Zurück zu Buchstaben

O

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

 


 

oaza ( f ), (-ze), (Geogr.) Oase ( f ), (Geogr.),; Do tej oaze w pustyni mómy
jescy dwasta kilomejtrôw., Bis zur Oase in der Wüste
haben wir noch zweihundert Kilometer.; Tschech. oáza
( f ), (Geogr.),; Poln.
oaza ( f ), (Geogr.)
objektiw (m), (-wu), (Foto.) Objektiv (n),
(Foto.),; Mous do tego fotoaparatu teleobjektiw?, Hast du zu
diesem Fotoapparat ein Teleobjektiv?; Tschech. objektiv
(m), (Foto.),; Poln. objektyw (m), (Foto.)
objektywnie (Adv) obiektiv (Adv),
unvoreingenommen (Adv),; Łón tâ řec łopisoł
objektywnie., Er hat diese Sache objektiv beschrieben.;

Poln.
obiektywnie (Adv)

objektywny (Adj), (-nego) objektiver (Adj),
unvoreingenommener (Adj),; objektywnou krytyka nowej ksiųzki,
eine objektive Kritik eines neuen Buches,; Tschech.
objektivní (Adj),; Poln. obiektywny (Adj)
obserwacjou ( f ), (-jej) Beobachtung ( f ),
Observation ( f ),; być pod obserwacjų, unter
Beobachtung sein, überwacht werden (Vb), beobachtet werden
(Vb),; Tschech. pozorování (n),; Poln.
obserwacja ( f )
obserwatorjum (n) Observatorium (n),
Beobachtungsstation ( f ),; astronomicne obserwatorjum, Sternwarte
( f ),; Poln. obserwatorium (n)
obserwować
(Vb), (-wujâ)
beobachten (Vb), observieren (Vb), betrachten
(Vb),; obserwować
(Vb) kogo,
jemanden observieren (Vb), überwachen (Vb),; obserwować
(Vb) co,
etwas beobachten (Vb), betrachten (Vb),; Tschech.
pozorovat (Vb), sledovat (Vb),;
Poln. obserwować
(Vb)
ocean (m), (-nu), (Geogr.) Ocean (m), (Geogr.),
Weltmeer (n), (Geogr.),; Łóni zyjų za oceaný.,
Sie leben in Übersee.; Atlantycki Ocean, Atlantischer Ocean,
(Atlantik (m)),; Indyjski Ocean, Indischer Ocean,; Spokojny Ocean,
der Pazifische Ocean, (Pazifik (m)),; Slow. oceán
(m),; Tschech. oceán (m),; Poln. ocean (m)
ofenziwa ( f
), (-wy), (Mil.)
Offensive ( f ), (Mil.),; Angriff (m), (Mil.),;
Tschech. ofenzíva ( f
), (Mil.),; Poln. ofensywa ( f ), (Mil.)
oferta ( f ),
(-ty)
Offerte ( f ), Angebot (n),; złozyć
kómu ofertâ kupjyniou cego, jemandem ein Kaufangebot
für etwas unterbreiten (Vb),; Tschech.

nabídka ( f
),; Poln. oferta ( f )

