Zurück zu Buchstaben

P

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

 


 

pacjent (m), (-ta, pl.-ty) Patient (m),;
Tschech.
pacient (m),; Poln.
pacjent (m)
pacek
(m), (-cka, pl
.
-ki),;
packa ( f ), (-ki, pl.-ki)
Päckchen (n),
Paket (n),; 1)
Kup mi packâ
cigarytôw.
, Kaufe
mir ein Päckchen Zigaretten (pl.).; Wyślâ tâ
packâ poctų, to tá za pórâ dni be.,
Ich schicke das Päckchen mit der Post, da kommt es dort in
paar Tagen an.; Tschech.
paklík (m), balíček (m),; 1)
krabička cigaret (pl.),;
Poln.
paczka ( f )
Pacyfik (m) (Geogr.) Großer Ocean (m) (Geogr.), Stiller Ocean (m)
(Geogr.),; Pacyfik jes nouwjŷksý
oceaný na śwjejcie., Der Stille Ocean ist der größte
Ocean auf der Welt.; Poln. Pacyfik (m) (Geogr.)
padać
(Vb)
regnen (Vb),; Desc padou., Es regnet (Vb).; Padou
groud (m)., Es hagelt (Vb).; Tá
cały cas padało., Dort hat
es die ganze Zeit geregnet.; By juz môgło skóńcyć
padać., Es könnte schon aufhören zu regnen.;
sh. auch, lejciejć
(Vb),; (śniyg lejci),; sh.
auch, popadać (Vb),;
Slow.
pršať (Vb),; Tschech.
pršet (Vb),; Poln. pada deszcz
(m), grad (m)
padejl (m), (-dla, pl.-dle) Paddel (n),; Do tej łôdki
noulezų te dwa padle., Zu diesem Boot gehören
diese beiden Paddel.; Tschech. pádlo
(n),; Poln. wiosło (n)
padlować
(Vb), (-lujâ)
paddeln (Vb),; My ejchmy w urloupje po jejzioře
padlowali., Wir haben im Urlaub auf einem See gepaddelt (Vb),;
Slow. pádlovať
(Vb),; Tschech. pádlovat
(Vb),; Poln.
wiosłwać (Vb)
paja ( f ), (-je, pl.-je) Weibsbild (n), unsympatische Frau ( f ),; Ta paja
zaś tá w tý
sklepje spředouwała., Das Weibsbild war wieder im Laden
als Verkäuferin tätig.; Poln.
niesympatyczna kobieta ( f )
pajųcyna
( f ), (-ny, pl.-ny)
Spinngewebe (n), Spinnennetz (n),; Połomjató
w chlywje pajųcyny., Ich fege im Stall die Spinngewebe ab.;
Zawjejsiyła mi sie we włosach pajųcyna., Mir ist in
den Haaren ein Spinngewebe hängen geblieben (Vb).; Mucha sie
dopadła we pajųcynie., Eine Fliege hat sich im
Spinnennetz gefangen.; Slow. pavučina
( f ),; Tschech.
pavučina ( f ),; Poln. pajęczyna
( f )
pajųk
(m), (-ka, pl.-ki) (Zool.)
Spinne ( f ),; Pajųk
dopoud pajųcynų muchâ., Eine Spinne hat im
Spinngewebe eine Fliege gefangen (Vb),; Slow. pavúk
(m) (Zool.),; Tschech.
pavouk (m) (Zool.),; Poln. pająk
(m) (Zool.)
pak (m),(-ka,pl.-ki),; paka ( f ),
(-ki, pl.-ki)
Ballen (m),; paki słómy,
Strohballen (pl.),; Swjezâ jescy dwa paki słómy
ze pola do dóm. Ich bringe noch zwei Ballen Stroh vom Feld
nach Hause.; sh. auch, bela
( f ),; Tschech. bedna
( f ),; Poln.
paka ( f )
pakować
(Vb),
packen (Vb),
einpacken (Vb),; pakować swojy kofry, seine Koffer packen
(Vb),; Bymy jescy dzisiej popołejdniu pakować řecy,
chtore wejźniymy na urloup. Wir werden noch heute Nachmittag
Sachen packen, die wir in den Urlaub nehmen.; sh. auch,
(na-, za-) pakować

(Vb),; Tschech.
pakovat (Vb), balit (Vb),; Poln.
pakować (Vb)
pakowaniy (n), (-niou) Packen (n),; Poln. pakowanie (n)
palec (m), (-ca, pl.-ce) (Biol.) Finger (m), Zähe ( f ) (Biol.),; wjelki
palec, großer Finger (m), Daumen (m), (große Zehe ( f
)),; Krajou ejch nozý cebulâ,
i uřnų ejch sie we palec., Ich habe mit dem Messer
Zwiebel geschnitten und habe mich dabei in den Finger
geschnitten.; Nie pokazuj na drugich ludzi palcý!, Zeige
nicht auf andere Leute mit dem Finger!; Třas ejch sie młotký
we palec., Ich habe mich mit dem Hammer auf den Finger geklopft.;
Nie ciś palcôw do tego, co nie potřebujes..,
Stecke deine Finger nicht in das hinein, was du nicht brauchst.;
licyć na palcach, auf den Fingern rechnen (Vb),; Brachuje mu
u râki jedyn palec., Ihm fehlt an der Hand ein Finger (m).;
Łón jy palcóma., Er isst mit den Fingern
(pl.).; Łón to
zrobi małý palcý., Er macht das mit dem kleinen
Finger.; Łóna go łowinie ło
mały palec., Sie wickelt ihn um den kleinen Finger.; Nie umjá
se tego wycyckać ze palca., Ich kann mir das nicht aus dem
Finger saugen (Vb).; sh. auch,
palusek
(m),; Slow.prst
(m) (Biol.),; Tschech.
prst (m),; pa
lec (m), Daumen (m), große Zehe ( f )
(Biol.),; Poln. palec (m) (Biol.)
paleta ( f ), (-ty, pl.-ty) Palette ( f ),; Naladujymy na paletâ
touwór i dźigniymy jų do lastauta.,Wir laden auf
die Palette Waren und heben sie in einen Lastkraftwagen (m).;
Tschech.
paleta ( f ),; Poln. paleta ( f )
palma ( f ), (-my, pl.-my) (Bot.) Palme ( f ) (Bot.),; Tschech. palma ( f )
(Bot.),; Poln. palma ( f ) (Bot.),;
palmowy (Adj), (-wego) Palm-,; Niejdziejla ( f ) Palmowou (Rel.),
Palmsonntag (m) (Rel.),; Poln. palmowy (Adj), Niedziela
Palmowa (Rel.)
palusek (m), (-ska, pl.-ski) (dim.) Fingerchen (n) (dim.),; sh. auch, palec (m),;
Poln. paluszek (m) (dim.)
pałza
( f ), (-ze, pl.-ze)
Pause ( f ), Freizeit zwischen Unterrichtsstunden
(pl.), Freizeit ( f ),; Mjedzy třejcių
a scwourtų godzinų majų dziejci we skole wjelkų
pałzâ., Zwischen der dritten und der vierten Stunde
haben die Kinder in der Schule eine große Pause.;
Tschech. pauza ( f ),; Poln. pauza ( f ), przerwa (
f )
pamjųntka
( f ), (-ki, pl.-ki)
Andenken (n), Erinnerung ( f ),; dostać
co na pamjųntkâ,
etwas zum Andenken bekommen (Vb),; Dó ci na pamjųntkâ
mojâ fotografkâ. Ich gebe dir zum Andenken meine
Fotografie.; Tschech. památka
( f ), na památku,; Poln. pamiątka
( f ), na pamiątkę
pamjŷntać
(Vb), (-tó)
im Gedächtnis behalten (Vb), sich merken
(Vb), sich erinnern (Vb),; pamjŷtać
case, jak sie było młodý, chodźby to było
dzisiej, die Zeiten im Gedächtnis behalten, wo man jung war,
als ob das heute wäre,; pamjŷntać
(Vb) co,
etwas im Gedächtnis behalten (Vb),; pamjŷntać
(Vb), kogo,
sich an jemanden erinnern (Vb),; sh. auch, spamjŷntać
(Vb) se,;
Slow.
pamätať (Vb) (si),; Tschech.
(za-) pamatovat si co,; Poln.
zapamiętać (Vb)
pamjŷńć
( f ), (-ci)
Gedächtnis (n), Erinnerung ( f ),; mjejć
dobrų pamjŷńć, gutes Gedächtnis haben
(Vb),; mjejć krótkų pamjŷńć, ein
kurzes (schlechtes) Gedächtnis haben (Vb),; pejdziejć co
z pamjŷńci, aus dem Gedächtnis sagen (Vb),;
śwjŷntej pamjŷńci, in Gedenken (n),; naucyć
sie co na pamjŷńć, etwas auswendig lernen (Vb),;
stracić co ze pamiŷci, etwas aus dem Gedächtnis
verlieren (Vb),; Slow.
pamäť ( f ),; Tschech.
paměť ( f ),; Poln.
pamięć ( f )
pampuch (m), (-cha, pl.-chy) (Gastr.) Krapfen (m), Berliner (m) (Gastr.),; Matka
napjekła na niejdziejlâ
pampuchôw., Die Mutter hat zum Sonntag Krapfen gebacken
(Vb).; pampuchy ze marmeladų, Krapfen mit Marmelade ( f ),;
Slow. pampúch
(m) (Gastr.),; Tschech. kobliha ( f ) (Gastr.),; Poln.
pączek (m) (z konfiturą)
(Gastr.)
pana ( f ), (-ny, pl.-ny) Panne ( f ),; Přijechali
my nieskořej, bo ejchmy mjejli po dródze panâ.,
Wir sind später gekommen, weil wir unterwegs eine Panne
hatten.; Te auto mou doś câsto panâ motoru. Das
Auto hat ziemlich oft einen Motorschaden (m). (eine Motorpanne ( f
)),; Tschech.
porucha ( f ),; Poln. awaria ( f ),; dziura w dętce
roweru, oponie auta, uszkodzenie motoru auta
pancer (m), (-ra, pl.-ry) (Mil.) Panzer (m) (Mil.),; Tá
nalejciało tejla śniegu, co tá sło yno
pancrý dojechać., Dort viel soviel Schnee, daß
man dort nur mit dem Panzer hinfahren konnte.; Slow.
pancier (m) (Mil.),; Tschech. pancéř
(m) (Mil.),; Poln. czołg
(m) (Mil.)
pani ( f ), (-ni, pl.-nie) Dame ( f ), vornehme Dame ( f ), Herrin ( f ),;
młodou pani, Braut ( f ),;
Slow.
pani ( f ),; Tschech.
paní ( f ),; Poln.
pani ( f ), kobieta mająca władzę nad kimś /
nad czymś,; władczyni ( f ),; kobieta zatrudniająca
służbę,; chlebodawczyni ( f )
panna ( f ), (-nny, pl.-nny) Nonne ( f ), Ordensschwester ( f ); Nasa dziewucha
posła do kloustoru za pannâ.,
Unser Mädchen ging ins Kloster als Nonne.; sh. auch,
zoukónica (
f ),; Tschech.
jeptiška ( f ), řeholnice ( f ),; Poln.
zakonnica ( f )
panoucek (m), (-cka) (dim.) Herrchen (n) (dim.), junger Herr (m),; Tschech.
panáček (m), panic
(m),; Poln.
młody pan (m), młody szlachcic (m), młody władca
(m)
pantejl (m), (-la, pl.-le) Schlaufe (m), Schlinge ( f ), Knoten (m), Fessel (
f ),; Přiwjųzâ
pantlý do supka łôdkâ., Ich binde das Boot
mit einem Knoten (einer Schlaufe ( f )) an den Pfahl (m) an.;
sh. auch, wâzoł
(m),; sh. auch, zapantlać
(Vb),; Tschech.
poutko (n), klička ( f ),; Poln. pętla
( f )
pantlać
(Vb), (-ló)
binden (Vb), verknoten (Vb), Fessel anlegen (Vb),
fesseln (Vb),; Zapantló
kóniowi přejdniy nogi, coby mi nie uciek., Ich lege
dem Pferd eine Fessel an die Vorderbeine an, damit es mir nicht
wegläuft.; Łóna tâ packâ tak
zapantlała, co jej nie idzie łodwjųzać., Sie
hat das Päckchen so verknotet, daß man es nicht
aufbinden kann.; sh. such, (při-,
za-)
pântlać
(Vb),; sh. auch, feslować
(Vb),; Slow.
pútať (Vb),; Tschech.
vázat (Vb), svazovaz (Vb),; Poln. pętać
(Vb), zawjązać węzłami (pl.)
panto (n), (-ta, pl.-ta) ungehorsames Kind (n), ungezogenes Kind (n),; Ze
tej dziewuchy to jes ale panto., Dieses Mädchen, das ist aber
ein ungehorsames Kind (n).; Poln. nieposłuszne
dziecko (n)
pantoufle (pl.), (-li) offene Holzpantinen (pl.),; bjegać
po dwoře we pantouflach, draußen in Holzpantinen gehen
(Vb),; wzuć nogi do pantoufli, die Füße in die
Holzpantinen schieben (Vb),; Tschech. dřevák
(m),; Poln. drewniak (m) dochodzenia po zagrodzie
gospodarstwa
pański
(Adj)
herrschaftlicher (Adj), Herren-,; 1)
pańskou izba
( f ), gute Stube ( f ), Empfangszimmer (n) für Gäste
(pl.),; Poln.
od
pańskiej
(magnackiej) rodziny,; 1)
reprezentacyjny pokój, pokój do przyjęcia gości
papa (m), (-py) 1) Papa (m) Vater (m),; Zawołej
papâ do joudła., Rufe den Papa zum Essen.;
2) papa ( f ), dachpapa ( f ),; Dachpappe ( f ),; Połozymy
na sopâ papâ., Wir legen auf den Schuppen Dachpappe (
f ),; sh. auch, tata (m), tacik (m),; sh.
auch, dachpapa ( f ),; Tschech. tatínek
(m),; Poln. 1) tatuś
(m),; 2) papa ( f ) dachowa
papagaj (m), (-ja, pl.-je) (Zool.) Papagei (m), (Zool.),; Widziejli my w łogrodzie
zoologicný cerwjónego papagaja., Wir haben im
Zoologischen Garten einen roten Papagei gesehen (Vb).; Tschech.
papoušek (m) (Zool.),; Poln. papuga ( f )
Zool.)
papjór
(m), (-ru, pl.-ry)
Papier (n),; papjór
do zapakowaniou, Packpapier (n),; papjór do fotografkôw,
Fotopapier (n),; papjór do šlajfowaniou,
Schleifpapier (n),; napisać co na papjór, etwas auf
das Papier schreiben (Vb),; zawinųńć co we papjór,
etwas ins Papier einwickeln (Vb),; 1)
papjóry (pl.),
Papiere (pl.), Schriftstücke (pl.), Urkunden (pl.),; Dó
se wyrobić do wyjechaniou za granicâ papjóry.,
Ich lasse mir Papiere für eine Ausreise über die Grenze
ausstellen (Vb).; Mous wsystky papjóry w pořųndku?,
Hast du alle Papiere in Ordnung?; Tschech.
papír (m),; Poln.
papier (m), 1)
pismo urzędowe, dokument (m)
papjórek
(m), (-rka, pl.-rki) (dim.)
Stückchen Papier (n), Papierchen (n) (dim.),;
Podniyś tyn papjórek i
wciep go do kosa., Hebe das Papierchen auf und werfe es in den
Papierkorb (m),; Tschech. papírek
(m) (dim.),; Poln.
papierek (dim.)
papjyž
(m), (-řa, pl.-ře)
Papst (m),; Papjyž
zegnou we Wjelkanoc ludzi., Der Papst segnet am Osterfest die
Leute.; Slow. pápež
(m),; Tschech. papež
(m),; Poln. papież
(m)
papla ( f ), (-le, pl.-le) Maul (n),; krowjou papla, Kuhmaul (n),; sh. auch,
pysk (m),; Slow. papuĺa
( f ),; Tschech. tlama ( f ),; Poln. pysk (m)
zwierzęcy
paplować
(Vb), (-lujâ)
maulen (Vb), frech sein (Vb),; Łón
juz cały cas papluje., Er mault schon
die ganze Zeit ( f ).; Poln. stroić
(Vb) fochy,
paprika ( f ), (-ki) (Bot.) Paprika (m) (Bot.) (Pflanze ( f ) und Frucht ( f
)),; Kupjyła ejch do sałoutu
štyry cerwjóne papriki (pl.)., Ich habe zum Salat
vier rote Paprikaschoten gekauft.; Tschech. paprika
( f ) (Bot.),; Poln. papryka ( f ) (Bot.)
paproć
( f ), (-ci, pl.-cie)
(Bot.)
Farn (m) (Bot.), Farnkraut (n),; Pod tymi
śwjyrkóma rosło kâs
paproci., Unter den Fichten wuchs viel Farnkraut (n).;
Slow. papraď ( f )
(Bot.),; Tschech.
kapraď ( f ) (Bot.), kapradí (n) (Bot.),; Poln.
paproć ( f ) (Bot.)
para ( f ), (-ry) Dampf (m), Dunst (m),; hajcować
parų, mit Dampf heizen (Vb),; Slow. para ( f
),; Tschech. pára ( f
),; Poln. para ( f ) (wodna lub innej cieczy)
parafina ( f ), (-ny) (Chem.) Parrafin (n) (Chem.),; parafina do robjyniou
śwjycek, Parrafin zum
herstellen von Kerzen (pl.),; Tschech. parafín
(m) (Chem.),; Poln. parafina ( f ) (Chem.)
parafjou ( f ), (-jej, pl.-je) Pfarrgemeinde ( f ),; We nasej parafji jes tři
tysiųnce wjernych., In unserer Pfarrgemeinde sind drei
Tausend gläubige.; Tschech.
farnost ( f ), fara ( f ),; Poln. parafia ( f )
paragraf (m), (-fu) (Jur.) Paragraph (m) (Jur.), (Gesetzesabschnitt (m)),;
Paragraf-Zeichen (n)),; Tschech. paragraf (m) (Jur.),;
Poln. paragraf (m) (Jur.), przepis prawny,; znak na
początku rozdziału
parfim (m), (-mu, pl.-my) Parfüm (n),; posiųknųńć
sie parfimý, sich parfümieren (Vb), (Parfüm auf
sich träufeln (Vb)),; Ta kobjyta wóniou parfimý.,
Diese Frau riecht nach Parfüm.; kupić se flaseckâ
parfimu, sich ein Fläschchen Parfüm kaufen (Vb),; sh.
auch, wóniadło
(n),; Tschech. parfém
(m),; Poln. parfum (m)
park (m), (-ku, pl.-ki) Park (m), Gartenanlage ( f ),; iś
pošpacjyrować po parku, im Park spazieren gehen (Vb),;
park łod zómku, Schlosspark (m),; park mjasta,
Stadtpark (m),; park narodowy, Nationalpark (m), Naturschutzgebiet
(n),; Tschech. park
(m),; Poln. park (m)
parkiet (m), (tu), parket (m), (-tu) Parkett (n),; dać
se połozyć w izbje parkiet, sich in der Stube Parkett
legen lassen (Vb),; bołniyrować parkiet bołnerwaksý,
das Parkett mit Bohnerwachs bohnern (Vb),; dâmbowy parkiet
(m), Eichenparkett (n),; Tschech. parket (m),
parketová podlaha ( f ),;
Poln. parkiet (m)
parkować
(Vb), (-kujâ)
parken (Vb),; parkować
auto, das Auto parken (Vb),; parkować na dródze, auf
der Straße parken (Vb),;
Tschech.
parkovat (Vb),;
Poln.
parkować (Vb)
parlamynt (m),(-tu, pl.-ty) Parlament (n),; Tschech. parlament (m),;
Poln. parlament (m)
parno (Adv) schwül (Adv),; Dzisiej jes na dwoře
bardzo parno., Heute ist es draußen sehr schwül.;
sh. auch, dusno (Adv),; Tschech. parno (Adv),; Poln.
parno (Adv), duszno (Adv)
parny (Adj), (-nego) schwüler (Adj),; Mómy
dzisiej bardzo parny dziyń., Wir haben heute einen sehr
schwülen Tag.; sh. auch, dusny (Adj),; Tschech.
parný (Adj),; Poln.
parny (Adj)
parobek (m), (-bka, pl.-bki) Bauernknecht (m),; Tyn chłop
robi na gospodarstwie za parobka., Der Mann arbeitet auf einem
Bauernhof als Knecht.; Tschech.
čeledín (m),; Poln. parobek (m)
parołla
( f ), (-le) (Mil.)
Parole ( f ), Kennwort (n) (Mil.),; Poln.
hasło (n) (Mil.)
parować
(Vb),
verdampfen (Vb), verdunsten (Vb),; Łųka
parowała po descu. Die Wiese hat nach dem Regen gedampft.;
Woda we garcu juz paruje., Das Wasser im Topf dampft schon.; sh.
auch, wyparować
(Vb),; Tschech.
vypařovat (Vb) se,; Poln. parować
(Vb)
parowaniy (n) Verdampfung ( f ), Verdunstung ( f ),; Tschech.
vypařování (n),;
Poln. parowanie (n)
parscyć
(Vb), (-scâ)
brutzeln (Vb),; parscyć
na patejlni bratkartoufle, in der Pfanne Bratkartoffeln brutzeln
(Vb),; Poln. skwierczeć
na patelni, smażyć sobie coś
partyjou ( f ), (-jej, pl.-je) Partei ( f ),; Łón
jes we partyjej., Er ist in der Partei.; wlyź do partyjej ( f
), in die Partei eintreten (Vb),; Tschech.
politická strana ( f ),; Poln.
partia ( f )
pas (m), (-sa, pl.-se) 1) Gurt (m), Gürtel (m),; zapnųńć
se pas, sich den Gürtel umschnallen (Vb),; popuścić
(Vb) pas, den Gürtel lockern (Vb),; skóřanny pas
(m), Ledergürtel (m),;
pas transmisyjny, Treibriemen (m),; 2)
Taille ( f ),; Łóna je wųzkou we pasie., Sie ist
schmal in der Taille.; sh. auch, talja
( f ),; Slow.
pás (m),; Tschech.
1), 2) pás (m),;
Poln. 1) pas (m), 2) talia ( f )
paskřepa
( f / m ), (-py, pl.-py)
Schreihals (m),; Łón
wřescy jak paskřepa., Er schreit, wie ein Schreihals.;
Tschech.
křikloun (m), křiklounka ( f ),; Poln.
krzykacz (m)
paskudnik (m), (-ka, pl.-ki) ekelhafter Mensch (m), Dreckskerl (m), Ferkel (n),
Dreckfing (m),; Śniego jes
wjelki paskudnik., Er ist ein großer Dreckfing (m).;
sh. auch, zapaskudzić
(Vb),; Poln. paskudny (m) człowiek
paskudny (Adj), (-nego) unflätiger (Adj), häßlicher (Adj),
unangenehmer (Adj), niederträchtiger (Adj),; paskudny
cłowjek, häßlicher,
unangenehmer Mensch (m),; Poln. paskudny (Adj),
odrażający (Adj)
pasować
(Vb),
1) passen (Vb),;
Í to dzisiej nie pasuje., Das passt ihnen heute nicht.;
Kjedy by wó to pasowało?, Wann würde ihnen das
passen (Vb)?; pasować
(Vb)
do cego / do kogo
, zu
etwas / zu jemandem passen (Vb),; Tyn kluc pasuje do tego zómku.,
Der Schlüssel passt zu diesem Schloss (n),; Te galouty ci nie
pasujų., Die Hosen passen dir nicht.; pasować
(Vb)
do siebje,
zueinander passen (Vb),; Łóni do siebje pasujų.,
Sie passen zueinander.; 2)
pasować (Vb)
sie z kí
,
miteinander ringen (Vb), kämpfen (Vb),; sh. auch, (do-,
na-) pasować
(Vb),;
Tschech.
1)
pasovat (Vb),; Poln. 1)
pasować (Vb),; 2)
mocować (Vb) się
pasowaniy (n), (-niou) (Sp.) Ringen (n) (Sp.),; Łón
jes majstrý we pasowaniu., Er ist Meister im Ringen (n).;
Poln. zapasy (n) (Sp.)
pasowny (Adj), (-nego) passender (Adj),; wyłowić
do zómku pasowny klucyk, zum Schloß den
passenden Schlüssel heraussuchen (Vb),; pasowne buciory,
passende Kleidung ( f ),; Poln. być
(Vb) odpowiednim
pasta ( f ), (-ty, pl.-ty) Paste ( f ),; canpasta ( f ), Zahnpaste ( f ),;
Tschech. pasta ( f ),; Poln. pasta ( f )
pastejta ( f ), (-ty, pl.-ty) (Gastr.) Pastete ( f ) (Gastr.),; Tschech. paštika
( f ) (Gastr.),; Poln. pasztet (m) (Gastr.)
paś
(Vb), (-sâ )
weiden (Vb), beim Weiden hüten (Vb),; paś
(Vb) sie,
1)
sich weiden (Vb),; Na łųce sie pasų krowy., Auf der
Wiese weiden Kühe.; Idâ na jejsiyń krowy paś.,
Im Herbst gehe ich Kühe weiden (Vb). (hüten (Vb)),; 2)
fett, dick werden (Vb),;
Slow.
pásť (Vb),; Tschech.
pást (Vb), pást (Vb) se,; Poln. 1)
pasać (Vb)
(bydło), 2)
spaść (Vb) się (nadmiernym jedzeniem)
paś
(Vb),
1) fallen (Vb), umkommen (Vb) (im Kriege),;
Synek łod tej kobjyty poud we
wojnie. Der Sohn von der Frau ist im Kriege gefallen (Vb).; Łón
poud pod Berliný., Er ist bei Berlin gefallen (Vb).; 2)
hinfallen (Vb),; Poud
ejch na dródze ło kamjyń., Ich bin auf der Straße
über einen Stein gefallen (Vb) (gestolpert (Vb)),; Tschech.1)
padlý
(Adj), gefallener (Adj),; padlý (m), (Gefallener (m)),;
2)
padat (Vb), upadnout
(Vb),; Poln. 1) polec
(Vb), zginąć (Vb), 2)
paść (Vb), upa
ść
(Vb)
patejlnia ( f ), (-nie, pl.-nie) flache Pfanne ( f ) (meistens mit Griff (m)),;
Usmazâ se we patejlni ze jajec
smazónkâ., Ich brate mir in der Pfanne Rührei
(n).; sh. auch, brótfanka
( f ),; Tschech.
pánev ( f ),; Poln.
patelnia ( f )
patina ( f ), (-ny) Patina ( f ), Edelrost (m),; Na tej figuře
ze mjejdzi jes ziejlónou patina., Auf dieser Kupferfigur
ist grüne Patina ( f ).; Poln. patyna ( f )
patrón
(n), (-na) (Rel.)
Schutzheiliger (m), Patron (m) (Rel.),; We tej wsi
majų za patróna
Śwjŷntego Rocha., In diesem Dorf haben sie als Patron
den Heiligen Rochus.; sh. auch, patrónka
( f ),; Tschech.
patron (m) (Rel.),; Poln. patron (m) (Rel.)
patrónka (
f ), (-ki) (Rel.)
Schutzheilige ( f ) (Rel.),; We tý
kościejle jes Śwjŷntou Jadwiska
patrónkų., In dieser Kirche ist die Heilige Hedwig
Schutzheilige.; Tschech.
patronka ( f ) (Rel.),; Poln. patronka ( f ) (Rel.)
patruna
( f ), (-ny),
patruny (pl.), (-nôw) (Mil.)
Patrone ( f ), Patronen (pl.), Gewehrpatronen
(pl.) (Mil.),; To sų patruny do
karabinra., Das sind Patronen zu einem Karabiner.; Te patruny nie
pasujų do tej flinty., Diese Patronen passen nicht zu dieser
Flinte.; Tschech.
náboj (m) (Mil.),; Poln. nabój
(m), naboje (pl.) (Mil.)
patřejć
(Vb), (-řâ)
zusehen (Vb) etwas zu erledigen, sich vornehmen
(Vb) etwas zu erledigen (Vb),; patřejć
co zrobić, zusehen, daß man etwas macht,; Patřâ,
ize z tý jescy dzisiej banâ gotowy., Ich sehe zu, daß
ich damit noch heute fertig werde.; Poln.
postarać (Vb) się (coś zrobić (Vb), coś
dokończyć (Vb))
pawant (m)
(Zool.)
Bremse ( f ) (Zool.),; Ugryz mje na cole pawant.,
Mich hat eine Bremse an der Stirn gestochen.; Při
kóniach sie câsto na łųce dzierzų
pawanty., Bei den Pferden halten sich auf der Wiese oft Bremsen
auf.; Tschech. ovád
(m) (Zool.),; Poln. bąk
(m) (Zool.)
paza ( f ), (ze, pl.-ze) Achselhöhle ( f ), Achsel ( f ),; niyś
co pod pazų
, etwas
unter der Achsel tragen (Vb), unter dem Arm tragen (Vb),;
z kí pod pazų
,
Arm in Arm mit jemandem gehen (Vb),; Slow.
pazucha ( f ),; Tschech.
podpaží (n), nést co v podpaží,; Poln.
pacha ( f ), nieść coś pod pachą,;
iść
z kimś pod pachę
pazgnot (m), (-ta, pl.-ty) Nagel (m), an Händen (Fingernägel(pl.)
und Füßen (pl.),; Łobeřnâ
se pazgnoty., Ich schneide mir die Fingernägel (pl.),;
lakjyrować se laký pazgnoty, sich die Fingernägel
lackieren (Vb),; Slow. necht (m),; Tschech.
nehet (m),; Poln. paznokieć
(m)
pazur (m), (-ra, pl.-ry) Kralle ( f ),; sh. auch, krala ( f ),;
Zadrapnų mje kot pazurý.,
Die Katze hat mich mit der Kralle gekratzt.; Kłobuch chyciył
pazuróma kuropatwâ., Ein Habicht hat mit den Krallen
ein Rebhuhn gefasst.; Slow. pazúr
(m), dráp (m),; Tschech. dráp
(m), pazour (m),; Poln. pazur (m)
pâchyř
(m), (-řa, pl.-ře) (Anat.)
1) Blase ( f ) (Anat.), Bläschen (n)
(Anat.),; pâchyř na
pjŷńcie, Blase an der Ferse ( f ),; 2)
Harnblase ( f ),; pâchyř
zouciowy, Gallenblase ( f ),; pâchyř
łod świnie, Schweinsblase ( f ),; pâchyř łod
ryby, Schwimmblase ( f ),; sh. auch, blaza
( f ),; Tschech. 1)
puchýř (m),
2)
měchýř
(m) (Anat.),; Poln. 1) pęcherz
(m) (Anat.), (odciski na rękach od pracy),; 2)
pęcherz moczowy (Anat.)
pâ(n)cniejć
(Vb),;
quellen (Vb), aufquellen (Vb),; gehen lassen (Vb),
gehen (Vb) (Teig (m)),; Ciasto na chlyb juz pâcnieje.,
Der Brotteig geht schon.; sh. auch, łozpâ(n)cniejć
(Vb),; Tschech.
bobtnat (Vb), narůstat (Vb),; Poln. pęcznieć
(Vb)
pâmpek
(m), (-pka, pl.-pki)) (Biol.)
Nabel (m) (Biol.),; Pâmpek
sie u dziejcia dobře zagojył., Der Nabel ist beim Kind
gut verheilt.; Slow. pupok (m) (Biol.),; Tschech.
pupek (m) (Biol.),; Poln. pępek
(m) (Biol.)
pchła
( f ), (- ły, pl.- ły) (Zool.)
Floh (m) (Zool.),; Tyn pjes mou pchły.,
Der Hund hat Flöhe (pl.).; Tschech.
blecha ( f ),; Poln. pchła
( f ) (Zool.)
pech (m) (unv.) Pech (m),; mjejć
w zyciu pech, im Leben Pech haben (Vb),; Łóni z tý
nowý autý majų pech., Sie haben mit dem neuen
Auto pech.; Tschech.
smůla ( f ),; Poln.
pech (m), brak szczęścia
pedal (m), (-la, pl.-le) Pedal (n),; pedale łod
koła, Fahrradpedale (pl.),; gazpedal u auta, Gaspedal beim
Auto (n),; pedal łod brymze, Bremspedal (n),; Slow.
pedál (m),; Tschech.
pedál (m),; Poln.
pedał (m) (od roweru)
pejdziejć
(Vb), (powjâ)
sagen (Vb),; kómu
co pejdziejć, jemandem etwas sagen (Vb),; Łón
mi to wcora wjecôr pejdzioł., Er hat mir das gestern
Abend gesagt.; Łóna na niego nic nie dou pejdziejć.,
Sie läßt auf ihn nichts sagen (Vb).(kommen (Vb)),;
Powjydz mu (Kurzf. von łónymu) ize tá jutro
přidâ., Sage ihm, daß ich dort morgen komme.; sh.
auch, gwařić
(Vb),; sh. auch, (
łoz-, wy-) pejdziejć
(Vb),;
sh. auch, goudać
(Vb),; Slow. povedať
(Vb),; Tschech.
pravit (Vb), po
vědět
(Vb),; Poln.
powiedzieć (Vb)
pejklować
(Vb), (-lujâ)
pökeln (Vb),; pejklować
mjŷso na wândzónkâ, Fleisch für
Räucherfleisch pökeln (Vb),; Poln.
peklować (Vb)
pelerina ( f ), (-ny, pl.-ny) Pelerine ( f ),; Łodziejâ
sie pelerinų bo padou desc., Ich werfe mir eine Pelerine
über, weil es regnet.; Tschech. pelerína
( f ), pláštěnka ( f ),; Poln.
peleryna ( f )
pelikan (m), (-na, pl.-ny) (Zool.) Pelikan (m) (Zool.),; Tschech. pelikán
(m) (Zool.),; Poln. pelikan (m) (Zool.)
pelkartoufle (pl.), (-li) Pellkartoffeln (pl.),; Pojymy pelkartoufli ze
bjołý syrý z
coský. Essen wir Pellkartoffeln mit Quark, der mit
Knoblauch zubereitet ist.; Poln. kartofle
w mundurkach
pergamynt (m), (-tu) Pergament (n),; Tschech.
pergamen (m),; Poln. pergamin (m)
pergamyntowy (Adj), (-wego) Pergament-, aus Pergament (n),; pergamyntowy
papjór
,
Pergamentpapier (n),; cajchnować plan budynku na pergamyntowý
papjóře, einen Hausplan auf Pergamentpapier zeichnen
(Vb),; Poln.
pergaminowy (Adj)
perła
( f ), (- ły, pl.-
ły)
Perle ( f ),; ketka ze perłóma,
Halskette mit Perlen,; Tschech. perla ( f ),; Poln.
perła ( f )
perłôwka
( f ), (-ki, pl.-ki)
(Zool.)
Perlhuhn (n) (Zool.),; Łóni
chowajų se pórâ perłôwek., Sie halten
ein paar Perlhühner.; jajca łod perłôwki,
Perlhuhn-Eier (pl.),; Tschech. perlička
( f ) (Zool.) Poln. pantarka ( f ), perliczka ( f )
(Zool.)
petrołljum
(n) (unv), auch, petrołl
(m), (-lu)
Petroleum (n),;
Dolej do tej latarnie jescy ździebko petrołljum.,
Gieße zu
der Laterne noch etwas Petroleum hinzu.; Slow.
petrolej (m),; Tschech. petrolej (m),; Poln.
petroleum (n)
petrołlka
( f ), (-ki, pl.-ki), petrołljumlampa
( f )
Petroleumlampe ( f ),; Powjejsiymy na kóńcu
woza zaśwjycónų petrołlkâ, bo be ćma.,
Wir hängen ans Wagenende eine angezündete
Petroleumlampe, weil es dunkel wird.; Tschech.
petrolejka ( f ),; Poln. lampa naftowa
pić
(Vb), (pijâ)
trinken (Vb),; Mie sie chce pić.,
Ich bin durstig.; Côz byście chciejli pić?, Was
möchtet ihr trinken?; Łón pije piwo., Er trinkt
Bier.; Dziejci banų pić ciepłe mlyko., Die Kinder
werden warme Milch trinken (Vb).; sh. auch, ( ło-,
łoz-, na-, pře-,
wy-) pić

