) z krauskóma, Schlüpfer mit Rüschen,; sh.
auch, korunki (pl.),;
Poln.
falbanki (pl.)
krawacyć
(Vb), (-câ)
gebrochen eine Sprache sprechen (Vb), radebrechen
(Vb),; Łón tá
coś krawacył, ale jou ejch go kâs nie rozumjoł.,
Er hat da etwas gebrochen gesprochen,
aber ich habe ihn nicht viel verstanden.; Poln.
mówić łamanie
(nieprawidłowo)
kredens (m), (-sa, pl.-se) Geschirrschrank (m), Anrichte ( f ), Kredenz ( f
),; Włôz te sklónki
do kredensa., Stelle die Gläser in den Kredens. (in die
Anrichte ( f )),; Tschech.
kredenc (m),; Poln.
kredens (m), (kuchenny)
kredyt (m) (-tu, pl.-ty) Kredit (m), Darlehen (n),; wziųńć
se łod banku na co kredyt, ein Darlehen von der Bank für
etwas aufnehmen,; sh. auch, pómp
(m), burg (m),
pozycka
( f ),; Tschech.
kredit (m),; Poln.
kredyt (m),
krejma ( f ), (-my, pl.-my) Krem ( f ), Creme ( f ),; namazać
sie krejmų, sich mit Creme einschmieren.; Slow.
krém (m),; Tschech.
krém (m),; Poln.
krem (m)
krejmować
(Vb), (-mujâ )
cremen (Vb), eincremen (Vb),; sh. nakrejmować
(Vb) sie
/ kogo,;
Poln. kremować
(Vb), nakremować (Vb) siebie / kogoś
kremfy (pl.), (-fôw)
(Med.)
Krämpfe (pl.) (Med.),; sh. auch, kramf
(m),; Tschech. křeč
( f ) (Med.),; Poln. spazmy (pl.) (Med.)
krep (m), (-pu) Krepp (m), (Gewebe mit krauser angerauhter
Oberfläche),; Tschech. krep (m),; Poln. krepa
( f )
kreppapjyr (m), (-ru, pl.-ry) Kreppapier (n),; zrobić
ze kreppapjyru do łozdobjyniou šlajfki, aus
Kreppapier Schmuckschleifchen machen (Vb),; Poln.
krepina ( f )
kret (m), (-ta, pl.-ty), (Zool.) Maulwurf (m), (Zool.),; Ryje tá
w łogrôdku kret., Im Garten gräbt ein Maulwurf.;
Tschech.
krtek (m) (Zool.),; Poln.
kret (m), (Zool.)
kretowina ( f ), (-ny, pl.-ny) Maulwurfshügel (m),; Pôdziymy
před siecyniý trouwy łozkopać na łųce
kretowiny., Wir gehen vor dem Grasmähen auf die Wiese die
Maulwurfshügel
einebnen.; Tschech.
krtina ( f ),; Poln.
kretowisko (n)
krew ( f ), (křwje) Blut (n),; Kapje mi z nosa krew., Mir tropft Blut
aus der Nase., Ich habe Nasenbluten (n),; sh. auch, brocejć
(Vb),; Slow.
krv ( f ),; Tschech. krev ( f ),; Poln. krew ( f )
krocyć
(Vb), (-câ)
schreiten (Vb),; krocyć
po dródze, auf der Straße schreiten,; sh. auch,
łozkrocyć
(Vb) sie,;
Slow. kráčať
(Vb),; Tschech.
kráčet (Vb),; Poln.
kroczyć (Vb)
krojcoter ( f ), (-ry, pl.-ry), (Zool.) Kreuzotter ( f ), (Zool.),; Ugryzła
go w nogâ krojcoter., Ihn hat ins Bein eine Kreuzotter
gebissen.; sh. auch, žmija
( f ),; Tschech.
zmije ( f ), (Zool.),; Poln.
zygzatowata żmija ( f ), (Zool.)
krojcować
(Vb), (-cujâ)
kreuzen (Vb), (Tierarten (pl.)),; 1) krojcować
róstomajtne gołâmbje, verschiedenartige Tauben
kreuzen,; krojcować łowce, Schafe kreuzen (Vb),; 2)
sich überschneiden
(Vb), (zB. Kreuzung zweier Straßen),; Krojcujų sie tá
dwje drógi., Dort kreuzen sich zwei Straßen.; Poln.
1) skrzyżować
(Vb) pewne gatunki (Biol.),; 2)
przecinać (Vb) się, (np. skrzyżowanie dróg)
krojcųg
(m), (-ga, pl.-gi)
Kreuzung ( f ), Straßenkreuzung ( f ),;
Přejejdziymy autý bez
krojcųg., Wir überqueren mit dem Auto die Kreuzung.;
sh. auch, skřizowaniy
(n),; Slow.
križovatka ( f ),; Tschech.
křižovatka ( f ),; Poln.
skrzyżowanie drogowe
krok (m), (-ka, pl.-ki) Schritt (m),; krok za kroký,
ein Schritt hinter dem anderen,; jechać kroký, im
Schrittempo fahren,; Trefjył ejch to tá co krok., Ich
habe das dort auf Schritt und Tritt getroffen.; krok po kroku,
Schritt für Schritt,; Zrobjył ejch tedy wjelki krok na
přodek., Ich habe damals einen großen Schritt vorwärts
gemacht.; My ejchmy tá śli polekí kroký.,
Wir sind dort langsamen Schrittes gegangen.; Łón sie
nie rusył ani pu kroka., Er hat sich noch nicht einmal einen
halben Schritt bewegt.; krok na bok, ein Schritt zur Seite,;
srownać z kí krok, mit jemandem den
Schritt angleichen, ( im Gleichschritt gehen),; pjyrse kroki, die
ersten Schritte,; Te galouty mi sų w kroku za wųzky.,
Die Hosen sind mir im Schritt zu eng.; Slow.
krok (m),; Tschech.
krok (m),; Poln. krok
(m)
krokodil (m), (-la, pl.-le), (Zool.) Krokodil (n),
(Zool.),; Tschech.
krokodýl (m) (Zool.),; Poln.
krokodyl (m), (Zool.)
krołkus
(m), (-sa, pl.-se),
(Bot.)
Krokus (m), (Bot.),; Krołkuse
juz kwitnų., Die Krokuse blühen schon.; Tschech.
krokus (m), (Bot.),;
Poln.
krokus (m), (Bot.)
kropejlka ( f ), (-ki, pl.-ki) (dim.) Tröpfchen (n) (dim.),; kropejlka wody,
Tröpfchen Wasser,; sh. auch, kapka ( f ),; Tschech.
kap (iĉ) ka ( f ) (dim.),
krapínek (m),; Poln.
kropelka ( f ) (dim.)
kropić
(Vb),
tröpfeln (Vb),; Napocło
kropić., Es fängt an zu tröpfeln.; Desc kropi., Es
fallen erste Regentropfen.; sh. auch, (na-,
po-) kropić
(Vb),;
Slow.
kropiť (Vb),; Tschech.
krápat (Vb),; Poln.
kropić (Vb)
kropidło
(n), (-ła, pl.-ła)
(Rel.)
Weihwasserwedel (m) (Rel.), Sprengwedel (m),;
kropidłý kropić na
ludzi śwjŷncónų wodâ, mit dem
Weihwasserwdel auf die Leute Weihwasser versprengen (Vb),;
Poln. kropidło (n)
(Rel.)
kropki (pl.), (-kôw)
(Med.)
Tropfen (n)
(Med.), Medikament in flüssiger Form, das in bestimmter
Tropfenzahl eingenommen wird,; kropki na gryp
â,
Grippetropfen (pl.),; kropki na serce, Herztropfen (pl.),;

Poln. lekarstwo w
p
łynie
kropla ( f ), (-le, pl.-le) Tropfen (m),; kropla wody, Wassertropfen (m),;
Wypjyli tyn šnaps do
łostatniej krople., Sie haben den Schnaps bis zum letzten
Tropfen ausgetrunken.; Łónymu dtojų na cole
krople potu., Ihm stehen auf der Stirn Schweißtropfen
(pl.).; Tschech.
kapka ( f ),; krapet (m),; Poln.
kropla ( f )
kroup (m), (-pa, pl.-py) Haken an einer Holzstange, zum Aufhängen
eines Eimers. Dient zum Wasserschöpfen aus dem Brunnen.;
Wasserschöpfer (m),; wyciągnųńć
ze studnie kroupý ajmer z wodų, aus dem Brunnen einen
Eimer mit Wasser herausziehen (Vb),; Poln. hak na
tyczce, do wyciągania wody
wiadrem ze studni.
krousić
(Vb), (-sâ)
sh., łokrousić
(Vb), schmalzen (Vb),;
Tschech.
mastit (Vb), polévat máslem.; Poln.