oficjalnie (Adv) offiziell (Adv), von einer Regierung (einer
Institution ) verkündet (Vb), festgelegt (Vb), genehmigt
(Vb),; Łóni wyjechali za
granicâ oficjalnie., Sie sind mit Genehmigung der Regierung
ausgewandert., (sie sind offiziell ausgewandert).; Poln.
oficjalnie (Adv)
oficjalny (Adj),
(-nego)
offizieller (Adj), von einer Regierung (einer
Institution) festgelegter (Adj), verkündeter (Adj),
genehmigter (Adj),; oficjalnou wizita ( f ), offizielle Visite ( f
),; oficjalnou uniforma milicjej, offizielle Uniform der Polizei,;
oficjalnou demonstracjou ( f ), genehmigte Demonstration ( f ),;
Tschech. oficiální
(Adj),; Poln.
oficjalny (Adj)
oficjyr ( m ), (-ra), (Mil.) Offizier (m),
(Mil.),; Łón był we wojsku oficjyrý., Er
war beim Militär Offizier (m).; skoła ofizierskou,
Kadettenschule ( f ),; Tschech. důstojník (m)
(Mil.),; Poln. oficer (m), (Mil.)
ojla ( f ), (-le), (Zool.) Eule ( f ),
(Zool.),; sh. auch, sowa ( f ),; Slow. sova ( f ) (Zool.),;
Tschech. sova ( f ), (Zool.),; Poln. sowa ( f ),
(Zool.)
Ojrołpa
( f ), (-py), (Geogr.)
Europa ( f ),
(Geogr.),; Rada Ojrołpy, Europarat (m),; Tschech. Evropa
( f ), (Geogr.),; Poln. Europa ( f ), (Geogr.)
ojrołpamajster
(m), (-tra), (Sp.)
Europameister (m),
(Sp.),; Poln. mistrz Europy ( f ),(Sp.)
ojropejski (Adj), (-kygo) europäischer
(Adj), Europa-,; ojropejskou ludność ( f ), europäische
Bevölkerung ( f ),; Ojropejski Parlament (m), Europäisches
Parlament (n),; wybory do Ojropejskygo Parlamentu, Europawahl ( f
),; Tschech. evropský (Adj),; Poln.
europejski (Adj)
okazjou ( f ), (-jej) Occasion ( f ),
Gelegenheit ( f ),; okazjou do kupjyniou cego, Gelegenheit zum
Kauf von etwas,; okazjou do jechaniou z kí do mjasta,
Mitfahrgelegenheit, mit jemandem zur Stadt zu fahren,; Tschech.
přiležitost ( f ),; Poln. okazja ( f )
oktawa ( f ), (-wy), (Mus.) Oktave ( f ),
(Mus.),; Te jarganki majų tři oktawy., Ta móndharmołnika
mou tři oktawy., Die Mundharmonika hat drei Oktaven.;
Tschech. oktáva ( f ), (Mus.),; Poln. oktawa
( f ), (Mus.)
oktołber
(m), (-bra)
Oktober (m),;
Třejciygo oktołbra mó gyburtstag., Am dritten
Oktober habe ich Geburtstag.; Pod kóniec oktołbra
napocły sie u nous mroze., Ende Oktober setzte bei uns der
Frost ein. (ist es frostig geworden),; Slow. október
(m),; Tschech. říjen (m),; Poln.
październik (m)
olejander (m), (-dra), (Bot.) Oleander (m), (Bot.),; Tschech. oleandr (m)
(Bot.),; Poln. oleander (m), (Bot.)
oliwka ( f ), (-ki), (Bot.) 1) Olivenbaum (m), (Bot.),; 2) Olive
( f ),(Frucht des Olivenbaumes),; Poln. oliwka ( f ),
(Bot.)
olympjada ( f
), (-dy), (Sp.)
Olimpiade ( f ), (Sp.),; Łón
dostoł na olympjadzie medal., Er hat bei der Olympiade eine
Medaille bekommen.; Slow.
olympiáda ( f ),; Tschech. olympiáda
( f ), (Sp.),; Poln. olimpiada ( f ), (Sp.)
ołbajny
(pl.), (-nôw)
O-Beine (pl.),; Łón
mou ołbajny., Er hat O-Beine.; sh. auch, spotawe
(Adj),; Poln. połąkowate
(Adj) nogi, (nogi w kształcie litery „o“)
ołberfejšter
(m), (-tra)
Oberförster (m),; Trefjyli my w lejsie
oberfejštra., Wir haben im
Wald den Oberförster getroffen.; Poln.
nadleśniczy (m)
ołberhemd
(m), (-da, pl.-dy)