(Vb),; sh. auch, popić
(Vb) se,;
Slow.
piť (Vb),; Tschech. pít
(Vb),; Poln. pić
(Vb)
pijatyka ( f ), (-ki) Sauferei ( f ), Saufgelage (n),; Zrobjyła
sie na tý wesejlu wjelkou pijatyka., Bei der Hochzeit
entstand eine große Sauferei ( f ).; Bolała go po tej
pijatyce tři dni głowa., Er hatte nach der Sauferei drei
Tage Kopfschmerzen.; Tschech.
pitka ( f ), pijatika ( f ),; Poln. pijatyka ( f )
pijouk (m), (-ka, pl.-ki) Trinker (m), Trunkenbold (m),; Łón
jes pijouký., Er ist ein Trinker (m).; sh. auch,
słopouk
(m),; Tschech.
piják (m), opilec (m), alkoholik (m),; Poln.
pijak (m)
pijouwka ( f ), (ki, pl.-ki) (Zool.) Blutegel (m) (Zool.),; We tý
dole sų pijouwki., In diesem Teich sind Blutegel.; Pijouwka
mi sie přiwjejsiyła do nogi., Ein Blutegel hat sich an
mein Bein gehängt.; Slow. pijavica ( f ),;
Tschech. pijavka ( f ) (Zool.), pijavice ( f ) (Zool.),;
Poln. pijawka ( f ) (Zool.)
pikejl (m), (pikla, pl. pikle) (Med.) Bläschen (n) (Med), Pickel (m) (Med.), Pustel
( f ) (Med.),; sh. auch, prysc (m) (Med.),; Tschech.
puchýřek (m) (Med.),;
Poln. pryszcz (m) (Med.)
pile (n), (pilóntka,
pl. pilynta)
Gänschen (n),; Gâś
wykluła prawje teraz jedno pile., Die Gans hat gerade
jetzt ein Gänschen ausgebrütet.; sh. auch,
pilóntko (n),;
Poln. gąska
( f )
pilóntko
(n), (-lóntka, pl.-lynta)
Gänschen (n),; Gâś
kludzi swojy pilynta do jejziora., Die Gans führt ihre
Gänschen zum See.; Pilóntka skubajų trouwâ.,
Die Gänschen zupfen Gras.; sh. auch, pile (n),;
Tschech. husička ( f ),;
Poln. gąska ( f )
pinceta ( f ), (-ty, pl.-ty) Pinzette ( f ),; Wyciųgnâ
se z râki pincetų dřizgâ., Ich ziehe mir mit
der Pinzette aus der Hand einen Holzsplitter heraus.; Poln.
pinceta ( f ), pęseta ( f )
pisać
(Vb) (-sâ)
1) schreiben (Vb),; ucyć
sie pisać, schreiben lernen (Vb),; pisać do kogo pismo,
zu jemandem einen Brief schreiben(Vb),; pisać bez fejlera,
fehlerfrei schreiben (Vb),; pisać na šrajbmašinie,
auf der Schreibmaschine schreiben (Vb), (tippen (Vb)),; Łodra
sie pise ze „Ł“., Oder schreibt man mit „Ł“.;
Łóna pise ksiųzki., Sie schreibt Bücher.;
Côz łón tá we tý piśmje
pise?, Was schreibt er in dem Brief?; Nie wjá, co by mu
jescy napisać., Ich weiß nicht, was ich ihm noch
schreiben könnte.; 2)
pisać
(Vb) sie,;
Familienname (m), Nachname (m),; Jako
wy sie pisecie
?, Wie ist
ihr Familienname (m),; sh. auch, (do-,
ło-, łod-, na-, pod-, pře-, při-, s-, w-, wy-)
pisać
(Vb),; sh.
auch, zwać (Vb)
sie,;
Slow. 1)
písať (Vb),; Tschech. 1) psát
(Vb),; učit se psát
(Vb),; 2)
nazývat (Vb) se,; Poln. 1) pisać
(Vb), 2)
nazywać (Vb) się,; Jak wy się nazywacie? (Jakie
jest pana (pani) Nazwisko?)
pisaniy (n), (-niou) Schreiben (n),; Poln. pisanie (n)
piscejć
(Vb)
winseln (Vb), pipsen (Vb),; Pod šrâký
piscy mysa., Unter dem Schrank pipst eine Maus.; Tschech.
pištět (Vb),;
Poln. piszczeć (Vb)
piscołka
( f ), (-ki, pl.-ki)
1) Pfeife ( f ), Windpfeife ( f ),;
piscouka łod šidsrichtra,
Pfeife vom Schiedsrichter,; 2)
piscouka łod jarganôw, Orgelpfeife ( f ),; Slow.
písťalka ( f ),; Tschech.
píšťala ( f ), píšťalka ( f
),; Poln.
1)
gwizdek
(m),
świstek (m),
2)
piszczałka ( f )
piska ( f ), (-ki, pl.-ki) Linie ( f ), Strich (m), Falte im Gesicht (n),;
Tschech. čára ( f
),; Poln. kreska ( f ), linia ( f )
piskać
(Vb), (-kó)
pfeifen (Vb),; piskać
(Vb) se śpjywkâ,
ein Lied vor sich hinpfeifen
(Vb),; Slow.
pískať (Vb),; Tschech.
pískat (Vb),;
písk
at (Vb)
si;
Poln. gwizdać
(Vb)
piskouř
(m), (-řa, pl.-ře)
(Zool.)
Schlammpeitzger (m) (Zool.),; Poln. ryba
(misgurnus fossilis) (wydająca
piskliwe głosy)
pismo (n), (-ma, pl.-ma) Brief (m), Schreiben (n),; Napisâ
do dóm pismo. Ich schreibe nach Hause einen Brief.; Přilep
do tego pisma jescy brifmarkâ., Klebe auf diesen Brief noch
eine Briefmarke drauf.; pismo polecóne, Einschreibebrief
(m),; ajnfachowe pismo, einfacher Brief (m),; ułozyć
pismo, Brief aufsetzen (Vb),; Slow. list (m),; Tschech.
psaní (n),; Poln.
list (m)
pistołla
( f ), (-le, pl.-le) (Mil.)
Pistole ( f ) (Mil.),; střejlać
na šajbâ pistołlų, auf eine Zielscheibe mit
der Pistole schießen (Vb),; Slow. pištoĺa
( f ) (Mil.),; Tschech. pistole ( f ) (Mil.),; Poln.
pistolet (m) (Mil.)
pitwać
(Vb), (-wó)
1) ausbeinen (Vb), (Knochen aus dem Fleisch
lösen (Vb)),; (auch schneiden mit einem stumpfen Messer
(m)),; 2) Tiere ausnehmen
(Vb),; se
zieren (Vb), obduzieren (Vb),; Slow. pitvať
(Vb),; Tschech. 2) pitwat (Vb),; Poln. 1)
trybować (Vb), (też,
kroić tępym nożem), 2)
wypatroszyć (Vb) (zwierzęta)
piwo (n), (-wa, pl.-wa) Bier (n),; Wypijymy po piwje., Wir trinken ein
Bier.; Wypijâ se piwo., Ich
trinke ein Bier.; Kupjâ kistâ piwa., Ich kaufe einen
Kasten Bier.; kufka piwa, ein Humpen Bier (n),; sklónka
piwa, ein Glas Bier (n),; nacepjóne piwo bez sóminôw,
gezapftes Bier ohne Schaum (m),; Slow. pivo (n),;
Tschech. pivo (n),; Poln. piwo (n)
pitwouk (m), (-ka, pl.-ki) Ausbeinmesser (n), Seziermesser (n) (Med.), Messer
zum Ausnehmen von Tieren (pl.), (auch, stumpfes Messer),; Poln.
nóż do trybowania, (też,
tępy nóż)
piznųńć
(Vb), (-nâ)
jemanden eine überziehen (Vb), ihm einen
Schlag versetzen (Vb),; piznųńć
(Vb)
kogo,
jemandem eine überziehen (Vb),; piznųńć kogo
mokrý mjechý, jemandem einenSchlag mit einem nassen
Sack geben (Vb),; sh. auch,
piźniŷnty

(Adj),; Poln.
uderzyć (Vb)
piźniŷnty
(Adj), (-tego), piźniŷnty
(m), (-tego, pl. -niŷńci)
mit Dachschaden versehener (Adj), nicht ganz
richtiger im Kopf (m),; Łón
jes wjeřâ piźniŷnty mokrý mjechý.,
Er hat wohl einen Schlag mit einem nassen Sack abbekommen., Er ist
nicht ganz bei Trost., Er ist leicht
verwirrt (Vb),; Poln.
stuknięty (Adj), wariat (m)
pîkać
(Vb),
1) bersten (Vb), platzen (Vb), aufplatzen
(Vb),; 2) Spiel mit Münzgeld (n),; sh. auch,
popîkać
(Vb),;
sh. auch, pîknųńć
(Vb),; Tschech.
1)
praskat (Vb), pukat
(Vb),; Poln. pękać
(Vb)
pîkniynty
(Adj), (-tego)
geborstener (Adj), gesprungener (Adj),; Poln.
pęknienty (Adj)
pîknųńć
(Vb)
bersten (Vb), platzen (Vb), aufplatzen (Vb),; Rura
łod plómpy zamařła
i pîkła., Das Rohr von der Plumpe ist eingefroren und
ist geplatzt.; A chodźbyś pîk, to ci tego nie dó.,
Selbst wenn du platzen würdest, würde
ich dir das nicht geben., (Redensart ( f )),; sh. auch,
popîkany
(Adj),; Tschech.
puknout (Vb),; Poln. pęknąć
(Vb)
pjastować
(Vb) (-tujâ)
in den Armen wiegen (Vb), zärtlich behandeln
(Vb),; pjastować dziejcio, ein
Kind in den Armen wiegen (Vb),; Tschech.
opatrovat (Vb), chovat (Vb),; Slow.
pestovať (Vb) (pflegen (Vb)),; Poln.
piastować (Vb)
pjec (m), (-ca, pl.-ce) Ofen (m),; přiłozyć
do pjeca pórâ drewkôw wųglou, in den Ofen
ein paar Feuerhölzer nachlegen (Vb),; waŕić na
pjecu mitak, Mittagessen auf dem Ofen kochen (Vb),; blacha łod
pjeca, Ofenblech (n),; rura łod pjeca, Ofenrohr (n),;
kołlkastla łod pjeca, Kohlenkasten vom Ofen (m),; Pjec
kopci!; Der Ofen rußt!; pjec na kołks (m), Koksofen
(m),; łogřouć sie při pjecu, sich am Ofen
wärmen (Vb),; sh. auch, kachlouk
(m),; Slow. pec
(m),;
Tschech. pec (m),; Poln. piec (m)
pjec (Vb), (pjekâ) backen (Vb), braten (Vb),; Bymy we sobotâ
pjec kołouc., Wir werden Samstags Kuchen backen (Vb).;
sh. auch, (na-, při-,
u-, wy-) pjec
(Vb),; Slow. piecť
(Vb),; Tschech. péct
(Vb), péci (Vb),; Poln. piec (Vb)
pjechty (Adv) zu Fuß,; Pôdziymy
do kościoła pjechty., Wir gehen zur Kirche zu Fuß.;
Jak tá pódziymy
pjechty, to be to třwać pu godziny., Wenn wir dort zu
Fuß gehen, da wird das
eine halbe Stunde dauern.; Slow. pešky
(Adv),; Tschech. pěšky
(Adv),; Poln.
pieszo (Adv)
pjecourka ( f ), (-ki, pl.-ki) Im Ofen getrocknetes Obst (n), Backobst (n), zB.
Backbirne ( f ),; Poln. w piecu suszony owoc (m), np.
gruszka
pjecŷńć
( f ) , (-ńci)
1) Siegel (n),; Dej yno mi tâ
pjecyńć., Reiche mir bitte das Siegel (n).; 2)
Siegelabdruck (m),; pjecŷńć
ze wosku, Wachssiegel (n),; pjecŷńć ze cerwjónego
laku, rotes Lacksiegel (n),; sh. auch, štympejl
(m),; Tschech.
1)
pečeť ( f
),; Poln.
1)
pieczęć ( f ),; 2)
odbity znak pieczęci (na wosku lub laku)
pjejlucha ( f ), (-chy, pl.-chy),
pjejluska
( f ), (-ki, pl.-ki) (dim.)
Windel ( f ),; Zmjyniâ
dziejciu pjejluchâ., Ich wechsele dem Kind die Windel ( f
).; Musâ wyprać pjejluchy., Ich muß Windeln
waschen.; flanelowou pjejlucha, Flanellwindel ( f ),;
Slow. plienka ( f ),; Tschech. plenka ( f ),; Poln.
pielucha ( f ), pieluszka ( f ) (dim.)
pjejścić
(Vb), (-jscâ)
liebkosen (Vb), hätscheln (Vb), verwöhnen
(Vb),; pjejścić
(Vb) kogo,
jemanden liebkosen, verwöhnen (Vb),; pjejścić
dziejcio, ein Kind liebkosen (Vb),; Tschech.
mazlit (Vb) se,; Poln.
pieścić (Vb)
pjekarnia ( f ), (-ni, pl.-nie) Bäckerei ( f ),; Idź
do pjekarni kupić dziejsiŷńć zamłôw.,
Gehe zur Bäckerei zehn Semmeln kaufen.; Musâ sejescy we
pjekarni kupić chlyb.,
Ich muß mir noch in der Bäckerei Brot kaufen.; We
pjekarni majų śwjyzo upjecóne pampuchy., In der
Bäckerei haben sie frisch gebackene Krapfen (pl.) (Berliner
(pl.)),; Tschech.
pekárna ( f ),; Poln. piekarnia ( f )
pjekło
(n), (- ła) (Rel.)
Hölle ( f ) (Rel.),; dostać
sie za gřychy do pjekła, für die Sünden in die
Hölle kommen (Vb),; Tschech. peklo (n) (Rel.),;
Poln. piekło (n) (Rel.)
pjekouř
(m), (-kařa, pl.-kaře)
Bäcker (m), Bäckerladen (m),; Łón
jes wyucóny za piekařa., Er ist ausgelernter
Bäcker (m).; Pjekouř pjece we wjejlouku chlyb., Der
Bäcker backt im Backohen Brot.; Slow. pekar
(m),; Tschech. pekař
(m),; Poln. piekarz (m)
pjerdoła
(m), (- ły) (vulg.)
Blödmann (m), (Furzer (m)) (vulg.),; Śniego
jes pjerdoła., Er ist ein Blödmann.; Poln.
g
łuptas
(m), gadula
(m) (vulg.)),;
pjerdoły
(pl.), (- łôw)(vulg.)
Blödsinn (m) (vulg.),; To sų
pjerdoły., Das ist Blödsinn (m).; Poln.
głupstwo (n) (vulg.)
pjerdziejć
(Vb)
pupsen (Vb), furzen (Vb),; Poln. pierdzieć
(Vb)
pjernik (m), (-ka, pl.-ki) Pfefferkuchen (m), Keks (m), Lebkuchen (m),; Na
Gody bymy pjec pjerniki., Zu Weihnachten werden wir Lebkuchen
backen (Vb),; Slow. perník
(m),; Tschech. perník
(m),; Poln. piernik (m)
pjerón
(m), (-na, pl.-ny)
1) Donnerschlag (m),; Idź
do pjeróna!, gehe zum Teufel (m)!; Do sto pjerónôw!,
Donnerwetter!; Do pjeróna!, Zum Teufel!; 2)
Mistkerl (m), Schuft
(m),; Tyn pjerón!, Der Mistkerl!; Ty pjerónie!, Du
Mistkerl!; Slow.
2)
doparoma! (zum Teufel(m), Donnerwetter!); Poln.
1)
piorun (m), 2)
przekleństwo (n)
pjerónać
(Vb), (-niâ)
fluchen (Vb),; Coś
mu tá při robocie nie klapuje, i to pjerónou.,
Ihm klappt bei der Arbeit etwas nicht, da flucht er.; sh.
auch, (po-, s-) pjerónać
(Vb),; Poln. przeklinać
(Vb)
pieróństwo
(n), (-wa)
Teufelei ( f ), verteufelte Sache, verteufelte
Angelegenheit ( f ),; To jes pjeróństwo!,
Das ist eine Teufelei!, (eine verteufelte, schwierige
Angelegenheit ( f )),; sh. auch, djoubelstwo
(n),; Poln. diabelna (trudna) rzecz ( f ),;
piekielna rzecz ( f )
pjerś
( f ), (-si, pl.-si)
Brust ( f ),; dać
dziejciu pjerś ( f ), dem Kind die Brust geben (Vb),;
Slow. prsia (n / pl.),; Tschech. prsa ( f ),; Poln.
pierś ( f )
pjerściónek
(m), (-nka, pl.-nki)
Fingerring (m), Ring (m),; pjerściónki
łod młodego państwa, Trauringe (pl.),; pjerściónek
ze koroulý, Ring mit einem Edelstein (m),; złoty
pjerściónek (m), Goldring (m),; Tschech.
prstýnek (m), prsten
(m),; Poln. pierścionek
(m)
pjerściyń
(m), (-ynia, pl.-ynie)
Ring (m), Dichtungsring (m) (an Maschinenteilen
(pl.)), Sicherungsring (m),; Tschech. prsten (m),; Poln.
pierścień (Vb) (część
maszyny do uszczelniania, zabezpieczenia w kształcie koła)
pjeřina
( f ), (-ny, pl.-ny)
Federbett (n),; přikryć
sie pjeřinų, sich mit einem Federbett zudecken (Vb),;
wylóftować pjeřinâ, das Federbett lüften
(Vb), (durchlüften (Vb)),; přeblec pjeřiny (pl.),
neue Bezüge auf die Federbetten geben (Vb),; pjeřina ze
gâsiygo pjyřou, Federbett aus Gänsefedern (pl.),;
Slow. perina ( f ),; Tschech. peřina
( f ),; Poln. pierzyna ( f )
pjes (m), (psa, pl. pse) (Zool.) Hund (m) (Zool.),; Tyn pjes jes bardzo cujny., Der
Hund ist sehr wachsam.; zyć ze
sobų jak pjes ze kotý, miteinander wie Hund und Katze
leben (Vb),; łostry pjes (m), scharfer, (bissiger) Hund (m),;
buda łod psa, Hundehütte ( f ), Hundebude ( f ),; Pjes
na dwoře zwakou., Der Hund bellt draußen.; Pjes zaś
wyje., Der Hund heult wieder.; Pjes go we nogâ ugryz., Ein
Hund hat ihn ins Bein gebissen.; Slow. pes (m)
(Zool.),; Tschech. pes (m) (Zool.),; Poln. pies (m)
(Zool.)
pjetruska ( f ), (-ski) (Bot.) Petersilie ( f ) (Bot.),; Dej se do nudelzupy
ździebko posiekanej pjetruski.,
Gib dir zu der Nudelsuppe etwas gehackte Petersilie hinzu.;
kořyniowou pjetruska
( f ), Wurzelpetersilie ( f ),; Tschech. petržel
( f ) (Bot.),; Poln. pietruszka ( f ) (Bot.)
pjouch (m), (-chu) Sand (m), Sandboden (m),; Na tý
pjouchu nie rośnie wjejla., Auf diesem Sandboden wächst
nicht viel.; We tej łokolicy jes yno pjouch., In dieser
Gegend ist nur Sandboden (m).; Poln. piach (m),
teren piaszczysty
pjouć
(Vb)
krähen (Vb),; Kokot pjeje., Der Hahn kräht
(Vb).; Tschech. kokrhat (Vb),; Poln. piać
(Vb)
pjousek (m), (-sku, pl.-ski) Sand (m),;
mj
ŷsać
pjousek ze cymyntý, Sand mit Zement mischen.; grać sie
we pjousku, im Sand spielen (Vb),; zasuć na dródze
dziury pjouský, Löcher auf der Straße mit Sand
zuschütten (Vb),; kwarcowy pjousek, Quarzsand (m),;
Tschech.
p
ísek
(m),;
Poln.
piasek (m)
pjórko
(n), (-ka, pl.-ka) (dim.)
Federchen ( f ) (dim.),; Feder ( f ),; To jes leky
jak pjórko., Das ist leicht
wie eine Feder.; Slow. pero (n),; Tschech.
p
írko
(n) (dim.),; p
ero (n), péro
(n),; Poln. piórko
(n) (dim.)
pjųndze
(m / pl.), (pjŷndzy)
Geld (n),; Za robotâ
juz ejch dostoł łod niego pjųndze., Für die
Arbeit habe ich von ihm schon das Geld bekommen.; Jutro jes
geltak to dostanâ pjųndze.,
Morgen ist Geldtag (Auszahlung ( f )), da bekomme ich Geld.; Za to
třa zapłacić kupâ pjŷndzy., Dafür
muß man viel Geld bezahlen (Vb).; Niy mó při
sobje pjŷndzy., Ich habe bei mir kein Geld.; Dó ci te
pjųndze nazoud., Ich gebe dir das Geld zurück.;
sh. auch, pjyniųndz
(m),; Tschech.
peníze (m / pl.),; Poln. pieniądze
(pl.)
pjųntek
(m), (-tku)
Freitag (m),; Wjejli Pjųntek,
Karfreitag (m),; We pjųntek bymy jejś rybâ.,
Freitag werden wir Fisch essen.; Musis na to cekać ouz do
pjųntku., Du mußt darauf bis Freitag warten (Vb).;
Slow.
piatok (m),; Tschech.
pátek (m),; Poln.
piątek (m)
pjųntka
( f ), (-ki, pl.-ki)
1) Fünf ( f ) (Zahl ( f )),; Zensur (
f ), Schulnote ( f ),; Straßenbahn ( f ) mit der Nummer
fünf,; Synek dostoł ze
matymatyki we skole pjųntkâ., Der Junge hat in der
Schule in Mathematik eine Fünf bekommen (Vb).; 2)
50 Groschen (pl.), 50 Cent (pl.), 50 Pfennig (pl.), (als Münze
( f ),; sh. auch, ceski (pl.),; sh. auch, pjŷntouk
(m),; Tschech. 1) pětka
( f ),; Poln. 1)
piątka ( f ) (stopień w szkole),
2)
50 groszy (pl.),
centów (pl.)
pjyknie (Adv) schön (Adv), hübsch (Adv),; Moucie tu
pjyknie., Ihr habt es hier schön.;
pjyknie ustrojónou dziewucha, schön gekleidetes
Mädchen (n),; Tschech. pěkně
(Adv), hezky (Adj),; sh. auch, fajnie (Adv),; Poln.
ładnie (Adv)
pjykny (Adj), (-nego) schöner (Adj), hübscher (Adj),; pjyknou
dziewucha, schönes Mädchen (Vb).; Kupjyła
ejch před dziejcio pjykne jaklicki., Ich habe für das
Kind schöne Jäckchen
gekauft.; sh. auch, fajny (Adj),; Slow. pekný
(Adj),; Tschech. pěkný
(Adj), krásný,; Poln. ładny
(Adj)
pjyła
( f ), (- ły, pl.- ły)
Säge ( f ),; Uřnâ
pjyłų pasownų deskâ., Ich säge mit der
Säge ein passendes Brett ab.; Nałostřâ
u pjyły fajlų zâby., Ich schärfe mit der
Feile die Sägezähne von der Säge.; motorowou pjyła,
Motorsäge ( f ),; kabłųkowou pjyła ( f ),
Bügelsäge ( f ),; ramowou (stolarskou) pjyła ( f ),
Spannsäge ( f ) (Tischlersäge ( f )),; sh. auch,
krajszejga ( f ), lałbzejga
( f ), fuksšwanc
(m),
bandzejga
( f ),;
pjyłka
( f ),; Slow. píla
( f ),; Tschech. pila ( f ),; Poln. piła
( f )
pjyłka
( f ), (-ki, pl.-ki)
kleine Säge ( f ), Handsäge ( f ),;
Tschech. pilka ( f ),; Poln. mała
piła ( f ), ręczna piła
pjyłón
(m), (-nu) (Bot.)
Wermut (m) (Bot.),; tej z pjyłónu,
Wermuttee (m),; Wypij z pjyłónu šoulkâ
teju, to cie zołųndek juz nie be boloł., Trinke
eine Tasse Wermuttee, da wird dich der Magen nicht mehr
schmerzen.; sh. auch, wermut
(m) (Bot.),; Tschech.
pelyněk (m) (Bot.),; Poln.
piołun (m) (Bot.)
pjynić
(Vb) sie
schäumen (Vb),; Ze tý
wašpulwrý sie woda we wašmašinie nie
pjyni., Mit dem Waschpulver schäumt das Wasser in der
Waschmaschine nicht.; Łóni tego kónia tak
gnali, co sie ouze pjyniył., Sie haben das Pferd so gejagt,
das es geschäumt hat.; sh. auch, sóminy
(pl.),; Slow. peniť
(Vb) sa,; Tschech. pěnit
(Vb) se,; Poln. pienić
(Vb) się
pjyniųndz
(m), (-dza), pl. pjųndze
(pl.)
)
Geldstück (n), Münze ( f ), Geld (n),;
To je pjynųndz., Das ist Geld.;
pjųndze (pl.),
Geld (n / pl.),; Mó za mało pjŷndzy, co by to
kupić., Ich habe zu wenig Geld, um das zu kaufen (Vb).; Jou
ejch jes bez pjŷndzy., Ich bin ohne Geld.; Cas, to jes
pjyniųndz., Zeit ist Geld.; Łónego sie pjųndze
nie dzierzų., Ihm rinnt das Geld durch die Finger.; Nie banâ
wyciepować pjŷndzy łokný., Ich werde das
Geld nicht durch das Fenster hinausschmeißen (Vb).; Bymy
musiejć šporować pjųndze., Wir werden das
Geld sparen müssen.; Łón tedy straciył kâs
pjŷndzy., Er hat damals viel Geld verloren.; Łón
wydoł we mjejście kupâ pjŷndzy., Er hat in
der Stadt einen Haufen Geld ausgegeben.; licyć sie ze
pjųndzmi, mit dem Geld (Pfennig (m), Cent (m)) rechnen., (es
nicht leichtsinnig ausgeben),; sh. auch, drobne
(n),; Slow.
peniaz (m), peniaze ( / pl.),; Tschech. peníz
(m), peníze (m / pl.),; Poln. pieniądz
(m), pieniądze (m / pl.)
pjyń
(m), (pnia, pl. pnie)
Baumstumpf (m), Baumstrung (m),; Idziymy kopać
pnie., Wir gehen Baumstümpfe ausgraben (Vb).; Pořezymy
te pnie krajszejgų., Wir zersägen die Baumstümpfe
mit der Kreissäge.; Tyn pjyń musis łozupić
kliný., Diesen Baumstumpf mußt du mit dem Keil
spalten (Vb).; sosnowe pnie, Kiefernbaumstümpfe (pl.),;
śwjyrkowe pnie, Fichten-Baumstümpfe (pl.),; pjyń
łod dâmba, Eichen-Baumstumpf (m),; smolne pnie,
harzhaltige Baumstümpfe (pl.),; sh. auch, gnoutek
(m),; Slow. peň (m),;
Tschech. pařez (m),;
Poln. pniak (m)
pjyrsy (Ordn. Z.)), (-sego) (Deklination
wie bei Adjektiven)
1) erste (Ordn. Z.)),; pjyrse listki na
strómje, die ersten Blätter
auf dem Baum (m),; Łón tá přilejcioł
pjyrsy., Er ist dort als erster angelaufen gekommen.;
Pojejdziymy pjyrsų klasų., Wir fahren erster Klasse.; 2)
pjyrsy rouz,
zum ersten
Mal, erstmalig (Adv),; To sie zrobjyło pjyrsy rouz., Das ist
zum ersten Mal geschehen.; pjyrsy
lepsy
, erster bester
(Adj), Jedermann (m),; Tego sie pjyrsy lepsy nie naucy., Das lernt
nicht Jedermann.; 3) der Erste (Datum),; Dzisiej
mómy pjyrsego maja., Heute
haben wir den ersten Mai.;4)
Mómy juz pjyrsų
(godzinâ)., Wir haben schon ein Uhr. (die erste Stunde ( f
)),; 5)
po pjyrse
(Adj), erstens (Adv),; sh. auch, jedna
,; Slow.1)
prvý (Ordn. Z.),; 2)
prvýkrát (Adv),;
Tschech.1), 3)
první
(Ordn. Z.),; 2)
ponejprv, poprvé,; Poln.
1)
pierwszy (Ordn. Z.),
2) po
raz (m)
pierwszy, 3)
pierwszego (Adj), (data ( f )), np. pierwszego grudnia,; 4)
pierwsza (godzina ( f ), 5)
po pierwsze (Adj)
pjyrwej (Adv) früher (Adv),; Pjyrwej było
wsystko inacej., Früher war alles anders.; To było
pjyrwej., Das war früher.; Pjyrwej jyzdzały na Łodře
damfry., Früher fuhren auf der Oder Dampfer (pl.).;
sh. auch, niedouwno (Adv),; Slow. prv (Adv),;
Tschech. dříve
(Adv),; Poln. dawniej (Adv), kiedyś
(Adv), pierwej (Adv)
pjyřić
(Vb) sie
sich mausern (Vb), Federn verlieren (Vb),; Třa
gâsi łoskubać bo juz sie pjyřų., Man
muss die Gänse rupfen, denn sie mausern schon.,; Ta pjeřina
sie pjyři., Das Federbett verliert Federn (pl.),; sh.
auch, napjyřić
(Vb),; Tschech.
pérovat (Vb),; Poln.
pierzyć (Vb) się
pjyřy
(pl.), (-řôw)
Federn (pl.), Gefieder (n),; pjyřy
łod gâsiôw, Gänsefedern (pl.),; pjyřy
łod kackôw, Entenfedern (pl.),; pjyřy dřyć
(Vb), Federn schleißen (Vb),; Tschech. peří
(pl.),; Poln. pierze (pl.)
pjŷnta
( f ), (-ty, pl.-ty)
Ferse ( f ),; deptać
kómu po pjŷntach, jemandem auf den Fersen sein,;
zandale bez pjŷntôw, offene Sandalen (pl.),; Łotar
ejch se nowymi třewikóma pjŷntâ., Mit den
neuen Schuhen habe ich mir die Ferse aufgerieben (Vb).;
Slow. päta ( f ),; Tschech. pata ( f ),; Poln.
pięta ( f )
pjŷntnousty
(Ordn. Z.), (-tego)
fünfzehnte (Ordn. Z.), der fünfzehnte
(Adj),; Přised ejch tá
jako pjŷntnousty., Ich bin dort als fünfzehnter
angekommen.; Tschech.
patnáctý
(Ordn. Z.),; Poln. piętnasty
(Ordn. Z.)
pjŷntnouście
(Num.)
fünfzehn (Num.),; Dzisiej jechało
autobusý pjŷntnouście dziejci., Heute
fuhren mit dem Autobus fünfzehn Kinder.; Kupjâ
pjŷntnouście jajec.,
Ich kaufe fünfzehn Eier.; To kostowało pjŷntnouście
złotych., Das hat
fünfzehn Zloty gekostet.; Slow. pätnásť
(Num.),; Tschech.
padnáct (Num.) Poln. piętnaście
(Num.)
pjŷntouk
(m), (-ka, pl.-ki)
Fünfziger (m) (als Münze ( f ),; fünfzig
Groschen (pl.), fünfzig Centstück (n), fünfzig
Pfennigstück (n),; Pozdrôw
mi tá kobjytâ i dziejci, a sejś pjŷntoukôw
ejch skrył pod dónickų., Grüße mir
dort die Frau und die Kinder, und sechs Fünfziger habe ich
unter dem Blumentopf versteckt.; sh. auch, pjųntka
( f ), sh, auch, ceski
(n),; Poln.
pięćdziesiąt części waluty, np. 50 groszy
(pl.)
pjŷńć
(Num.)
fünf (Num.),; Łóni
majų pjŷńć dziejci., Sie haben fünf
Kinder.; Tschech. pět
(Num.),; Poln. pięć
(Num.)
pjŷńćdziejsiųnt
(Num.)
fünfzig (Num.),; Tyn kościoł
wybudowali pjŷńćdziejsiųnt lout tymu., Diese
Kirche haben sie vor fünfzig Jahren erbaut.; Łón
jes pjŷńćdziejsiųnt lout stary., Er ist
fünfzig jahre alt.; Slow. päťdesiat
(Num.),; Tschech.
padesát (Num.),; Poln.
pięćdziesiąt (Num.)
pjŷńćdziejsiųnty
(Ordn. Z.)
der fünfzigste (Ordn. Z.),; Tschech.
padesátý (Ordn. Z.),;
Poln. pięćdziesiąty
(Ordn. Z.)
pjŷńćset
(Num.)
fünfhundert (Num.),; Slow. päťsto
(Num.),; Tschech.
pět set (Num.),; Poln.
pjęćset (Num.)
pjŷść
( f ), (-ści, pl.-ści)
Faust ( f ),; třejś
pjŷścių we stoł, mit der Faust auf den Tisch
schlagen (Vb),; Slow.
päsť ( f ),;
Tschech. pěst ( f ),;
Poln. pięść
(Vb)
plac (m), (-cu, pl.-ce) Platz (m), Stelle ( f ),; 1) robić
kómu plac, jemandem Platz machen (Vb),; Tu juz niy
ma placu., Hier ist kein Platz mehr.; Łón
skoukoł na jednej nodze na tý samý placu., Er
sprang auf einem Bein auf der gleichen Stelle.; To było na tý
placu., Das war an dieser Stelle ( f ).; Zrôb mi ździebko
placu., Mache mir etwas Platz.; Te noucyniy nie lezy na swojí
placu., Das Handwerkzeug liegt nicht auf seinem Platz.; My tá
mómy mało placu., Wir haben dort wenig Platz.;
2) Platz (m), Platz eines Namhaften in der Stadt,; sh.
auch, bałplac
(m), Tschech. 2) náměstí
(n),; Poln. 1)
miejsce (m),
2)
plac (m)
placek (m), (-ka, pl.-ki) (Gastr.) Kartoffelpuffer (pl.) (Gastr.), Eierkuchen (m)
(Gastr.),; Bymy na mitak jejś
placki ze apfelmusý., Wir werden zu Mittag Kartoffelpuffer
mit Apfelmuß essen.; Tschech. placka ( f )
(Gastr.),; Poln. placek
ziemniaczany (Gastr.),
plackarta ( f ), (-ty, pl.-ty) Platzkarte ( f ),; Kupjymy se na rajzâ
we cugu plackartâ. Wir
kaufen uns im Zug für die Reise eine Platzkarte ( f ).;
Tschech.
místenka ( f ),; Poln. miejscôwka
( f )
placpatruna ( f ), -ny, pl.-ny) Platzpatrone ( f ),; placpatruna u kulki łod
pistołle., Platzpatrone bei einer Pistolenkugel ( f ),;
Tschech. kapsle
( f ), rozbuška ( f ),; Poln. kapiszon (m)
plajdra ( f ), (-ry) handgetriebener Ventilator zum Trennen von Spreu
vom Getreide.; Getreidereinigungsmaschine ( f ),; Poln.
wentylator do oddzielania ziaren od plewów,
wialnia ( f )
plajtnųńć
(Vb) sie,
(sie..-nâ) (U. Spr.)
sich mit dem Messer schneiden (Vb), (U. Spr.),;
Plajtnų ejch sie při
krajaniu chleba nozý., Ich habe mich beim Brotschneiden mit
dem Messen geschnitten.; Poln. uciąć
(Vb) się (nożem)
plakat (m), (-tu, pl.-ty) Plakat (n),; Tschech. plakát
(m),; Poln. plakat (m)
plała
( f ), (- ły, pl.- ły)
Plane ( f ), Abdeckplane ( f ),; plała
łod lastauta, Plane von einem Lastkraftwagen
(m),; přikryć co plałų, etwas mit der Plane
abdecken (Vb),; Poln. plandeka ( f )
plan (m), (-nu, pl.-ny) Plan (m), Planung ( f ), Überlegung ( f ),;
zrobić do cego plan, zu
etwas einen Plan machen (Vb),; plan budynku, Bauplan eines
Hauses,; Tschech. plán
(m), úmysl (m),; Poln. plan (m), planowanie
(n), pomysł (m)
planiyrować
(Vb), (-rujâ)
planieren (Vb), ebenen (Vb),; planiyrować
łogrôd, den Garten planieren (Vb), (ebenen (Vb)),;
Tschech. planýrovat
(Vb),; Poln.
zrównać (Vb), zrównywać (Vb)
planować
(Vb), (-nujâ)
planen (Vb),; planować
urloup, den Urlaub planen (Vb),; Slow. plánovať
(Vb),; Tschech.
plánovat (Vb), projektovat (Vb),; Poln.
planować (Vb)
plascyć
(Vb), (-scâ)
flach machen (Vb), plätten (Vb),; plascyć
młotý łozgřóne žejlazo, mit dem
Hammer erhitztes Eisen flachklopfen (Vb),; sh. auch,
splascyć
(Vb),;
Poln.
płaszczyć (Vb)
plaskaty (Adj), (-tego) platter (Adj), flacher (Adj),; plaskaty nos,
flache Nase ( f ),; plaskaty talyř,
flacher Teller (m),; Tschech. placatý
(Adj),; Poln.
płaski (Adj), spłaszczony
(Adj)
plata ( f ), (-ty, pl.-ty) 1) Platte ( f ), Tafel ( f ); plata łod
pjeca, Ofenplatte ( f ), Herdplatte ( f ),; plata ze gipsu,
Gipsplatte ( f ),; plata na grôb, Grabplatte ( f ),; 2)
Musikplatte ( f ),; łodgrać
ze platy muzykâ, Musik von der Platte abspielen (Vb),; plata
dugograjųncou, Langspielplatte ( f ),; Tschech.
1) deska ( f ),; plát
(m),(Herd-) Platte ( f ),; 2)
gramofonová deska
( f ),; Poln. 1) płyta
( f ),; 2)
płyta gramofonowa
platfus (m), (-sa) 1) Plattfuß,; Łón
mou platfus., Er hat Plattfüße.; 2)
Reifenpanne ( f ), Plattfuß (m) (fam.),; Dostoł
ejch u přejdniygo kołka łod koła platfus., Ich
habe am Vorderrad vom Fahrrad eine Reifenpanne (Plattfuß)
bekommen.; Poln. 1) płaskostopie
(n), platfus (m) 2)
guma ( f ) (fam.),
pleca (pl.), (-côw)
(Anat.)
1) Rücken (m) (Anat.),; 2)
Schultern (pl.) (Anat.),; niyś
co na plecach, auf dem Rücken etwas tragen (Vb),; łobrócić
sie do kogo plecóma, jemandem den Rücken kehren (Vb),;
niyś na plecach rukzak, auf den Schultern einen Rucksack
tragen (Vb),; poklupać kogo po plecach, jemandem auf die
Schulter klopfen,; sh. auch, barana (n),; Slow.
2)
plece (n) (Anat.(,; Tschech. 1) záda
(n / pl.) (Rücken (m) (Anat.),; 2) plec ( f )
(Schulter ( f ) (Anat.),; Poln. 1) plecy (n / pl.)
(Anat.), 2) ramiona (pl.) (Anat.)
plecóny
(Adj), (-nego)
1)geflochtener (Adj),; plecóny
warkoc (m), geflochtener Zopf (m),; plecóny wjyniec,
geflochtener Kranz (m) 2) aus Korbweiden
geflochtener (Adj),; ze próntkôw
plecóny kosyk (m), aus Korbweiden geflochtener Korb (m),;
sh. auch, plyś
(Vb),; Slow.
pletený (Adj),; Tschech.1)
pletený (Adj),; 2)
proutěný (Adj) (Korb (m)),;
Poln.
pleciony (Adj)
plejś
( f ), (-plejsi)
Schimmel (m),; Na tej marmeladzie jes na wjyřchu
plejś., Auf der Marmelade ist an der Oberfläche Schimmel
(m).; Slow. pleseň
( f ),; Tschech. plíseň
( f ),; Poln. pleśń
( f )
plejśniejć
(Vb)
schimmeln (Vb), schimmelig werden (Vb),; Tyn chlyb
juz plejśnieje., Das Brot
schimmelt schon.; sh. auch,
splejśniejć
(Vb),;
Tschech. plesnivět
(Vb),; Poln. pleśnieć
(Vb)
plewa ( f ), (-wy, pl.-wy) (Bot.) Spreu ( f ) (vom Korn (n)), Spelze ( f ) (Bot.),;
plewy łod zyta, Spreu vom
Roggen (m),; plewy łod psynice, Spreu vom Weizen (m),;
Tschech. pleva ( f ) (Bot.),; Poln. plewa ( f )
(Bot.)
plewić
(Vb), (-wjâ)
jäten (Vb), von Unkraut befreien (Vb),;
plewić na gřųndkach
we łogrôdku
ziejly, im Garten auf den Beeten Unkraut jäten (Vb),; Slow.
plieť (Vb),; Tschech.
plít (Vb),; sh. auch, plewnųńć
(Vb),; Poln.
pielić (Vb), pleć
(Vb)
plewniouk (m), (-ka) großer Weidenkorb für Getreidespreu
(n), Spreukorb (m),; Přiniyś
ze stodoły plewniouk plewôw.,
Bringe aus der Scheune einen Spreukorb voll Spreu.; Poln.
du
ży
wiklinowy kosz do noszenia plew
plewnųńć
(Vb), (-nâ)
jäten (Vb), von Unkraut befreien (Vb),; sh.
bei, plewić
(Vb),; sh. auch, łoplewnųńć
(Vb),; Slow.
plieť (Vb),; Tschech.
plít (Vb),; Poln.
pielić (Vb), pleć
(Vb)
plotkouř
(m), (-řa, pl.-ře)
Korbmacher (m), Korbflechter (m),; Plotkouř
mi uplót waškorbik i dwa hokry., Der Korbmacher hat
mir ein Wäschekörbchen und zwei Hocker
geflochten.; Tyn plotkouř plejcie ziejlóne i bjołe
prųntki., Der Korbmacher flicht grüne (nicht von der
Rinde befreite) und weiße Weiden (pl.)),; sh. auch,
kosykouř (m),;
Poln.
koszykarz (m),
plómba
( f ), (-by, pl.-by)
1) Plombe ( f ), (Zahnfüllung ( f
)),;Canartct mi zaplómbowoł
we zâbach dwje dziury., Der Zahnartzt hat mir in den Zähnen
zwei Löcher plombiert.; 2) Plombe ( f )
(Sicherungsplombe ( f )),; Tyn pacek mou na snurku ze blaju
plómbâ.; Das
Päckchen hat auf der Schnur eine Bleiplombe ( f ).; Slow.
plomba ( f ),; Tschech. plomba ( f ),; Poln. plomba
( f )
plómpa
( f ), (-py, pl.-py)
Pumpe ( f ),; plómpa
do wody, Wasserpumpe ( f ),; plómpa u studnie, Pumpe am
Brunnen (m),; lóftplómpa, Luftpumpe ( f ),;
wyplómpać plómpų ze pywnice wodâ,
mit der Pumpe aus dem Keller das Wasser auspumpen (Vb),;
Slow. pumpa ( f ),; Tschech. pumpa ( f ),; Poln.
pompa ( f )
plómpać
(Vb), (-pjâ)
pumpen (Vb),; plómpać
do ajmra ze studnie wodâ, aus dem Brunnen in den Eimer
Wasser pumpen,; sh. auch, (na-,
wy-) plómpać