krasić (Vb), okraszać (Vb), zaprawić zakrasą
krousónka
( f ), (-ki, pl.-ki)
Osterei (n),; gefärbtes, mit eingeritzten
Verzierungen versehenes Ei (n),; robić
na Wjelkanoc ze ufarbjónych jajec krousónki, aus
gefärbten Eiern zu Ostern verzierte Eier machen (Vb),;
Tschech. barevné
vajíčko (n),; Poln. kraszanka ( f ),
pisanka ( f )
krouśno
(Adv)
fett (Adv),; mazać
se bardzo krouśno pelkartoufle masłý, sich sehr
viel Butter auf die
Pellkartoffeln schmieren (Vb),; Poln. tłusto
(Adv)
krouśny
(Adj),
(-nego)
feister (Adj), fetter (Adj), gut im Futter,;
krouśny krôlik, feistes
Kaninchen (n),; sh. auch, tucny
(Adj), tusty (Adj),;
Tschech.
tuĉný (Adj), tlustý (Adj),; Poln.
tłusty (Adj)
krowa ( f ), (-wy, pl.-wy), (Zool.) Kuh ( f ), (Zool.),; Idziymy paś
krowy. Wir gehen beim Weiden die Kühe hüten.; Ta krowa
jes ciejlnou., Die Kuh ist trächtig.; dojnou krowa, Milchkuh
( f ),; dojić krowy (pl.), Kühe melken (Vb),; morskou
krowa, Seekuh ( f ),; Slow.
krava ( f ) (Zool.),; Tschech.
kráva ( f ) (Zool.),;
Poln.
krowa ( f ), (Zool.)
krowiniec (m), (-ińca,
pl.-ińce)
Kuhfladen (m), Kuhmist (m),; Nadep ejch do
krowińca., Ich bin in einen
Kuffladen getreten (Vb).; Poln. krowieniec (m)
krowjy (Adj), (-jej) Kuh-,; krowjy mlyko, Kuhmilch ( f ), krowjy
masło, Kuhbutter ( f ),; Poln.
krowie (Adj)
króm
(Prp.+D)
außer (Prp.+ D), neben (Prp.+D),
ausgenommen (Prp.+A), außerdem (Adv), trotzdem (Adv),; Króm
nous , byli tá wsyscy., Außer uns, waren dort alle.;
Króm tego, bardzo mi sie tá podobało.,
Trotzdem, hat es mir dort
sehr gefallen.; Króm soboty, jes tá cały
tydziyń łotwarto., Außer Samstag ist dort die
ganze Woche offen.; Tschech.
kromě (Prp.),; Poln.
oprócz (Prp), z wyjątkiem
krómka
( f ), (-ki, pl.-ki)
1) Brotendstück (n),; Pómazâ
se lejberwóřtý krómkâ łod
chleba., Ich beschmiere mir mit Leberwurst das Brotendstück.;
2) Brotkruste
( f ), Brotrinde ( f ),;
Camu nie jys łod gjejlnika tej krómki?, Warum isst du
von der Brotschnitte nicht die Brotkruste?; Tschech.
2)
chlebová
kůrka
( f ),;
Poln. 1)
końcówka bochenka chleba, 2)
skórka chleba
krónika
( f ), (-ki, pl.-ki)
Chronik ( f ),; krónika
mjasta, Stadtchronik ( f ),; krónika
wsi, Dorfchronik ( f ),; Slow.
kronika ( f ),; Tschech. kronika ( f ),; Poln.
kronika ( f )
krótki
(Adj), (-kygo), (st.
krôtsy, noukrôtsy)
kurzer (Adj),; Łón
mou bardzo krótki rozum., Er hat einen sehr kurzen
Verstand. (kurzes Gedächtnis (n)),; krótky galouty,
kurze Hose ( f ),; Wziųli my tâ jak noukrótsų
drógâ., Wir haben den kürzesten Weg genommen.;
Te râkouwy mi sų za krótky.; Die Ärmel
sind mir zu kurz.;
zrobić krótki proces, kurzen Prozeß machen,;
Slow.
krátký (Adj) , (st. Kp. kratší),;
Tschech.
krátký (Adj),;

Poln.
krótki
(Adj)
krótko
(Adv), (st. krócej,
noukrócej)
kurz (Adv),; krótko
po śmjerci, kurz nach dem Tode,; krótko łostřidzóne
włosy, kurz geschorenes Haar,; Dzier go krótko!,
Halte ihn kurz!; To jes za krótko., Das ist zu kurz.;
krótko tymu, vor kurzem, neulich, unlängst,; Tschech.
krátce (Adv),; Poln.
krótko (Adv)
krôl
(m), (-la, pl.-le)
1) König (m),; Śwjŷnto
Třech Krôli, Dreikönigsfest (n),; 2)
König (m) vom Schachspiel,; Slow.
král (m),;
Tschech.
král (m),; Poln.
1) król
(m),; 2)
król (m), gry (np. szachy)
krôlestwo
(n), (-wa, pl.-wa)
Königreich (n),; Slow. kráĺovstvo
(n),; Tschech. království
(n),; Poln. królestwo
(n)
krôlik
(m), (-ka, pl.-ki),
(Zool.)
Kaninchen (n), (Zool.),; młode
krôliki, junge Kaninchen,; dziwjy króliki,
Wildkaninchen (pl.),; Slow.
králik (m) (Zool.),; Tschech.
králik (m) (Zool.),; Poln.
królik (m) (Zool.)
krôlowou
( f ), (-wej, pl.-we)
Königin ( f ),; krôlowou
łod pscołôw, Bienenkönigin ( f ),; krôlowou
balu, Ballkönigin ( f ),; Slow.
kráĺovná ( f ),; Tschech.
královna ( f ),; Poln.
królowa ( f )
kruchta ( f ), (-ty, pl.-ty) Chor (m) einer Kirche,; Vorhalle einer Kirche, ,;
stouć pod kruchtų, unter
dem Chor stehen,; Tschech.
kruchta ( f ),; Poln.
kruchta ( f )
kruk (m), (-ka, pl.-ki) (Zool.) Rabe (m) (Zool.),; courny, jak kruk, schwarz, wie
ein Rabe,; sh. auch, wróna
( f ) (Zool.), gawrón
(m) (Zool.),; Tschech.
krkavec (m) (Zool.),; Poln.
kruk (m) (Zool.)
krupa ( f ), (-py, pl.-py) 1) Graupe ( f ), Graupen (pl.),; krupy z
jŷncmjynia, Gerstengraupen
(pl.),; zupa z krupóma,
Graupensuppe ( f ),; 2)
Graupeln (pl.), (Meteo.),; Napocły padać krupy., Es
fing an Graupeln zu regnen. (Es fallen Graupeln.),; 3)
krupy (pl.), (Zool.),; Fischrogen (m), (Zool.),; Slow.
1)
krúpy ( f / pl.),; Tschech.1)
kroupa ( f ),;
2),
kroupa ( f ) (Meteo.),; 3)
jikra ( f ) (Zool.),; Poln.1)
krupa ( f ), kasza ( f ),; 2)
krupy (pl.), (Meteo.),;
3) ikra
( f ), (Zool.)
krupniouk (m), (-ka, pl.-ki), krupniołk
(m),(-ka pl.-ki)
Blutwurst ( f ) mit Gerstengraupen (pl.),;
Zabijymy świniâ, to bymy
robić krupniouki., Wir
werden ein Schwein schlachten und machen dann Blutwurst (mit
Gerstengraupen),; Z tego to wjeřâ banų
krupniouki., (Spr.W.),
Daraus wird nichts., Daraus, glaube ich, wird wahrscheinlich
Blutwurst.; Poln.
kiszka ( f ) kaszana krwista, kaszanka (
f )
krupny (Adj), (-nego) krupnou (Adj) ryba
(Zool.),
Rogen tragender Fisch, Rogener (m), (Zool.),;
krupny harynek, Rogen tragender Hering (m), (weiblicher Hering
(m)),; sh. auch, mlycny (Adj), (harynek),; Poln.
ryba z ikrami, ikrzak (m), (Zool.)
krusyć
(Vb), (-sâ)
zerkrümeln
(Vb), zerbröckeln (Vb),; sh. auch, ( łoz-,
po-) krusyć
(Vb),;
Tschech.
lámat (Vb), drobit (Vb), drtit (Vb),; Poln.
kruszyć (Vb)
krusyć
(Vb) sie
bröckeln (Vb), zerfallen (Vb), krümeln
(Vb), brüchig werden (Vb), spröde werden (Vb),; Puc łod
izbjy sie krusy., Der Putz bröckelt am Haus.; Ta skała
sie krusy., Der Felsen zerbröckelt., (zerfällt),; Te
siano jes taky suche, co sie ouze krusy., Das Heu ist so trocken,
daß es regelrecht krümelt.; sh. auch, (
łoz-, po-) krusyć

(Vb) sie,;
Poln.
kruszyć (Vb) się
krusynka ( f ), (-ki, pl.-ki) 1) Krümel (n),; Bröckchen (n),;
krusynka chleba, Brotkrümel (n),; 2) Streusel (n /
pl.),; Robjymy kołouc z
krusynkóma (z posypkóma)., Wir machen einen
Streuselkuchen.; sh. auch,
posypka
( f ),, Poln.1)
kruszyna ( f ),; 2)
kruszonka ( f )
krųncóny
(Adj), (-nego)
gedrehter (Adj), gewundener (Adj),; krųncónou
trepa, Wendeltreppe ( f ),; sh. auch,
(do-, pře-, při-, u-, wy-, za-) krųncóny
(Adj),; Poln.