Oberhemd (n),; biglować
oberhemdy, Oberhemden bügeln (Vb),; dobrać do ołberhemda
pasowny šlyps, zum Oberhemd die passende Krawatte auswählen
(Vb),; Poln. koszula ( f )
ołberiba (
f ), (-by), (Bot.)
Kohlrabi (m), (Bot.),; (Ober-Rübe ( f ),
schlesische Bezeichnung für Kohlrabi m)),; Zasadziymy na tej
gřųndce ołberibâ.,
Wir pflanzen auf diesem Beet Kohlrabi (m) an.; Poln.
kalarepa ( f ), (Bot.)
ołberinka (
f ), (-ki), (Rel.)
Oberin ( f ), (Rel.),; Oberschwester eines
Nonnenklosters,; Poln. matka ( f ) przełożona,
przeorysza ( f ), (Rel.)
ołfenzecer
(m), (-cra)
Ofensetzer (m),; Dali my se łod
ołfenzecra postawić kachlouk., Wir haben uns vom
Ofensetzer einen Kachelofen bauen lassen.; Poln.
zdun (m)
ołma
( f ), (-my)
Oma ( f ), Großmutter ( f ),; Na ferje
pojejdziymy do ołmy nawjejś.,
In den Ferien werden wir die Oma besuchen (Vb).; Ołma mou
jescy testo fajnų chustâ., Die Oma hat noch ein sehr
schönes Wolltuch (n)., (Mantelersatz,
Trachtenkleidung ( f )),; Tschech.
babička ( f ),; Poln.
babcia ( f )
ołpa
(m), (-py)
Opa (m), Großvater (m),; Jutro pojadâ
z ołpų do Łopolou nakupić., Morgen
fahren wir mit dem Opa nach Oppeln einkaufen.; Ołpa mi
zrobjył před ptouki
fajny kadubek., Der Opa hat mir für die Vögel ein
schönes Nisthäuschen gemacht.; Tschech.
dědoušek (m),; Poln. dziadek (m)
ołpjum (n),
(Med.)
Opium (n), (Med.),; Tschech. opium (n)
(Med.),; Poln. opium (n), (Med.)
ołsterhazyk
(m), (-ka)
Osterhase (m),; Dostała
ejch na Wjelkanoc ze šokolady ołsterhazyka., Ich habe
zu Ostern einen Osterhasen aus Schokolade bekommen.; Poln.
zając (m) wielkanocny
omlet (m), (-ta) Omelett (n),
Eierkuchen (m),; Tschech. omeleta ( f ),; Poln.
omlet (m)
opera (
f ), (-ry), (Mus.)
Oper ( f ), (Mus.),; Pôdziymy
w niejdziejlâ na operâ., Wir gehen am Sonntag zur
Oper.; Tschech. opera ( f ), (Mus.),; Poln.
opera ( f ), (Mus.)
operacjou (
f ), (-jej), (Med.)
Operation ( f ), (Med.),; Tantyn tydziyń
musâ iś do špitala na operacjâ., Nächste
Woche muß ich ins Krankenhaus zu einer Operation gehen
(Vb)., (mich operieren lassen (Vb)),;
Slow.
operácia ( f
),; Tschech. operace ( f ), (Med.),; Poln.
operacja ( f ), (Med.)
operetka ( f ), (-ki), (Mus.) Operette ( f ), (Mus.),; Poln. operetka ( f
), (Mus.)
operjyrować
(Vb), (-rujâ),
(Med.)
operieren (Vb), (Med.),; Musâ
sie dać operjyrować.,
Ich muß mich operieren lassen (Vb).; Łónâ
banų operjyrować tři douchtory., Sie wird von drei
Ärzten operiert.; Tschech. operovat (Vb), (dát
se), (Med.),; Poln. operować
(Vb), (Med.)
opozycjou ( f
), (-cjej)
Opposition ( f ),; Ta partyjou jes tera w
opozycjej., Die Partei ist jetzt in der Opposition.; Tschech.
opozice ( f ),; Poln. opozycja ( f )
optyka ( f ), (-ki) Optik ( f ),;
Tschech. optika ( f ),; Poln. optyka ( f )
optyker (m), (-kra) Optiker (m),;
Tschech. optik (m),; Poln. optyk (m)
optymalnie (Adv) optimal (Adv),
bestmöglich (Adv),; To wsystko posło optymalnie., Das
ist alles optimal gelaufen.; Poln. optymalnie (Adv)
optymalny (Adj), (-nego) optimaler (Adj),
bestmöglicher (Adj),; Mjejli my na urloupje optymalnų
pogodâ., Wir hatten im Urlaub ein optimales Wetter.;
Tschech. optimální (Adj),; Poln.