(Vb),; Tschech. pumpovat (Vb),; Poln.
pompować (Vb)
plómbować
(Vb), (-bujâ)
plombieren (Vb),; dać
se plómbować
zâmby, sich die Zähne plombieren lassen (Vb),; Tschech.
plombovat (Vb),; Poln. plombować
(Vb)
pluć
(Vb), (-ujâ )
spucken (Vb), speien (Vb),; sh. auch, (na-,
wy-) pluć

(Vb) sie,;
Slow. pĺuvať (Vb),;
Tschech. plivat (Vb),;
Poln. pluć (Vb), splunąć
(Vb)
plugouc (m), (-ca, pl.-ce) Bengel (m), Schlingel (m), Frechdachs (m), Lausbub
(m),; Ty plugoucu!, Du Bengel (m)!,; Ze tego synka to jes ale
plugouc., Der Junge ist aber ein Bengel (m).; Poln.
łobuz (m)
pluskać
(Vb) (-kó )
planschen (Vb),; pluskać
sie wodų, sich mit Wasser bespritzen (Vb), (begießen
(Vb)),; pluskać we wanie, in der Badewanne planschen (Vb),;
sh. auch, łopluskać
(Vb),; Slow.
prskať (Vb),; Tschech.
šplíchat (Vb), šplouchat (Vb),; Poln.
rozpryskiwać (Vb),;

pluskać (Vb)
plusknųńć
(Vb), (-nâ)
1) einmal bespritzen (Vb),; 2)
plusknųńć
(Vb) kogo,
jemandem einen Hieb versetzen (Vb), jemandem eine herunterhauen
(Vb),; Poln. 1)
plusnąć (Vb), 2)
uderzyć (Vb) kogoś
plųntać
(Vb) sie,
(sie.plųnce)
verwickeln (Vb), verwirren (Vb),; wołna
mi sie plųnce, die Wolle verwickelt sich mir,; nogi mu sie
plųntajų, er geht auf schwankenden Füßen
(pl.),; plųntać
(Vb)
sie kole cego,
sich bei etwas aufhalten (Vb), (um das herumstreichen (Vb)),; Łón
sie tá kole tego auta plųntoł., Er hat sich beim
Auto herugetrieben.; plųntać
(Vb)
sie kole kogo,
sich bei jemandem aufhalten (Vb), (um ihn herumstreichen (Vb)),;
sh. auch, (po-, za-) plųntać
(Vb) sie,;
Tschech.
motat (Vb), navíjet (Vb),; Poln. plątać
(Vb) się, gmatwać (Vb) się
plyś
(Vb), (pletâ)
flechten (Vb),; plyś
kosyki, Körbe flechten (Vb),; Jou ejch plót
waškorbiki., Ich habe Waschkörbe geflochten (Vb),;
plyś ze włosôw warkoc,
aus Haaren einen Zopf flechten (Vb),; sh. auch, plecóny
(Adj),; Slow.
pliesť (Vb),;Tschech. plést
(Vb),; Poln. pleść
(Vb)
płac
(m), (-cu)
Weinen (n), Heulen (Vb),; Łónej
jes do płacu., Ihr ist es zum Weinen (n),;
To jes do płacu., Das ist zum Weinen (n).; Slow.
plač (m),; Tschech.
pláč (m),; Poln.
płacz (m)
płachta (
f ), (-ty, pl.-ty)
Bettlaken (n), Laken (n),;
łozpostřić na łózku płachtâ,
Bettlaken auf dem Bett
ausbreiten (Vb),; zmjynić płachty, Bettlaken wechseln
(Vb),; Slow.
plachta ( f ),; Tschech.
prostěradlo (n),
plachta ( f ),; Poln. prześcieradło
(n)
płacić
(Vb), (-câ)
zahlen (Vb,; płacić
(Vb) za co,
für etwas zahlen (Vb),; płacić štojery,
Steuern zahlen (Vb),; sh. auch. (do-, pře-,
při-, w-, wy- za-) płacić

(Vb),; Slow.
platiť (Vb),; Tschech.
platit (Vb),; Poln.
płacić (Vb)
płakać
(Vb), (-câ)
weinen (Vb),; Jak sie to widzi, to sie cłowjekowi
chce płakać., Wenn man das sieht, da möchte man am
liebsten weinen,; dziwucha płace, das Mädchen weint,;
Łóni ze radości płakali., Sie haben vor
Freude geweint.; płakać
(Vb) nad cý,
etwas beklagen (Vb), etwas zum Weinen finden (Vb),; sh.
auch, ( łoz-, na-)
płakać
(Vb)
sie,;
Slow.
plakať (m),; Tschech.
plakat (Vb),;Poln.
płakać (Vb)
płakaniy(n),
(-niou)
Weinen (n),; Łóna
mou łod tego płakaniou juz blank cerwjóne
łocy., Sie hat von dem Weinen schon ganz rote Augen (pl.).;
Poln. płakanie
(n)
płot (m),
(-ta, pl.-ty)
Zaun (m),; přełazić
bez płot, über den Zaun steigen (Vb),; za płotý,
hinter dem Zaun (m),; płot ze štachetôw,
Staketenzaun (m), (Zaun aus Zaunlatten (pl.)),; dróciany
płot (m), Drahtzaun (m),; supy łod płota,
Zaunpfähle (pl.),; rygle łod płota, Zaunriegel
(pl.),; dřwicki we płocie, Türchen im Zaun (m),;
Slow. plot (m),; Tschech. plot (m),; Poln.
płot (m)
płotek
(m), (-tka, pl.-tki) (dim.)
Zäunchen (n) (dim.),; Tschech. plůtek
(m) (dim.),; Poln.
płotek (m) (dim.)
płókać
(Vb), (-câ)
spülen (Vb), waschen (Vb),; płókać
(Vb) se gardło,
sich die Gurgel spülen (Vb), (gurgeln (Vb),; płókać
praniy, Wäsche waschen (Vb),; płókać gymizâ,
das Gemüse waschen (Vb),; sh. auch, (pře-,
wy-) płókać
(Vb),; Tschech.
vyplachovat (Vb), vymývat (Vb),; Poln.
płukać (Vb)
płôtno
(n), (-na)
Leinen (n), Leinwand ( f ),; kosula ze płôtna,
Leinenhemd (n),; tišdeka ze płôtna,
Leinen-Tischdecke,; štikowane decki ze płôtna,
bestickte Deckchen (n) aus Leinen (n),; Slow. plátno
(n),; Tschech.
plátno (n),; Poln. płótno
(n)
płynųńć
(Vb)
fließen (Vb), rinnen (Vb), strömen
(Vb),; Ta řyka płynie do
Łodry., Dieser Fluß fließt in die Oder.; Woda
płynie., Das Wasser fließt.; sh. auch, (do-,
łod-, łoz-,
pře-, při-, wy-,
za-) płynųńć
(Vb),;
Slow.
plynúť (Vb),; Tschech.
plynout (Vb)
, téci
(Vb),; Poln. płynąć
(Vb)
płytka
( f ), (-ki, pl.-ki)
1) Fliese ( f ),; 2) Plättchen
(n), dünne Platte ( f ),; sh. auch, fliza ( f ),; sh.
auch, kachla ( f ),; Poln. płytka
( f )
pływać
(Vb), (-wó)
schwimmen (Vb),; Naucył
ejch sie we řyce pływać., Ich lernte im Fluß
schwimmen (Vb).; We jejzioře pływajų ryby., Im See
schwimmen Fische (pl.).;
pływać na plecach, auf dem Rücken schwimmen (Vb).;
pływać pod wodų, unter Wasser schwimmen (Vb),;
Dřewo pływou na wodzie., Holz schwimmt auf dem Wasser.;
Slow. plávať
(Vb), pluť (Vb); Tschech. splývat
(Vb), (učit se splývat
(Vb)),; plavat (Vb),; Poln. pływać
(Vb)
pływaniy
(n), (-niou)
Schwimmen (n),; Poln. pływanie
(n)
pnųńć
(Vb) sie
klettern (Vb), sich ranken (Vb), sich emporranken
(Vb),; pnųńć sie na
stróm, auf den Baum klettern (Vb),; Powôjka sie pnie
po fandzoulach., Eine Winde rankt sich auf den Bohnen (Vb).; Wino
sie pnie po perguli., Der Wein rankt an der Pergula.; Nie pni sie
na stróm!, Klettere nicht auf den Baum!; sh. auch,
wpnųńć
(Vb)
sie,;
sh. auch, (do-, łod-,
łoz-, při-, s-, w-, za-) pnųńć
(Vb)
Tschech.
pnout (Vb) se, popinat (Vb) se,; Poln.
piąć (Vb) się
po (Prp.) 1) nach (Prp.),; po fryštiku,
nach dem Frühstück,; po mitaku, nach dem Mittagessen
(n),; Trefjymy sie po scwourtej., Wir treffen uns nach vier Uhr.;
Zrobjymy to po robocie., Wir machen das nach Feierabend (m), (nach
der Arbeit ( f ),; posłać kogo po douchtora, jemanden
nach dem Arzt schicken (Vb),; 2)
Rymcujų tá po całý dniu., Die machen dort

den
ganzen Tag Krach.;

gwařić po niymjecku, deutsch sprechen (Vb),;
(Vb) po co,
etwas holen gehen (Vb),; jechać
(Vb) po co,
etwas holen fahren (Vb),; Po co to robić ?, Zuwas soll man
das machen?; Po co bych tá jechoł?, Warum sollte ich
dort hinfahren ?; po pjyrse, erstens,; po drugy, zweitens,; po
třejciy, drittens,; Juz to jes po wsystkí., Es ist
schon alles vorbei.; Juz to po descu., Der Regen ist schon
vorbei.; robić po nocach, die Nächte hindurch arbeiten
(Vb),; špacjyrować po mjejście, in der Stadt
herumspazieren (Vb),; Mó te buciory po matce., Ich habe
diese Kleider von der Mutter geerbt.; zrobić co po kryjómu,
etwas heimlich machen (Vb),; jechać po boku, auf Seitenwegen
(pl.) fahren (Vb),; iś dzie po zadku, auf verborgenen Wegen
(hinten herum) gehen (Vb),; pejdziejć co po niymjecku, etwas
auf deutsch sagen (Vb),; robić co po starymu, etwas nach
alter Art machen (Vb),; poznać kogo po głosie, jemanden
an der Stimme erkennen (Vb),; Slow.
po (Prp),; Tschech.
po (Prp.),; Poln. 1)
po (Prp.)
po-,; Präfix bei Verben mit dem vollendeten Aspekt.
sh. auch manche Verben unter der Form ohne „po-“.;
Beispiele (pl.),; łoztřųsać
(Vb), verstreuen (Vb),; połoztřųsać
(Vb) überall
hinstreuen (Vb), alles verstreuen (Vb),; wóniać
(Vb), riechen (Vb),; powóniać
(Vb), (einmal) riechen
(Vb),; wyciepować
(Vb), herausschmeißen (Vb) powyciepować
(Vb),
(mehrere Sachen) herausschmeißen (Vb),

wziųńć
(Vb), nehmen (Vb),;
powziųńć
(Vb) se,
sich vornehmen (Vb),; wrózyć
(Vb), denken (Vb),;
powrózyć (Vb),
nachdenken (Vb),; zjyzdzać
(Vb) sie,
angefahren kommen (Vb), pozjyzdzać
(Vb) sie,
eingetroffen sein (Vb). Poln.
przedrostek „po-“ przy czasownikach
pobłouźnić
(Vb), (-niâ)
narren (Vb),;
pobłouźnić
(Vb)
kogo,
jemanden zum Narren halten (Vb),; robić
kogo za błouzna
,
jemanden zum Narren halten (Vb),; sh. auch, zabłouźnić
(Vb), błouźnić
(Vb),; Tschech.
mít za blázna,; Poln.
wprowadzić w pole, wystawić za durnia
pobodzić
(Vb)
mit den Hörnern stoßen (Vb),; Dej
pozôr, bo cie ta krowa
pobodzie., Gib Acht, sonst wird dich die Kuh mit den Hörnern
stoßen.; sh. auch, bodzić
(Vb), ubodzić (Vb),;
Tschech. trkat
(Vb), trknout (Vb),; Poln.
bóść (Vb) (rogami)
pobolejć
(Vb)
zeitlang schmerzen (Vb),; To jaki cas pobolało,
ale zaś přestało bolejć (Vb).; Es hat einige
Zeit wehgetan, aber es hat aufgehört zu schmerzen.; sh. auch,
zabolejć (Vb),;
Poln.
poboleć (Vb)
pobozny (Adj), (-nego) frommer (Adj), religiöser (Adj),; poboźni
ludzie, fromme Menschen (pl.),; Slow. pobožný
(Adj),; Tschech. pobožný
(Adj),; Poln.
pobożny (Adj)
pobrać
(Vb), (-râ)
1) viel (alles) mitnehmen (Vb),; Łón
wsystko pobroł., Er hat alles mitgenommen (Vb).; 2)
pobrać
(Vb) sie,
sich verheiraten (Vb), sich vermählen (Vb),; Łóni
sie tedy pobrali., Sie haben sich damals verheiratet
(Vb).; 3)
pobrać (Vb)
sie,
aufbrechen (Vb), sich begeben (Vb), in Angriff nehmen (Vb),;
pobrać sie ku dómje, nach Hause aufbrechen
(Vb),; sh. auch, (do-,
ło-, łode-, łoze, na-, pře-, při-, u-,
wy-, za-) brać
(Vb),;
sh. auch, (w-, wy-) brać
(Vb)
sie
,; Tschech.
1)
vzít
(Vb), přijmout (Vb),
2)
vzít (Vb) se, Poln.
1)

(dużo ) wziąć (Vb),
2)
pobierać (Vb), brać (Vb) ślub, 3)
zabierać (Vb) się
do czegoś (np. do domu)
pobrónować
(Vb), (-nujâ)
eggen (Vb),; pobrónować
załorane pole, gepflügtes Feld eggen (Vb),; sh.
auch, brónować
(Vb),; Poln.
pobronować (Vb)
pobrųncejć
(Vb), (-câ)
murren (Vb), mürrisch werden (Vb),;
pobrųncejć

(Vb) se,
mürrisch sein (Vb),; sh. auch, brųncejć
(Vb),; łozbrųncejć
(Vb) sie,;
Poln.
szemrać (Vb) na coś
pobudować
(Vb) (-dujâ)
viele Häuser bauen (Vb),; Pobudowali tá
same wjelky budynki., Dort haben sie lauter große Häuser
gebaut.; sh. auch, (do-,
łod-, łoz-, na-, pře-, při-,

wy-, za-) budować
(Vb),; Poln. pobudować
(Vb)
pocałować
(Vb), (-łujâ)
einen Kuß geben (Vb),; pocałować
(Vb) kogo,
jemandem einen Kuß geben (Vb),; sh. auch, kus
(m), dać
kómu kus
(m),;
Slow.
bozkať (Vb),; Tschech.
políbit (Vb) Poln.
pocałować (Vb)
pocekać
(Vb), (-kó)
warten (Vb),; pocekać
(Vb)
na kogo,
auf jemanden warten (Vb),; Pocekómy tu, ouz łóna
přidzie nazoud., Wir warten hier, bis sie zurückkommt.;
Pocekej na mje!, Warte auf mich!,; pocekać
(Vb)
na co,
auf etwas warten (Vb),; Pocekómy tu na drugi cug., Wir
warten hier auf den nächsten Zug (m).; sh. auch, (do-,
na-) cekać
(Vb)
(sie),;
cekać (Vb),;
Slow.
počkať (Vb),; Tschech.
počkat (Vb),; Poln.
poczekać (Vb)
pocestować
(Vb), (-tujâ)
bewirten (Vb), etwas zu trinken anbieten (Vb),;
pocestować
(Vb)
kogo,
jemandem etwas zu trinken anbieten (Vb),, pocestować kogo
k
jejliský wina,
jemanden mit einem Glas Wein bewirten (Vb),; Pocestuj go!, Biete
ihm etwas an!; sh. auch, cestować
(Vb),; Tschech.
pohostit (Vb),;
Poln.
poczęstować (Vb)
pochlastać
(Vb), (-stó)
1) etwas demolieren (Vb), zerbrechen (Vb),
kaputt machen (Vb), zerkleinern (Vb),; sh. auch, schlastać
(Vb) kogo,;
Poln. zdemolować (Vb),
zniszczyć (Vb)
pochodzić
(Vb), (-dzâ)
stammen (Vb), herrühren (Vb); pochodzić
ze tej wsi, aus dem Dorf stammen (Vb),; pochodzić ze
gospodarstwa, von einem Bauernhof stammen
(Vb),; Łóna pochodzi ze tej familyjej., Sie stammt aus
dieser Familie.; Tschech.
pocházet (Vb),; Poln.
pochodzić (Vb)
pochodzyniy (n), (-niou) Herkunft ( f ), Abstammung ( f ), Ursprung (m),;
Tschech. původ
(m),; Poln. pochodzenie (n)
pochoupić
(Vb), (-pjâ)
begreifen (Vb), verstehen (Vb),; kapieren (Vb)
(iron.), erfassen (Vb),; pochoupić
(Vb) co,
etwas begreifen (Vb),; Łón
te licyniy teraz pochoupjył., Er hat das Rechnen jetzt
verstanden., Er hat das Rechnen jetzt begriffen (Vb).; Dyć to
nie jes tak ciŷzko pochoupić., Das ist doch nicht so
schwer zu begreifen.; Slow. pochopiť
(Vb),; Tschech. pochopit (Vb), chapat (Vb),; Poln.
zrozumieć (Vb), kapnąć
(Vb)
pochoupjyniy (n) Verständnis (n),; Slow. pochopenie
(n),; Poln. zrozumienie (n)
pochować
(Vb), (-wó)
1) pochować
(Vb)
kogo,
jemanden beerdigen (Vb),
jemanden
begraben (Vb),;
pochować
(Vb) umarłego,
einen verstorbenen begraben
(Vb), beerdigen (Vb),; 2)
verstauen (Vb), aufbewahren (Vb),;
pochować rzecy, Sachen verstauen (Vb),; pochować do
šrâka praniy., Wäsche im Schrank verstauen
(Vb).; sh. auch, (s-, u-,
wy-) chować
(Vb),
skryć
(Vb),; Slow.
1)
pochovať (Vb), 2)
poukladať
(Vb),;
Tschech.
1)
pochovat (Vb), pochovávat (Vb), 2)
dobře ukládat (Vb),; Poln.
1)
pogrzebać (Vb),
pochować (Vb),; 2)
umieścić
(Vb)

coś

pochwała
( f ), (- ły)
Lob (m), Belobigung ( f ),; Tschech.
pochvala ( f ),; Poln. pochwała