kręcony (Adj)
krųńcić
(Vb), (-câ)
drehen (Vb),; krųńcić
film, Film drehen (Vb),; krųńcić śróbâ,
Schraube drehen (Vb),; krųńcić kurblų, mit
einer Kurbel drehen,; krųńcić głowų, den
Kopf drehen (Vb),; sh. auch, (do-,
na-, pře-, při-, s-, u-, wy-,

za-) krųńcić
(Vb),; sh. auch, fyrtać
(Vb),; Slow.
krútiť (Vb),; Tschech.
točit (Vb), kroutit (Vb),; Poln.
kręcić (Vb)
krųńcić
(Vb) sie,
(sie krųncâ)
sich drehen (Vb), sich winden (Vb), sich
schlängeln (Vb),; Krųńci
mi sie w głowje.,
Mir dreht sich der Kopf.; Karasejle juz sie krųncų.,
Das Karusell dreht sich schon.; Łón mi sie krųńci
po nogach., Er steht mir ständig in den Füßen.;
Łón sie krųńci
po wsi., Er treibt sich im Dorf herum.; krųńcić
sie na stoliku, unruhig auf dem Stuhl sitzen, (sich ständig
drehen (Vb), herumzappeln (Vb)),; U wjatrouka sie krųncų
skřidła., Bei der Windmühle drehen sich die
Flügel.; sh. auch, fyrtać
(Vb) sie,;
Slow.
krútiť (Vb),; Tschech.
točit (Vb) se, kroutit (Vb) se,; Poln.
kręcić (Vb) się
krųzko
(n), (-ka, pl.-ka)
Haarknoten (m), Dutt (m),; Łóna
nosi krųzko., Sie trägt einen Haarknoten.;
Tschech.
drdol (m),; Poln.
kok (m)
kryć
(Vb), (-jâ)
1) verstecken (Vb), verbergen (Vb),; Łóna
před ní gořołkâ kryje, bo by jų
wysłopoł., Sie versteckt vor ihm den Schnaps, sonst
würde er ihn aussaufen.; 2)
kryć
(Vb) sie,;
sich verstecken (Vb), sich verbergen (Vb),; Łón sie w
tý casie krył., Er hat sich in dieser Zeit
versteckt.; Łón sie kryje w lejsie., Er versteckt
sich im Wald.; sh. auch,
ukrywać
(Vb) sie,;
Jou nie wjâ, co sie za tý kryje., Ich weiß
nicht, was sich dahinter versteckt.; kryć sie z cý,
etwas verbergen (Vb),; 3)
kryć
(Vb) kogo,;
jemanden decken (Vb),
jemanden beschützen (Vb), jemanden verbergen (Vb),; sh.
auch, (po-, při-,
s-, u-, za-) kryć

(Vb),; Slow.
kryť (Vb), 2)
kryť (Vb) sa,;
Tschech.
1) schovat
(Vb), 2)
ukrývat (Vb), 3)
krýt (Vb),; Poln.
1) schować
(Vb), 2) ukryć
(Vb), ukrywać (Vb), 3)
kryć (Vb) kogoś
kryjómo
(Adv),
heimlich (Adv), verstohlen (Adv),; po kryjómu,
heimlich (Adv), verstohlen (Adv),; Zrobjyli to po
kryjómu., Sie haben das
heimlich gemacht.; Idź tá po kryjómu., Gehe
dort heimlich hin.; Slow.
kradmo (Adv),; Tschech.
kradmo (Adv),; Poln.
tajemnie (Adv), skryto (Adv), po
kryjomu
kryka ( f ), (-ki,pl.-ki) Krücke ( f ), Krückstock ( m),; Łón
bjegou z krykóma., Er geht an Krücken.;
sh. auch, louska (
f ),; Poln.
laska ( f ) inwalidzka
krykolić
(Vb), (-lâ)
unleserlich schreiben, kritzeln (Vb),; Nie
krykól, yno pis tak,
co to be sło přecytać.,
Kritzele nicht, sondern schreibe so, daß man das auch lesen
kann.; Poln. bazgrać
(Vb), gryzmolić (Vb)
krykoły
(pl.), (-łôw)
Gekritzel (n), unleserliche Schrift ( f ),; sh.
auch, krakejlce (pl.),; Nie idzie tych krykołôw
přecytać., Man kann dieses Gekritzel nicht durchlesen.;
Poln. gryzmoły
(pl.), bazgranina ( f ), nieczytelne pismo (n)
kryminalpolicjou ( f ),

(-jej)

Kriminalpolizei ( f ),; Łón
robi při kryminalpolicjej., Er arbeitet bei der
Kriminalpolizei.; Poln. policja kryminalna, śledcza
krypta ( f ), (-ty, pl.-ty) Krypta ( f ), Grabgewölbe (n),; Poln.
krypta ( f )
krystal (m), (-lu, pl.-le) 1) Kristall (n),; Kristallgeschirr (n),;
Mineralglas (n),; Łóni
majų kâs krystalu., Sie haben viel Kristallgeschirr.,
(Gegenstände aus Kristallglas (n)),; 2)
Kristall eines Stoffes,; Mineral (n),; gôrski krystal,
Bergkristall (m),; krystale cukru, Zuckerkristalle (pl.),;
krystale śniegu,
Schneekristalle (pl.),; Tschech.1)
křišťál (m), 2)
krystal (m),; Poln 1)
kryształ (m),;
szkło (n),; 2)
minerał (m),; 2)
kryształek (m)
krystalizować
(Vb)
kristallisieren (Vb),; wykrystalizować
(Vb), auskristallisieren
(Vb),; Poln.
krystalizować (Vb)
krystalwaza ( f ), (-ze, pl.-ze) Kristallvase ( f ),; małou
krystalwaza na fajlki, kleine Kristallvase für Feilchen.;
Poln.
kryształowy wazon (m)
krystbałm
(m), (-mu, pl.-my)
Christbaum (m), Weihnachtsbaum (m),; Ustrojymy
dzisiej wjecôr krystbałm.,
Wir werden heute Abend den Christbaum schmücken.; sh. auch,
goik (m),;
Tschech.
vánoční stromeček (m),; Poln.
choinka ( f )
křcić
(Vb), (křcâ)
(Rel.)
taufen (Vb) (Rel.),; křcić
(Vb) kogo,
jemanden taufen (Vb),; sh. auch, łokřcić
(Vb), překřcić
(Vb),; Slow. pokrstiť
(Vb) (Rel.),; Tschech.
křtít (Vb) (Rel.),; Poln.
chrzcić (Vb) (Rel.)
křciny
(pl.) (Rel.)
Taufe ( f ) (Rel.),; Bymy mjejć
na přisłų niejdziejlâ křciny., Wir
werden nächsten Sonntag
Taufe haben (Vb).; Pódziymy do brata na křciny., Wir
gehen zum Bruder zur Taufe ( f ).; Tschech.
křtiny (pl.) (Rel.),; Poln.
chrzciny (pl.) (Rel.)
kře (pl.),
(křôw)
Gebüsch (n), Gestrüpp (n),; kře
z tourkôw, Schlehdorngastrüpp (n),; sh. kjeř
(m),; Slow.
krovie (pl.),; Tschech.
křovíny
(pl.), křovina ( f ),; Poln.
krzewy (pl.), krzaki (pl.)
křept
(m), (-ta, pl.-ty)
Rücken (m),; Buckel (m),; Kamm (m),
(Geogr.),; Grat (m) (Geogr.),; dostać
po křepcie, auf den Rücken Dresche bekommen,; zginać
před kí křept, vor jemandem den Rücken
krümmen,; křept łod sarnie, Rehrücken (m),;
křept łod râki, Handrücken (m), křept
łod ksiųzki, Buchrücken (m),; křept łod
gřebyka, Kammrücken (m),; Tyn świncuch połogryzoł
u harynkôw wsystky křepty., Der Mistkerl hat bei allen
Heringen die Rücken abgenagt. (abgebissen),; křept łod
gôry, Berg-Grat (m),; sh. auch,
pleca
(pl.),; Tschech.
hřbet (m),; Poln.
grzbiet (m)
křesać
(Vb), (-só )
abästen (Vb), behauen (Vb), (Baum (m),;
křesać (Vb) stróm,
Baum abästen,; sh. auch,
łokřesać
(Vb),;
Slow.
kresať (Vb),; Tschech.
křesat (Vb),; Poln.
okrzesywać (Vb)
křik
(m), (-ku, pl.-ki)
Schrei (m), Geschrei (n),; narobić
křiku, durch Geschrei Aufsehen erwecken,; bez křiku,
ohne Geschrei,; sh. auch, skřecejć
(Vb),; Slow.
krik (m),; Tschech. křik
(m),; Poln.
krzyk (m)
křikać
(Vb), (-kó)
jauchzen (Vb), jubeln (Vb),; křikać
na wesejlu, bei der Hochzeitsfeier Jubelrufe ausstoßen,;
Poln.
wykrzykiwać z radości
křiknųńć
(Vb), (-nâ)
einmal jauchzen, einmal Freudenruf ausstoßen,;
aufschreien (Vb),; Tschech. zakřiknout
(Vb),; Poln. zrobić
radosny okrzyk
křipop
(m), (-pa, pl.-py)
Graben (m), Entwässerungs-Graben (m),
Weggraben (m),; Chłop wjechoł
autý do křipopa., Ein Mann ist mit dem Auto in den
Graben gefahren.; wykopać křipopy, Entwässerungs-Gräben
ausheben,; wlejciejć do křipopa, in den Graben fallen,;
Łozartuch wjechoł kołý do křipopa.,
Ein Betrunkener fuhr mit dem Fahrrad in den Graben.; Slow.