optymalny (Adj)
optymismus (m), (-musu) Optimismus (m),;
Tschech. optimismus (m),; Poln. optymizm (m)
optymista (m), (-ty) Optimist (m),; Łón
był zawse wjelkí optymistų., Er war immer ein
großer Optimist.; Tschech. optimista (m),; Poln.
optymista (m)
optymistka ( f ), (-ki) Optimistin ( f ),;
Tschech. optimistka ( f ),; Poln. optymistka ( f )
orangutan (m), (-na), (Zool.) Orang-Utang (m),
(Zool.),; My ejchmy widziejli w łogrodzie zoologicnym
orangutana., Wir haben im zoologischen Garten einen Orang-Utang
gesehen.; Tschech. orangutan (m) (Zool.),; Poln.
orangutan (m), (Zool.)
orânžada
( f ), (-dy)
Orangeade ( f ),; Wypijymy se jednâ
orânžadâ., Wir trinken eine Orangeade ( f ).; Tschech.
oranžáda ( f ),; Poln.
oranżada ( f )
orchideja ( f
), (-je), (Bot.)
Orchidee ( f ), (Bot.),; Kupjył
ejch ciotce na gyburtstak orchidejâ., Ich habe der Tante zum
Geburtstag eine Orchidee gekauft.; Tschech. orchidea
( f ), (Bot.),; Poln. orchidea ( f ), (Bot.)
ordynarny
(Adj), (-nego)
ordinärer (Adj), vulgärer (Adj),;
ordynarne słowa, vulgäre
Worte (pl.),; Tschech.
sporstý (Adj),
hrubý (Adj),; Poln. ordynarny (Adj)
organ (m),
(Med.)
Organ (n), (Med.); Tschech. orgán
(m) (Med.),; Poln. organ (m), (Med.)
organismus
(m), (Biol.)
Organismus (m), (Biol.),; Tschech. organismus
(m), (Biol.),; Poln. organizm (m), (Biol.)
organista
(m), (-ty)
Organist (m),; Dzisiej groł
nas organista w kościejle na jarganach fajne śpjywki.,
Heute hat unserer Organist in der Kirche auf der Orgel schöne
Lieder gespielt.; Tschech.
varhaník (m),; Poln. oranista (m)
organistka (
f ), (-ki)
Organistin ( f ),; Poln. organistka ( f )
organizacjou ( f ), (-jej) Organisation ( f ),;
politycnou organizacjou, politische Organisation ( f ),; Tschech.
organizace ( f ),; Poln. organizacja ( f )
organizator (m), (-ra) Organisator (m),
Veranstalter (m),; organizator wystawy mejbli, Organisator einer
Möbelmesse ( f ),; Tschech. organizátor (m),;
Poln. organizator (m)
organizatorka ( f ), (-ki) Organisatorin ( f ),
Veranstalterin ( f ),; Poln. organizatorka ( f )
organizować
(Vb), (-zujâ)
organisieren (Vb), veranstalten (Vb),; organizować
wycieckâ skolnej klase, einen Klassenausflug organisieren
(Vb),; organizować taniecny bal, eine Tanzveranstaltung
organisieren (Vb),; organizować sie w zwjųzku, sich in
einem Verband (Vereinigung ( f )) organisieren (Vb),; Tschech.
organizovat (Vb),;
Poln. organizacja ( f )
orî(n)g(m)
(-ga)
Ohrring(m),; orî(n)gle
(pl.), (-lôw),
Ohrringe (pl.),; Kupjyła ejch se orîngle ze wprawjóný
koroulý., Ich habe mir Ohrringe mit einer eingesetzten
Koralle (einem eingesetzten Edelstein (m)) gekauft.; houcyk łod
orînga, Ohrring-Häckchen (n),; Slow.
náušnica (
f ),; Tschech.
náušnice ( f ),; Poln. kolczyk (m),
kolczyki (pl.)
orjyntacjou ( f ), (-jej) Orientierung ( f ), Übersicht ( f ),;
Straciył ejch w lejsie
orjentacjâ., Ich habe im Wald die Orientierung verloren
(Vb),; Tschech.
orientace ( f ),; Poln. orientacja ( f ), (w
przestrzeni)
orjyntować
(Vb)
sie
, (sie..-tujâ),;
zorjyntować
(Vb) sie,
(sie..-tujâ)
1) sich
orientieren (Vb), sich zurechtfinden (Vb),; Musiymy sie