( f )

pochwoulić
(Vb) (-lâ)
loben (Vb),; pochwoulić
(Vb) sie,
sich loben (Vb), sich rühmen (Vb),; stolz auf etwas eigenes
hinweisen (Vb),; stolz etwas eigenes zeigen (Vb),; pochwoulić
(Vb) kogo
za co
, jemanden für
etwas loben (Vb),; sh. auch, chwoulić
(Vb) sie,;
Slow.
pochváliť (Vb), pochváliť (Vb) sa,;
Tschech.
pochválit (Vb), pochválit (Vb) se,; Poln.
pochwalić (Vb), pochwalić
(Vb) się
pociaprać
(Vb), (-přâ)
vermatschen (Vb), verunreinigen (Vb, besudeln
(Vb),; pociaprać zupų
stoł, mit der Suppe den Tisch vermatschen (Vb),; sh. auch,
(łoz-, na-, z-)
ciaprać
(Vb),(sie),
ciaprać (Vb),
ciaprota
( f ),; Poln.
paćkać (Vb)
pocichu (Adv) leise (Adv), lautlos (Adv), still (Adv), in aller
Stille ( f ),; wlyź
pocichu do kościoła.,
leise in die Kirche eintreten (Vb),; Slow. potichu
(Adv) Tschech. potichu (Adv),; Poln.
cicho (Adv), p
o cichu (Adv)
pocić
(Vb) sie,
(sie.. pocâ)
schwitzen (Vb),; Bez tâ
skwarâ, musâ sie při robocie pocić (Vb)., In
der Schwüle, muß ich beim Arbeiten schwitzen (Vb).;
pocić sie na cole, auf
der Stirn schwitzen (Vb),; sh. auch, zapocić
(Vb) sie,;
Slow.
potiť (Vb),;
Tschech. potit (Vb) se,; Poln. pocić
(Vb) się
pociecha ( f ), (-chy) 1) Trost (m),; To jes małou
pociecha., Das ist ein schwacher Trost.; 2) Freude (
f ), Vergnügen (n),; Śniego
tá niy ma kâs pociechy., Er macht uns nicht viel
Freude ( f ),; Tschech. 1)
potěcha ( f ),; Poln.
pociecha ( f )
pociepnųńć
(Vb), (-nâ)
1) von sich werfen (Vb), auf die Erde
werfen (Vb), hinwerfen (Vb),; 2) pociepnųńć
(Vb) co,
etwas hinwerfen (Vb), aufgeben (Vb),; pociepnųńć
robotâ, die Arbeit aufkündigen (Vb),; pociepnųńć
skołâ, die Schule
verlassen (Vb),; Ejch to pociep., Ich habe das hingeworfen (Vb).,
Ich habe das aufgegeben (Vb).; sh. auch, ( łod-,
łoz-,
w-,
wy-) ciepnųńć

(Vb),; Tschech.
2)
nechat (Vb) (čeho),; přestat dělat (co),; Poln.
1) odrzucić (Vb) coś
od siebie,; 2) porzucić
(Vb) coś
pociesyć
(Vb), (-sâ),
erfreuen (Vb), trösten (Vb), aufmuntern (Vb),
froh stimmen (Vb),; pociesyć
(Vb) kogo,
jemanden trösten (Vb), aufmuntern (Vb), erfreuen
(Vb),; Ejch go zaś pociesył., Ich habe ihn wieder
getröstet (erfreut (Vb)),; sh. auch, uciesyć
(Vb), uradować (Vb),;
Slow.
potešiť (Vb),; Tschech.
potěšit (Vb),; Poln. pocieszyć
(Vb) kogoś
pociś
(Vb) (pocisnâ)
1)
anschieben (Vb), schieben (Vb), verschieben (Vb),;
pociś
(Vb) co,
etwas weiter schieben (Vb), weiter drücken (Vb),; 2)
hineinstecken (Vb), stecken
(Vb),; pociś co do pjeca, etwas in den Ofen stecken (Vb),
(hineinstopfen (Vb)),; pociś do pjeca stare papjóry,
alte Unterlagen in den Ofen
stecken (Vb),; sh. auch, (do-,
ło-, łoz-, na-, pře-,
při-, ś-,
u-,
w-, wy-, za-) ciś
(Vb),;
Slow.
1)
posunúť (Vb), 2)
vsunúť (Vb),;
Tschech. 1) posunout
(Vb),; 2)
vsunout (Vb),; Poln. 1)
posunąć (Vb), 2)
wsunąć (Vb)
pociųgać
(Vb),
(-gó)

pociųgnųńć

(Vb), (-nâ),
pociųgać
(Vb),; ständig ziehen (Vb),;
pociųgnųńć
(Vb) (einmal)

ziehen (Vb),;
pociųgnųńć
(Vb) za
co
, an etwas ziehen
(Vb),; pociųgnųńć
(Vb)
kogo
za włosy, jemanden an den Haaren ziehen (Vb),; pociųgać
gile, den Rotz ständig hochziehen (Vb),; sh. auch, (do-,
łob-, łod-, łoz-, pře-, při-, ś-,
u-, w-, wy-, za-) ciųgnųńć
(Vb),;
Slow.
potiahnuť (Vb),; Tschech.
přitáhnout (Vb),; Poln.
pociągnąć (Vb)
po ciymku (Adv) im Finsteren (n), im Dunkeln (n),; siejdziejć
we izbje po ciymku, in der Stube im Dunkeln sitzen,; nouś co
po ciymku, etwas im Dunkeln finden (Vb),; Slow.
potme (Adv),; Tschech. potmě
(Adv),; Poln.
po ciemku (Adv), w ciemności
po co ? (Adv) wozu (Adv)?, zu welchem Zweck?,; Po co łón
tá mjoł přiś?, Zu welchem Zweck sollte er
dort kommen?; Po co to mó zroboć?, Wozu soll ich das
machen?; Slow.
načo? (Adv),; Tschech.
nač?, na co?,; Poln.
po co?, w jakim celu?
pocta ( f ), (-ty, pl.-ty) Post ( f ), Postamt (n),; Zaniesâ
na poctâ pismo., Ich trage den Brief zur Post ( f ).; Kupjâ
na poccie pórâ brifmarkôw., Ich kaufe bei der
Post ein paar Briefmarken (pl.),; Poślâ ci tâ
packâ poctų., Ich schicke dir das Päckchen mit der
Post.; Slow. pošta
( f ),; Tschech. pošta
( f ),; Poln. poczta ( f )
pocubić
(Vb) sie
sich mit jemandem verhauen (Vb), mit jemandem
raufen (Vb),; pocubić
(Vb) sie z kí,
sich mit jemandem prügeln (Vb),; sh. auch, wycubić
(Vb) kómu,;
Poln.
czubić (Vb) się,; targać się za czupryny
pocuć
(Vb),
(-jâ)
1) pocuć
(Vb)
sie,
sich angesprochen fühlen (Vb),; Doł
ejch mu to
pocuć
(Vb)., Ich habe ihn das
fühlen lassen (Vb)., Ich habe ihn das merken lassen (Vb),;
Łón sie pocu., Er fühlte sich angesprochen (Vb).;
Łóna sie pocuła., Sie fühlte sich
angesprochen.; 2) pocuć
(Vb) co,
etwas bestimmtes riechen (Vb),; etwas fühlen (Vb), etwas
spüren (Vb),; Tyn jejlyń nous pocu., Der Hirsch hat uns
gewittert.; Juo ejch co pocu., Ich habe etwas gespürt.;
sh. auch, cuć
(Vb) ,;
Tschech.
cítit (Vb), (po-) cítit (Vb),; Poln.
1)
dać
komuś coś odczuć (Vb), (np. winę)

2) poczuć (Vb)
coś (za pomocą zmysłu, dotyku)
pocukřić
(Vb), (-řâ), pocukrować
(Vb), (-rujâ)
zuckern (Vb), mit Zucker bestreuen (Vb),; Pocukřâ
se poziómbki., Ich zuckere mir die Erdbeeren (pl.).;
pocukřić se kafej, sich den Kaffee zuckern (Vb),; Pocukř
te busiki., Zuckere die Stachelbeeren (Vb).; sh. auch,
cukřić
(Vb),; Tschech. pocukrovat (Vb),; Poln.
posłodzić (Vb) cukrem
pocųntek
(m), (-tku)
Anfang (m), Beginn (m),; 1) na pocųntku,
am Anfang (m), anfangs (Adv), zu Beginn (m),; łod
pocųntku
, von Anfang
an, seit Anbeginn,; pocųntek
łod
cego,
der Anfang von etwas,; pocųntek zimy, Winteranfang (m),;
pocųntek wojny, Kriegsanfang (m),; pocųntek zniwowaniou,
Anfang der Ernte ( f ),; Slow.
počíatok (m),; prvopočiatok
(m), od prvopočiatku,; začiatok (m), 1)
zaciatkom (Adv),; Tschech.
počátek (m), začátek (m), 1)
na začátku, na zpočátku (Adv),;
Poln. początek (m)
pocyckać
(Vb)
saugen (Vb), (Kleinkind (n)) trinken (Vb),; Dej
sie tymu synkowi pocyckać
(Vb).; Laß den Jungen trinken (Vb) (saugen (Vb)).;
Ciejlóntko cyckou u wymjųzkôw łod krowy.,
Das Kälbchen saugt an den Kuheutern (pl.).; sh. auch, cyckać
(Vb),; Poln.
ssać (Vb)
pocyniy (n), (-niou) Schwitzen (n),; Poln. pocenie (n)
pocynkować
(Vb), (-kujâ)
verzinken (Vb),; pocynkować
ze štoulu blachâ, ein Stahlblech verzinken (Vb),;
Tschech.
p
ozinkovat (Vb),; Poln. cynkować
(Vb)
po cý
(Pron.), (von co
(Pron.))
an was (Pron.)?,; Po cý
ty to widzis?, An was siehst du das?; Po cý to idzie
poznać?, An was kann man das erkennen?; sh. auch, co
(Pron.),;
(Pron.),; Poln.
po czym (Pron.)
pod (Prp.) 1) unter (Prp.),; pod gołý
niebý, unter freiem Himmel (m),; Powjâ ci to pod
přisiŷgų., Ich sage dir das unter Eid aus.; To lezy
pod wodų., Das liegt unter Wasser (n).; To lezy pod
zougłowký., Das liegt unter dem Kissen (n),; wykopać
co pod ziymjų, etwas unter der Erde ausgraben (Vb),; być
pod łopjekų kogo, unter jemandes Obhut sein,; 2)
bei, in der Nähe,; Mjŷskómy pod Łopolý.,
Wir wohnen in der Nähe von Oppeln.; 3)
ouz pod

,;
bis an, bis zu,;Ta
woda mu siųgała ouz pod paze., Das Wasser reichte
(stand) ihm bis an die Achseln.; We pywnicy było wody ouz pod
kolana., Im Keller war Wasser bis an die Knie (pl.).; 4)
gegen
(Prp.),;
pod wjecôr,
gegen Abend (m), am frühen Abend (m),; jechać kołý
pod wjatř, mit dem Fahrrad gegen den Wind fahren (Vb),; 5)
jechać pod górkâ, bergauf fahren (Vb),; Slow.
pod (Prp.),; Tschech.
pod (Prp.), podvečer
(m),; Poln.
pod (Prp.)
podać
(Vb), (-dó)
1) angeben (Vb),; podać
kómu swojâ adresâ, jemandem seine Adresse
angeben (Vb),; podać do
protokolu, zum Protokol angeben (Vb),; 2)
reichen (Vb),; podać
kómu řec (sklónkâ ze piwý),
jemandem eine Sache reichen (Vb) (Glas mit Bier (n)),; sh. auch,
podouwać
(Vb),; sh. auch, ( łod-,
łoz-, pře-, při-, u-, wy-) dać
(Vb),;
Slow.
podať (Vb),; Tschech.
podat (Vb),; Poln. podać
(Vb)
poddać
(Vb) sie,
(sie poddó)
sich ergeben (Vb), sich unterwerfen (Vb),; poddać
(Vb) sie
kómu
, sich
jemandem ergeben (Vb),; Tschech. poddat (Vb) se,;
Poln. poddać (Vb)
się
podeptać
(Vb), (-pcâ)
platt treten (Vb), mit Füßen
niedertreten (Vb), zertrampeln (Vb),; Łón
mi podeptoł we łogrôdku
kwjoutki., Er hat mir im Garten die Blumen zertreten.;
sh. auch, deptać
(Vb), (ło-,
z-) deptać
(Vb),
łozdepnųńć
(Vb),; Tschech.
pošlapat (Vb), zdupat (Vb),; Poln. podeptać
(Vb), zdeptać (Vb)
podgojić
(Vb) sie
teilweise verheilen (Vb), teilweise zuheilen
(Vb),; Te skalecyniy juz sie podgojyło.,
Die Verletzung ist schon teilweise zugeheilt (Vb).; Poln.
podgoić (Vb) się
podkłoudać
(Vb), (-dó)
unterlegen (Vb),; podkłoudać
(Vb) co pod co,
etwas unter etwas anderes unterlegen (Vb),; podkłoudać
pod glajze šwele, Schwellen unter die Bahngleise unterlegen
(Vb),; sh. auch, podłozyć
(Vb),; Tschech.
podkládat (Vb),; Poln.
podkładać (Vb)
podkopać
(Vb), (-pjâ)
untergraben (Vb), unterhöhlen (Vb),
unterwühlen (Vb),; podkopać
před wyciųgniŷciý ze ziymje pnie,
Baumstümpfe vor dem Herausziehen
aus der Erde untergraben (Vb),; Slow. podkopať
(Vb),; Tschech.
podkopat (Vb)
,; Poln. podkopać
(Vb)
podkówa
( f ), (-wy, pl.-wy)
Hufeisen (n),; podkuć
kónia pasownymi podkówóma, das Pferd mit
passenden Hufeisen beschlagen (Vb),; Slow. podkova (
f ),; Tschech. podkova ( f ),; Poln. podkowa ( f )
podkôwka
( f ), (-ki,pl.-ki)
kleines Hufeisen (n),; Tschech. podkůvka
( f ),; Poln.
mała podkowa ( f )
podkuć
(Vb), (-jâ),
podkuwać (Vb)
beschlagen (Vb),; podkuć
(Vb) kónia,
ein Pferd beschlagen (Vb),; sh. auch, (
łod-, pře-, při-, wy-) kuć
(Vb),;
Slow.
podkovať (Vb),; Tschech.
okovávat (Vb),; Poln.
podkuć (Vb), podkuwać (Vb)
podkuty (Adj), (-tego) beschlagener (Adj),; podkuty kóń,
beschlagenes Pferd (n),; Slow.
podkutý (Adj),; Poln.
podkuty (Adj)
podlepić
(Vb), (-pjâ)
unterkleben (Vb),; podlepić
landkartâ, eine Landkarte unterkleben (Vb), Landkarte
aufziehen (Vb),; Tschech.
podlepit (Vb),; Poln.
podlepić (Vb)
podłozyć
(Vb), (-zâ)
unterlegen (Vb),; sh. auch, podkłoudać
(Vb),; podłozyć
pod jednâ nogâ łod stoła ciynkų
dezeckâ, unter ein Tischbein ein dünnes Brettchen
unterlegen (Vb),; Slow.
podkladať (Vb),; Tschech.
podložit (Vb),; Poln. podłożyć
(Vb)
podniyś
(Vb), (-niesâ),
podnosić
(Vb), (-nosâ)
aufheben (Vb) (von der Erde), emporheben (Vb),;
podniyś
(Vb) co z
cego,
etwas von etwas anderem aufheben (Vb),; podniyś
ze ziymje râkawickâ,
von der Erde den Handschuh aufheben (Vb),; podniyś głos,
die Stimme heben (Vb),; podniyś głowâ, den Kopf
heben (Vb),; sh. auch, (do-, łoz,
na-, pře-, při-, ś-, u-, wy-, za-) niyś
(Vb),;
Tschech.
povznést (Vb), zvednout (Vb),; Poln. podnieść
(Vb)
podnosyniy (n), (-niou) (Rel.) Wandlung ( f ) (Rel.),; Poln. przemienienie
(n) (Rel.),
podobać
(Vb) sie
gefallen (Vb),; podobać
(Vb) sie
kómu
, jemandem
gefallen (Vb),; Mje sie twôj
Klejd bardzo podobou., Mir gefällt dein Kleid sehr.;
nie podobać (Vb)
sie,
nicht gefallen
(Vb),; To mi sie nie podobou., Das gefällt mir nicht.; Slow.
páčiť (Vb) sa,; (Vb),; Tschech.
(za-) líbit (Vb) se,; Poln.
spodobać (Vb) się
podobjŷństwo
(n), (-wa)
Ähnlichkeit ( f ),; podobjŷństwo
we rodzinie (familyjej), Ähnlichkeit in der Familie
Tschech. podobnost ( f ),; Poln. podobieństwo
(n)
podobnie (Adv) ähnlich (Adv),; Te dziejci sų
podobnie łoblecóni., Die Kinder sind ähnlich
gekleidet.; Tschech. podobně
(Adv),; Poln.
podobnie (Adv)
podobny (Adj), (-nego) ähnlicher (Adj),; być
podobny do kogo
, jemandem
ähnlich sein,; Łón
jes podobny łojcowi., Er ist dem Vater ähnlich.; być
podobny do cego
, zu etwas
ähnlich sein,; Slow. podobný
(Adj),; Tschech. podobný
(Adj),; Poln. podobny (Adj)
podojić
(Vb) se
(fam.)
viel Schnaps trinken (Vb) (fam.),; Łón
se tá wcora doś podojył., Er hat gestern ziemlich
reichlich getrunken (Vb).; sh. auch, dojić
(Vb), wydojić (Vb),;
Poln.
wypić (Vb) dużo alkoholu (fam.)
podorać
(Vb), (-ró) (Agr.)
aufpflügen (Vb) (Agr.),; Slow. zorať
(Vb) (Agr.),; Poln.
płytko orać (Vb) (Agr.)
podouwać
(Vb), (-wó)
anreichen (Vb),; podouwać
(Vb) kómu co,
jemandem etwas reichen (Vb),; podouwać kómu při
kryciu dachu skořupy, jemandem beim Dachdecken die
Dachziegeln reichen (Vb),; sh. auch, podać
(Vb),; sh. auch, (do-,
łoz-, pře-, wy-)

douwać
(Vb),; Tschech.
podávat (Vb),; Poln. podawać
(Vb)
podouwić
(Vb), (-wjâ)
jemanden etwas würgen (Vb),; podouwić
(Vb) kogo,
jemanden etwas würgen (Vb),; sh. auch, udouwić
(Vb), douwić
(Vb),; Tschech.
škrtit (Vb), rdousit (Vb),; Poln.
kogoś troszkę dławić (Vb) (dusić (Vb))
podparty (Adj), (-tego) abgestützter (Adj),; podparty kołý
płot, mit einem Pfahl abgestützter Zaun (m),; sh. auch,
podpřyć (Vb),;
Tschech. podepřený
(Adj),; Poln.
podparty (Adj)
podpis (m), (-su) Unterschrift ( f ),; dać
kómu papjóry do podpisu, jemandem Papiere (Urkunden
(pl.)) zur Unterschrift geben (Vb),; sh. auch, ónteršryft
(m),; Slow.
podpis (m),; Tschech.
podpis (m),; Poln.
podpis (m)
podpisać
(Vb), (-sâ)
unterschreiben (Vb), unterzeichnen (Vb),; podpisać
(Vb) sie,
unterschreiben (Vb),; podpisać sie pod cý, unter etwas
die Unterschrift setzen (Vb),; sh. auch, (do-,
ło-, łod-, na-, pře-, při-, s-, w- wy-) pisać
(Vb), zapisać
(Vb) sie,;
Slow.
podpisať (Vb), podpisovať (Vb),; Tschech.
podepsat (Vb), podepsat (Vb) se,; Poln. podpisać
(Vb), podpisać (Vb) się
podpisany (Adj), (-nego) unterschriebener (Adj), unterzeichneter (Adj),;
podpisane pismo, unterschriebener Brief (m),; podpisany
dokumynt (m), unterschriebenes Dokument (n),; Tschech.
podepsaný (Adj),;
Poln. podpisany (Adj)
podpity (Adj), (-tego) angetrunkener (Adj), angeheiterter (Adj),
beschwipster (Adj) (fam.),; Łón
jes podpity., Er ist angetrunken.; Tschech.
podroušený (Adj),;
Poln. podpity (Adj)
podpjyrać
(Vb), (-ró)
(ab-) stützen (Vb), unterstützen (Vb),;
podpjyrać stancnego, einen
Kranken stützen (Vb),; podpjyrać sklepjyniy, ein Gewölbe
abstützen (Vb),;
podpjyrać
(Vb) sie,
sich abstützen (Vb),; podpjyrać sie louskų, sich
auf einen Gehstock stützen (Vb),; sh. auch, podpřyć
(Vb),; Slow.
podpierať (Vb),; Tschech.
podpírat (Vb),; Poln.
podpierać (Vb)
podpłacić
(Vb), (-câ)
bestechen (Vb),; podpłacić
(Vb)
kogo,
jemanden bestechen
(Vb),; Łón był
podpłacóny., Er ist bestochen worden.; Tschech.
podplatit (Vb),; Poln. przekupić
(Vb)
podpoulić
(Vb), (-lâ)
anzünden (Vb), in Brand stecken (Vb), in
Brand setzen (Vb),; podpoulić
we pjecu drewka, im Ofen die Feuerhölzer anzünden (Vb),;
podpoulić budynek (m),
ein Haus anzünden (Vb),; sh. auch, (do-, ło-,
łoz-, pře-, při-, w-, wy-, za-) poulić

(Vb),; Slow.
podpáliť (Vb),; Tschech.
podpálit (Vb),; Poln.
podpalić (Vb)
podpřyć
(Vb), (-řâ)
stützen (Vb), abstützen (Vb),; podpřyć
u strómika gałųź z łowocý, bei
einem Bäumchen einen Ast mit Obst stützen (Vb)
(unterstützen (Vb)),; podpřyć
stary płot drųzký, einen alten Zaun mit einem
Pfahl stützen,; podpřyć
u stoła dezeckų jednâ nogâ, ein Tischbein
mit einem Brettchen abstützen (Vb),; sh. auch, (
ło-, łod-, při-,
wy-, za-) přyć
(Vb) (sie),;
Slow.
podoprieť (Vb),; Tschech.
podepřít (Vb),; Poln. podeprzeć
(Vb)
podrapać
(Vb), (-pjâ)
zerkratzen (Vb),; Kot podrapoł

mi râce., Die Katze hat mir die Hände zerkratzt.;
Podrapoł ejch se we łostrâzynach nogi., Ich habe
mir in den Brombeeren die Beine zerkratzt.; podrapać
(Vb) sie,
sich zerkratzen (Vb), sich kratzen (Vb),; sh. auch, (
ło-, łoz-, wy-) drapać

(Vb),; Tschech.
podrápat (Vb),; Poln. podrapać
(Vb)

podrapany (Adj), (-nego) zerkratzter (Adj),; podrapanou râka,
zerkratzte Hand ( f ),; Tschech. podrápaný
(Adj),; Poln. podrapany (Adj)
podrobić
(Vb), (-bjâ)
zerkleinern (Vb), zerbröckeln (Vb),; podrobić
(Vb) chlyb,
Brot zerkleinern (Vb),; sh. auch, łozdrobić
(Vb),; Slow.
drobiť (Vb), rozdrobiť (Vb),; Tschech.
rozdrobovat (Vb), drobit (Vb),; Poln.
rozdrobić (Vb), rozdrabiać (Vb)
podrouźnić
(Vb)
reizen (Vb),
ärgern (Vb),;
podrouźnić
(Vb) kogo,
jemanden ärgern (Vb), reizen (Vb),; podrouźnić
(Vb) psa,
einen Hund ärgern (Vb),; sh. auch, drouźnić
(Vb),; Slow.
podráždiť (Vb),; Tschech.
podráždit (Vb),; Poln.
podrażnić (Vb)
podrozejć
(Vb)
teurer werden (Vb), sich verteuern (Vb),; Łostatni
cas wsystko podrozało., In der letzten Zeit ist alles teurer
geworden.; Chlyb zaś podrozoł (Vb), Das Brot ist wieder
teurer geworden (Vb).; sh. auch, drogi (Adj),; sh.
auch, zdrozejć (Vb),;
Slow. zdražieť (Vb),;
Tschech. podražit (Vb),
zdražit (Vb) se,; Poln.
podrożeć (Vb), zdrożeć (Vb)
podrozyć
(Vb), (-zâ)
teurer machen (Vb), verteuern (Vb),; podrozyć
(Vb) touwór
(m), die Waren teurer machen (Vb),; Slow. zdražiť
(Vb),; Poln.
podrożyć (Vb)
podryć
(Vb), (-ryjâ)
untergraben (Vb), unterhöhlen (Vb),; podryć
strómik do přesadzyniou, ein Bäumchen zum
Versetzen untergraben (Vb),; sh. auch, poryć
(Vb),; podkopać
(Vb),; Slow.
podryť (Vb), podkopať (Vb),; Poln.
podkopać (Vb),;
podřejźnić
(Vb), podřejźniać
(Vb) (-nió)
nachäffen (Vb),; podřejźniać
(Vb) kogo,
jemanden nachäffen (Vb),; Poln.
podrzeźniać (Vb)
podřymać
(Vb), (-mjâ)
schlummern (Vb), einnicken (Vb),; podřymać
(Vb) se,
länger schlummern (Vb), einnicken (Vb),; sh. auch, zdřymnųńć
(Vb) sie,
wydřymać
(Vb) sie,;
Tschech.
podřimovat (Vb),; Poln. podrzemać
(Vb)
podstawić
(Vb), (-wjâ)
unterstellen (Vb), darunterstellen (Vb),;
podstawić pod dachrynnâ wankâ na wodâ,
unter die Dachrinne ein Wännchen für Wasser unterstellen
(Vb),; podstawić pod ciŷzkų gałųź z
łowocý drųzek (m), unter einen schweren Ast mit
Obst einen Pfahl (m) (eine Stütze ( f )) stellen (Vb),; sh.
auch, podstawjać
(Vb),; sh. auch (do-, ło-,
łoz-, na-, po-, pře-, při-, wy-, za-) stawić
(Vb),; Slow.
podstaviť (Vb),; Tschech.
podstavit (Vb), podstrčit (Vb), podsunout (Vb),; Poln.
podstawić (Vb)
podstawjać
(Vb), (-wjó)
unterstellen (Vb), darunterstellen (Vb),;
podstawjać pod kran ze wodų
miskâ do pomywaniou,
unter den Wasserhahn die Waschschüssel stellen (Vb),;
sh. auch, podstawić
(Vb),; Tschech.
podstavovat (Vb),; Poln.
podstawiać (Vb)
podstřejlić
(Vb), (-lâ)
anschießen (Vb),; podstřejlić
zajųnca, einen Haasen anschießen (Vb),; podstřejlić
fazana, einen Fasan anschießen (Vb),; sh. auch, (do-,
za-) střejlić
(Vb),; Tschech.
postřelit (Vb), nastřelit
(Vb),; Poln.
postrzelić (Vb)
podsyć
(Vb), (-syjâ)
unterfüttern (Vb), unternähen (Vb),;
podsyć futrý klejd (rok
(m)), ein Kleid (einen Rock (m)) unterfüttern (Vb),; sh.
auch, podsywać (Vb),;
Slow.
podšiť (Vb),; Tschech.
podšít (Vb),; Poln.
podszyć (Vb)
podsyty (Adj), (-tego) unterfütterter (Adj), unternähter
(Adj),; Tschech. podšitý
(Adj),; Poln. podszyty (Adj)
podsywać
(Vb), (-sywó)
unterfüttern (Vb), unternähen (Vb),;
podsywać futrý mantejl,
einen Mantel mit Futter unterfüttern (Vb),; sh. auch,
podsyć
(Vb),; Poln.
podszywać (Vb)
podštrychnųńć
(Vb),

(-nâ)

unterstreichen (Vb),; anstreichen (Vb) (Fehler
(m),; podštrychnųńć
we piśmje to, co je wichtig, im Brief das unterstreichen,
was wichtig ist,; Slow. podčiarknuť
(Vb), zdôraziť (Vb),; Tschech.
podtrhat (Vb), podtrhnout (Vb), zaškrtnout (Vb),;
Poln. podkreślić
(Vb),;
podštymplować
(Vb) (-lujâ)
abstempeln (Vb),; dać
se co podštymplować