priekopa ( f ),; Tschech.
přikop (m), dren (m),; Poln.
rów (m), rów
odwadniający
křiwda (
f ), (-dy, pl.-dy)
Unrecht (n), Leid (n),; zrobić
kómu křiwdâ, jemandem Leid antun,; Nie rób
mu křiwdy!, Tue ihm nichts böses an!;
Slow.
krivda ( f ),;
Tschech.
křivda ( f ), příkoří (n),; Poln.
krzywda ( f )
křiwdzić
(Vb), (-dzâ)
Leid antun (Vb),; sh. ukřiwdzić
(Vb) kómu,;
Slow.
krivdiť (Vb),; Poln.
krzywdzić (Vb), czynić (Vb) krzywdę
křiwić
(Vb), (-wjâ)
krümmen (Vb), biegen (Vb), verbiegen (Vb),;
křiwić gambâ, Mund
verziehen (Vb),; křiwić drót (m), Draht krümmen
(Vb),; sh. auch, skřiwić
(Vb), skřiwić
(Vb) co
,; Slow.
kriviť (Vb),; Tschech.
křivit (Vb), Poln.
krzywić (Vb)
křiwo
(Adv), (st. -wjej, noukřiwjej)
krumm (Adv), schief (Adv),; coś
křiwo uřnųńć, etwas schief abschneiden,;
křiwo na kogo zaglųndać, jemanden schief
anschauen,; Tschech.
křivě (Adv), nakřivo (Adv),; Poln.
krzywo (Adv)
křiwy
(Adj), (-wego)
krummer (Adj), schiefer (Adj),; Łón
mou křiwy nos., Er hat eine krumme Nase.; křiwe nogi,
krumme Beine,; zaglųndać na kogo křiwý
łoký, jemanden schief ansehen,; křiwy ćwjŷk,
krummer Nagel,; Slow.
krivý (Adj),; Tschech.
křivý (Adj),; Poln.
krzywy (Adj)
křiz (m),
(-za, pl.-ze)
1) Kreuz (n),; Cerwjóny
Křiz, Rotes Kreuz,; połozyć coś na křiz,
etwas kreuzweise legen,; nosić ciŷzki křiz, ein
schweres Kreuz tragen,; kościoł św. Křiza,
Heiligkreuzkirche ( f ),; 2)
Kreuz (n), (Med.),;
Křiz mje boli., Ich habe
Kreuzschmerzen.; Slow.
kríž (m),; Tschech.
kříž (m),;
Poln.
krzyż (m)
křizować
(Vb), (-zujâ)
1) kreuzigen (Vb), ans Kreuz schlagen
(Vb),; 2) kreuzen (Vb), (Rassen (pl.), Gattungen (pl.)),
(Zool.),; sh. auch, krojcować
(Vb),; 3)
křizować (
Vb) sie,
sich kreuzen (Vb),; Křizujų sie tá dwje drógi.,
Dort kreuzen sich zwei Wege.; Slow.
2),
3) krížiť
(Vb),; Tschech.
křižovat (Vb),; Poln.
krzyżować (Vb)
křizowaniy
(n), (-niou)
Kreuzen (n), (von Rassen (pl.), Gattungen (pl.));
křizowaniy gołâmbi,
Kreuzen von Tauben,; sh.
auch, krojcować
(Vb)
,;
Tschech.
křižovaní (n),; Poln.
krzyżowanie (n)
křizowy
(Adj), (-wego)
Kreuz-,; dróga
křiziwou, Kreuzweg (m),;
Tschech.
křižový (Adj),; Poln.
krzyżowy (Adj)
křizyk (m),
(-ka, pl.-ki)
kleines Kreuz,; křizyk
na ketce, kleines Kreuz an der Halskette,; zrobić křizyk
na cole, ein kleines Kreuz an der Stirn machen,;Tschech.
křižek (m),; Poln.
krzyżyk (m)
křwawić
(Vb), (-wjâ)
bluten (Vb),; Palec mi křwawi.,
Der Finger blutet mir.; Křwawi mu sie serce., Das Herz
blutet ihm.; sh. auch, wykřwawić
(Vb) sie,;
sh. auch, brocyć
(Vb),; Tschech.
krvavět (Vb),; Poln.
krwawić (Vb), broczyć (Vb)
ksiųzecka
( f ), (-ki, pl.-ki),
(dim.)
kleines Buch (n), Büchlein (n), (dim),;
wojskowou ksiųzecka, Wehrpaß
(m),; Tschech.
knížka ( f ),; Poln.
książeczka ( f ), (dim.)
ksiųzka
( f ), (-ki, pl.-ki)
Buch (n),; ksiųzka
do skoły, Schulbuch (n),; ksiųzka z łobrouzkóma,
Bilderbuch (n),; ksiųzka do kościoła, Gebetbuch
(n), Kirchen-Gesangbuch (n),; Tschech.
kniha ( f ),; Poln.
książka ( f )
ksiŷga
( f ), (-gi, pl.-gi)
großes Buch (n),; ksiŷga
wjecystou, Grundbuch (n),; Tschech.
kniha ( f ),; Poln.
księga ( f )
ksiŷgarnia
( f ), (-nie, pl.-nie)
Buchhandlung ( f ),; Idâ
do ksiŷgarnie kupić pórâ
ksiųzkôw., Ich gehe zur Bücherei ein paar Bücher
kaufen.; Tschech.
knihkupectví (n),; Poln.
księgarnia ( f )
ksykać
(Vb), (-kó)
ärgern (Vb), an den Haaren ziehen (Vb),;
ksykać kogo za włosy,
jemanden kurz an den Haaren ziehen.; Poln.
pociągnąć (Vb) kogoś za włosy,
rozgniewać (Vb) kogoś
ku (Prp.+D) zum (Prp.+D), gegen (Prp.+A), nach (Prp.+D),
(Richtung ( f ), Uhrzeit ( f )); Idâ
ku dómje., Ich gehe in Richtung Zuhause.; Łón
idzie ku lejsie., Er geht in Richtung Wald.; Idzie juz ku
wjeceřej., Es naht die Abendbrotzeit.;
Idzie juz ku ranu., Es geht gegen Morgen.; Idzie to ku kóńcu.,
Das geht gegen Ende.; Ku kóńcu mjejsiųnca
pjŷndzy w dóma niy
ma., Am Monatsende, gibt es kein Geld im Haus.; Łóni
śli ku banie., Sie
gingen in Richtung Bahnhof.; Slow.
ku (Prp.+D),; Tschech.,
ku, ke, k (Prp.+D),; Poln.
ku (Prp.+D)
kubik (m), (-ka, pl.-ki) 1) Kubikmeter (m),; Płaciył
ejch łod kubika betónu tejla złotych., Ich habe
pro Kubikmeter Beton soviel Zloty bezahlt.; 2)
Hosenschlitz (m),; Zapni se kubik., Knöpfe dir den
Hosenschlitz zu.; Tschech.
1)
kubik (m), 2)
poklopec (m); Poln. 1)
kubik (m), (metr sześcienny), 2)
rozporek (m)
kubikmejter (m), (-tra, pl.-try),; kubik
(m), (-ka)
Kubikmeter (m),; Na budynek třa
było wyciepać třista kubikmejtrôw ziymje.,
Für das Haus mußte man dreihundert Kubikmeter Erde
ausheben.; Tschech.
kubik (m),; Poln.
kubik (m),( metr sześcienny)
kucać
(Vb), (-có)
husten (Vb),; Łón
mocno kucou., Er hustet stark.; sh. auch,
łodkucać
(Vb),
(wy-, za-) kucać
(Vb) sie,;
Slow.
kašĺať (Vb),;Tschech.
kašlat (Vb), ( kuskat (Vb), hüsteln (Vb)),; Poln.
kaszlać (Vb)
kucaniy (n), (-niou) Husten (m), Hustenanfall (m),; Te kucaniy mje
bardzo wymâncy., Der Husten
schwächt mich sehr.; Tschech.
kašel (m),; Poln.
kaszel (m), atak
kaszlu
kucharka ( f ), (-ki, pl.-ki) Köchin ( f ),; wesejlne kucharki,
Hochzeits-Köchinen,; Slow. kuchárka
( f ),; Tschech.
kuchařka ( f ),; Poln. kucharka ( f )
kuchařić
(Vb), (-řâ)
kochen (Vb), in der Küche Dienst tun, als
Koch arbeiten (Vb),; Jou tu w tej kuchni kuchařâ.,
Ich koche in dieser Küche. (bin hier Koch),; sh. auch, wařić
(Vb),; Poln.
kucharzyć (Vb)
kuchnia ( f ), (-nie, pl.-nie) Küche ( f ),; Łóna
waři w kuchni mitak., Sie kocht in der Küche
Mittagessen.; herd łod kuchnie, Küchenherd (m),; Slow.
kuchyňa ( f ),;
Tschech.
kuchyně ( f ),; Poln.