noupřôd
zorjyntować, dzie ejchmy teraz sų., Wir müssen uns
erst orientieren, wo wir jetzt sind.; 2) orjyntować
(Vb) sie w cý, sich in etwas auskennen (Vb),
über etwas Bescheid wissen (Vb),; Jou sie w tý dobře
orjyntujâ., Ich kenne mich darin gut aus.; Tschech.
orientovat (Vb) se,;
Poln. orientować (Vb) się

original (m), (-lu) Original (n),; To
jes original twojygo cojgnysu, a to jes kopja., Das ist dein
Originalzeugnis und das ist eine Kopie ( f ).; W tý muzejum
sų wystawjóne oryginale łobrazôw., In
diesem Museum sind die Originale von Bildern ausgestellt.;
Tschech. originál (m),; Poln. oryginał
(m)
orkan (m), (-nu), (Meteo.) Orkan (m),
(Meteo.),; Tschech. orkán (m), (Meteo.),; Poln.
orkan (m), huragan (m), (Meteo.)
orkestra ( f ), (-try), (Mus.) Orchester (n),
(Mus.),; orkestra synfonicnou, Sinfonieorchester (n),; orkestra
jazzowou, Jazzorchester (n),; sh. auch, kapela ( f ),;
Tschech. orchestr (m), (Mus.),; Poln. orkiestra ( f
), (Mus.)
ortodoksyjny (Adj), (-nego), (Rel.) orthodoxer (Adj),
(Rel.),; strenggläubiger (Adj) (Rel.),; ortodoksyjny kościoł,
orthodoxe Kirche ( f ),; Tschech. ortodoxní (Adj)
(Rel.), pravověrný (Adj) (Rel.),; Poln.
ortodoksyjny (Adj), (Rel.)
ortografja ( f ), (-fje) Ortografie ( f ),
Rechtschreibung ( f ),; Tschech. ortografie ( f ),; Poln.
ortografia ( f ), (zasady pisowni);
ortopedycny (Adj), (-nego) orthopädischer
(Adj),; ortopedycny třewik, orthopädischer Schuh (m),;
Poln. ortopedyczny (Adj)
oryginalny (Adj), (-nego) authentischer (Adj),
Original-,; oryginalnou câść motoru łod auta,
Originalteil eines Automotors,; Tschech. originální
(Adj),; Poln. oryginalny (Adj)
Ostprojsen (n), (Geogr.) Ostpreußen (n), (Geogr.),; Łóni
pochodzų z Ostprojsen., Sie stammen aus Ostpreußen
(n).; Poln. Prusy Wschodnie, (Geogr.)
Ostzej ( f ),
(Geogr.)
Ostsee ( f ), (Geogr.),; Łodziouře
jejździyli po Łodře ouz do Ostzej., Die Schiffer
sind auf der Oder bis zur Ostsee gefahren.; Poln. Morze
Bałtyckie, Bałtyk (m),
(Geogr.)
ouz (Part.),
(Kj.),; ouze
(Part.), (Kj.)
bis (Prp.),; Cekali tá
na niego ouz do rana., Sie haben dort auf ihn bis zum Morgen
gewartet.; Łón wlejcioł ouz pod syjâ do
wody., Er ist bis zum Hals ins Wasser gefallen (Vb).; Łón
był cały mokry, łod spodku ouz do gôry., Er
war ganz naß, von unten bis nach oben.; Łón mje
tak dugo gorsył, ouz nachytoł., Er hat mich solange
geärgert, bis er Dresche bekommen hat.; Łóni śli
pjechty ouz do Wrocławja.,
Sie sind bis nach Breslau zu Fuß gegangen (Vb).; Ouz
do tego casu, tu tego nie było.,
Bis zu dieser Zeit, gab es das hier nicht.; Ouz do terazka,
ich tu nie było., Bis jetzt,
waren sie hier nicht.; Bymy cekać,
ouze sie zećmi., Wir warten ab, bis es dunkel wird.; Cekej tu
na mje ouze přidâ nazoud., Warte hier auf mich, bis ich
zurückkomme.; Dyć ty tego mous ouze za kâs., Du
hast davon mehr als genug.; Jak to usłysoł, to sie ouze