(Vb), sich etwas abstempeln lassen (Vb),; Poln.
ostemplować (Vb)
podubać
(Vb), (-bjâ)
pulen (Vb),; podubać
se w nosie palcý, in der Nase mit dem Finger pulen (Vb),;
sh. auch, ( ło-,
łoz-, wy-) dubać
(Vb),;
Poln.
dłubać w czymś (np. palcem w nosie)
podwjųzka
( f ), (-ki, pl.-ki)
Strumpfband (n), Strumpfhalter (m), (Ringgummi zum
halten von Strümpfen am Oberschenkel bei Frauen (pl.)),;
podwjųzka do dzierzyniou
póńcôch, Strumpfband, um Strümpfe (pl.) zu
halten (Vb),; wdziouć na nogi podwjųzki, Strumpfbänder
auf die Beine schieben (Vb),; Tschech.
podvazek (m),; Poln. podwiązka
( f )
podwoja (pl.), (-jôw) Türrahmen (m),; Podwoja łod
dřwi, Türrahmen (m),; přikrųńcić do
podwojôw zouwjase łod dřwi, an den Türrahmen
die Scharniere für die Tür anschrauben (Vb),; Tschech.
dveřní rám,; Poln.
futryna ( f ) drzwi
podwojić
(Vb), (-jâ)
verdoppeln (Vb),; podwojić
(Vb) prajze,
die Preise verdoppeln (Vb),; podwojić
(Vb) sie,
sich verdoppeln (Vb),; Slow.
zdvojnásobiť
(Vb),; Tschech.
zdvojnásobit
(Vb),; Poln. podwoić
(Vb), zdwoić (Vb)
podwouzyć
(Vb) sie,
(-sie..-zâ)
es wagen (Vb), sich erdreisten (Vb), sich
unterstehen (Vb),; podwouzyć
(Vb) sie co zrobić,
es wagen etwas zu machen (Vb),; Nie podwouz sie to zrobić!,
Wage es nicht das zu machen!;
Slow.
odvážiť
(Vb),; Tschech.
odvážit (Vb) se, troufnout (Vb) si,; Poln.
odważyć (Vb) się
podwyzsyć
(Vb), (-zsâ)
erhöhen
(Vb), steigern (Vb),; podwyzsyć
(Vb) ryntâ,
die Rente erhöhen (Vb),; podwyzsyć płot, einen Zaun
erhöhen (Vb),; Slow.
zvýšiť (Vb),; Tschech.
zvyšovat (Vb),; Poln.
podwyższyć (Vb)
podyrbać
(Vb), (-bjâ)
podyrbać
(Vb)
kogo
, jemanden schütteln
(Vb), jemanden am Kragen packen und schütteln (Vb),; chycić
kogo za kraglik i podyrbać, jemanden am Kragen packen und
schütteln (Vb),; Tschech.
třást (Vb),; Poln.
trząść
(Vb), potrząsnąć (Vb) kogoś
podziejlić
(Vb), (-lâ)
teilen (Vb), aufteilen (Vb), verteilen (Vb),;
podziejlić (Vb)
se co,
sich etwas teilen (Vb),; podziejlić na câści, in
Teile teilen (Vb),; podziejlić mjedzy dziejci šokoladâ,
eine Schokolade unter die Kinder aufteilen (Vb),; podziejlić
gospodarkâ mjedzy dziejci, einen Bauernhof unter die Kinder
aufteilen (Vb),; sh. auch, ( łod-,
łoz-, pře-, při-) dziejlić
(Vb),;
Slow.
rozdeliť (Vb), (po-) deliť (Vb),; Tschech.
podělit (Vb), podělit (Vb) se, rozdělit (Vb),;
Poln. podzielić (Vb),
podzielić (Vb) sobie
podziouć
(Vb) sie
hingeraten (Vb), verloren gehen (Vb), sich
verstecken (Vb),; Nie wjâ,
dzie sie te řecy podzioły., Ich weiß nicht, wo die
Sachen hingeraten sind.; Tschech. podít
(Vb) se,; Poln.
podziać (Vb) się
podziubać
(Vb)
1) zerstechen (Vb),; podziubać
(Vb) co,
etwas zerstechen (Vb),; 2) anpicken (Vb), mit dem
Schnabel anpicken (Vb), Löcher hineinpicken (Vb),; Sikórki
podziubały jabka., Die Meisen haben die Äpfel
angepickt.; 3) podziubać
(Vb) sie,
sich stechen (Vb),; Łón sie w tych tourkach cały
podziuboł., Er hat sich in dem Schlehdorn ganz zerstochen
(Vb).; sh. auch, ( łoz-,
wy-) dziubać
(Vb),;
sh. auch, předziubnųńć
(Vb),; Tschech.
1)
poštípat (Vb),;
Poln. 1) pokłuć
(Vb), 2) podziobać
(Vb), 3)
ukłuć (Vb) się
podziurawić
(Vb), (-wjâ)
durchlöchern (Vb), lochen (Vb),; sh auch,
dziurawy (Adj),; Tschech. proděravit
(Vb),; Poln. podziurawić
(Vb)
podziurawjóny
(Adj), (-nego)
durchlöcherter (Adj), gelochter (Adj),; Poln.
podziurawiony (Adj)
podziŷkować
(Vb)
sie
, (sie..kujâ)
sich bedanken (Vb), danken (Vb), Dank aussprechen
(Vb),; podziŷkować
(Vb)
sie u kogo za co, sich bei jemandem für
etwas bedanken (Vb),; Ejch sie był
u niego podziŷkować za pómoc., Ich war bei ihm,
mich für die Hilfe bedanken (Vb),; sh. auch, dziŷkować
(Vb),; Slow. poďakovať
(Vb) sa,; Tschech. poděkovat
(Vb) se,; Poln. podziękować
(Vb) się
podzołlować
(Vb), (-lujâ)
besohlen (Vb),; dać
se třewiki podzołlować, sich die Schuhe besohlen
lassen (Vb),; podzołlować zandale (pl.), Sandalen (pl.)
besohlen (Vb),; Slow.
podraziť (Vb),; Tschech.
podrazit (Vb) boty,; Poln. podzelować
(Vb)
podźwignųńć
(Vb), (-nâ)
heben (Vb),
hochheben (Vb), emporheben (Vb),;
1)
podźwignųńć
(Vb) co,
etwas heben (Vb), hochheben (Vb), etwas aufrichten (Vb),;
2) podźwignųńć
budynek
, das Haus erhöhen
(Vb), aufstocken (Vb), (Stockwerk dazubauen (Vb)),; 3)
podźwignųńć
(Vb)
kogo,
jemandem auf die Beine helfen (Vb), ihn heben (Vb), emporrichten
(Vb),; 4)
podźwignųńć
(Vb) sie,
sich aufrichten (Vb), sich heben (Vb),; podźwignųńć
sie ze łôzka, sich aus dem Bett heben (Vb),; sh. auch,
dźwignųńć
(Vb), udźwignųńć
(Vb),; Slow.
1)
podvihnúť
(Vb),; Tschech. 1)
pozdvihnout (Vb), 2)
přistavět (Vb), nazdvihnout (Vb),; 1),
3)
vyzdvihnout (Vb),; 4)
nazdvihnout (Vb) se,; Poln.
1)
podźwignąć (Vb), 3)
podnieść (Vb), 2)
powyższyć (Vb) dom,; 4)
podźwignąć
(Vb) się
pofajerować
(Vb), (-rujâ)
etwas feiern (Vb),; pofajerować
ździebko gyburtstak, etwas Geburtstag
feiern (Vb),; Poln. ucztować
(Vb)
pofaltować
(Vb), (-tujâ)
zusammenfalten (Vb), in Falten legen (Vb), etwas
falten (Vb),; pofaltować
cajtųg, eine Zeitung
zusammenfalten (Vb),; sh. auch, ufaltować
(Vb),; Poln. składać
(Vb), złożyć (Vb), fałdować (Vb)
pofarbić
(Vb), (-bjâ)
färben (Vb), anfärben (Vb),; sh. auch,
(na-, u-) farbić
(Vb), zafarbić
(Vb)
sie
,; Poln.
pobarwić (Vb)
pofeslować
(Vb), (-lujâ)
fesseln (Vb),; pofeslować
(Vb) kogo,
jemanden fesseln (Vb),; sh. auch, feslować
(Vb),; Poln.
krępować (Vb)
pofikać
(Vb) se,
(se..-kó)
herumspringen (Vb), herumhüpfen (Vb), (Kinder
(pl.), jungeTiere (pl.)),; sh. auch, poskoukać
(Vb) se,;
pofikać se na jednej nodze, auf einem Bein herumspringen
(Vb),; sh. auch, fiknųńć
(Vb), fikać (Vb),;
Tschech.
skákat (Vb),; Poln.
skakać (Vb)
poflikować
(Vb), (-kujâ)
flicken (Vb),; poflikować
łod koła šlałch, vom Fahrrad den
Fahrradschlauch flicken (Vb),; poflikować třewiki (pl.),
Schuhe flicken (Vb),; poflikować galouty, die Hosen flicken
(Vb),; sh. auch, połoutać
(Vb),; Poln.
załatać (Vb)
pofolgować
(Vb),
nachlassen (Vb), sich verbessern (Vb), schwächer
werden (Vb),; Bolała mje głowa,
ale mi teraz pofolgowało., Ich hatte Kopfweh, aber jetzt hat
es sich gebessert.; sh. auch, popuścić
(Vb),; Poln.
folgować (Vb)
pofutrować
(Vb), (-rujâ)
füttern (Vb), (Tiere (pl.)),; pofutrować
(Vb) dobytek,
die Tiere (das Vieh) füttern
(Vb),; Krowy juz ejch pofutrowała.,
Die Kühe habe ich schon gefüttert.; sh. auch,
futrować
(Vb),;
Poln.
dać (Vb) karmę
pofyrtać
(Vb) sie,
(sie..-rcâ)
sich drehen (Vb), pofyrtać
sie při walcře, sich beim Walzer drehen (Vb),; sh. auch,
łozfyrtać (Vb),
łozfyrtać (Vb)
sie,;
łofyrtnųńć
(Vb),; fyrtać
(Vb),; Tschech.
povrtět (Vb) se,; Poln.
kręcić (Vb) się
pofyrtany (Adj), (-nego) Durchgedrehter (m), durchgedrehter (Adj),; Łón
jes pofyrtany., Er ist geistig
behindert., (durchgedreht),; Poln.
zwariowany (Adj), pomylony (Adj)
poganić
(Vb), (-niâ)
tadeln (Vb),; poganić
(Vb)
kogo za co,
jemanden für etwas tadeln (Vb),; Zouk we skole poganiył
synka., Der Lehrer hat in der Schule den Jungen getadelt.; Poln.
ganić (Vb) kogoś za coś
pogłâmbić
(Vb), (-bjâ)
vertiefen (Vb),; pogłâbić
koryto řyki, das Flussbett vertiefen (Vb),; pogłâbić
studniâ, den Brunnen vertiefen (Vb),; Tschech.
pohlubovat (Vb), hloubit (Vb),; Poln. pogłębić
(Vb)
pogłouskać
(Vb), (-kó)
streicheln (Vb),; pogłouskać
(Vb) kogo,
jemanden streicheln (Vb),; pogłouskać
kota, die Katze streicheln (Vb),; sh. auch, głouskać
(Vb),; Slow.
pohladkať (Vb),; Tschech. pohladit (Vb),; Poln.
pogłaskać (Vb)
pogmyrać
(Vb), (-ró / -řâ)
sich regen (Vb), nachdenken (Vb), rührig sein
(Vb), emsig sein (Vb),; pogmyrać
muzgý, nachdenken (Vb), (das Gehirn bemühen (Vb)),;
sh. auch, gmyrać (Vb)
sie,;
Poln.
poruszać (Vb) czymś (np. muzgiem), być pilnym,
pracowitym
pogniecóny
(Adj), (-nego)
zerknitterter (Adj),; pogniecóny
klejd (m), zerknittertes Kleid (n),; pogniecóny šakjet,
verdrückte Anzugjacke ( f ), (Jackett (n)),; Poln.
pomięty (Adj)
pogniyś
(Vb), (-nietâ)
zerknittern (Vb), zerdrücken (Vb),
zerknautschen (Vb),; Pogniót
ejch se při siedzyniu
galouty., Ich habe mir beim Sitzen die Hose zerdrückt.;
sh. auch, ( ło-,
łoz-, wy-) gniyś

(Vb),; Tschech.
zmačkat (Vb), zchumlat (Vb), zmuchlat (Vb),; Poln.
pomiąć (Vb)
pognojić
(Vb), (-jâ)
düngen (Vb), misten (Vb), mit Mist düngen
(Vb),; pognojić łogrôdek
gnojý, den Garten mit
Mist düngen (Vb),; Tschech. pohnojit (Vb),
vyhnojit (Vb),; Poln. nawozić
(Vb) gnojem, zgnoić (Vb)
pognųńć
(Vb), (-nâ)
verbiegen (Vb), krümmen (Vb),; sh. auch,
pokřiwić (Vb),;
sh. auch, ( łod-,
łoz-, pře-, w-, z-) gnųńć

(Vb),; Tschech.
zohýbat (Vb), zkřivit (Vb),; Poln.
pogiąć (Vb)
pogoda ( f ), (-dy) (Meteo.) 1) Wetter (n) (Meteo.),; słónecnou
pogoda ( f ), heiteres Wetter (n),; descowou pogoda ( f ),
Regenwetter (n),; 2) schönes Wetter (n),; Mómy
dzisiej fajnų pogodâ., Wir haben heute schönes
Wetter (n).; Slow. 1) počasie
(n), 2)
pohoda ( f ) (Meteo.),; Tschech. 1)
po
časí(n),
2) pohoda (
f ) (Meteo.),; Poln. pogoda ( f ) (Meteo.)
pogorsyć
(Vb) sie
1) sich verschlechtern (Vb), sich
verschlimmern (Vb),; Case sie pogorsyły.,
Die Zeiten haben sich verschlechtert.; Zdrowjy sie u niego
pogorsyło., Die Gesundheit hat sich bei ihm verschlechtert.;
2)
pogorsyć
(Vb)
sie z kí,
sich mit jemandem verärgern
(Vb),
böse auf jemanden werden (Vb), mit ihm im Streit leben (Vb),;
Jou ejch sie
śní
pogorsył., Ich habe mit ihm Ärger (m).; sh. auch,
( łoz-,
na-,
za-) gorsyć
(Vb)
sie,;
Slow. 1)
zhoršiť (V
b)
sa, 2)
pohoršiť (Vb), pohoršovať (Vb) sa,;
Tschech.
1),
2)
pohoršit (Vb), po
horšit
(Vb) se,; 1)
zhoršit (Vb), zhoršovat (Vb),;
Poln. 1) pogorszyć
(Vb) się
, 2)
pogniewać(Vb) się
pogorsyniy (n), (-niou) Verschlechterung ( f ), Verschlimmerung ( f ),;
Tschech. zhoršení
(n),
pohoršení
(n),; Poln.
pogorszenie (n)
pogoudać
(Vb) se,

(se..-dó)

miteinander reden (Vb), miteinander plaudern (Vb),
miteinander sprechen (Vb),; pogoudać
(Vb) se
ło cý
, über
etwas miteinander plaudern (Vb),; pogoudać
(Vb)
se z kí,
mit jemandem reden (Vb),; My se fajnie pogoudali., Wir haben schön
miteinander geredet.; sh. auch, pogwařić
(Vb),; sh. auch,
(do-, łob-, na-, wy-) goudać
(Vb),;
Tschech. pobesedovat
(Vb), popovídat (Vb) si,; Poln. pomówić
(Vb)
pogóniać
(Vb),
vor sich hertreiben (Vb), antreiben (Vb),;
pogóniać
(Vb) kónie,
Pferde antreiben (Vb),; Nie pogóniej mje!, Hetze mich
nicht!; Slow.
poháňať (Vb),; Tschech.
pohánět (Vb), popohánět (Vb),; Poln.
poganiać (Vb)
pograbić
(Vb), (-bjâ)
glatt rechen (Vb),; pograbić
we łogrôdku gřųndkâ, ein Beet im Garten
rechen (Vb),; sh. auch, grabić
(Vb),
zagrabić
(Vb),;
Tschech. pohrabat (Vb),; Poln. grabić
(Vb), np. grządki (pl.), (wyrównać (Vb)
powierzchnię)
pograć
(Vb) se,
(se..-gró)
ein wenig spielen (Vb),; 1) pograć
(Vb) se
na klarinecie, auf der Klarinette ein wenig spielen (Vb),; 2)
pograć
(Vb) se
balý, mit dem Ball spielen (Vb),; sh. auch, (
ło-, łode-, na-,
pře-, se-, wy-, za-) grać
(Vb),;
Poln. 1) grać
(Vb) na instrumencie, 2)
pobawić (Vb) się
pogratuljyrować
(Vb), (-rujâ)
gratulieren (Vb), beglückwünschen (Vb),;
gratuliyrować (Vb) kómu,
jemandem gratulieren (Vb),; Idziymy pogratuljyrować
ołmje na gyburtstak., Wir gehen der Oma zum Geburtstag
gratulieren.; sh. auch, gratuliyrować
(Vb),; Poln.
gratulować (Vb)
pogrozić
(Vb), (-zâ)
drohen (Vb),; pogrozić
(Vb)
kómu
, jemandem
drohen (Vb),; pogrozić
kómu palcý, jemandem mit dem Finger drohen (Vb),;

sh. auch, grozić
(Vb),; Tschech. pohrozit (Vb),; Poln.
pogrozić (Vb)
pogryź
(Vb), (-gryzâ)
zerkauen (Vb), zerbeißen (Vb),; pogryź
(Vb) joudło,
das Essen zerbeißen (Vb), zerkauen (Vb),; sh. auch,
(do-, ło-, łoz-,
pře-, u-, za-) gryź

(Vb),; Poln. pogryźć
(Vb) (rozdrobnić (Vb) zębami (pl.))
pogřyb
(m), (-řebu)
Begräbnis (n), Beisetzung ( f ),;
(Vb) na pogřyb,
zur Beerdigung gehen (Vb),; sh. auch,
pochować
(Vb),;
Slow. pohreb
(m),; Tschech. pohřeb
(m),; Poln. pogrzeb (m)
pogwařić
(Vb), (-řâ)
plaudern (Vb), reden (Vb), miteinander sprechen
(Vb),; pogwařć
(Vb) se,
sich gemütlich unterhalten (Vb),; pogwařić
(Vb) z kí
ło cý, mit jemandem über etwas sprechen (Vb),;
pogwařić z kí, jako mu idzie, mit jemandem
sprechen, wie es ihm geht,; sh. auch, (do-,
pře-, wy-) gwařić
(Vb)
sie,;
Slow.
pohovoriť (Vb),; Tschech.
pohovořit (Vb), pohovořit s kým o čem,;
Poln. pomówić
(Vb) z kimś o czymś , rozmawiać (Vb)
pohalać
(Vb), (-ló) (Kin-Spr.)
streicheln (Vb),; pohalać
(Vb) kocika,
ein Kätzchen streicheln (Vb),; Pohalej go ździebko.,
Streichele ihn etwas.; sh. auch, głouskać
(Vb), pogłouskać
(Vb),; sh. auch, halać
(Vb),; Slow.
pohladkať (Vb),; Tschech.
pohladit (Vb),; Poln.
pogłaskać (Vb) (Kind. Spr.)
poinformować
(Vb), (-mujâ)
informieren (Vb),; poinformować
(Vb)
kogo,
jemanden informieren (Vb), jemandem Bescheid geben (Vb),;
poinformować
(Vb) sie,
sich informieren (Vb), sich erkundigen (Vb),; sh. auch,
informować
(Vb),;
Poln.
poinformować (Vb)
pojawić
(Vb) sie,

(sie..-wjâ)

erscheinen (Vb), sichtbar werden (Vb), sich zeigen
(Vb), zutage treten (Vb), auftauchen (Vb),; Pojawjył
sie na kraju lasa jejlyń., Am Waldrand hat sich ein Hirsch
gezeigt.; Na niebje pojawjył sie fliger., Am Himmel hat sich
ein Flugzeug gezeigt.; Slow. javiť
(Vb) sa, zjaviť (Vb) sa,; Tschech.
objevit (Vb) se, ukázat (Vb) se, zjevit (Vb) se,;
Poln. pojawić (Vb) się
pojechać
(Vb), (-pojadâ)
wegfahren (Vb), wegreisen (Vb),; Łóni
juz pojechali do dóm., Sie sind schon
nach Hause gefahren (Vb),; Pojejdziymy do Łopolou nakupić.,
Wir fahren nach Oppeln
einkaufen (Vb).; Pojejdziymy do Italjej na urloup.,
Wir fahren nach Italien in den Urlaub.; sh. auch, (do-,
łod-, łoz-,
na-, pře-, při-,

s-, u-, w-, wy-, za-)
jechać
(Vb),; Slow.
odísť (Vb),;
Tschech.
odjet (Vb), ujet (Vb) ujíždět (Vb),; Poln.
pojecha
ć
(Vb)
pojejś
(Vb)
se
, (se pojâ)
gut essen (Vb), speisen (Vb), essen (Vb),; My
ejchmy noupřôd dobře
pojejdli., Wir haben zuerst gut gegessen (Vb.; Pôdziymy co
pojejś., Wir gehen etwas
essen (Vb).; sh. auch, (na-, pře-,
z-) jejś
(Vb), jejś
(Vb),; sh. auch, (po-,
poz-) joudać (Vb),;
Slow.
jesť (Vb),; Tschech.
jíst (Vb),;
Poln. jeść
(Vb),
zjeść
(Vb) coś
pojoudać
(Vb), (-dó)
gemütlich essen (Vb),; pojoudać
bratkartoufle ze smazónkų i dopijać maślónkâ.,
Bratkartoffeln mit Rührei essen und Buttermilch dazutrinken
(Vb),; sh. auch, pozjoudać
(Vb),; Tschech.
pojídat (Vb), jíst
(Vb),; Poln.
zjada
ć
(Vb)
pojscać
(Vb), (-có)
an etwas urinieren (Vb), etwas anpinkeln (Vb)
(vulg.), harnen (Vb), pissen (Vb) (vulg.),; Pjes pojscoł
płot., Der Hund hat den Zaun angepinkelt.;
Tschech.
vymočit (Vb) se,; Poln. posikać
(Vb), oddać (Vb) mocz,
szczać (Vb) (vulg.)
pokí
(Adv)
solange (Adv),; Pokí
ejch jes zdrowy, to jescy banâ dalej robjył., Solange
ich gesund bin, werde ich das noch weiter arbeiten.;
Tschech. pokud (Adv), dokud (Adv),; Poln. póki
(Adv), póty (Adv)
pokilać
(Vb), (-ló) (Kind.
Spr.)
kitzeln (Vb) (Kind. Spr.),; pokilać
(Vb) kogo,
jemanden kitzeln (Vb),; sh.
auch, kilać (Vb),
łechtać (Vb),;
Poln.
łechtać (Vb) (Kin. Spr.)
pokjuozdać
(Vb) se,
(se..-dó / se..-zdzâ)
schlittern (Vb),; Pokjouzdać
se na kjouzdacce., Auf einer Rutschbahn schlittern.; Slow.
kĺzať (Vb),;
Tschech.
klouzat (Vb),; Poln.
ślizgać (Vb)
pokjouzdnųńć
(Vb)
leicht ausrutschen (Vb), ausgleiten (Vb),; Ejch na
dródze pokjouzdnó.,
Ich bin auf der Straße leicht ausgerutscht.; Pokjouzdnó
ejch na skôrce łod banany., Ich bin auf einer
Bananenschale ausgerutscht.; sh. auch,
(s-, wy-) kjouzdnųńć
(Vb),;
Slow.
skĺznuť (Vb) (sa),;
Tschech.
uklouznout (Vb),
sklouznout (Vb), sklouzávat (Vb),; Poln.
poślizgnąć (Vb) się
poklekotać
(Vb) se,
(se..-tó), (se..-kocâ)
Schwätzchen halten (Vb), etwas tratschen
(Vb),; poklekotać se ze
sųsioudkų, mit der Nachbarin ein Schwätzchen halten
(Vb),; sh. auch, klekotać
(Vb),; Poln. poplotkować
(Vb), porozmawiać (Vb)
poklepać
(Vb), (-pjâ)
1) dengeln (Vb), aushämmern (Vb), kalt
schmieden (Vb),; poklepać
kosâ,
die Sense dengeln (Vb),; 2)
klopfen (Vb),; poklepać
(Vb)
kogo
po plecach, jemandem auf die Schulter klopfen (Vb),; Tschech.
naklepat (Vb) (Sense
dengeln (Vb)),; Poln.1)
klepać (Vb) (kosę), 2)
poklepać (Vb) kogoś po, (np. plecach)
poklupać
(Vb), (-pjâ)
klopfen (Vb),; poklupać
(Vb)
sie
w coło (fig.), sich an die Stirn klopfen (Vb), (tippen (Vb)
(fig.),; Tschech.
poklepat (Vb),; poklepat si na čelo (fig.),; Poln.
poklepać (Vb), poklepać (Vb) się
pokłaś
(Vb), (pokładâ)
legen (Vb), hinlegen (Vb),; pokłaś
na dachu skořupy, Dachziegel auf das
Dach legen (Vb),; sh. auch, (na-,
u-) kłaś
(Vb)
(sie),
; Tschech.
poklást (Vb), položit
(Vb),; Poln.
pokłaść (Vb), p
ołożyć
(Vb)
pokłónić
(Vb)
sie
, (sie..-niâ)
sich verbeugen (Vb), sich verneigen (Vb),;
Tschech. poklonit (Vb) se,; Poln. zrobić
(Vb) pokłon
pokolyniy (n), (-niou) Geschlecht (n), Generation ( f ),; powojynne
pokolyniy, Nachkriegs-Generation ( f ),; Tschech. generace
( f ),; Poln. pokolenie (n)
pokopać
(Vb), (-pjâ)
Erde auflockern (Vb), aufharken (Vb),; pokopać
gřųndkâ, das Beet aufharken (Vb),; Tschech.
zkopat (Vb),; sh. auch, (do-, ło-,
łod-, łoz-, na-,
pře-, w-, wy-, za-) kopać
(Vb),;
Poln.
spulchnić (Vb)
pokopnųńć
(Vb), (-nâ)
pokopnųńć
(Vb) co,
etwas mit dem Fuß weitertretenen (Vb),; pokopnųńć
bal, den Ball mit dem Fuß weitertreten (Vb),; pokopnųńć
na dródze kamjyń, einen Stein auf der Straße
weitertreten (Vb), (weiterstoßen (Vb)),; Ani bych tego nie
pokopnų., Das würde ich noch nicht einmal mit dem Fuß
weitertreten. (weiterstoßen (Vb)),; sh. auch, (
łoz-, wy-) kopnųńć
(Vb),
łozkopać
(Vb),;
Tschech. kopnout
(Vb),; Poln.
kopnąć (Vb) coś od siebie, oddalić (Vb) (np.
kamień)
pokořynić
(Vb), (-niâ)
pfeffern (Vb), mit Pfeffer würzen (Vb),
würzen (Vb),; pokořynić
joudło, Speisen pfeffern
(Vb), würzen (Vb),; sh. auch, wykořynić
(Vb),;
Tschech.
okořenit
(Vb),; Poln. przyprawić
(Vb)
pokost (m), (-tu, pl.-ty) Firnis (m),; lniany pokost, Leinölfirnis
(m),; 1) napuścić
(Vb)
pokostý
drewjanny stoł, einen Holztisch mit Firnis einlassen (Vb),;
Poln.
pokost (m), 1) osadzić
drzewo pokostem
pokouzać
(Vb), (-zâ)
zeigen (Vb),; 1)
pokouzać
(Vb) sie,
sich zeigen (Vb), sich sehen lassen (Vb), erscheinen (Vb),; auch,
dać sie widziejć
(Vb), sich zeigen (Vb),; pokouzać sie we tejatře, sich
bei einer Theatervorstellung zeigen (Vb), (anwesend sein (Vb)),;
pokouzać (Vb)
co,
etwas zeigen (Vb),; pokouzać
(Vb) co
kómu,
jemandem etwas zeigen (Vb),; Pokouzâ ci, jako sie jejdzie
autý., Ich zeige dir, wie man mit dem Auto fährt.;
Pokouzâ ci môj nowy klejd., Ich zeige dir mein neues
Kleid.; Pokouz mi yno, co to robis., Zeige mir einmal, was du
machst.; pokouzać
palcý na
kogo
, auf jemanden mit
dem Finger zeigen (Vb),; sh. auch, (
łoz-, na-, za-) kouzać

(Vb),; kouzać
(Vb),; Slow.
ukázať (Vb), 1)
ukázať (Vb) sa,; Tschech.
ukázat (Vb), 1)
ukázat (Vb) se,; Poln. pokazać
(Vb), 1)
pokazać (Vb) się
pokôj
(m), (-ju)
1) Ruhe ( f ),; dać
kómu pokôj
,
jemanden in Ruhe lassen (Vb),; Łón mi
nie dou pokoju., Er läßt mir keine Ruhe.; Dejcie mi z
tý pokôj!, Laßt mich damit in Ruhe!; 2)
Frieden (m),; zawřyć pokôj, Frieden schließen
(Vb),; Slow. 1), 2)
pokoj (m),; Tschech. 1),
2)
pokoj (m),; Dejte mi
pokoj! Poln. 1) spokój
(m), 2)
pokój (m)
pokrajać
(Vb), (jó)
zerschneiden (Vb),; Pokrajâ
se te jabko na štyry câści., Ich schneide mir
den Apfel in vier Teile.; pokrajać na kųski cebulâ,
eine Zwiebel in Stückchen schneiden (Vb),; pokrajać
rabarber, Rhabarber zerschneiden (Vb),;
sh. auch, (do-, ło-,
łod-, łoz-, na-,
pře-, při-,
u-, wy-)
krajać
(Vb),; Tschech.
pokrájet (Vb),; Poln.
pokrajać (Vb)
pokraka ( f ), (-ki, pl.-ki) Missgestalt ( f ), brüllender Mensch (m),;
Łón tá rycoł
jak pokraka., Er hat dort wie eine Missgestalt gebrüllt.;
Poln.
pokraka (m)
pokropić
(Vb), (-pjâ)
besprengen (Vb), bespritzen (Vb),; pokropić
před biglowaniy praniy, Wäsche vor dem Bügeln
besprengen (Vb),; pokropić kogo kropidłý ze
śwjŷncónų
wodų, jemanden mit dem Weihwasserwedel mit Weihwasser
besprengen (Vb),; sh. auch, pokroupjać
(Vb),; Tschech.
pokropit (Vb), skropit (Vb),;
Poln.
skropić (Vb), opryskać (Vb)
pokroupjać
(Vb)
tröpfeln (Vb), nieseln (Vb),; Na dwoře
ździebko pokroupjou ., Draußen
tröpfelt (nieselt (Vb)) es etwas.,; sh. auch, pokropić
(Vb),; Poln.
pokrapiać (Vb)
pokrusyć
(Vb), (-sâ)
zerkrümeln (Vb), zerbröckeln (Vb),
zerbröseln (Vb),; Pokrusâ
kuró suchy chlyb., Ich
zerbröckele den Hühnern trocknes Brot (n).;
pokrusyć
(Vb) sie,
zerfallen (Vb), zerbröckeln (Vb), brüchig werden (Vb),
spröde werden (Vb),; sh. auch, łozkrusyć
(Vb),; krusyć (Vb)
sie,;
Tschech.
rozdrobovat (Vb), rozdrobit (Vb),; Poln.
pokruszyć (Vb)
pokrųncóny
(Adj), (-nego)
verdrehter (Adj), verbogener (Adj),; pokróncóny
drót (m), verdrehter (verbogener
(Adj)) Draht (m),; pokróncóne na loki włosy, zu
Locken verdrehte Haare (pl.),; Slow.
popletený (Adj),; Tschech. pokroucený
(Adj),; Poln.
pokręcony (Adj), powyginany (Adj)
pokrųńcić
(Vb), (-krųncâ)
verdrehen (Vb),; pokróńcić
(Vb) sie,
sich verdrehen (Vb),; sh. auch, (do-, łod-,
łoz-, na-, pře-,
při-, s-, u-, w-,

wy-, za-) krųńcić
(Vb),; Poln.
pokręcić (Vb), (obrócić
(Vb) w kółko), pokręcić (Vb) się (w
kółko)
po kryjómu
(Adv)
heimlich (Adv), verstohlen (Adv), geheim (Adv),;
dać kómu co po kryjómu,
jemandem etwas heimlich geben (Vb),; zrobić co po kryjómu,
etwas heimlich machen (Vb),; Slow.
potajomky (Adv),; Tschech. pokradmu (Adv), potajmu
(Adv),; Poln. po kryjomu (Adv)
pokřiwa
( f ), (-wy, pl.-wy)
(Bot.)
Brennnessel ( f ), Brenn-Nessel ( f ) (Bot.),;
Łokolył ejch sie
pokřiwóma., Ich habe mich mit Brenn-Nesseln verbrant.;
Slow. pŕhĺava ( f
) (Bot.),; žihĺava ( f ),; Tschech.
kopřiva ( f ) (Bot.), žahavka ( f ) (Bot.),; Poln.
pokrzywa ( f ) (Bot.)
pokřiwić
(Vb), (-wjâ)
krumm machen (Vb), krümmen (Vb), verbiegen
(Vb), verzerren; sh. auch, pognųńć
(Vb),; sh. auch, skřiwić
(Vb),; Slow.
kriviť (Vb),; Tschech.,
pokřivit (Vb), pokřivovat (Vb),; Poln.
wykrzywić (Vb)
pokřiwjóny
(Adj), (-nego)
verkrümmter (Adj), verbogener (Adj),;
pokřiwjónou rama łod
koła, verbogener
Fahrradrahmen (m),; pokřiwjónoy drót,
verbogener Draht (m),, Tschech. pokřivený
(Adj), zkřivený (Adj),; Poln.
skrzywiony (Adj)
pokudłać
(Vb), (-dłó)
zerzausen (Vb),; pokudłać
kómu włosy, jemandem die Haare zerzausen (Vb),;
Tschech.
pocuchat (Vb),;
Poln.
mierzwić (Vb) (włosy
(pl.))
pokuřić
(Vb) se,
(se..-řâ)
gemütlich rauchen (Vb),; Opa se pokuřył
fajfki., Der Opa hat gemütlich
ein Pfeifchen geraucht.; sh. auch,
(wy-, za-) kuřić

(Vb),; sh. auch,
kuřić
(Vb),;
sh. auch, (wy-, za-) kuřić
(Vb)
se
,; Tschech.
pokouřit (Vb),; Poln.
palić (Vb) tytoń
pokusić
(Vb), (-sâ)
necken (Vb), reizen (Vb),; pokusić
(Vb) sie,
sich necken (Vb),; pokusić
(Vb) kogo,
jemanden necken (Vb), reizen (Vb),; sh. auch, skusić
(Vb) do cego,; Tschech.
škadlit
(Vb) se,; Poln.
droszczyć (Vb) się, kusić (Vb)
pokuta ( f ), (-ty) (Rel.) Buße ( f ), Sühne ( f ) (Rel.),; dostać
po spowjejdzi pokutâ, nach der Beichte eine Buße
auferlegt bekommen (Vb),; Slow. pokání
(n) (Rel.),; Tschech. trest (m),; pokání
(n) (Rel.),; Poln. pokuta ( f ) (Rel.)
pokutować
(Vb), (-tujâ)
büßen (Vb), sühnen (Vb), Buße
tun (Vb),; sh. auch, łodpokutować
(Vb),; Tschech.
pykat (Vb), trpět (Vb),; Poln. pokutować
(Vb)
pokwitować
(Vb), (-tujâ)
quittieren (Vb),; pokwitować
wypłacóne pjųndze, das ausgezahlte Geld
quittieren (Vb),; Tschech.
potrvrdit (Vb),; Poln. pokwitować (Vb)
pole (n), (-la, pl.-la) (Agr.) Feld (n) (Agr.),; Posiejymy na tý
polu jŷncmjyń., Wir säen auf diesem Feld Gerste ( f
).; załorane pole, gepflügtes Feld (n),; posiouć na
polu sôl, auf dem Feld
Kunstdünger streuen (Vb),; pobrónować pole, das
Feld eggen (Vb),; přiwjyź
ze pola zboze, das Getreide vom Feld einfahren (Vb),; zapyřóne
pole, Feld voller Quecke ( f ),; Slow. pole (n)
(Agr.),; Tschech. pole (n) (Agr.),;
Poln. pole (n) (Agr.)
polejciejć
(Vb), (polecâ)
hinlaufen (Vb), hineilen (Vb),; Polecâ
do sklepu jescy co nakupić(Vb)., Ich eile in den Laden noch
etwas einkaufen (Vb),; sh. auch, ( do-, łob-,
łod-,
łoz-, na-, pře-,
při-, ś-, u-, w-, wy-, za-) lejciejć