kuchnia ( f )
kuchouř
(m), (-řa, pl.-ře)
Koch (m),; Slow. kuchár
(m),; Tschech.
kuchař (m),; Poln. kucharz (m)
kuć
(Vb), (-jâ)
schmieden (Vb), hämmern (Vb), stemmen (Vb),
meißeln (Vb),; kuć
žejlazo, Eisen schmieden,; kuć majzlý we ścianie
dziurâ, mit dem Meißel ein Loch in der Wand stemmen,;
sh. auch, ( ło-,
łod-, pod-, při-, pře-,

wy-) kuć (Vb),;
Slow. kuť
(Vb),; Tschech.
kout (Vb) kovat (Vb),; Poln.
kuć (Vb), dłutować (Vb), (coś w czymś)
kuča
( f ), (-če, pl.-če)
Kutsche ( f ),; Pojejdziymy tá
kučų., Wir fahren dort mit der Kutsche hin.; Slow.
koč (m),; Tschech.
kočár (m),; Poln.
powóz (m) konny, kareta ( f )
kučjyrować
(Vb), (-rujâ)
kutschieren
(Vb),; kučjyrować
(Vb) wôz, einen Pferdewagen kutschieren (Vb),; Tschech.
jet (Vb) kočárem,; Poln.
powozić (Vb),
jeździć wozem
kučer
(m), (-čra,
pl.-čry)
Kutscher (m),; Tschech. kočí
(m), vozka (m),; Poln.
woźnica (m)
kudłaty
(Adj), (-tego)
zottiger (Adj),; kudłate
włosy, zottiges Haar (n),; kudłaty pjes, zottiger Hund
(m),; Tschech. zarostlý
(Adj), chundelatý (Adj),; Poln.
kudłaty (Adj)
kudły
(pl.), (-łôw)
Zotten (pl.),; zotteliges Haar (n),; Haarsträhnen
(pl.),; Poln. kudły
(pl.)
kufa ( f ), (-fy, pl.-fy) Küfe ( f ), Maßkrug (m), Bierkrug (m),
Humpen (m),; kufa piwa, ein Maßkrug Bier,; Tschech.
korbel (m),; Poln. kufa ( f )
kufka ( f ), (-ki, pl.-ki) Bierkrug (m), Maßkrug (m), Humpen (m),;
Łobstalujâ se kufkâ
piwa., Ich bestelle mir einen Bierkrug Bier.; Tschech.
půllitr (m),; Poln.
kufel (m)
kugellager (m), (-gra, pl.-gry) Kugellager (n),; Tyn kugellager u mašiny
łod koła skřipi., Das Kugellager vom
Fahrrad-Tretlager knirscht. (knarrt),; Poln.
łożysko toczne
kukać
(Vb),
1) kuckuck rufen (Vb),; Kukouwka kukou.,
Der Kuckuck ruft.; 2) kukać
(Vb) sie,
(Kin.Spr.),; sich ducken (Vb), sich verstecken (Vb),; sh. auch,
skuknųńć
(Vb) sie,;
Tschech.
1) kukat
(Vb), 2) schov
(áv) at (Vb) se, ukrýt (Vb) se, (dětská
mluva),; Poln. 1) kukać
(Vb), 2) chować
(Vb) się, zabawa w chowanego
kukouwka ( f ), (-ki, pl.-ki), (Zool.) Kuckuck (m), (Zool.),; Kukouwka niejsie swojy
jajca we cudzych gniouzdach., Der Kuckuck legt seine Eier in
fremden Nestern.; Slow. kukučka
( f ) (Zool.),; Tschech.
kukačka ( f ) (Zool.), žežulka ( f ) (Zool.),; Poln.
kukułka ( f ), (Zool.)
kula ( f ), (-le, pl.-le) Kugel ( f ),; 1) kula u nogi, Klotz am
Bein,; kula łod kanuny,
Kanonenkugel ( f ),; kula
ziymskou, Erdkugel ( f ), (Erdball (m)),; ciepać
kulų, Kugelwerfen (n), (Sp.),; 2) kule (pl.),;
Schellen (pl.), Karo (n), Eckstein (m), (Farbe im Kartenspiel
(n)),; Slow. 1) guĺa
( f ),; Tschech. 1) koule ( f ), 2) kule
(pl.),; Poln. 1) kula ( f ), 2) karo (n),
(gra w karty)
kulać
(Vb), (-ló)
1) rollen (Vb), wälzen (Vb),; kulać
kołko, einen Reif rollen, (Kinderspiel (n)),; kulać
kulkâ, eine Kugel rollen (Vb),; kulać bal, einen Ball
rollen (Vb),; kulać beckâ, ein Fass wälzen (Vb),;
sh. auch, ( łoz-,
za-) kulać
(Vb),
sh. auch, zakulnųńć
(Vb), wykulnųńć
(Vb) sie,;
2)
kulać (Vb)
sie,;
rollen (Vb), weiterlaufen (Vb),; Te kołko łod toucki
sie dobře kulou., Das Rad von dem Schubkarren rollt gut.,
(läuft gut ),; Dyć sie tá te zyciy jakoś
kulou., Irgendwie läuft das Leben weiter.; sh. auch,
( łoz-, za-)
kulać
(Vb) sie,;
3) hinken
(Vb), humpeln (Vb), lahmen (Vb),; Łón kulou., Er
hinkt.; Slow.
1)
guĺať (Vb),
3)
krívať
(Vb),; Tschech. 1) koulet
(Vb), kutálet (Vb), 2)
koulet (Vb) se, kutálet
(Vb) se,; 3) kulhat
(Vb), pokulhávat (Vb),; Poln.
1)

toczyć
(Vb),
taczać (Vb), kulać (Vb), 2)
toczyć (Vb) się, kołować (Vb), 3)
utykać (Vb), kuleć (Vb), kulawieć (Vb)
kulawo (Adv) hinkend (Adv), lahm (Adv),; bjegać
kulawo, hinkend gehen (Vb),; Poln.
kulawo (Adv), (chodzić (Vb))
kulawy (Adj), (-wego) hinkender (Adj), lahmer (Adj),; Łón
jes kulawy. Er hinkt.; Łón mou kulawy bjyg., Er hat
einen hinkenden Gang (m),; Tschech.
kulhavý (Adj),;
Poln.
kulawy (Adj)
kulaniy (n), (-niou) 1) Hinken (n),; 2) Rollen (n),;
kulaniy kołka, Rollen eines
Rädchens (n),; Poln. 1) kulawienie (n),
2) kołowanie
(n)
kulecka ( f ), (-ki, pl.-ki), (dim.) Kügelchen (n), (dim.),; Poln.
kuleczka ( f ), (dim.)
kulka ( f ), (-ki, pl.-ki) (Mil.) Gewährkugel ( f ), Kugel ( f ), Geschoß
(n) (Mil.),; kulka łod
pistoule, Pistolenkugel ( f
),; kulka łod drylinga, Kugel von einem Drillig (m),
(Jagdwaffe ( f )),; Slow.
guĺka ( f ) (Mil.),; Tschech.
kulka ( f ) (Mil.),; Poln.
nabój (m), kulka ( f ) (Mil.) (pocisk małego kalibru)
kulnųńć
(Vb) sie,
sich einmal rollen (Vb),; sh. auch, kulać
(Vb) sie,;
sh. (s-, wy-) kulnųńć
(Vb)
sie
,; Poln.
potoczyć (Vb) się
kuloch (m),
(-cha, pl.-
chy) (Bot.)
Steckrübe ( f ) (Bot.),; Tschech.
brukev ( f ) (Bot.),; Poln. brukiew ( f ) (Bot.)
kuloryby (pl.), (-bôw) 1) Kugelfische (pl.),; 2) auch
spaßige Bezeichnung für ein unförmiges Geflecht
aus Weiden, das von Kindern geflochten wurde.; Synek plejcie
kuloryby., Der Junge flicht Kugelfische.; Poln. 2)
nieforemna plecionka z wikliny robiona przez dzieci
kultura ( f ), (-ry, pl.-ry) Kultur ( f ),; Tschech. kultura ( f ),;
Poln. kultura ( f )
kumpejl (m), (-pla, pl.-ple) Kumpel (m),; Poln. kumpel (m), kolega (m),
górnik (m)
kuna ( f ), (-ny, pl.-ny), (Zool.) (Edel-) Marder (m), (Stein-) Marder (m),
(Zool.),; W tej stodole zyje kuna., In dieser Scheune lebt ein
Marder.; Slow.
kuna ( f ) (Zool.),;
Tschech.
kuna ( f ) (Zool.),;
Poln. kuna ( f ), (Zool.)
kupa ( f ), (-py, pl.-py) 1) Haufen (m), Menge ( f ),; Łón
mou kupâ pjŷndzy., Er hat einen Haufen Geld.; My mómy
kupâ zgorsyniou., Wir haben einen Haufen Ärger.; Lezy
tá kupa siana., Dort liegt ein Haufen Heu.; Dej sie w
kupâ
!, Nehme dich
zusammen!; Stoji tâ kupa ludzi., Dort steht eine Menge
Leute.; 2) za kupų,
hintereinander (Adv),; Idźcie za kupų., Geht
hintereinander.; To idzie zrobić za kupų., Das kann man
hintereinander machen.; Tschech.