zacerwjyniył., Als er das gehört hat, da ist er
regelrecht rot geworden.; Jechali tá tři dni, łod
pjyrsego ouz do třejciygo Maja., Sie fuhren dort drei Tage,
vom ersten bis zum dritten Mai.; Wy becie po tych kâsach tak
dugo skoukać, ouze sie łorygoucie., Ihr werdet auf den
Eisschollen solange herumspringen, bis ihr ins Wasser fällt.,(bis
ihr baden geht (Vb)),; Tschech.
až (Adv), (Ort-, Zeit-, Maßbeschreibung ( f )),; Poln.
aż (Part.), (Kj.)
owal (m),
(-lu)
Oval (n),; Tschech. ovál
(m),; Poln.
owal (m)
owalny (Adj),
(-nego)
ovaler (Adj),; owalny stoł,
ovaler Tisch (m),; Poln. owalny (Adj)
owerol (m),
(-lu)
Overall (m),; Poln. kombinezon (m)
ómcug (m),
(-ga, pl.-gi)
Umzug (m),; ómcug
karnywalowy, Karnevalumzug (m),; ómcug majowy, Maiumzug
(m),; Při športfeście zrobjų športlery
ómcug ze Kapelų., Beim Sportfest machen die Sportler
einen Umzug mit einer Kapelle.;
Poln.
pochód (m)
ómšlag
(m), (-gu, pl.-gi) (Med.)
Umschlag (m) (Med.),; zrobić
se ómšlag na bolųncų syjâ, sich
einen Umschlag am Schmerzenden Hals machen (Vb),; sh. auch,
brifómšlag
(m),; Poln. okład
(m) (Med.), kompres (m) (Med.)
ónfal (m),
(-lu, pl.-le)
Unfall (m),; Łón
mjou za kupų autý dwa ónfale., Er hatte mit dem
Auto hintereinander zwei Unfälle.; Při drugí
ónfalu střaskou całe auto., Bei dem zweiten
Unfall hat er das Auto ganz zerstört. (verbeult),; Poln.
wypadek (m)
ónmejglich
(Adj)
unmöglich (Adj), nicht durchführbar
(Adj),; To nie idzie zrobić. To
jes ónmejglich., Das kann man nicht machen. Das ist
unmöglich.; sh. auch, mejglich
(Adj),; Poln.
niemożliwie (Adv)
ónter (m),
(-tra, pl.-try) (Kartenspiel (n))
Unter (m), (Spielkarte, Bube (m)),; Groł
ejch grang ze dwjóma óntróma,
ale ejch přegroł., Ich habe einen Grand mit zwei Unter
gespielt, aber ich habe
verloren.; sh. auch, dupek
(m),; Slow.
dolník (m),; Poln.
walek (m) (gra w Karty)
ónterbet
(m), (-tu, pl.-ty)
Unterbett (n),; Poln. piernat (m)
ónterhołze
(pl.), (-zôw)
Unterhosen (pl.),; Na
dwoře jes zimno, to se łoblekâ ónterhołze.,
Draußen ist es kalt, da ziehe ich mir Unterhosen an.; Kup mi
w mjejście dwje poury
ónterhołzôw!, Kaufe mir in der Stadt zwei Paar
Unterhosen!; Tschech.
podvlékačky ( f / pl.), spodky (m /pl.),; Poln.
kalesony (pl.)
ónteroficjyr
(m), (-ra, pl.-ry) (Mil.)
Unteroffizier (m) (Mil.),; Poln. podoficer
(m) (Mil.)
ónteršid
(m), (-du)
Unterschied (m),; To jes wjelki ónteršid.,
Das ist ein großer Unterschied.; To niy ma ónteršidu.,
Da gibt es keinen Unterschied.; Nie
bymy tá robić ónteršidu., Wir werden da
keinen Unterschied machen.; Poln.
różnica ( f )
ónteršryft
(m), (-tu)
Unterschrift ( f ),; sh. auch, podpisać
(Vb),; Poln. podpis (m)
ónterweša
( f ), (-še)
Unterwäsche ( f ),; garnitura ónterweše,
Unterwäschegarnitur ( f ),; ónterweša ze
bałmwole, Baumwollunterwäsche ( f ),; Poln.
bielizna ( f )
   

Permanentlink zu diesem Beitrag: http://www.kulturelle-autonomie.org/godka-sprache/sprache/o/