(Vb),; Poln.
polecieć (Vb), szybko gdzieś iść (pobiec)
poleki (Adj), (-kygo) langsamer (Adj), allmählicher (Adj),
behäbiger (Adj),; Łón
jes při robocie bardzo poleki., Er ist bei der Arbeit sehr
langsam.; Slow. pomalý
(Adj),; Tschech.
pomalý (Adj),; Poln.
powolny (Adj)
poleku (Adv), polekuśku
(Adv)
langsam (Adv), gemächlich (Adv), nach und
nach,; Uwijej sie poleku!, Beeile dich langsam!,; Te murowaniy
idzie bardzo poleku., Die Maurerarbeiten gehen sehr langsam
voran.; Bjer se to poleku!, Nimm dir das langsam vor!, (Beeile
dich nicht!),; Poleku přestaje
padać., Langsam hört es auf, zu regnen (Vb).;
Slow. pomaličky (Adv),;
Tschech. pomalu (Adv),; Poln. pomału
(Adv), wolno (Adv), powoli (Adv)
polepić
(Vb), (-pjâ)
zukleben (Vb), verkleben (Vb),; Třa
u koła te dziury we šlauchu polepić., Man muß
beim Fahrrad die Löcher im Fahrradschlauch zukleben
(Vb),;1)
polepić (Vb)
sie,
sich verkleben (Vb), zusammenkleben
(Vb),; sh. auch, ( łod-,
łoz-, na-, při-, z-, za-) lepić
(Vb),;
Tschech.
zalepovat (Vb), zalepit (Vb); Poln.
zalepić (Vb), 1)
zlepić (Vb) się
polepsyć
(Vb)
(-sâ),
verbessern (Vb),; 1) polepsyć
(Vb) sie,
sich verbessern (Vb),; Zdrowjy mu sie polepsyło.,
Die Gesundheit hat sich bei ihm gebessert.; Jescy mu sie ta
stancka nie polepsyła., Die Krankheit hat sich bei ihm noch
nicht gebessert.; polepsyć
(Vb) co,
etwas verbessern (Vb),; To idzie polepsyć (Vb)., Das kann man
verbessern (Vb).; Slow.
polepšiť (Vb), zlepšiť (Vb),
1)
lepšiť (
Vb)
sa,;
Tschech.
polepšit (Vb), zlepšit (Vb),
1)
pol
epšit (Vb) se,;
Poln. polepszyć
(Vb),
1)
p
olepszyć (Vb) się
polezały
(Adj), (- łego)
1) abgelagerter (Adj),; polezałe
wino (n), abgelagerter Wein (m),; polezałe mjŷso,
abgelagertes Fleisch (n),; Tschech.
ule
želý
(Adj),; Poln.
odleżały (Adj), dojrzały (Adj)
polezejć
(Vb) se,
(se..-zâ)
genügend lange liegen bleiben (Vb),; Dzisiej
łón nie musi iś
do roboty, to se moze duzej polezejć., Heute braucht er nicht
zur Arbeit zu gehen, da kann
er länger liegen bleiben (Vb),; sh. auch, (
ło-, nou-, pře-,
wy-, za-)
lezejć
(Vb),; Poln.
dłużej leżeć w
łóżku
polica ( f ), (-ce, pl.-ce) Regal (n), Küchenschrank mit regal,
Geschirrbrett (n),; Wejź
do joudła ze police
talyře., Nimm zum Essen von dem Geschirrschrank die Teller.;
Slow. polica ( f ),; Tschech. police ( f ),; Poln.
szafa kuchenna z półką
policjou ( f ), (-cjej), policyjou (
f ), (-cyjej)
Polizei ( f ),; Łón
jes při policjej., Er ist bei der Polizei.; policjou
drógowou,
Verkehrspolizei ( f ),; policjou kryminalnou, Kriminalpolizei
( f ),; Tschech.
policie ( f ),; Poln. policja ( f )
policyć
(Vb), (-câ)
abzählen (Vb), zählen (Vb),; policyć
(Vb) pjųndze,
Geld abzählen (Vb),; Musâ te jajca noupřôd
policyć, wjejla ich je., Ich muß die Eier erst
abzählen, wie viele es sind.; policyć přiwjezióny
touwór, die angelieferten Waren abzählen (Vb),; sh.
auch, (do-, łob-,
łod-, łoz-, pře-, při-, ś-, w-, wy-, za-)
licyć
(Vb),; Poln.
policzyć (Vb)
polip (m), (-pa, pl.-py) (Med.) Polyp (m) (Med,), Polypen (pl.) (Med.),; Łón
mou we nosie polipy., Er hat
in der Nase Polypen (pl.).; Poln. polip (m) (Med.),
polipy (pl.) (Med.)
polityka ( f ), (-ki) Politik( f ),; Jou sie politykó
nie zajmujâ., Ich beschäftige mich nicht mit Politik (
f ).; polityka zagranicnou, Außenpolitik (Vb),; polityka
gospodarcou, Wirtschaftspolitik ( f ),; Poln. polityka
( f )
polizać
(Vb), (-zó)
lecken (Vb),; polizać
(Vb)
co,
etwas lecken (Vb),; polizać lôd, am Speiseeis lecken
(Vb),; polizać lizouk, am Lutscher lecken (Vb),; sh.
auch,( ło-,
łob-, wy-) lizać
(Vb),; Tschech.
olízat (Vb),; Poln. polizać
(Vb)
poliznųńć
(Vb), (-znâ)
einmal lecken (Vb),; Pjes mi poliznų
râkâ., Der Hund hat an meiner Hand geleckt.;
sh. auch, liznųńć
(Vb),
łobliznųńć

(Vb),; Tschech.
olíznout (Vb),; Poln.
liznąć (Vb)
poljyrować
(Vb), (-rujâ)
polieren (Vb),; poljyrować
mejble, die Möbel polieren (Vb),; poljyrować karoserjâ
auta, die Autokarosserie polieren (Vb),; sh. auch,
gładzić
(Vb), wygładzić
(Vb),; Poln.
polerować (Vb)
Polka ( f ), (-ki, pl.-ki) Polin ( f ),; Tschech. Polka ( f ),; Poln.
Polka ( f )
polny (Adj), (-nego) Feld-,; polnou dróga
( f ), Feldweg (m),; polny wrôbejl, Feldsperling (m),; Slow.
poĺný (Adj),; Poln.
polny (Adj)
polouć
(Vb), (-lejâ)
begießen (Vb), gießen (Vb), bewässern
(Vb),; Polejâ w łogrôdku
kwjoutki., Ich gieße im Garten die Blumen.; Idâ na
kjerchouw polouć grôb., Ich gehe zum Friedhof das Grab
gießen (Vb).; sh. auch, polywać
(Vb),; sh. auch,
(do-, łob-, łod-, łoz- (łoź-), na-, ś-,
u-, w-, wy-, za-) luoć

(Vb),; sh. auch, polywać
(Vb),; Poln.
polać (Vb)
Polouk (m), (-ka, pl.-ki) Pole (m),; Slow. Poliak (m),; Tschech.
Polák (m),; Poln.
Polak (m)
poloutać
(Vb) se,
(se..-loucâ)
draußen spielen (Vb) (Kinder (pl.)),
herumlaufen (Vb),; Dziejci! Idźcie
se na dwôr poloutać., Kinder! Geht nach draußen
spielen.; Poln. bawić
(Vb) się na dworze
polołzować
(Vb), (-zujâ)
lockern (Vb),; polołzować
(Vb) sie,
sich lockern (Vb), lose werden (Vb), sich lösen (Vb)
(aufbinden (Vb)),; Śróbka
łod šucblecha sie u koła polołzowała.,
Eine Schraube vom Schutzblech hat sich am Fahrrad gelockert.;
Wâzoł u snurkôw łod třewika mi sie
polołzowou., Der Knoten am Schnürsenkel hat sich bei mir
gelockert.; Poln.
obluzować (Vb), obluzowywać (vb) się
Polskou ( f ), (-kej) Polen (n),; Slow. Poĺsko
(n),; Tschech. Polsko (n),; Poln. Polska ( f
)
polster (m), (-tru), pl.-try) Polster (n),; Tschech. polštář
(m),; Poln.
tapicerka ( f )
polstrować
(Vb), (-rujâ)
(aus-) polstern (Vb),; Tschech. polštářovat
(Vb),; Poln.
wyściełać (Vb)
polstrowany (Adj), (-nego) gepolsterter (Adj),; polstrowane mejble,
Polstermöbel (pl.),; Tschech. polštářovaný
(Adj),; Poln.
wyściełany (Adj), wyściełane meble (pl.)
polywać
(Vb), (-wó)
gießen (Vb), begießen (Vb), bewässern
(Vb),; polywać na łogrôdku
gřųndki, die Beete im Garten gießen (Vb),; polywać
kwjoutki, die Blumen gießen (Vb),; sh. auch, louć
(Vb),; sh. auch, (do-,
łod-, łoz-, pře-, při-, ś-, u-, w-, wy-,
za) lywać
(Vb),;
Slow.
polievať (Vb),;
Tschech. zalévat
(Vb),; Poln. polewać
(Vb)
polywka ( f ), (-ki, pl.-ki) Brühe ( f ), Suppe ( f ),; Slow.
polievka ( f ),; Poln. polewka ( f )
poła
( f ), (- ły, pl.-
ły)
Hälfte ( f ),;
1) na
połâ,
halb (Adv), zur Hälfte ( f ),; podziejlić
co na połâ, etwas in zwei Hälften teilen (Vb),;
poła jabka, die Hälfte des Apfels,; Slow.
polovica ( f ),; Tschech.
polovice ( f ), polovina ( f ),
1)
zpola (Adv),
zpolovic(e) (Adv),; Poln. połowa
( f )
połechtać
(Vb), (-chtó)
kitzeln (Vb),; połechtać
(Vb) kogo,
jemanden kitzeln (Vb),; sh. auch, łechtać
(Vb),; Slow.
štekliť (Vb),; Tschech. polechtat (Vb),;
Poln.łaskotać
(Vb)
połejdnie
(n), (-dnia)
Mittag (m), zwölf Uhr ( f ),; před
połejdniý
,
vormittags (Adv),; na
połejdnie
, mittags
(Adv), zum Mittagessen (n), zur Mittagszeit ( f ),; Côz
dzisiej mómy na połejdnie? (na
mitak
(m)),; Was haben
wir heute zum Mittagessen (n)?;
sh. auch,
po
połejdniu
,
nachmittags (Adv),; sh. auch, mitak
(m),; sh. auch, pudniy
(n),; Slow. poludnie (n),; Tschech. poledne
(n),; Poln. południe (n)
połno
(Adv)
voll (Adv), viel (Adv),; Było
tâ połno ludzi. Dort waren viele Leute.; Slow.
plno (Adv),; Tschech. plno (Adv),; Poln. pełno
(Adv)
połny
(Adj), (-nego)
voller (Adj),; połny
ajmer wody, ein Eimer vollgefüllt mit Wasser,; połnou
wana, volle Wanne ( f ),; połne mlyko (n), Vollmilch ( f ),;
połny kjejlisek wina, volles Weinglas (n),; mjejć połne
râce roboty, die Hände voller Arbeit haben (Vb),; połny
šrânk buciorôw, Schrank voller Kleider (pl.),;
Slow. plný (Adj),;
Tschech.
plný (Adj),;
Poln. pełny (Adj), pełen
(Adj)
połobciųgać
(Vb), (-gó)
abziehen (Vb), Abzüge tätigen (Vb),;
Połobciųgajų ci ze
zourobku kupâ štojerôw., Sie werden dir vom
Lohn einen Haufen Steuern abziehen (Vb).; sh. auch, łobciųgnųńć
(Vb),; Tschech.
odpočítávat (Vb) (co od čeho),;
Poln.
potrącać
(Vb), odliczać (Vb)
połobřinać
(Vb), (-nó)
abschneiden (Vb),; połobřinać
u stróma stare gałâzie, am Baum die alten Äste
abschneiden (Vb),; sh. auch, łobřinać
(Vb),; Tschech.
uřiznout (Vb),;
Poln.
obcinać (Vb)
połobwjysać
(Vb), (-só)
behängen (Vb),; połobwjysać
(Vb)
kogo
orderóma, jemanden mit Orden behängen,; połobwjysać
krystbałm lametų, den Christbaum mit Lametta behängen
(Vb),; sh. auch, łobwjejsić
(Vb),;
Poln.
obwieszać (Vb)
(kogoś / coś)
połociyrać
(Vb), (-ró)
abtrocknen (Vb),; połociyrać
mokre talyře, die nassen Teller abtrocknen
(Vb),; Poln.
wyciera
ć
(Vb), osuszać (Vb)
połoglųndać
(Vb), (-dó)
ansehen (Vb), sich umschauen (Vb),; połoglųndać
w ksiųzce łobrouzki,
im Buch die Bilder anschauen (Vb),; połoglųndać sie
w mjejście, sich in der
Stadt umschauen (Vb),; połoglųndać
(Vb) se
fajne řecy, schöne
Sachen anschauen (Vb),; połoglųndać se mjasto, sich
die Stadt anschauen (Vb),; sh. auch, łoglųndać
(Vb),; Tschech.
prohlížet (Vb),
poohlédnout (Vb) se,; Poln.
oglądać (Vb), obejrzeć (Vb)
połogryzać
(Vb), (-zó)
ringsherum abbeißen (Vb), abnagen (Vb),; Tyn
pjerón połogryzoł u
harynkôw wsystky křepty., Der Mistkerl hat bei den
Feringen alle Rücken abgebissen (Vb),; połogryzać
upjecóne mjŷso łod kości, gebratenes
Fleisch vom Knochen abnagen (Vb),; sh. auch, łogryź
(Vb),; Tschech.
ohryzávat (Vb), okusovat (Vb),;
Poln.
obgryzać (Vb)
połolejować
(Vb), (-jâ)
alles ölen (Vb),; połolejować
(Vb) łod mašiny łosie ( f ),; die Achsen von der
Maschine ölen (Vb),; sh. auch,
łolejować
(Vb),;
Tschech.
poolejovat (Vb),; Poln.
oliwić (Vb)
połosprawjać
(Vb), (-wjó)
erzählen (Vb), unterhalten (Vb), plaudern
(Vb),; połosprawjać
(Vb)
se
, sich unterhalten
(Vb),; połosprawjać
(Vb) se ło cý,
sich über

etwas
unterhalten, über etwas erzählen (Vb),;

połosprawjać

(Vb)
kómu,
jako mu idzie, jemandem erzählen, wie es ihm geht,;

sh. auch, łosprouwka
( f ),
łosprawjać

(Vb),; sh. auch, pogwařić
(Vb),; Slow.
porozprávať (Vb),; Poln.
porozmawjać (Vb), opowiadać (Vb)
połotwjyrać
(Vb), (-ró)
alles öffnen (Vb),; połotwjyrać
do wylóftowaniou izbôw łokna, zum Auslüften
der Zimmer die Fenster öffnen (Vb),; sh. auch, łotwjyrać
(Vb),; Tschech.
otevírat (Vb),; Poln. otwierać
(Vb)
połoutać
(Vb), (połoutó)
flicken (Vb),; połoutać
synkowi galouty, dem Jungen die Hosen flicken (Vb),; sh.
auch, łoutać (Vb),
załoutać
(Vb),; Poln. łatać
(Vb)
połozjyzdzać
(Vb) sie
auseinanderfahren (Vb),; Po wesejlu goście
sie połozjyzdzali., Nach der Hochzeit sind die Gäste
auseinandergefahren (Vb),; Poln.
rozjeżdżać (Vb) się
połozkłoudać
(Vb), (-dó)
auseinanderlegen (Vb),; Połozkłoudó
na stole ksiųzki. Ich lege die Bücher auf dem Tisch
auseinander.; Tschech.
rozkládat (Vb),;
Poln.
rozkładać
(Vb)
połozkroudać
(Vb), (-dó)
alles wegstehlen (Vb),; sh. auch, łozkroudać
(Vb),; Poln.
rozkradać (Vb)
połoznosić
(Vb), (-sâ)
austragen (Vb),; połoznosić
po wsi cajtųgi, die Zeitungen im Dorf austragen
(Vb), (verteilen (Vb)),; Poln.
roznosić (Vb)
połozpościyrać
(Vb), (-ró)
ausbreiten (Vb), auseinanderlegen (Vb),;
połozpościyrać na
stole swojy řecy, seine Sachen auf dem Tisch ausbreiten
(Vb),; Poln.
rozpościerać (Vb)
połozpruwać
(Vb), (-wó)
auseinandertrennen (Vb), alles zertrennen (Vb),;
połozpruwać starų
kosulâ na hadry, ein
altes Hemd in Lumpen zertrennen (Vb),; Poln.
rozpruwać (Vb),;
połoztřųsać
(Vb), (-só)
auseinanderstreuen (Vb),; połoztřųsać
na polu gnôj, Mist auf dem Felde verstreuen (Vb),;
połoztřųsać na łųce siano do
susyniou, auf der Wiese Heu zum Trocknen auseinanderstreuen (Vb),;
sh. auch, łoztřųsać
(Vb), łoztřŷś
(Vb),; Poln.
roztrząsać (Vb)
połozwjysać
(Vb), (-sų)
auseinanderhängen (Vb),; połozwjysać
na wešylajnie praniy, auf der Wäscheleine
die Wäsche aufhängen (Vb),; sh. auch,
łozwjejsić

(Vb), łozwjysać
(Vb),; Poln.
rozwieszać (Vb)
połozwłócyć
(Vb), (-câ)
verlegen (Vb), verschleppen (Vb),; połozwłócyć
noucyniy, das Handwerkszeug
verschleppen (Vb), (auf verschiedene Stellen verlegen (Vb)),;
sh. auch, łozwlec (Vb),;
Poln. przełożyć
(Vb) na inne miejsce
połozwozić
(Vb), (-zâ)
ausfahren (Vb), verteilen (Vb),; połozwozić
po sklepach touwór, die Waren an die Geschäfte
ausliefern (Vb),; sh. auch, popřiwozić
(Vb),; Poln.
rozwieźć (Vb), rozwozić (Vb)
połozyć
(Vb), (-zâ)
hinlegen (Vb), legen (Vb),; połozyć
(Vb)
co na
stoł , etwas auf den Tisch legen (Vb),; połozyć na
stoł chlyb, Brot auf den Tisch legen (Vb),; połozyć
(Vb)
sie
do łôzka, sich ins Bett legen (Vb),; sh. auch,
(do-, łod-, łoz-,
na-, pře-, při-, s-, u-,

wy-, za-) łozyć
(Vb),; sh. auch, pokłaś
(Vb),; sh. auch, kłaś
(Vb),; Slow. položiť
(Vb),; Tschech. položit
(Vb), položit (Vb) se,; Poln. położyć
(Vb)
połoźlywać
(Vb), (-wó)
vergießen (Vb), verschütten (Vb),
auseinandergießen (Vb),; połoźlywać
na łųce gnojôwkâ, auf der Wiese die Gülle
vergießen (Vb), (verteilen (Vb)),; Łón
połoźlywoł na stole maślónkâ., Er
hat auf dem Tisch die Buttermilch verschüttet.(verteilt
(Vb)),; Poln.
rozlewać (Vb)
połómać
(Vb), (-mjâ)
brechen (Vb), zerbrechen (Vb),; Wjatř
połómou u stróma kâsł gałâzi.,
Der Wind hat am Baum viele Äste gebrochen (Vb).; Łón
połómoł kijoucek na małe câści.,
Er hat ein Stöckchen in kleine Stücke zerbrochen (Vb).;
1)
połómać
(Vb) se co /
złómać
(Vb) se co,
sich etwas brechen (Vb),;
złómać se râkâ, sich die Hand brechen
(Vb),; Starka padła na dródze, i połómała
se při tý nogâ., Die Großmutter ist auf
der Straße gefallen, und hat sich dabei das Bein gebrochen.;
2)
połómać
(Vb) sie,
zerbrechen (Vb),; Tyn stróm sie pod ciŷzourý
śniegu połómoł., Der Baum ist unter der
Schneelast gebrochen.; sh. auch, ( łoz-,
pře-, z-, za-) łómać
(Vb), Slow.
zlomiť (Vb), lámať (Vb),; Tschech.
polámat (Vb), zlomit (Vb), 1)
zlomit (Vb) si, (zlomit
si ruku), 2)
zlomit (Vb) se,; Poln. połamać
(Vb), złamać (Vb)
połómany
(Adj), (-nego)
zerbrochener (Adj),; połómanou
rama łod koła, gebrochener Fahrradrahmen
(m),; połómanou špica łod blajštifta,
gebrochene Bleistift-Spitze,; Tschech.
pol
ámaný
(Adj),
podlomený
(Adj),; Poln. połamany
(Adj)
połųcyć
(Vb), (-câ)
verbinden (Vb), dazuschalten (Vb),; 1)
połųcyć
(Vb)
kogo z kí
při telefónowaniu, jemanden mit einem anderen beim
Telefonieren verbinden (Vb),; poųcyć
(Vb)
co,
etwas verbinden (Vb),; połųcyć dwa kable łod
elektrišu, zwei Elektrokabel verbinden (Vb),; sh.
auch, (při-, wy-,
z-) łųcyć

(Vb),; Tschech.
spojit (Vb), sjednotit (Vb),; 1)
spojit (Vb) se,; Poln.
połączyć (Vb), połączyć (Vb) się
(umożliwić rozmowę telefoniczną)
pomalować
(Vb), (-jâ)
bemalen (Vb),; pomalować
pyndzliký wjelkanocne jajca, mit einem kleinem Pinsel
Ostereier bemalen (Vb),; sh. auch, namalować
(Vb), malować
(Vb),; Tschech.
zmalovat (Vb),; Poln. pomalować
(Vb)
pomařnųńć
(Vb)
erfrieren (Vb),; Bez zimâ
pomařło mi we łogrôdku kâs kwjoutkôw.,
Im Winter sind mir viele Blumen im Garten erfroren (Vb),; Poln.
pomarznąć (Vb)
pomejlić
(Vb), (-lâ)
pomejlić
(Vb) co,
etwas verwechseln (Vb), etwas durcheinander bringen (Vb),;
pomejlić jabka ze gruskóma,
Äpfel mit Birnen verwechseln (Vb),; sh. auch,
łomejlić (Vb)
sie,
mejlić
(Vb) sie,;
Tschech. zmýlit
(Vb),; Poln.
pomylić (Vb)
pomjarkować
(Vb),
(-kujâ)
bemerken (Vb), gewahr werden (Vb), fühlen
(Vb), wahrnehmen (Vb), erblicken (Vb),; pomjarkować
(Vb) co,
etwas bemerken (Vb), (fühlen (Vb)),; Jou ejch pomjarkowou,
ize tych kuropatwôw na polach jes corouz to maniej., Ich
habe bemerkt, daß es auf den Feldern immer weniger Rebhühner
gibt.; Pomjarkowou ejch, ize sie tá chto w nocy
łochowjyrou., Ich habe
gemerkt , daß sich dort jemannd in der Nacht herumtreibt.;
sh. auch, mjarkować
(Vb),; Tschech.
zpozorovat (Vb),;
Poln. zauważyć
(Vb), spostrzec (Vb)
pomjejścić
(Vb) sie
fassen (Vb), in etwas genügend Platz haben
(Vb),; Ta mųka sie w tý
mjŷsku nie pomjejści., Das Mehl hat in diesem Säckchen
nicht genügend Platz., (das Säckchen ist zu klein),; sh.
auch, zmjejścić
(Vb) sie,;
Tschech.
umístit (Vb),; Poln.
pomieścić (Vb)
pomjŷsać
(Vb), (-só)
vermischen (Vb), durchmischen (Vb), vermengen
(Vb), verrühren (Vb),; pomjŷsać
(Vb)
sie,
sich vermischen (
Vb),; pomjŷsać
(Vb) co,
durchmischen (Vb), vermischen (Vb), durchrühren (Vb),;
Pomjŷsó juz cymynt ze pjouský., Ich mische
schon den Zement mit Sand.; Pomjŷsej jescy tyn
kartofelzalat., Mische noch den Kartoffelsalat (m),; sh. auch,
(do-, pře-, při-, w-, z-) mjŷsać

(Vb),; Tschech. pomíchat
(Vb), smíchat (Vb),;
promísit (Vb) (Kochk.),; Poln. pomieszać
(Vb), zmieszać (Vb)
pomjŷsany
(Adj), (-nego)
durchgemischter (Adj),; Tyn sałout
juz jes ze skwjyrckóma pomjŷsany., Der Salat ist schon
mit den Speckgrieben durchgemischt.; sh. auch, mjŷsany
(Adj),; Poln.
zmieszany (Adj)
pomlouć
(Vb), (-lejá)
mahlen (Vb), zermahlen (Vb),; pomlouć
kafej, Kaffee mahlen (Vb),; pomlouć
mjŷso na gyhaktes, Fleisch zu Hackfleisch mahlen (Vb),; sh.
auch, mlouć
(Vb), zmlouć (Vb),;
Tschech.
mlet (Vb), umlít (Vb),; Poln.
zemleć (Vb) (kawę ( f ), zboże (pl.))
pomlóny
(Adj), (-nego)
gemahlener (Adj),; pomlóny
mak, gemahlener Mohn (m),; pomlóny kafej, gemahlener
Kaffee,; Slow.
mlietý (Adj),; Tschech.
mletý (Adj),; Poln.
mielony (Adj)
pomłócić
(Vb), (-câ)
fertig dreschen (Vb),; pomłócić
zboze, Getreide fertig dreschen (Vb),; sh. auch,
wymłócić
(Vb),; Poln.
młócić (Vb)
pomnozyć
(Vb), (-zâ)
1) vermehren (Vb), vervielfältigen
(Vb),; pomnozyć majųntek,
das Vermögen (n)
(Eigentum (n)) vermehren (Vb)),; 2) mal nehmen (Vb),
multiplizieren (Vb),; pomnozyć,
tři razy štyry, multiplizieren, drei mal vier,;
Slow. 1) rozmnožiť
(Vb),; Poln.
1) pomnożyć
(Vb), powiększyć (Vb) (np. majątek (m)), 2)
przeprowadzić mnożenie liczb
pomocyć
(Vb), (-câ)
naß machen (Vb), befeuchten (Vb), benetzen
(Vb), eintauchen (Vb),; pomocyć
we wodzie haderkâ, ein Läppchen im Wasser naß
machen (Vb),; sh. auch, ( łoz-,
pře-, za-) mocyć
(Vb),; Tschech.
smočit (Vb), namáčet (Vb), umáčit
(Vb), zmočit (Vb),; Poln. pomoczyć
(Vb), zmoczyć (Vb)
pomokřić
(Vb), (-řâ)
anfeuchten (Vb), naß machen (Vb),; pomokřić
před biglowaniý praniy, die Wäsche vor dem Bügeln
anfeuchten (Vb),; sh. auch, zmokřić
(Vb), mokřić
(Vb),; Tschech.
pomokřit (Vb), zamokřit (Vb),; Poln.
zwilżać (Vb)
pomřyć
(Vb)
nacheinander sterben (Vb),; Ze tej rodziny
(familyjej) juz ich kâs
pomarło., Aus dieser
Familie sind schon viele gestorben (Vb).; sh. auch, (u-,
wy-) mřyć
(Vb),;
Poln.
pomrzeć (Vb)
pomyć
(Vb), (-myjâ)
abwaschen (Vb), (Geschirr) abspülen (Vb),
spülen (Vb),; pomyć po
joudle gyšyr, nach dem Essen Geschirr abspülen (Vb),;
sh. auch, pomywać
(Vb),; sh. auch, (do-,
ło-, u-, wy-)
myć
(Vb),; myć
(Vb),; Slow.
zmyť (Vb),; Poln.
pomyć (Vb)
pomydlić
(Vb), (-lâ)
einseifen (Vb),; pomydlić
před praniý praniy, die Wäsche vor dem Waschen
einseifen (Vb),; pomydlić se râce, sich die Hände
einseifen (Vb),; sh. auch, ( ło-,
na-) mydlić (Vb)
,;
Poln. pomydlić
(Vb)
pomyślejć
(Vb), (-lâ)
nachdenken (Vb), bedenken (Vb),; pomyślejć
(Vb)
nad cý,
über etwas nachdenken, etwas überdenken (Vb),; Jou nad
tý pomyślâ., Ich werde darüber nachdenken
(Vb),; sh. auch, ( łoz-,
wy-) myślejć

(Vb),; Poln.
pomyślejć (Vb)
pomywać
(Vb), (-wó)
abwaschen (Vb),; pomywać
(Vb) gyšyr, Geschirr abwaschen (Vb),; sh. auch, pomyć
(Vb),; Slow.
umývať (Vb), zmývať (Vb),; Poln.
zmywać (Vb) naczynia
pomywaniy (n), (-niou) Abwasch (m),; Poln. zmywanie (n)
poniewjyrać
(Vb), (-ró)
poniewjyrać
(Vb) co,
etwas nicht schonen (Vb),; unsorgsam mit etwas
umgehen (Vb),; herumliegen lassen (Vb),; poniewjyrać drogy
ksiųzki, teure Bücher herumliegen lassen, unsorgsam
damit umgehen (Vb),; poniewjyrać
(Vb)
kogo
, jemanden
herumschubsen (Vb), schnöde (ungerecht) behandeln (Vb),
schikanieren (Vb), triezen (Vb),; Poln.
poniewierać (Vb)
poniscyć
(Vb), (-scâ)
beschädigen (Vb), zerschleißen (Vb),
verschleißen (Vb),; poniscyć
auto, ein auto beschädigen (Vb), (verschleißen (Vb)),;
Tschech. poničit (Vb),;
Poln. zniszczyć (Vb),
zużyć (Vb)
poniscóny
(Adj), (-nego)
beschädigter (Adj), zerschlissener (Adj),
verschlissener (Adj); poniscóny
mantejl, verschlissener Mantel (m),; Tschech.
poničený (Adj),;
Poln.
zniszczony (Adj), zużyty (Adj)
ponourgać
(Vb), (-gó)
eintauchen (Vb), unter Wasser drücken (Vb),;
ponourgać

(Vb) kogo,
jemanden ins Wasser eintauchen (Vb), (jemandem den Kopf unter
Wasser drücken (Vb)),; Tschech. ponořit
(Vb), ponořovat (Vb) (versenken (Vb)),; Poln.
zanurzyć (Vb) kogoś
(w wodzie)
popadać
(Vb)
ein wenig regnen (Vb),; Môgło
by popadać., Es könnte regnen (Vb).; Ździebko
tá popadało., Etwas hat es geregnet.; sh. auch, padać
(Vb),; Poln. spaść
(Vb), (deszcz (m)), (popadać (Vb))
popaś
(Vb), (popadnâ)
wegschnappen (Vb), stehlen (Vb),
klauen
(Vb), entwenden (Vb),; popaś
(Vb) co kómu,

jemandem etwas klauen (Vb),; Łóni
mu při sklepje popadli
koło., Sie haben ihm am Laden das Fahrrad geklaut.; Musâ
skludzić te řecy,
bo nó jy popadnų., Ich muß die Sachen verstauen,
sonst werden sie uns
geklaut.; sh. auch, dopaś
(Vb),; Tschech.
ukrást (Vb),; Poln.
ukraść (Vb), zwędzić
(Vb)
popić
(Vb) se,
(se popijâ)
sich betrinken (Vb),; Łón
se bardzo roud popjył., Er hat sehr gern einen getrunken.
(sich betrunken (Vb)),; sh. auch, popijać
(Vb), sh. auch, pić
(Vb,; Tschech.
popít (Vb),;
Poln.
popić (Vb)
popijać
(Vb), (-jó)
nippen (Vb), in kleinen Schlucken trinken (Vb),
dazutrinken (Vb),; popijać do
chleba tej, zum Brot Tee trinken (Vb),; Tschech.
popíjet (Vb),; Poln.
popijać (Vb)
popîkać
(Vb),
(Adj)
rissig werden (Vb), zerspringen (Vb), aufplatzen
(Vb), aufspringen (Vb),; popîkany
(Adj), rissiger (Adj),;
popîkanou
(Adj) skôra, aufgesprungene
(rissige) Haut ( f ),; popîkane (Adj) wargi, aufgesprungene
(rissige (Adj)) Lippen (pl.),; Poln.
spierzchnąć (Vb), spierzchnięty
(Adj)
popjejlec (m), (-ca, pl.-lce) (Rel.) Aschermittwoch (m) (Rel.),; Tschech.
popelec (m), p
opeleční
středa ( f ) (Rel.),; Poln. popielec (m) (Rel.)
popjejścić
(Vb) (-pjejscâ)
eine zeitlang liebkosen (Vb), lieb haben (Vb),;
popjejścić (Vb)
kogo,
jemanden liebkosen (Vb),; popjejścić małe dziejcio,
ein Kleinkind liebkosen (Vb),; sh. auch, pjejścić
(Vb),; Poln.
pieścić (Vb)
popjerónać
(Vb)
popjerónać
(Vb) se,
eine zeitlang fluchen (Vb),; sh. auch, spjerónać
(Vb) kogo,;
Poln.
przeklinać (Vb)
popjoł
(m), (-łu)
Asche ( f ),; Wybjerâ
ze pjeca popjoł., Ich nehme aus dem Ofen die Asche
heraus.; Posujâ na gładkų ściezkâ
ździebko popjołu., Ich streue auf
den glatten Gehweg etwas Asche ( f ).; Slow. popol
(m),; Tschech. popel (m),; Poln. popiół
(m)
popluskać
(Vb), (-kó)
bespritzen (Vb),; Jechało
na dródze auto i popluskało mi buciory., Auf der
Straße fuhr ein Auto und hat mir die Kleider bespritzt.;
Tschech. pocákat
(Vb),; Poln.
spryskać (Vb)
poplųntać
(Vb) sie
sich verwickeln (Vb), sich verwirren (Vb), sich
verknäueln (Vb),; Mje sie tu ta wołna
do štrykowaniou całou poplųntała., Mir hat
sich hier die Srickwolle ganz
verwickelt.; sh. auch, ( łoz-,
za-) plųntać