1)
kupa ( f ),; Poln.
1)
kupa ( f ) (stos), mnóstwo (n),
2)
jeden za drugim
kupecka ( f ), (-ki, pl.-ki), (dim.) Häufchen (n), (dim.), kleiner Haufen (m),;
Poln. kupeczka ( f ), (dim.)
kupić
(Vb), (-pjâ)
kaufen (Vb), erwerben (Vb),; Idâ
se co kupić., Ich gehe mir etwas kaufen.; Kup se koło!,
Kaufe dir ein Fahrrad!; Kupjymy se co do joudła., Wir kaufen
uns etwas zum Essen.; Co tyn kupi, to jes nic na nic., Was der
kauft, das taugt nichts.; sh. auch, (do-,
na-, wy-) kupić
(Vb),;
Slow.
kúpiť (Vb), zakúpiť (Vb),; Tschech.
koupit (Vb),; Poln.
kupić (Vb), zakupić (Vb)
kupjec (m), (-ca, pl.-ce) Kaufmann (m), Handelsmann (m), Käufer (m),;
Slow. kupec (m),; Tschech. kupec (m),; Poln.
kupiec (m) (właściciel
sklepu / nabywca)
kupka ( f ), (-ki, pl.-ki) kleiner Haufen (m), Häufchen (n),; kupka
siana, kleiner Heuhaufen,; kupka ziymje, kleiner Erdhaufen,;
Slow. kôpka ( f ),;
Poln. stożek (m)
kupkować
(Vb), (-kujâ) (Land.)
häufeln (Vb), (Land.), Heu schobern (Vb),; (
s-) kupkować (Vb) siano, Heu
häufeln (Vb),; Poln.
kupkować (Vb)
(Land.)
kuplųg
(m), (-ga, pl.-gi)
Kupplung ( f ),; kuplųg
łod auta, Kupplung vom Auto,; popuścić kuplųg
łod motorada, die Motorrad-Kupplung langsam loslassen,;
kuplųgi łod wagónôw, Kupplungen von
Eisenbahnwagen,; Poln.
sprzęgło (n),
kupny (Adj), (-nego) gekaufter
(Adj), Kauf-,; Tyn kołouc jes
kupny, a nie swojski.; Der Kuchen
ist gekauft und nicht selbst gebacken.;
kupnou umowa, Kaufvertrag (m),;
Slow.
kúpny (Adj),; Tschech.
kupní (Adj),; Poln.
kupiony (Adj),; (od) kupna (n), (np. umowa ( f ))
kupować
(Vb), (kupujâ)
kaufen (Vb),; Kupujymy řecy
do łoblecyniou., Wir kaufen Bekleidung ein.; Nie kupujcie
tejla tych lóntôw!, Kauft nicht soviel von den
Klamotten!; Slow.
kupovať (Vb),; Tschech.
kupovat (Vb),; Poln.
kupować (Vb)
kupowaty (Adj), (-tego) gehäufter (Adj), voll beladener (Adj),; Łón
přiwjôz kupowatų karâ pjousku., Er hat
einen gehäuften Karren
Sand gebracht.; Wzių se do kafeju kupowatų łeskâ
cukru., Er hat sich zum Kaffee einen gehäuften Löffel
Zucker genommen.; Poln.
czubaty (Adj), pełny
(Adj)
kur (m), (-ru), (Med.) Kur ( f ), (Med.),
Heilkur ( f ),(Med.), Therapie ( f ),; Po tej stancce posłali
go na kur., Nach der Krankheit, haben sie ihn zur Kur geschickt.;
Tschech.
kúra ( f ) (Med.), lěčba ( f ), léčení
(n),; Poln.
kuracja ( f ), leczenie zdrojowe, sanatoryjne
kura ( f ), (-ry, pl.-ry), (Zool.) Huhn (n), Henne ( f ), (Zool.),; Kury z kokotý
loucų po łogrôdku., Die Hühner mit dem Hahn
laufen im Garten herum.; Kura kopje w łogrôdku., Ein
Huhn scharrt im Garten.; upjecónou kura, gebratenes Huhn.;
1) Łón juz idzie z kuróma spać
.,
Er geht schon mit den Hühnern zu Bett., (mit den Hühnern
schlafen),; Trefjyło mu sie, jak ślepej kuře
ziourko., (Spr.W), Ein blindes Huhn findet auch einmal ein Korn.
(Spr.W.),; Slow.
kura ( f ) (Zool.), sliepka ( f ),; Tschech.
slepice ( f ) (Zool.), 1)
chodit spát se
slepicemi,; Poln.
kura ( f ), (Zool.)
kurbla ( f ), (-le, pl.-le), (Techn.) Kurbel ( f ), (Techn.), Handkurbel ( f ),; kurbla
do lodownikôw, Kurbel für
Schlittschuhe,; kurbla łod brymze do woza, Kurbel von der
Wagenbremse,; kurbla do zapuscaniou auta, Anlaßkurbel vom
Auto,; 1) kurblować
(Vb), krųńcić kurblų, kurbeln (Vb),; kurble
łod koła, Fahrradkurbeln (pl.),; Tschech.
klika ( f ) (Techn.), 1)
(o-) točit klikou,; Poln.
korba ( f ), (Techn.)
kurcšlus
(m), (-sa) (Elekt.)
Kurzschluß (m) (Elekt.),; Bez tyn kurcšlus
přepoulył sie zicherųg (m), Durch den Kurzschluß
ist die Sicherung durchgebrannt.; Tschech.
zkrat (m) (Elekt.),; Poln. zwarcie (n) (Elekt.)
kurcwela ( f ), (-le, pl.-le) (Phys.) Kurzwelle ( f ), (Radiowelle ( f )) (Phys.),;
Dopoud ejch tyn zender na kurcweli., Ich habe den Sender auf der
Kurzwelle gefunden.; Tschech. krátká
vina ( f ) (Phys.),; Poln. fala krótka,
(radio) (Phys.)
kurja ( f ), (-jej, pl.-je), (Rel.) Kurie ( f ), (Rel.),; Tschech. kuria ( f
),; Poln. kuria ( f ), (Rel.)
kurjyrować
(Vb) sie,
(sie..-rujâ)
sich kurrieren (Vb),; sh. auch, wykurjyrować
(Vb) sie,;
sh. auch, lycyć
(Vb) sie,;
wylycyć
(Vb) sie,;
Tschech. (vy-)
kurýrovat (Vb) se ,; Poln,
(wy-) kurować (Vb) się
kurka ( f ), (-ki, pl.-ki) (Zool.) Hühnchen (n) (Zool.), kleines Huhn (Vb),
Zwerghuhn (n),; Poln. kurka ( f ) (Zool.)
kurfyrst (m), (-ta, pl.-ty) Kurfürst (m),; Poln. kurfirst (m),
elektor (m)
kurnik (m), (-ka, pl.-ki) Hühnerstall (m),; 1) droubka do
kurnika, Hühnerleiter ( f ),; Tschech. kurník
(m), 1) schůdky do
kurníku,; Poln. kurnik (m)
kuropatwa ( f ), (-wy, pl.-wy) (Zool.) Rebhuhn ( f ) (Zool.),; gón
na kuropatwy, Rebhuhnjagd ( f ),; Slow.
jarabica ( f ) (Zool.),;
Tschech.
koroptev
( f ),; (Zool.),;
Poln.
kuropatwa ( f ) (Zool.)
kurs (m), (-rza, pl.-rze) 1) Kurs, Schulung ( f ), Lehrgang (m),;
chodzić na kurs, einen Kurs
, (Lehrgang) besuchen,; Tá
lejci jedyn kurs., Dort läuft ein Kurs.; ukóńcyć
kurs, Lehrgang erfolgreich beenden,; 2)
Kursnotierung ( f
),(Börse ( f )),;
Geldumtausch (m),; wysoki kurs, hoher kurs (m),; stouć
wysoko w kursie, hoch im
Kurs stehen,; utracić na kursie, Kursverlust (m) haben,;
wert kursowy, Kurswert (m),; 3)
Richtung ( f ),
Fahrtrichtung ( f ),;
dzierzejć łodzių kurs, mit dem Schiff den Kurs
halten,; Tschech.
1),
2),
3),
kurs (m),; Poln. 1)
kurs (m) (językowy), 2)
kurs (m), (giełda ( f )), 3)
kurs (m) (
kierunek
(m))
kurwa ( f ), (-wy, pl.-wy) 1) Kurve ( f ), Straßenbiegung ( f
), Biegung ( f ), Krümmung ( f ),; Za tý
budynky robi ta dróga kurwâ., Hinter dem Haus macht
die Straße eine Biegung.; 2)
Hure ( f ),; Slow. 1)
zákruta ( f ),; Tschech.
1)
zatáčka ( f ),; Poln.
1)
zakręt (m)
drogi, 2) kurwa
( f )
kuř
(m), (-řa, pl.-ře)
Staub (m),; Pościyró
z mejblôw kuř.,
Ich staube die Möbel ab.; Tu zawse wlatuje z drógi
kuř., Hier kommt stets von der Straße Staub herein.;
Te šlajfowaniy robi ale kuř. Das Schleifen macht viel
Staub.; Slow. oprach
(m),; Tschech.
prach (m),; Poln.
kurz (m)
kuře
(n), (-řa,
pl.-řynta) (Zool.)
Kücken (n), Hühnchen (n) (Zool.),;
Kwoka tá louce z kuřyntóma.,
Eine Glucke läuft dort mit ihren Kücken herum.; sh.
auch, kuřųntko
(n), (dim.),; Tschech.
kuřátko (n) (Zool.),; Poln.
kurczątko (n) (Zool.)
kuřić
(Vb), (-řâ)
1) rauchen (Vb), (Zigaretten (pl.), Pfeife
( f ), Zigarren (pl.)),; Łón
kuři cigaryty., Er raucht Zigeretten.; sh. auch,
(na-, po-, za-) kuřić
(Vb)
se,;
2) kuřić (Vb)
sie
,; stauben (Vb),; Na
dródze jes tak sucho , co sie ouze kuři., Auf der
Straße ist es so trocken, daß es regelrecht staubt.;
sh. auch, zakuřić
(Vb) sie,;
Slow. 1) fajčiť
(Vb),; Tschech. 1) kouřit
(Vb), 2) prášit
(Vb) se,; Poln. 1) palić
(Vb), (np. papierosy), 2)
kurzyć (Vb) się
kuřiniec
(m), (kuřińca)
Hühnerkot (m),; Nadep ejch na kuřiniec.,
Ich bin auf den Hühnerkot getreten.; Poln.
kurzyniec (m)
kuřouk
(m), (-ka, pl.-ki)
Raucher (m),; Tschech. kuřák
(m), Poln.
palacz (m)
kuřųntko
(n) (Zool.), (-ka,
pl.-ka), (dim.)
Hühnchen (n), Kücklein (n) (Zool.),
(dim.),; Slow. kuriatko (n) (Zool.),; Tschech.
kuřátko (n) (Zool.),;
Poln.
kurczątko (n) (Zool.)
kus (m), (-sa, pl.-se) Kuss (m),; dać
kómu kus, jemandem einen Kuss geben,; sh. auch, kuślik
(m),; Tschech.
polibek (m),; Poln.
pocałunek (m)
kusić
(Vb), (-sâ)
1) verlocken (Vb), in Versuchung führen
(Vb), versuchen zu etwas überreden (Vb),; kusić
(Vb) kogo do cego,
jemanden zu etwas überreden (Vb), (verführen (Vb)),;
sh. auch, skusić
(Vb),; 2)
kusić
(Vb)
sie
, sich necken (Vb),;
kusić
(Vb) sie z kí,
sich mit jemandem necken (Vb),; Tschech.
1)
pokoušet (Vb), 2)
pokoušet (Vb) se,; Poln.
1) kusić
(Vb) kogoś czymś, 2)
drażnić (Vb) się z kimś, przekomarzać
się z kimś
kuślik
(m), (-ka, pl.-ki)
Küsschen (n),; Poln. całus
(m), dziubek (m)
kuter (m), (tra, pl.-try), (Mar.) Kutter (m), (Mar.),; kuter na ryby, Fischkutter
(m),; kuter do retowaniou, Seenotkreuzer (m),; Tschech.
kutr (m) (Mar.),; Poln. kuter (m), (Mar.)
kuty (Adj), (-tego) geschmiedeter (Adj),; kuty gwôźdź,
geschmiedeter Nagel (m),; kuty na zimno, kaltgeschmiedeter
(Adj),; sh. auch, ( ło-,
pod-, pře-, wy-) kuty
(Adj),;
Tschech.
kovaný (Adj),; Poln.
kuty (Adj), wykuty (Adj)
kuwert (m), (-ta, pl.-ty) Briefumschlag (m), Kuvert (n),; Wciś
te pismo do kuwerta., Stecke den Brief in den Briefumschlag
hinein.; Tschech.
obálka ( f ),; Poln.
koperta ( f )
kuzina ( f ), (-ny, pl.-ny) Cousine ( f ), Base ( f ),; Zapoznó
cie z mojó kuzinų., Ich mache dich mit meiner Cousine
bekannt.; Tschech.
sestřenice ( f ),; Poln.
kuzynka ( f )
kuzyn (m), (-na, pl.-ny) Cousin (m), Vetter (m),; Tschech.
bratranec (m),; Poln.
kuzyn (m)
kuźnia
( f ), (-nie, pl.-nie)
Schmiede ( f ),; Kowoul kuje
w kuźni podkówâ., Der Schmied schmiedet in der
Schmiede ein Hufeisen.; Tschech.
kovárna ( f ),; Poln.
kuźnia ( f )
kųkoul
(m), (-la), (Bot.)
Kornrade ( f ), (Bot.),; kųkoul
mjedzy psynicų, Kornrade unter dem Weizen,;
Tschech.
koukol (m), (Bot.),; Poln.
kąkol (m), (Bot.)
kųmpać
(Vb), (-pjâ)
baden (Vb),; Jou zarouz banâ
te dziejcio kųmpać., Ich werde gleich das Kind baden.;
kųmpać (Vb)
sie,
sich baden (Vb),; Idâ
sie kųmpać., Ich gehe
mich baden.; sh. auch, (
ło-, s-, wy-) kųmpać sie
,;
Slow.
kúpať
(Vb) sa,; Tschech.
koupat (Vb),; koupat (Vb) se,; Poln.
kąpać (Vb),; kąpać
(Vb) się
kųmpaniy
(n), (-niou)
Baden (n),; Zrobjyło
sie to při kųmpaniu., Das geschah beim Baden.; woda do
kųmpaniou, Badewasser (n),; Tschech.
koupel ( f ),; Poln.
kąpiel ( f )
kųsek
(m), (-ska, pl.-ski)
Stückchen (n),; ein bisschen (Pron.,
indef.),; klein wenig (Adj, indef.), etwas (Pron. indef.),; kųsek
(m) chleba, Stückchen Brot (n),; mały kųsek roli,
ein kleines Stück Land (n),; Łón tâ rolou
mou w kųsku., Er hat den Acker in einem Stück,; Umjejli
byście mje kųsek zabrać?, Könnten sie
mich ein Stückchen mitnehmen?; sh. auch, ździebko
(Adv),; Slow.
kúsok (m),; Tschech.
kousek (m), Mohli byste mně vzit kousek?; Poln.
kawałek
(m), troszkę (Adv)
kųsecek
(m), (-cka, pl.-cki),
(dim.)
Stückchen (n), (dim.),; sh. auch,
ździebko

(Adv),; Tschech. kousíček
(m), (dim.),; Poln.
kawałeczek (m), (dim.), odrobina ( f )
kwadrat (m), (-tu, pl.-ty) Quadrat (n),; podniyś
co do kwadratu, quadrieren (Vb),; Slow.
štvorec (m),; Poln.
kwadrat (m), podnieść do drugiej potęgi
kwadratmejter (m), (-tra, pl.-try) Quadratmeter (m),; Na dwje izby potřebujâ
pjŷńćdziejsiųnt kwadratmejtrôw
dejlôwki., Für zwei Zimmer brauche ich fünfzig
Quadratmeter Dielenbretter.; Slow.
štvorcový meter (m),; Poln.
metr kwadratowy
kwadratowy (Adj), (-wego) quadratischer (Adj), Quadrat-,; Tyn stoł
jes kwadratowy., Der Tisch ist quadratisch.; Te kloutki w hefcie
sų kwadratowe., Das Schreibheft ist quadratisch kariert.;
sh. auch, štyryrogowaty
(Adj),; Slow.
štvorcový (Adj),; Tschech.
čtverečný (Adj), kvadratický (Adj),;
Poln.
kwadratowy (Adj)
kwalitejt ( f ), (unv.) Qualität ( f ),; To jes dobrou kwalitejt ( f
)., Das ist eine gute Qualität.; Slow. kvalita ( f ),
akosť ( f ),; Tschech.
kvalita ( f ),; Poln. jakość
( f ),
kwarc (m), (-ca, pl.-ce), (Miner.) Quarz (m), (Miner.),; kwarclampa ( f ),
(auch, lampa kwarcowou (Adj)), Quarzlampe ( f ),
Höhensonne ( f ),; Slow. kremeň
(m) (Miner.) Tschech. křemen
(m) (Miner.),; Poln. krzemieň
(m), kwarc (m) (Miner.),
kwartal (m), (-lu, pl.-le) Quartal (n), Vierteljahr (n),; ( auch, śćwierć
roku
),; sh. auch,
rok
(m),; pjyrsy
kwartal, erstes Quartal (n),; We scwourtý kwartale, im
vierten Quartal,; Slow.
kvartál (m),
štvrťrok (m),; Tschech.
kvartál (m), Poln.
kwartał (m)
kwas (m), (-su, pl.-se) 1) Säure ( f ) (Chem.),; kwas
siarkowy, Schwefelsäure ( f ),; kwas zołųndkowy
Magensäure ( f ),; kwas łoctowy Essigsäure ( f ),;
kwas borowy, Borsäure ( f ),; 2)
Sauerteig (m),; kwas na
chlyb, Saureteig (m) fürs Brot (n),; Slow.
2)
kvas (m),; Tschech.