(Vb),; Tschech.
poplést (Vb) se,; Poln. poplątać
(Vb) się
popołejdniy
(n), (-nia)
Nachmittag (m),; Tschech. odpoledne (n),;
Poln. popołudnie (n)
po połejdniu
(n)
am Nachmittag (m), nachmittags (Adv),; po
połejdniu
,
am Nachmittag (m),;
Přidâ do ciebje we wtorek
po połejdniu., Ich komme zu dir am Dienstag Nachmittag.;
Slow. popoludní
(Adv),; Tschech.
odpolední (Adv),; Poln. po południu
(n),
popoulić
(Vb), (-lâ)
alles verbrennen (Vb),; popoulić
we pjecu stare cajtųgi, alte Zeitungen im Ofen nacheinander
verbrennen (Vb),; Poln.
popalić (Vb)
poprawić
(Vb), (-wjâ)
1) ausbessern (Vb), verbessern (Vb),
berichtigen (Vb), einen Fehler
korrigieren (Vb), Sachverhalt klar stellen (Vb),; poprawić we
piśmie fejlery, die Fehler im Brief berichtigen (Vb),; 2)
poprawić
(Vb) co
zrobjónego, etwas gemachtes verbessern (Vb), (glätten
(Vb), ebenen (Vb)),; nachbessern (Vb),; poprawić swjųzany
šlyps, Knoten an der Krawatte nachbessern (Vb),; 3)
reparieren (Vb), in Ordnung bringen (Vb),; 4)
poprawić (Vb)
sie,
sich bessern (Vb), (Lebensbedingungen,; Lebensgewohnheiten (pl.)
ändern (Vb)),; sh. auch, poprawjać
(Vb),; sh. auch, (na-,
wy-) prawić
(Vb),;
Slow.
popraviť (Vb),; Tschech.
1)
opravit (Vb), opravovat (Vb),; 2)
poopravit (Vb),; (Fehler korrigieren),; 3)
spravit (Vb) (reparieren (Vb)), vyspravit (Vb),; Poln.
1), 2) poprawić (Vb),
poprawiać (Vb), 3)
zreperować (Vb), 4)
polepszyć (Vb) się
poprawjać
(Vb), (-wjó)
ausbessern (Vb), verbessern (Vb),; poprawjać
(Vb)
co,
etwas ausbessern
(Vb), verbessern (Vb), reparieren (Vb),; poprawjać dach,
Schäden am Dach ausbessern, Dachziegeln ersetzen (Vb),;
Tschech. spravit
(Vb),;
Poln. poprawiać
(Vb)
poprawjaniy (n), (-niou) Ausbesserung ( f ), Verbesserung ( f ),; Tschech.
oprava ( f ),; Poln. poprawka ( f ) (jakiejś
rzeczy)
poprawjóny
(Adj), (-nego)
ausgebesserter (Adj),; sh. auch,
naprawjóny
(Adj),; Poln.
poprawiony (Adj)
poprosić
(Vb), (-sâ)
bitten (Vb),; poprosić
(Vb)
kogo ło
co
, jemanden um etwas
bitten (Vb),; poprosić kogo ło pómoc, jemanden um
Hilfe bitten (Vb),; Slow. poprosiť
(Vb),; Tschech.
poprosit (Vb),; Poln.
poprosić (Vb)
poprościć
(Vb), (-scâ)
begradigen (Vb), leicht verbogenes gerade biegen
(Vb),; poprościć skřiwjóny
drót, einen verbogenen Draht gerade biegen (Vb),;
sh. auch, (na-, s-, wy-) prościć
(Vb),; Tschech.
srovnávat (Vb), opravit (Vb),; Poln.
sprostować (Vb)
popruć
(Vb), (-ujâ)
auftrennen (Vb), auseinandertrennen (Vb),; popruć
stary anzug, einen alten Anzug auftrennen (Vb) (Teile abtrennen
(Vb)),; sh. auch, łozpruć
(Vb),; Poln.
rozpruć (Vb)
popředać
(Vb), (-dó)
alles verkaufen (Vb),; popředać
(Vb) co idzie,
verkaufen was geht,; sh. auch, wypředać
(Vb), sh. auch,
popředouwać
(Vb),; Poln.
wszystko sprzedać (Vb)
popředouwać
(Vb), (-wó)
alles verkaufen (Vb),; Łón
popředouwoł wsystko co mjoł., Er hat alles, was
er hatte, verkauft.; sh. auch, předać
(Vb, předouwać
(Vb),; Poln.
wszystko sprzedać
(Vb)
popřenosić
(Vb), (-sâ)
alles hinübertragen (Vb), von einer Stelle
zur anderen tragen (Vb),; sh. auch, přeniyś
(Vb),; Poln.
wszystko pr
zenieść
(Vb)
popřeřinać
(Vb), (-nó)
durchschneiden (Vb), in kleinere Stücke
schneiden (Vb),; sh. auch, (po-, pře-)
řnųńć
(Vb),;
Poln. przecinać (Vb)
popřeřoudzać
(Vb), (-dzó)
vereinzeln (Vb) ausdünnen (Vb),; popřeřoudzać
zasióny sałout, ausgesäten Salat ausdünnen
(Vb),; sh. auch, přeřoudzać
(Vb),; Poln. przerzedzać
(Vb)
popřestawjać
(Vb), (-wjó)
umstellen (Vb),; sh. auch, přestawjać
(Vb),; Poln.
przestawiać (Vb)
popřewozić
(Vb), (-zâ)
alles an eine bestimmte Stelle fahren (Vb),
hinübertransportieren (Vb),; sh. auch, přewjyź
(Vb),; Poln.
przewieźć (Vb)
popřewroucać
(Vb), (-có)
umwerfen (Vb), durcheinanderbringen (Vb),; sh.
auch, přewrôcić
(Vb),; Slow.
poprevracať (Vb),; Poln.
przewrócić (Vb)
popřezywać
(Vb), (-wó)
ausschimpfen (Vb),;
Jak go ździebko popřezywous, to łón zaś
be suchoł., Wenn du ihn
etwas ausschimpfst, da wird er wieder gehorchen.; sh. auch,
přezywać
(Vb),;
Poln.
zbesztać (Vb)
popřiwozić
(Vb), (-zâ)
herbeifahren (Vb),; sh. auch, přiwjyź
(Vb),; sh. auch, połozwozić
(Vb),; Poln.
przywieźć (Vb)
popsuć
(Vb), (-ujâ)
kaputt machen (Vb), unbrauchbar machen (Vb),;
popsuć (Vb)
co,
etwas kaputt machen (Vb),; popsuć zygarek (m), eine Uhr
kaputt machen (Vb),; popsuć
(Vb) sie,
verderben (Vb), unbrauchbar werden (Vb), kaputtgehen (Vb),;
Popsuło mi sie auto., Das Auto ist mir kaputtgegangen (Vb),;
Tschech. poškozovat
(Vb), poškodit (Vb),; Poln. popsuć
(Vb), zepsuć (Vb)
popsuty (Adj), (-tego) 1) nicht funktionsfähiger (Adj),
beshädigter (Adj), kaputter (Adj),; popsute radjo (n),
kaputtes Radio (n),; 2) verdorbener (Adj),; popsute mjŷso,
verdorbenes Fleisch (n),; Tschech.
poroucháný (Adj),; Poln. popsuty (Adj)
popuścić
(Vb)
1) nachlassen (Vb), sich verringern (Vb),;
Bolejści u niego popuściyły.,
Die Schmerzen haben bei ihm nachgelassen (Vb),; Tyn mrôz nie
popuści., Der Frost läßt nich nach.; 2)
lockern (Vb), nachgeben (Vb), nachlassen (Vb),; popuścić
pas, den Gürtel lockern (Vb),; popuścić handbrymzâ,
die Handbremse lockern (Vb),; sh. auch, (do-,
ło-, łod-, łoz-, na-, pře-, při-, s-, u-,
w-, wy-, za-) puścić

(Vb),; sh. auch, pofolgować
(Vb),; Slow.
1), 2)
popustiť
(Vb),; Tschech.
1), 2)
popustit (Vb), popouštět (Vb),; Poln.
1), 2)
popuścić
(Vb)
popyrtnųńć
(Vb), (-nâ)
anrempeln (Vb), schubsen (Vb),;
popyrtnųńć
(Vb)
kogo
, jemanden schubsen
(Vb),; sh. auch, pyrtnųńć
(Vb),
(s-, sko-) pyrtnųńć

(Vb),; sh. auch, stuchnųńć
(Vb),; Tschech.
šťouchnout (Vb), štouchnut (Vb),; Poln.
szturchnąć (Vb), potrącić (Vb)
porachować
(Vb), (-chujâ)
nachrechnen (Vb), zusammenzählen (Vb),;
porachować łostatniy
pjųndze, das letzte Geld zusammenrechnen (Vb), abzählen
(Vb),; Poln. przeliczyć
(Vb), policzyć (Vb)
poradzić
(Vb), (-dzâ)
können (Vb), imstande sein (Vb), zu etwas
fähig sein (Vb),; Łón
to poradzi zrobić., Er kann das machen (Vb),; Jou tego nie
poradzâ wycyścić., Ich kann das nicht sauber
kriegen (Vb).; sh. auch,
(do-, za-)
radzić
(Vb),; sh. auch, umjejć
(Vb),; Slow.
môcť (Vb),; Tschech.
dokázat (Vb),
moci
(Vb), umět (Vb),;
Poln.

potrafić (Vb),
móc
(Vb), umieć (Vb)
poranić
(Vb) sie
sich Wunden zuziehen (Vb), sich verletzen (Vb),
sich verwunden (Vb),; poranić
se nogâ, sich das Bein verletzen (Vb),; sh. auch,
skalecyć
(Vb) sie,;
Slow.
zraniť (Vb),, Poln. zranić
(Vb) się
poranióny
(m / Adj), (-nego)
Verwundeter (m), verwundeter (Adj),; sh. auch,
skalecóny
(Adj),; Poln. ranny (m), zraniony (Adj)
porazić(Vb)
(Med.)
lähmen (Vb) (Med.),; Łónego
łostatniy lato poraziyło., Er hat letzten Sommer
einen Schlaganfall erlitten.; Poln. porazić
(Vb) (Med.)
porazóny
(m/ Adj) (-nego) (Med.)
Gelähmter (m), gelähmter (Adj) (Med.),;
porazóny po šlaganfalu
chłop , nach einem Schlaganfall (m) gelähmter Mann,;
sh. auch, gylejmt (Adj) (unv.),; Tschech. ochromený
(Adj) (Med.), ochrnutý (Adj) (Med.),; Poln.
porażony (Adj), sparaliżowany
(Adj) (Med.)
porazyniy (n), (-niou) (Med.) Lähmung ( f ) (Med.),; sh. auch, lejmųg
( f ),; Tschech.
obrna ( f ) (Med.),; Poln. porażenie
(n) (Med.)
porâc
( f ), (-ce, pl.-ce)
1) Treppengeländer (n),; dzierzejć
sie na trepje za porâc, sich auf der Treppe am Geländer
halten (Vb),; sh. auch, gylender (m),; 2)
Lehne ( f ),; porâc łod
stolika, Stuhllehne ( f ),; Tschech. 1)
zábradlí
(n), 2)
opěradlo (n),; Poln. 1) balustrada
( f ) (schodów), 2)
poręcz ( f ), oparcie (n) (krzesła)
porcelan (m), (-nu) Porzellan (n),; gyšyr
z porcelanu, Porzellangeschirr (n),;
blumenwaza ze porcelanu, Blumenvase aus Porzellan (n),;
Slow.
porcelán (m),;
Tschech.
porcelán (m),;
Poln. porcelana ( f )
porcjou ( f ), (-jej, pl.-je) Portion ( f ),; Kupjâ
se w budce porcjâ wóřta ze zamłų., Ich
kaufe mir im Büdchen eine Portion Wurst und eine Semmel ( f
),; Tschech. porce ( f ),; Poln.
porcja ( f )
poretować
(Vb), (-tujâ)
retten (Vb),; poretować
před cý řecy, Sachen vor etwas retten (Vb),;
poretować před powodzių dobytek, vor dem Hochwasser
Hab und Gut retten (Vb),; sh. auch, (u-, wy-) retować
(Vb),; sh. auch, retować
(Vb),; Poln.
uratować (Vb)
porobić
(Vb), (-bjâ)
alles machen (Vb), alles erledigen (Vb),; To, co
třa było zrobić, jes
porobjóne., Das, was
man machen mußte, ist gemacht.; sh. auch, (na-,
z-, za-) robić

(Vb), wyrobić (Vb)
sie,;
sh. auch, robić
(Vb),; Poln. wszystko zrobić
(Vb), porobić (Vb)
porosły
(Adj), (- łego)
1) bewachsener (Adj),; stróm
porosły mechý, ein mit Moos bewachsener Baum,; budynek
porosły efojý, ein Haus mit Efeu bewachsen,; 2)
porosłe zboze, in den Getreideähren ausgekeimtes (n)
Korn,; sh. auch, wyrosły
(Adj),; Tschech. 1) poroslý
(Adj),; Poln.
1) porosły
(Adj),
poroś
(Vb)
1)
bewachsen (Vb),;
2)
auskeimen (Vb), (
Korn) aus den Ähren keimen (Vb),;
porosłe zboze, aus den Ehren
keimendes Getreide (n),; Jak be dalej
tak padać, to te zboze porośnie., Wenn es weiter so
regnen wird, da wird das Korn
in den Ähren keimen.; sh. auch, (na-, pře-,
pŕi-, s-, u-, w-,
wy-, za-) roś

(Vb), roś
(Vb),; sh. auch, poroustać
(Vb),; Tschech. 1)
porůst
(Vb),;
Poln. 1) porosnąć
(Vb),
2)
kiełkować (Vb) w
kłosie zboża
poroustać
(Vb)
1) bewachsen (Vb), Tyn stróm
poroustou mchý., Der Baum bewächst mit Moos.,;
2) auskeimen (Vb), austreiben (Vb),; sh. auch, poroś
(Vb),; zaroustać
(Vb),; Tschech.1)
porůstat (Vb),; Poln.
1)
porastać (Vb), 2)
kiełkować (Vb)
porownać
(Vb), (-nó)
1)
vergleichen (Vb),; porownać
(Vb)
co ze cý
îksý
, etwas
mit etwas anderem vergleichen (Vb),; porownać prajze, die
Preise vergleichen (Vb),; 2)
ebenen (Vb), gerade machen (Vb),; porownać športplac,
den Sportplatz ebenen (Vb),; sh. auch, (s-,
wy-) rownać
(Vb),;
sh. auch, rownać
(Vb),; Slow.
porovnať (Vb), zrovnať (Vb),; Tschech.
1)
porovnat (Vb), 2)
zarovnat (Vb),; Poln.
porównać (Vb)
porozumjejć
(Vb) sie,
(sie..-mjâ)
sich verständigen (Vb), sich einigen (Vb),;
Nie umjejli sie porozumjejć.,
Sie konnten sich nicht verständigen (Vb).(einigen ),; Slow.
upovedomiť (Vb), (zjednotiť (Vb) sa),; Tschech.
dorozumět (Vb) se,; Poln.
porozumieć (Vb) się
porozumjyniy (n), (-niou) Verständigung ( f ),; Slow.
dorozumenie (n),; Tschech. dorozuměni
(n), domluva ( f ),; Poln.
porozumienie (n)
porôd
(m), (-rodu, pl.-rody)
Geburt ( f ), Entbindung ( f ), Niederkunft ( f
),; sh. auch, entbindųg
(m),; Slow.
pôrod (m),; Tschech.
porod (m),; Poln.
poród (m)
port (m), (-tu) Hafen (m),; sh. auch, hafen (Vb),; Tschech.
přistav (m),; Poln.
port (m)
portmanej (m), (-ju) Geldbörse ( f ), Geldbeutel (m), Portmonee
(n), Portemonnaie (n),; Włóz
te pjųndze do portmoneja., Lege das Geld ins Portmonee
hinein.; sh. auch, mjŷsek
(m),; Tschech.
peněženka ( f ),; Poln. portmonetka ( f )
porto (n) (unv.) Porto (n), Postgeld (n),; zapłacić
za co porto, für etwas Porto zahlen (Vb),; Tschech.
porto (n),; Poln. opłata
( f )
portret (m), (-tu, pl.-ty) Brustbild (n), Porträt (n),; Tschech.
portrét (m),; Poln.
portret (m)
Portugaljou ( f ), (-jej) Portugal (n),; jechać
do Portugaljej, nach Portugal fahren (Vb),; Přiwjóz
ejch to z Portugaljej., Ich habe das aus Portugal mitgebracht.;
Tschech.
Portugalsko (n),; Poln.
Portugalia ( f )
Portugaljouk (m), (-jouka, pl.-jouki) Portugiese (m),; Tschech. Portugalec (m),;
Poln. Portugalczyk (m)
Portugalka ( f ), (-ki, pl.-ki) Portugiesin ( f ),; Tschech. Portugalka ( f
),; Poln. Portugalka ( f )
portwajn (m), (-nu) Portwein (m),; Tschech. portské
vino (n),; Poln. porto (n) (unv.)
porusyć
(Vb), (-sâ)
berühren (Vb), anfassen (Vb),; porusyć
(Vb) co,
etwas berühren (Vb),; porusyć
(Vb)
kogo,
jemanden berühren (Vb),; sh. auch, wyrusyć
(Vb) sie,;
sh. auch, ruchać
(Vb),; Slow.
dotknúť (Vb) sa,; Tschech.
dotknout (Vb) se, stýkat (Vb) se,; Poln.
dotknąć (Vb)
porųmbać
(Vb), (-bjâ)
zerhacken (Vb), mit der Axt zerhacken (Vb),;
porųmbać
(Vb) co,
etwas zerhacken (Vb),;
porųmbać deski, Bretter
zerhacken (Vb),; porųmbać
pořezane šajty, zersägtes Scheitholz zerhacken
(Vb),; sh. auch, narųmbać
(Vb),; Poln. porąbać
(Vb)
porwać
(Vb), (-wjâ)
wegstehlen (Vb), rauben (Vb), gewaltsam rauben
(Vb), aus der Hand reißen (Vb),; Łóni
mi to porwali., Sie haben mir das gestohlen (Vb).; sh.
auch, (do-, łode-,
łoze-, na-, po-, pře-, se-, u-, wy-, za-) rwać

(Vb),; Poln. ukraść
(Vb)
pory (pl.), (-rôw),;
porygi
(pl.), (gôw)
Hosen (pl.), Unterbekleidung ( f ),; Dyć
te dziejcio juzaś mou pory połne.,
Das Kind hat schon wieder die Hosen voll.; sh. auch, bruty
(pl.),; Poln.
bielizna ( f ), spodnie dziecka
poryć
(Vb), (-ryjâ)
umgraben (Vb), durchwühlen (Vb),; Dziki
poryły při lejsie
kartoufle. Wildschweine haben
am Walde das Kartoffelfeld durchgewühlt.; 1)
poryć łogrôdek, den
Garten umgraben (Vb),; sh. auch, (wy-,
za-) ryć
(Vb),;
Tschech.
přerýt (Vb), zrýt (Vb),; Poln.
przekopać (Vb)
ziemię, 1)
przekopywać (Vb) rydlem (m)
poryknųńć
(Vb), (-nâ)
rücken (Vb), verschieben (Vb); Porykniymy tyn
šrâk ździebko
dalej., Wir rücken den Schrank etwas weiter.; sh.
auch, (při-,
wy-, za-) ryknųńć

(Vb),; sh. auch, ryknųńć
(Vb),; Tschech.
posunout (Vb),; Poln.
posunąć (Vb), przesunąć (Vb)
poryrać
(Vb), (poryró)
stochern (Vb) schüren (Vb),; poryrać
houký w łogniu łod pieca, mit dem
Feuerhaken im Feuer vom Ofen stochern (Vb), schüren (Vb),;
Tschech.
pohrabat (Vb) (Feuer schüren (Vb)),; Poln.
pogrzebać (Vb)
pořezać
(Vb), (-zâ)
alles zersägen (Vb),; pořezać
krajszejgų šajty dřewa, mit der Kreissäge
Holzscheiten zersägen (Vb),; pořezać deski, Bretter
zersägen (Vb),; sh. auch, pořnųńć
(Vb),; sh. auch, łozřezać
(Vb),; Tschech.
pořezat (Vb),;
Poln. pociąć (Vb)
(piłą)
pořigać
(Vb), (-gó)
mit Erbrochenem verschmutzen (Vb),; pořigać
(Vb) co,
etwas mit Erbrochenem verschmutzen (Vb),; pořigać
galouty, die Hose mit Erbrochenem verschmutzen (Vb),; pořigać
(Vb) sie,
sich verkotzen (Vb), sich mit erbrochenem verschmutzen (Vb),;
sh. auch, wyřigać
(Vb) sie,;
sh. auch, swroucać
(Vb),; Poln.
wymiotować (Vb) na coś (zanieczyścić), zrzygać
(Vb) się
pořnųńć
(Vb), (-nâ)
alles zerschneiden (Vb),; sh. auch, pořezać
(Vb),; sh. auch,
pokrajać
(Vb),;
sh. auch, ( łobe-,
łoz-,
łoze-,
na-, pře-, při-, se-, u-, wy-, za-) řnųńć
(Vb),; sh. auch,
popřeřinać
(Vb),; Poln.
pociąć (nożem,
nożyczkami)
pořųndek
(m), (-dku, pl.-dki)
Ordnung ( f ),; To nie jes w pořųndku.,
Das ist nicht in Ordnung.; dzierzejć co w pořųndku,
etwas in Ordnung halten (Vb),; robić pořųndek,
aufräumen (Vb), Ordnung machen (Vb),; robić w izbje
pořųndek, das Zimmer aufräumen (Vb),;
Tschech. pořadek (m),;
držet w pořadku, in Ordnung halten (Vb),; Tschech.
pořádek (m),; Poln. porządek
(m)
pořųndkować
(Vb) sie,
(sie..-kujâ)
sich ordentlich verhalten (Vb), sich gehörig
verhalten (Vb), nach den üblichen Regeln leben (Vb),; Tyn
synek wcale sie nie pořųndkuje.,
Der Junge verhält sich nicht gehörig., (lebt nicht nach
den üblichen Regeln (pl.)),;
Poln. zachowywać (Vb)
się sprawnie, przyzwoicie, porządnie
pořųndnie
(Adv)
ordentlich (Adv), sorgfältig (Adv); zrobić
co pořųndnie, etwas ordentlich machen (Vb),;
Poln.
porządnie (Adv),
przyzwoicie (Adv),
pořųndny
(Adj), (-nego)
ordentlicher (Adj), anständiger (Adj),
solider (Adj), tüchtiger ordnungsliebender (Adj), genauer
(Adj),; Kup co pořųndnego.,
Kaufe etwas brauchbares,
(ordentliches, solides).; pořųndny cłowjek,
ordentlicher Mensch (m),;
Slow. poriadny (Adj),;
Tschech. pořádný
(Adj),; Poln. porządny
(Adj)
pořykać
(Vb), (-kó)
beten (Vb),; Idâ
do kościoła pořykać., Ich gehe in die Kirche
beten (Vb).; Slow.
pomodliť (Vb) sa,; Tschech.
pomodlit (Vb) se,; Poln.
pomodlić (Vb) się
posadzić
(Vb), (-dzâ)
1) setzen (Vb), pflanzen (Vb),; posadzić
kartoufle, Kartoffeln setzen (Vb),; 2) hinsetzen
(Vb), setzen (Vb),; posadzić
kogo na pewny plac, jemandem einen Platz anbieten (Vb),;
posadzić dziejcio na stolik,
ein Kind auf einen Stuhl setzen (Vb),; posadzić kurâ na
jajcach, ein Huhn auf Eier setzen (Vb),; sh. auch, (do-,
łob-, łoz-, na-, pře-, wy-, za-) sadzić
(Vb),;
Tschech. 1)
zasadit (Vb)
2)
posadit (Vb),; Poln.1)
zasadzić
(Vb)
(nasiona, sadzonki), 2)
posadzić
(Vb)
kogoś,
poprosić kogoś aby
usiadł
posarpać
(Vb) (-pjâ),
posarpnųńć
(Vb), (-pnâ)
zerfetzen (Vb), zerreißen (Vb),; posarpać
stare pismo, einen alten Brief
zerreißen (Vb), zerfetzen (Vb),; 1)
posarpnųńć
(Vb) za
co
, an etwas
einmal reißen (Vb),; sh. auch,
potargać
(Vb),;
Tschech.
roztrhat (Vb), potrhat (Vb),;
Poln.
poszarpać (Vb), 1)
szarpnąć (Vb)
posarpany (Adj), (-nego) zerfetzter (Adj), zerlumpter (Adj),; posarpany
mantejl (m), zerlumpter Mantel (m),; Poln. poszarpany (Adj)
poschodzić
(Vb)
keimen (Vb), (Saat ( f )) aufgehen (Vb),; Te
radiski dobře poschodziyły.,
Die Radieschen sind gut gekeimt (Vb). (aufgegangen (Vb)),;
sh. auch, zŷjś
(Vb),; Slow.
vzísť (Vb),; Tschech.
pučet (Vb), klíčit (Vb),; Poln.
wschodzić (Vb), wzejść (Vb)
poscuć
(Vb), (-cuj) â
aufhetzen (Vb),; poscuć
psa, einen Hund aufhetzen (Vb),; Tschech.
poštvat (Vb),; Poln.
poszczuć (Vb)
poscypać
(Vb)
zwicken (Vb), kneifen (Vb),; poscypać
(Vb) sie,
sich kneifen (Vb),; sh. auch, uscypnųńć
(Vb),; Poln.
poszczypać (Vb)
posiec (Vb), (-kâ) fertig mähen (Vb),; Łųki
juz sų wsystky posiecóne., Die Wiesen sind schon alle
gemäht.; Poln. pokosić
(Vb)
posiejdziejć
(Vb) se
eine zeitlang sitzen (Vb), verweilen (Vb),;
Posiejdziejli my tá ouz do
dwanoustej., Wir sind dort
bis zwölf Uhr sitzen geblieben.; Poln.
przebywać (Vb), zatrzymywać
(Vb) się
posiknųńć
(Vb), (-nâ)
mit Wasser begießen, bespritzen (Vb),;
posiknųńć dziewuchy
na Wjelkanoc wodų, die Mädchen am Ostermontag mit Wasser
begießen (Vb), (oberschlesisches Brauchtum (n)),; Poln.
polać (Vb) wodą (śmigus-dyngus(m))
posikany (Adj), (-nego) bescheuerter (Adj), blöder (Adj), nicht ganz
richtiger im Kopf (m),; Łón
jes wjeřâ posikany (Adj)., Er ist wohl bescheuert.,
(nicht ganz bei Trost (m).; sh. auch, nieprawy
(Adj),; Poln.
kopnięty w mózg,
głupi,
głupkowaty (Adj)
posiouć
(Vb), (-siejâ)
aussäen (Vb),; Zboze juz ejch posioł.,
Das Getreide habe ich schon ausgesät (Vb).; sh. auch,
( łoz-, na-, wy-, za-) siouć
(Vb),;
Poln.
wysiać (Vb)
posiųkać
(Vb), (-kó)
besprengen (Vb), benetzen (Vb), besprühen
(Vb),; posiųkać giskanų
kwjoutki, mit der Gießkanne
die Blumen benetzen,; Tschech. nacákat
(Vb),; Poln.
opryskać (Vb) wodą (np. kwjatki)
posiųknųńć
(Vb), (-nâ)
besprengen (Vb), benetzen (Vb),; posiųknųńć
wodų kwjoutki, die Blumen
mit Wasser benetzen (Vb), besprengen (Vb),; Poln.
opryskać
(Vb)
poskarzyć
(Vb) sie,
(sie..-rzâ)
sich bei jemandem beschweren (Vb),; Łón
sie posed do zouka poskarzyć.,
Er ging zum Lehrer sich beschweren (Vb).; Tschech.
stěžovat (Vb) si na
koho,; Poln.
skarżyć (Vb) się na kogoś
poskludzać
(Vb), (-dzų)
wegräumen (Vb), verstauen (Vb),; poskludzać
po robocie noucyniy, nach der Arbeit das Werzeug wegräumen
(Vb),; poskludzać do šrâka
cyste talyře., saubere Teller in den Schrank einräumen
(Vb),; sh. auch, pospořųndzać
(Vb),; sh. auch, ( łod-,
při-, s-, za-) kludzić
(Vb),; sh. auch, kludzić
(Vb),; Tschech.
uklidit (Vb), uklízet (Vb),; Poln.
sprzątnąć
(Vb), posprzątać (Vb)
poskłoudać
(Vb), (-dó)
1) zusammenfalten (Vb), zusammenlegen (Vb),
zusammenklappen (Vb),; poskłoudać
ubiglowane kosule, gebügelte Hemden zusammenlegen
(Vb),; poskłoudać klapštule, die Klappstühle
zusammenklappen (Vb),;
2) abladen (Vb),; poskłoudać
ze woza přiwjezóne kartoufle, vom Wagen die gebrachten
Kartoffeln abladen (Vb),; sh. auch, słozyć
(Vb),; Slow.
1), 2)
poskladať
(Vb),; Tschech.
1)
naskládat (Vb), 2)
skládat (Vb),
složit (Vb), vykládat (Vb),; Poln.
1)
składać (Vb), 2)
rozładować
(Vb), zrzucać (Vb)
poskocyć
(Vb), (-câ)
in die Höhe springen (Vb), aufspringen (Vb),
Sprung machen (Vb), einmal hüpfen (Vb),; sh. auch, (do-,
pře-, při-, u-, w-,
wy-, za-) skocyć
(Vb),;
Slow. podskočit (Vb),;
Tschech. poskočit (Vb),;
Poln. skoczyć (Vb) ,
zrobić (Vb) skok (m)
poskoukać
(Vb) se,
(se..