1)
kyselina ( f )
(Chem.), 2)
kvas (m),; Poln. 1) kwas (m) (Chem.), 2) kwas (m)
(zaczyn (m), rozczyn (m))
kwasić
(Vb), (-sâ)
säuern (Vb), sauer machen (Vb),; kwasić
co łoctý, etwas mit Essig sauer machen (Vb),;
sh. auch, kisić
(Vb),; (Vb),;
Poln. zrobić kwaśnym
(s-) kwaśniejć
(Vb)
sauer werden (Vb),;
te mlyko kwaśnieje., Die Milch wird sauer.; Poln.
(s-) kwaśnieć (Vb)
kwaśno
(Adv)
sauer (Adv),; To smakuje ale kwaśno.,
Das schmeckt aber sauer.; Tschech.
kysele (Adv),; Poln.
kwaśno (Adv)
kwaśny
(Adj), (-nego)
saurer (Adj),; kwaśne
łogôrki, saure Gurken (pl.),; kwaśnou
kapusta ( f ), Sauerkraut (n),; kwaśne jabko (n), saurer
Apfel (m),; kwaśne
mlyko
(n), Sauermilch ( f ),; sh. auch, siadłe
(Adj), (zB. mlyko),;
Tschech.
kyselý (Adj),; kyselé mléko (n),; Poln.
kwaśny (Adj)
kwatyr (m), (-ra, pl.-ry) Unterkunft ( f ), vorübergehende Wohnung ( f
),; Quartier (n), (Mil.),; Miŷskómy
w robocie na kwatyře., Wir wohnen an der Arbeitsstelle im
Quartier.; Musiymy se jescy
łowić kwatyr., Wir müssen uns noch eine Unterkunft
suchen.; Tschech.
kvatýr (m),; Poln.
miejsce noclegowe, miejce
zamieszkania,; kwatera ( f ), (Mil.)
kwicejć
(Vb), (-câ)
quiken (Vb),; kwicejć
jak prosie, quieken, wie ein Ferkel,; Tschech.
kviĉet (Vb),; Poln.
kwiczeć (Vb)
kwik (m), (-ku, pl.-ki) Quieken (n), Gequieke (n),; Tschech. kvik
(m),; Poln. kwik (m)
kwiknųńć
(Vb), (-nâ)
einmal quieken (Vb),; Te prosiųntko
(za-) kwikło. Das Ferkelchen hat einmal gequiekt.; Poln.
kwiknąć (Vb)
kwit (Adj) (unv.) quitt (Adj), wett
(Adj),; być z kí kwit, mit jemandem quitt sein,; My
sų teraz kwit., Wir sind jetzt quitt.; Tschech.
jsme vyrovnáni, být (si) kvit,; Poln.
kwita (unv.), jesteśmy kwita
kwitek (m), (-tka, pl.-tki) Quittung ( f ), Empfangsschein (m), Beleg (m),;
wystawić kwitek, einen Beleg
(Quittung ( f )) ausstellen,; Dostoł ejch na to kwitek., Ich
habe darüber eine Quittung bekommen.; Tschech.
kvitance ( f ), potvrzení
(n),; Poln.
kwit (m)
kwitnųńć
(Vb),
blühen (Vb),
Blüten treiben (Vb),; Łowocowe strómy juz
kwitnų., Die Obstbäume blühen schon.; Hnet banų
te kwioutki kwitnųńć., Die Blumen werden bald
blühen.; sh. auch, ( łoz-, pře-, za-) kwitnųńć
(Vb),; Slow. kvitnúť (Vb),; Tschech.
kvést (Vb), rozkvétat (Vb),; Poln. kwitnąć
(Vb)
(po-) kwitować
(Vb), (-tujâ )
quittieren (Vb), bestätigen (Vb), Empfang
bestätigen (Vb),; pokwitować
łodebraniy packi, Empfang des Päckchens quittieren,;
pokwitować dostaniy pjŷndzy, Empfang des Geldes
quittieren, (bestätigen),; Tschech.
kvitovat (Vb), potvrzovat (Vb),; Poln. kwitować
(Vb), potwierdzać (Vb) otrzymanie
kwjoutek (m), (-ka, pl.-ki) (Bot.) Blume ( f ), Blüte ( f ) (Bot.),; Dostała
ejch bukjet kwioutkôw., Ich habe einen Strauß Blumen
bekommen.; Pôdâ na grôb polouć kwioutki.,
Ich gehe ans Grab die Blumen gießen.; kwjoutek w dónicce,
Topfblume ( f ),; stucne kwioutki, künstliche Blumen,; Te
kwjoutki bardzo fajnie wóniajų.,
Diese Blumen duften sehr schön.; Te kwjoutki w tej
blumenwazi juz překwitły., Die Blumen in der Blumenvase
sind schon verblüht. (verwelkt),; Slow.
kvietok (m) (Bot.),; Tschech.
květ (m), květina ( f ) (Bot.),; Poln.
kwiat (m), kwiatek (m) (Bot.)
kwjyciy (pl.), (-ciou) Blüten (pl.),
Blütenpracht ( f ),; kwjyciy na strómje, Baumblüten
(pl.),; kwjyciy łod gruscónki, Birnbaumblüten
(pl.),; kwjyciy łod lipy, Lindenblüten (pl.),; Poln.
kwiecie ( pl.)
kwjyciyń
(m), (-ytnia)
April (m),; Łod
kwjytnia juz nie padało. Seit April hat es nicht mehr
geregnet.; Było tak cały kwjyciyń., So war es den
ganzen April.; We kwjytniu mó gyburtstak., Im April habe
ich Geburtstag.; sh. auch, april
(m),; Slow.
april (m),; Tschech.
duben (m),; Poln.
kwiecień (m)
kwoka ( f ), (-ki, pl.-ki) Glucke ( f ), Gluckhenne ( f ),; Kwoka wodzi jejy
kuřynta., (cipki (pl.)),; Die
Glucke führt ihre Kücken.; Slow.
kvočka ( f ),; Tschech.
kvočna ( f ),; Poln.
kwoka ( f )
kwokać
(Vb)
glucken (Vb),; Tschech. kvokat (Vb),;
Poln. kwokać (Vb)
kwouli (Prp.+G) wegen (Prp.+G),
aufgrund (Prp.+G) von, bezüglich (Prp.+G),; Był ejch tá
kwouli tego, ale ejch to nie dostoł.; Ich war dort deswegen,
aber ich habe das nicht bekommen.; kwouli cego?, wegen
was?; kwouli kogo, wegen jemandem,; Kwoli mje to mozes
zrobić., Meinetwegen kannst du das machen.; Mou to robić
kwouli pořųndku., Er soll das der Ordnung halber
machen.; Zajechali my tá kwouli łojca., Wir sind dort
wegen dem Vater hingefahren.; Kwouli cego łón sie
łozciep?, Wegen was ist er eingeschnappt?, (spielt
beleidigt?),; Kwouli ciebje my přiśli na cug za
nieskoro., Wegen dir (deinetwegen) sind wir zum Zug zu spät
gekommen.; Slow. kvôli (Prp.+D),; Tschech.
kwůli (Prp.+G),; Poln. z powodu, ze względu na
ky (Kj.) wenn (Kj.), da (Kj.),; Ky łón
juz tá je, to niech to zrobi.; Wenn er da schon
ist, dann soll er das machen.; Ky mu sie tá podobou, to
niech tá łostanie.,
Wenn es ihm dort gefällt, da soll er dort bleiben.; Kyś
(Kurtzf. von ky ejś),;
Kyś tá nie zasła, to sie teraz nie dziwej., Wenn
du da nicht hingegangen
bist, da wundere dich jetzt nicht.; Kyście
(Kurzf. von ky
ejście
),; Kyście
sie wziųli, to teraz musicie ze sobų zyć.,
Wenn ihr euch genommen habt, dann müßt ihr jetzt
miteinander leben.; Tschech.
když, (Kj.),; Poln.
gdy (Kj.),
kyby (Kj.) wenn (Kj.), (bei Wunsch- und Bedingungssätzen),;
Kyby łón tá
był, to by to sło zrobić., Wenn er dort wäre,
da könnte man das machen.; Kyby to było teraz., Wenn
das jetzt wäre.; Kyby łóna teraz přisła,
to by my tá pojechali., Wenn sie jetzt käme, da
würden wir dort hinfahren.; Kyby to sło?, Wenn das
ginge?,; kybych (Kurzf.
von kyby ejch),;
Kybych był w dóma., Wenn ich zu Hause wäre.;
Kybych był wjejdzioł co tá jes, to bych tá
nie był zased., Wenn ich gewußt hätte was dort
ist, da wäre ich dort nicht hingegangen.; kybyś
(Kurzf. von kyby
ejś
),; Kybyś
to tak nie dadolył., Wenn du bloß nicht so einen
Quatsch erzählen würdest.; kybyście
(Kurzf.von
kyby
ejście),;
Kybyście mi to dali
pokôj.,Wenn ihr mich doch bloß in Ruhe lassen
würdet.; Slow.
keby (Kj.),; Tschech.
kdyby (-ch, -s, -chom-,
-ste), (Kj.),; kež (Kj.), (Kež bych byl doma!;),; Poln.
gdyby (Kj.)
   

Permanentlink zu diesem Beitrag: http://www.kulturelle-autonomie.org/godka-sprache/sprache/k/