-kó)

hüpfen (Vb), herumspringen (Vb) (Kinder
(pl.),; Dziejci se poskoukały
na dródze na
namalowanych kloutkach., Kinder haben auf der Straße auf
aufgemalten Kästchen herumgehüpft.; sh. auch,
pofikać (Vb)
se,;
Slow.
podskakovať (Vb),; Poln. poskakać
(Vb) sobie
poskrabać
(Vb) sie,
(sie..-bjâ)
sich kratzen (Vb),; poskrabać
sie po plecach, sich auf dem Rücken kratzen
(Vb),; sh. auch, naskrabać
(Vb), zaskrabnųńć
(Vb) sie,
skrabać (Vb),;
Tschech. poškrábat
(Vb) se,; Poln. drapać
(Vb) się, skrobać (Vb) się
poskróbić
(Vb), (-bjâ)
stärken (Vb), mit Stärkelösung
behandeln (Vb),; poskróbić
praniy, Wäsche stärken (Vb),; Tschech.
oškrobit (Vb), naškrobit (Vb),; Poln.
krochmalić (Vb)
poskubać
(Vb), (-bjâ)
rupfen (Vb),; sh. auch, łoskubać
(Vb),; sh. auch,
skubać
(Vb),;
Poln. skubać (Vb)
posłać
(Vb), (-poślâ)
1) schicken (Vb), senden (Vb), absenden
(Vb),; posłać
(Vb)
po co,
nach etwas schicken (Vb),;
etwas abholen lassen (Vb),; posłać
(Vb) po
kogo
, nach jemandem
schicken (Vb),; Poślâ ci packâ., Ich schicke dir
ein Päckchen (n).; posłać kogo do skoły,
jemanden in die Schule schicken (Vb),; posłać kogo na
urloup, jemanden in den Urlaub schicken (Vb),; sh. auch, (
łode-, na-, při-) słać
(Vb),;
2)
posłać
(Vb) łôzko,
das Bett machen (Vb), Bettzeug aufschütteln (Vb),; 3)
posłać (Vb) (Agr.),
Streu ausbreiten (Vb), streuen (Vb); posłać krowó
słómy, unter die Kühe Stroh ausbreiten (Vb),; sh.
auch, pościejlić
(Vb),; Slow. 1)
posielať (Vb),; Tschech.
1)

pos(í)lat (Vb),;
2),
3)

ustlat postel
(
f ),
podestlat (Vb),
podestýlat

(Vb), zastlat (Vb),; Poln.
1)
wysłać (Vb),
(np. paczkę), posłać (Vb) po kogoś, 2),
3)
pościelić
(Vb), posłać (Vb) ( łóżko)
posłodzić
(Vb), (-dzâ)
süßen (Vb),; posłodzić
se mjodý tej, sich den Tee mit Honig süßen
(Vb),; posłodzić
(Vb) cukrý busiki, Stachelbeeren mit Zucker süßen
(Vb),; sh. auch, łosłodzić
(Vb),; sh. auch, pocukřić
(Vb),; Tschech.
osladit (Vb),; Poln.
osłodzić (Vb)
posnosić
(Vb), (-sâ)
1) zusammentragen (Vb), posnosić
na jedyn plac snopki zbozou, Getreidegarben an einen Platz
zusammentragen (Vb),; 2) heruntertragen (Vb),
hinuntertragen (Vb),; posnosić
ze jaty na doł mjechy ze
zbozý, Säcke mit Getreide vom Dachboden nach unten
tragen (Vb),; sh. auch, śniyś
(Vb),; Poln.
1)

zanieść (Vb) rzeczy na
jedno
miejsce,
2)
znosić (Vb) coś (znieść z góry na dół)
posolić
(Vb), (-lâ)
salzen (Vb), mit Salz bestreuen (Vb),; posolić
se zupâ, sich die Suppe salzen
(Vb),; posolić se uwařóne jajco, sich ein
gekochtes Ei salzen (Vb),;
sh. auch, (na-, pře-)
solić
(Vb),;
Slow. posoliť (Vb),;
Tschech. posolit (Vb), nasolit (Vb),; Poln. posolić
(Vb)
pospłoucać
(Vb), (-có)
alles bezahlen (Vb), abbezahlen (Vb),; pospłoucać
dug, alle Schulden zurückzahlen
(Vb),; pospłoucać pozyckâ ( f ), ein Darlehen
abbezahlen (Vb),; Pozyckâ na budynek juz ejchmy
pospłoucali., Das Darlehen für das
Haus haben wir schon abbezahlt.; Poln.
spłacić (Vb), spłacać (Vb)
pospořųndzać
(Vb), (-dzó)
alles aufräumen (Vb),; Pospořųndzó
w (e) mojej izbje., Ich räume meine Stube auf.; Dziejci,
pospořųndzejcie graśki!, Kinder, räumt das
Spielzeug auf!; Łóne to pospořųndzajų.,
Sie (n / pl.) werden das aufräumen.; pospořųndzać
po robocie noucyniy, das Handwerkszeug nach der Arbeit aufräumen
(Vb),; sh. auch, spořųndzać
(Vb),; sh. auch,
poskludzać
(Vb),;
Slow.
upratať (Vb),; Tschech.
uklízet (Vb), uklidit (Vb), uspořádat (Vb),;
Poln.
posprzątać (Vb), sprzątnąć (Vb),
doprowadzić (Vb) do porządku
pospóminać
(Vb) se,
(se -nó)
sich ins Gedächtnis rufen (Vb),; Musâ
se to noupřôd pospóminać., Ich muß
mir das erst ins Gedächtnis rufen (Vb).; sh. auch,
spómniejć

(Vb),; Tschech.
vzpomenout (Vb) si,; Poln.
wspomnieć (Vb) sobie
pospředouwać
(Vb), (-wó)
alles verkaufen (Vb),; Jou ejch na tourgu wsystky
řecy pospředouwoł.,
Ich habe auf dem Markt alle
Sachen verkauft.; sh. auch, spředać
(Vb),; Poln.
wszystko sprzedać (Vb)
posruwać
(Vb), (-wó)
herunterreißen (Vb), abpflücken (Vb),;
posruwać ze tabule stare
plakaty, von einer Tafel alte Plakate herunterreißen (Vb),;
sh. auch, serwać
(Vb),; Poln.
zerwać (Vb)
post (m) (Rel.), (-stu) Fasten (n) (Rel.),; wjelki post, Fastenzeit ( f )
(Rel.),; Slow.
pôst ( f ) (Rel.),; Tschech.
půst (m) (Rel.),; Poln. post (m) (Rel.)
postawić
(Vb), (-wjâ)
1) hinstellen (Vb), stellen (Vb),
aufstellen (Vb),; postawić na
stoł blumenwazâ ze kwjoutkóma,
auf den Tisch eine Blumenvase mit Blumen hinstellen(Vb),;
postawić
(Vb)
sie,
sich hinstellen (Vb),; postawić
(Vb) sie w raji, sich in einer Reihe aufstellen (Vb),;
postawić (Vb) sie na nogi, sich
auf die Beine stellen (Vb),; 2)
erbauen (Vb), errichten (Vb),; postawić nowy budynek, ein
neues Haus erbauen (Vb),; sh.
auch, (do-, ło-,
łod-, łoz-, na-, pod-, pře-, při-, u-, w-,
wy-, za-, ze-) stawić
(Vb),;
Slow.
1)
postaviť (Vb),; Tschech.
1)
postavit (Vb),; 2)
vystavit (Vb),; Poln. 1) postawić
(Vb), 2)
vybudować (Vb)
postkarta ( f ), (-ty, pl.-ty) Postkarte ( f ),; napisać
(posłać) do kogo z urloupu postkartâ, aus dem
Urlaub zu jemandem eine Postkarte schreiben (Vb) (schicken (Vb)),;

Tschech.
pohlednice ( f ),; Poln. pocztôwka
( f )

postrasyć
(Vb), (-sâ)
postrasyć
(Vb) kogo,
jemandem einen Schreck einjagen (Vb), jemanden einschüchtern
(Vb),; sh. auch, ( łod-,
pře-, wy-)
strasyć
(Vb),;
Slow.
nastrašiť (Vb),; Tschech.
postrašit (Vb), zastrašit (Vb),; Poln.
budzić (Vb) strach (m), budzić
(Vb) w kimś grozę
postřadła
(pl.), (- łôw), postřadło
(n), (- ła)
Fernglas (n),; Fejšter
zaglųndou postřadłý na jejlynie., Ein
Förster schaut mit dem Fernglas auf Hirsche.; Dej mi zazdřejć
bez te postřadła., Lass mich durch das Fernglas schauen
(Vb).; Slow. ďalekohĺad
(m),; Tschech. kukátko
(n), lorněta ( f ),; Poln. lornetka ( f )
postřejdni
(Adj), (-niygo)
mittlerer (Adj), der mittlere (Adj), Mittel-,;
postřejdniou linia na
športplacu, Mittellinie auf dem Sportplatz,; postřejdniou
raja, mittlere Reihe ( f ),; Slow. postredný
(Adj),; Tschech. prostřední
(Adj), středový (Adj),; Poln.
środkowy (Adj)
postřejlać
(Vb), (-ló)
abschießen (Vb),; postřejlać
kormorany (Zool.), Kormorane (Zool.) abschießen (Vb),;
Tschech. postřílet
(Vb),; Poln.
wystrzelać (Vb)
postřodek
(m), (-dka)
Mitte ( f ), Mittelpunkt (m),; 1) we
postřodku
,
in der Mitte ( f ), mitten in,; Ta łośka
jes we postřodku koła.,
Die Achse ist in der Mitte des Rades.; postřodek fusbalplacu,
Mittelpunkt vom Fußballplatz (m),; Střejlej do
postřodka łod tej cilšajby., Schieße in die
Mitte der Zielscheibe ( f ).; postřodek ziymi, Erdmittelpunkt
(m),; we postřodku mjasta, in der Stadtmitte ( f ),;
Postawjymy tyn stoł w postřodku izby., Wir stellen den
Tisch in der Mitte des Zimmers hin.; postřodek ciŷzkości,
Gewichtsmittelpunkt (m),; Woda wpływou do postřodka
łodzi., Das Wasser fließt ins Innere des Schiffes.; 2)
ze
postřodka,
aus der Mitte ( f ),; wziųńć co ze postřodka,
etwas aus der Mitte nehmen (Vb),; Slow.
postriedok (m),; 1)
vprostred (Prp.),; Tschech.
prostředek (m), střed
(m),; 1)
vprostředku (Adv),; doprostřed, in der Mitte ( f ), 2)
zprostředka (Adv),; Poln. środek
(m)
postřybić
(Vb), (-niâ)
versilbern (Vb), silbern anstreichen (Vb),;
postřybić ketkâ ze
mosiųndzu, ein
Massingkettchen versilbern,; postřybić skło na
zdřadło, Glas für einen Spiegel versilbern (Vb),;
Tschech. postříbřit
(Vb), postříbřovat (Vb),; Poln.
osrebrzyć (Vb)
postřybjóny
(Adj), (-nego)
versilberter (Adj),; postřybjóny
pjerściónek (m), versilberter Ring (m),; Slow.
postriebrený (Adj),; Poln. osrebrzony (Adj)
postřympić
(Vb), (-pjâ)
1)
zerfetzen (Vb),
in Fetzen reißen (Vb),; Młody
pjes postřympjył łod ołmy bać (m).; der
junge Hund hat von der Oma den Hausschuh zerrissen (Vb).; 2)
postřympić

(Vb)
sie,
sich
ausfransen (Vb),; Tyn tepich sie na kraju
postřŷmpjył., Der
Teppich ist am Rand ausgefranst.; sh. auch, střymp
(m),; Tschech.1)
roztrhat (Vb),; Poln. 1) rozszarpać
(Vb), 2)
wystrzępić (Vb) się
postřympjóny
(Adj), (-nego)
ausgefranster (Adj),; Poln. wystrzępiony
(Adj)
postuchnųńć
(Vb), (-chnâ)
einen Stoß geben (Vb), stoßen (Vb),
weiterschieben (Vb),; postuchnųńć
(Vb) co,
etwas stoßen (Vb),; postuchnųńć łod
zygarka cajger (m), einen Uhrenzeiger weiterschieben (Vb),;
postuchnųńć
(Vb) kogo,
jemanden stoßen (Vb), anstoßen (Vb),; sh. auch,
( łod-, u-, wy-) stuchnųńć
(Vb),;
sh. auch, stuchać
(Vb),; Tschech.
šťouchnout (Vb),; Poln.
popchnąć (Vb), szturchnąć (Vb), popychać
(Vb)
posuchać
(Vb), (-chó)
anhören (Vb),; Posuchó
se w radju muzyki., Ich höre mir im Radio Musik
an.; Tschech.
poslechnout (Vb),; Poln.
posłuchać (Vb)
posuć
(Vb), (-sujâ)
bestreuen (Vb),; posuć
(Vb) co,
etwas bestreuen (Vb),; posuć
pjouský gładkų ściezkâ, mit Sand den
glatten Gehweg bestreuen (Vb),; Posujâ pudercukrý
kołouc., Ich streue auf den Kuchen Puderzucker.; sh. auch,
(do-, łod-, łoz-, na-, pře-, při-, u-, w-,
wy-, za-) suć
(Vb),;
Tschech.
posypat (Vb), posypávat (Vb),; Poln.
posypywać (Vb),
posypać (Vb)
posųndzać
(Vb), (-dzó)
posųndzać
(Vb)
kogo
, jemanden
beschuldigen (Vb), wegen einer Sache in Verdacht haben (Vb), in
einer Sache beargwöhnen (Vb),; Tschech.
podezřivat (Vb),; Poln.
posądzać (Vb)
poswa ( f ), (-wy, pl.-wy) Überzug (m), Bettbezug (m), Bettuch (n),;
poswa před pjeřinâ,
Überzug für die
Federdecke ( f ),; 1)
poswa před zougłowek (m), Kissenbezug (m),; Tschech.
1)
povlak na polštář
(m),; Poln.
poszwa ( f ), 1)
poszewka ( f )
poswłócyć
(Vb), (-câ)
herbeischleppen (Vb), herunterschleppen (Vb),;
poswłócyć z jaty
mjechy ze zbozý, die Säcke mit dem Korn vom Dachboden
herunterschleppen (Vb),; Tschech.
zvláčet (Vb),;
Poln.
wlec (Vb) coś,;
wlec (Vb) coś z góry na dół
poswozić
(Vb), (-zâ)
einfahren (Vb), bringen (Vb),; poswozić
ze pola zboze, das Getreide vom Feld einfahren (Vb),; Poswozâ
z łųki siano., Ich fahre das Heu von der Wiese ein.; sh.
auch, swjyź
(Vb),; zwjyź
(Vb),; Poln.
zwieźć (Vb)
poswroucać
(Vb), (-có)
mit Erbrochenem verunreinigen (Vb), vollkotzen
(Vb) (vulg.), auf etwas erbrechen (Vb),; poswroucać
(Vb) co,
etwas mit Erbrochenem verunreinigen
(Vb),; poswroucać tepich, auf einen Teppich erbrechen (Vb),;
sh. auch, (na-, wy-)
swroucać
(Vb)
(sie),;
swroucać
(Vb),
swrôcić
(Vb),; Tschech.
pozvracet (Vb), vollkotzen (Vb) (vulg.),; Poln.
wymiotować (Vb) na coś
posyć
(Vb), (-syjâ)
fertig nähen (Vb),; Kosule juz ejch wsystky
posyła., Die Hämden habe
ich schon alle genäht.; sh, auch, (pře-,
u-, za-) syć
(Vb),;
Slow.
šiť (Vb), ušiť
(Vb) Tschech.
šít (Vb), ušit (Vb),; Poln.
szyć (Vb), uszyć (Vb)
posypka ( f ), (-ki) Streusel (m),; kołouc
z posypkóma, Streuselkuchen (Vb),; sh. auch, krusynka
( f ),; Tschech.
sypání (n),; Poln.
kruszonka na kołaczu
posyřić
(Vb), (-řâ)
verbreitern (Vb), erweitern (Vb), weiter machen
(Vb), ausdehnen (Vb),; posyřić
klejd, ein Kleid weiter machen (Vb),; posyřić drógâ,
einen Weg verbreitern (Vb),; sh. auch, łozsyřić
(Vb),; Slow.
rozšíriť (Vb),; Tschech.
rozšířit (Vb),; Poln. poszerzyć
(Vb), szerzyć (Vb)
pościć
(Vb), (poscâ) (Rel.)
fasten (Vb) (Rel.),; Slow. postiť
(Vb) (Rel.),; Tschech. postit (Vb) se (Rel.),; Poln.
pościć (Vb) (Rel.)
pościejl
( f ), (-li)
Bettbezug (m), Bettwäsche ( f ),; Wyłozâ
do přeblecyniou łózka pościejl.,
Ich lege zum Umziehen der Betten die Bettwäsche heraus.;
Tschech. ložní
prádlo (n),;

Poln. pościel ( f
), bielizna ( f ) pościelowa
pościejlić
(Vb), (-lâ).
pościejlić
(Vb) łôzko,
das Bett machen (Vb),; Jak se pościejlis, tak sie wyśpis.,
Wie du dich bettest, so schläfst du.; sh. auch, ściejlić
(Vb),; sh. auch, posłać
(Vb), usłać
(Vb),; Slow.
postielať (Vb),; Tschech.
ustlat postel ( f ), podestlat (Vb), odestýlat (Vb),; Poln.
pościelić (Vb), posłać (Vb)
pościskać
(Vb), (-kó)
pościskać
(Vb) kogo,
jemanden drücken (Vb), jemanden umarmen (Vb),
umfassen (Vb),; sh. auch, ściskać
(Vb),; Slow.
objať (Vb),; Tschech.
obejmout (Vb) Poln.
objąć (Vb), obejmować (Vb)
poślatować
(Vb)
1) herunterfallen (Vb),; Bez tyn šturm
poślatowało z dachu kâs skořupôw.,
Durch den Sturm sind vom Dach viele Dachziegeln heruntergefallen
(Vb),; 2)
poślatować
(Vb) sie,
(Leute (pl.)) zusammenlaufen (Vb), herbeikommen (Vb), sich
versammeln (Vb),; Jak sie to zrobjyło, to sie tâ ludzie
poślatowali., Als das geschehen ist, da sind dort die Leute
agelaufen gekommen.; sh. auch, ślejciejć
(Vb),; Tschech.
1)
padat (Vb),; Poln.
1)
spaść (Vb), spadać (Vb), 2)
zlatywać (Vb), zbiegać (Vb) się
poślinić
(Vb), (-niâ)
mit Speichel benetzen (Vb),; Slow. nasliniť
(Vb),; Tschech. naslinit (Vb),; Poln. poślinić
(Vb)
poślywać
(Vb) (-wó)
zusammengießen (Vb),; poślywać
do wjadra ze kufkôw ślywki piwa, aus
den Bierkrügen in einen Eimer die Bierreste zusammengießen
(Vb),; sh. auch, ślouć
(Vb), ślywać
(Vb),; Tschech.
slévat (Vb),; Poln. zlewać
(Vb) (wlewać do jednego naczynia)
pośmjywać
(Vb) sie,
(sie..-wó)
verspotten (Vb), sich lustig machen (Vb), spötteln
(Vb),; pośmjywać
(Vb)
sie z kogo,
sich über jemanden lustig machen (Vb), jemanden
verspotten (Vb),; Łón
sie śniego pośmjywoł., Er hat ihn verspottet.;
Slow. posmievať (Vb)
sa,; Tschech. posmívat
(Vb) se,; Poln.
naśmiewać (Vb) się, drwić (Vb) z kogoś,
pośnioudać
(Vb), (-dó)
frühsticken (Vb),; Před
robotų třa rano dobře pośnioudać., Vor
der Arbeit muß man morgens gut frühstücken (Vb),;
sh. auch, fryštikować
(Vb),; Poln.
jeść (Vb) śnadanie (n)
pośpiywać
(Vb) se,
(se..-wó)
vor sich hinsingen (Vb),; Pośpjywó
se ślųsky śpjywki., Ich werde paar schlesische
Lieder singen.; sh. auch, zaśpjywać
(Vb), śpjywać
(Vb),; Tschech.
zpívat (Vb), zaspívat (Vb),; Poln.
śpiewać (Vb) sobie
(piosenki)
pośrótować
(Vb), (-tujâ)
schroten (Vb), Getreide schroten (Vb),; pośrótować
psynicâ, Weizen schroten (Vb),; pośrótować
na śrótkâ zyto, Roggen zu Schrot schroten (Vb),;
sh. auch, śrótka
( f ),; Tschech.
rozšrotovat (Vb),;
Poln.
śrutować (Vb),
pokruszyć ziarno zbóż
pośwjacyć
(Vb), (-câ)
bezeugen (Vb), unter Eid aussagen (Vb), als Zeuge
aussagen (Vb),; pośwjacyć
(Vb)
kómu
co
, jemandem etwas
bezeugen (Vb),; pośwjacyć
(Vb)
co
na sųndzie, auf dem Gericht etwas bezeugen (Vb),;
Slow. prisvedčiť
(Vb),; Tschech. nasvědčit
(Vb), svědčit (Vb),; Poln.
zaświadczyć (Vb), poświadczać (Vb)
pośwjŷ(ń)cić
(Vb), (-câ) (Rel.)
segnen (Vb) (Rel.), weihen (Vb),; pośwjŷńcić
wodâ, Wasser weihen (Vb),; Slow. posvätiť
(Vb) (Rel.),; Tschech. posvětit
(Vb) (Rel.),; Poln.
po
święcać
(Vb) (Rel.), poświęcić (Vb) (Rel.)
pośwjŷncóny
(Adj), (-nego) (Rel)
geweihter (Adj, gesegneter (Adj), geheiligter
(Adj),; pośwjŷncóny
rôzaniec (m) (Rel.), gesegneter (Adj (geheiligter (Adj))
Rosenkranz (m) (Rel.),; Slow.
posvätný (Adj),; Tschech.
posvátný (Adj),; Poln.
poświęcony (Adj)
pošlojdrować
(Vb), (-rujâ)
verschleudern (Vb), unter Wert verkaufen (Vb),;
Poln. sprzedać za bezcen
(m)
pošnupać
(Vb), (-pjâ)
schnupfen (Vb),; pošnupać
tabaki, Schnupftabak schnupfen (Vb),; Poln.
zażyć (Vb) tabaki
poštopować
(Vb), (-pujâ)
stopfen (Vb), Kleidung flicken (Vb),; poštopować
zoki, Socken stopfen (Vb),;
poštopować we póńcochach dziury, in den
Strümpfen die Löcher
zustopfen (Vb),; sh. auch, zaštopować
(Vb),; Slow.
zaplátať (Vb),;
Tschech.
štupovat (Vb),; Poln. zacerować
(Vb)
poštymplować
(Vb), (-jâ)
abstempeln (Vb), stempeln (Vb),; poštymplować
brifmarkâ, eine Briefmarke abstempeln (Vb),; poštymplować
papjóry, Unterlagen (pl.), Papiere
(pl.) stempeln (Vb),; Tschech.
orazítkovat (Vb),; Poln.
ostemplować
(Vb)
pot (m), (-tu) Schweiß (m),; Kropi mu ze coła
pot., Ihm tropft von der Stirn der Schweiß.; Zalazły mu
brejle potý., Der Schweiß hat seine Brille
beschlagen.; Slow.
pot (m),; Tschech. pot (m),; Poln. pot (m)
potajómku
( Adv),
heimlich (Adv), geheim (Adv),; Łóni
tá zaśli potajómku., Sie sind dort heimlich
hingegangen (Vb).; Zrobjymy to potajómku.,
Wir machen das heimlich.; Slow. potajomky (Adv),;
Tschech. potajmu (Adv), potajmo (Adv),; Poln.
potajemnie (Adv)
potargać
(Vb) (-gó)
zerreißen (Vb),; 1) potargać
(Vb) sie,
reißen (Vb),; Tyn řymjyń łod mašiny
sie potargoł., Der Riemen von der Maschine hat sich
zerrissen.; 2)
potargać
(Vb)
se
galouty, sich die Hosen zerreißen (Vb),; Potargoł ejch
se při robocie galouty., Ich habe mir bei der Arbeit die Hose
zerrissen.; sh. auch, (
łoz-, wy-) targać
(Vb),;
Slow. 1) pretrhnúť
(Vb) sa,; Tschech. 1)
potrhat (Vb) se, 2)
roztrhat (Vb),;
Poln. 1) rozerwać
(Vb) się,
2)
p
odrzeć (Vb), stargać
(Vb)
potargany (Adj), (-nego) zerrissener (Adj), zerfetzter (Adj),; Mó
na kolanie potargane galouty., Ich
habe am Knie zerrissene Hosen (Vb),; Nosi potargany šakjet
(m)., Er trägt eine zerrissenes Jackett (n).; sh. auch,
łoztargany
(Adj),;
Slow.
roztrhaný (Adj),; Tschech. protrhaný
(Adj), roztrhaný (Adj),; Poln.
podarty (Adj)
potarty (Adj), (-tego) zerriebener (Adj), geriebener (Adj),; potarte
kartoufle, geriebene Kartoffeln (pl.),; Slow. tretý
(Adj),; Poln. potarty (Adj)
potocyć
(Vb)
sie
, (sie..-câ)
wanken (Vb), straucheln (Vb), kurz das
Gleichgewicht verlieren (Vb), taumeln (Vb), torkeln (Vb),
schwanken (Vb),; Zawadziył ejch
nogų ło kamjyń,
i ejch sie potocył., Ich habe mit dem Fuß an einen
Stein angestoßen und bin getaumelt.; Slow.
potácať (Vb) sa,;
Tschech. potácet (Vb)
se, zapotácet (Vb) se,; Poln. zataczać
(Vb) się, potknąć (Vb)
się
potop (m), (-pu) (Rel.) Sündflut ( f ), Sintflut ( f ) (Rel.),;
Tschech. potopa ( f ) světa
(Rel.),; Poln. potop (m) (Rel.)
potopić
(Vb), (-pjâ)
versenken (Vb),; potopić
łodzie, Schiffe versenken (Vb),; Slow. potopiť
(Vb),; Tschech.
potápět (Vb) potopit (Vb),; Poln.
zatopić (Vb), zatapiać (Vb)
potóniejć
(Vb),
billiger werden (Vb), sich verbilligen (Vb), Preis
herabsetzen (Vb), ; Łostatni
cas mlyko bardzo potóniało., In der letzten Zeit ist
die Milch sehr viel billiger
geworden.; Tschech.
zlevňovat (Vb) se,; Poln. potanieć
(Vb)
potrefić
(Vb), (-fjâ)
potrefić
(Vb) kómu,;
jemanden für sich einnehmen, mit ihm gut auskommen
(Vb),; Nas synek ołpowi bardzo potrefi., Unser Junge versteht
sich sehr gut mit dem Opa.; Poln.
dobrze się z kimś rozumieć
potruć
(Vb), (-jâ)
alle vergiften (Vb), mit Hilfe von Gift ausrotten
(Vb); potruć scury, Ratten
vergiften (Vb),; Tschech.
otravovat (Vb), otrávit (Vb),; Poln.
wytruć (Vb)
potřaskać
(Vb) (-kó)
zerbrechen (Vb), zerschlagen (Vb),; potřaskać
(Vb) co, (sie)
etwas zerbrechen (Vb), (sich) zerschlagen (Vb), zerschellen (Vb),;
potřaskać při
pomywaniu šoulkâ, beim Abwasch eine Tasse zerbrechen
(Vb),; potřaskać talyř, einen Teller zerbrechen
(Vb),; sh. auch,
łoztřaskać

(Vb),; Slow.
rozbiť (Vb),; Tschech. potlouct (Vb), rozkřápat
(Vb), rozbít (Vb),
rozbíjet (Vb), natřískat (Vb),; Poln.
potłuc (Vb), rozbić
(Vb), stłuc (Vb)
potřaskany
(Adj), (-nego)
zerschlagener (Adj), zerbrochener (Adj),;
potřaskany talyř (m),
zerbrochener Teller (m),; potřaskany zbónek,
zerbrochener Krug (m),; potřaskanou dónicka,
zerbrochener Blumentopf (m),; sh. auch, łotřaskany
(Adj),; Tschech.
potlučený (Adj),
natřískaný (Adj),; Poln.
rozbity (Adj), potłuczony (Adj)
potřebować
(Vb), (-bujâ)
brauchen (Vb), benötigen(Vb), bedürfen
(Vb),; potřebować
(Vb) cego,
etwas brauchen (Vb), etwas bedürfen (Vb),; Potřebowoł
bych łod ciebje pómocy., Ich würde von dir Hilfe
brauchen (Vb),; Potřebowoł
bych do tej roboty jednego chłopa., Ich würde zu dieser
Arbeit einen Mann brauchen
(Vb).; 1) potřebować
(Vb)
co,
etwas
brauchen
(Vb), etwas benutzen (Vb), etwas gebrauchen (Vb),; Tâ
kjejlniâ potřebujâ do murowaniou., Die Kelle
brauche ich zum Mauern
(n).;
nie potřebować
(Vb), nicht brauchen (Vb),; Tego nie potřebujâ., Ich
brauche das nicht., Ich habe dafür keinen Bedarf.; sh.
auch, spotřebować
(Vb),; sh. auch,
třa
(unpers.),;
sh. auch,
gybrałchować
(Vb),;
Slow.
potrebovať (Vb),;

Tschech.
potřebovat (Vb), 1)
upotřebit (Vb) čeho,; Poln. potrzebować
(Vb)
potřejś
(Vb), (potřasnâ)
hinschmeißen (Vb), hinwerfen (Vb),; potřejś
(Vb) co,
etwas hinwerfen (Vb),;
potřejś robotâ, die
Arbeit hinschmeißen (Vb),; sh. auch, třejś
(Vb),; Tschech.
nechat (Vb) čeho,;
Poln.
porzucać (Vb),
porzucić (Vb)
potřwać
(Vb),
dauern (Vb), anhalten (Vb),; To potřwoł.,
Das wird dauern (Vb).; To be třwać., Das wird dauern.;
sh. auch, třwać
(Vb), wytřwać
(Vb),; Tschech.
potrvat (Vb),; Poln.
potrwać (Vb)
potřyć
(Vb), (-řâ)
zerreiben (Vb),; potřyć
(Vb)
co cý,
etwas mit etwas anderem zerreiben (Vb),; potřyć
tarłý kartoufle, mit der Reibe die Kartoffeln reiben
(Vb),; sh. auch, třyć
(Vb),; sh. auch, ( ło-,
wy-) třyć
(Vb),;
Tschech.
rozetřít (Vb),; Poln. potrzeć
(Vb)
potřŷś
(Vb), (-třŷsâ)
1) einmal schütteln (Vb),,; potřŷś
gałųź łod stróma, einen Baumast
schütteln (Vb),; 2) etwas streuen (Vb),; potřŷś
na gładkej ściezce popjoł, auf einem glatten Gehweg
Asche streuen (Vb),; sh. auch, třŷś
(Vb), sh. auch,
( ło-, łoz-, po-, u-) třŷś
(Vb),;
sh. auch, połoztřųsać
(Vb),; sh. auch, posuć
(Vb),; Slow.1)
potriasť (Vb),; Tschech.
1)
potřást
(Vb), potřásat (Vb), 2)
posypat (Vb); Poln.
1)
potrząsnąć (Vb), 2)
posypywać (Vb)
potųkać
(Vb), (-kó)
eintunken (Vb), eintauchen (Vb), naß machen
(Vb),; sh. auch, zatųknųńć
(Vb),; potųkać
klóski w łozpuscóný maśle, die
Klöße in ausgelassener Butter tunken (Vb),; potųkać
se kartoufle w zołzi, die Kartoffeln in der Soße tunken
(Vb),; Tschech.
namáčet (Vb),; Poln.
maczać (Vb), umoczyć (Vb)
potwora ( f ), (-ry, pl.-ry) Ungeheuer (n), Mißgestalt ( f ), Monstrum
(n), Scheusal (n), Teufel in Menschengestalt ( f ),; Łón
sie na dródze łozdar
jak potwora., Er hat sich auf
der Straße aufgeführt wie
ein Ungeheuer (n).; Slow. potvora ( f ),; Tschech.
potvora ( f ),; Poln. potwór
(m)
potý
(Adv)
nachher (Adv), später (Adv), dann (Adv),
danach (Adv),; Zrobjymy to potý.,
Wir machen das nachher.; Côz bes potý robjył?,
Was wirst du nachher machen?;
Slow.
potom (Adv),; Tschech. poté
(Adv), potom (Adv),;
Poln. potem (Adv)
poucie ( f / pl.), (-ciôw) gefütterte Fausthandschuhe (pl.),; Wcisnâ
râce do pouciôw, to mi nie be zimno., Ich stecke die
Hände in die Fausthandschuhe, da wird mir nicht kalt sein.;
Poln. rękawice ( f /
pl.) jednopalcowe
pouciyř
(m), (-řa, pl.-ře)
(Rel.)
Gebet (n) (Rel.),;
řykać (Vb) pouciyř, Gebet verrichten
(Vb),; Poln. modlitwa ( f ) (Rel.), pacierz (m) (Rel.)
poukłoudać
(Vb), (-dó)
stapeln (Vb),
hinlegen (Vb), ordnen (Vb),; poukłoudać we sopje
porųmbane dřewo, im Schuppen gehacktes Holz stapeln
(Vb),; sh. auch, kłaś (Vb), pokłaś
(Vb), ukłoudać (Vb),; Tschech. skládat
(Vb) na hromadu ( f ),; Poln. poukładać (Vb)
poulić
(Vb), (-lâ)
brennen (Vb),
verbrennen (Vb),; poulić cegłâ, Ziegeln brennen
(Vb) (in der Ziegelei ( f )),; poulić skořupâ,
Dachziegeln brennen (Vb),; poulić w pjecu, im Ofen heizen
(Vb),; poulić (Vb) sie, brennen (Vb),; We wsi
sie pouli budynek. Im Dorf brennt ein Haus.; sh. auch, (do-,
ło-, pod-, pře-, při-, w-, wy-, za-) poulić
(Vb),; Slow. páliť (Vb),; Tschech.
(o-, po-, roz- se) pálit (Vb),; Poln. palić
(Vb)
poulóny
(Adj), (-nego)
gebrannter (Adj),; poulóne
woupno, gebrannter Kalk (m),; poulónou cegła,
gebrannter Backstein (m),; Tschech.
pálený (Adv),; Poln. palony (Adj)
poustawjać
(Vb), (-wjó)
ordnen (Vb) aufstellen (Vb),; poustawjać
nałokoło stoła před gości stoliki,
ringsherum an den Tisch für die Gäste Stühle
aufstellen (Vb),; Tschech.
stavět (Vb), postavit (Vb), rozestavit (Vb),; Poln.
poustawiać (Vb)
poura ( f ), (-ry) Paar (n),; poura třewikôw,
ein Paar Schuhe (pl.),; poura râkawickôw, ein Paar
Handschuhe (pl.),; dobrać zoki do poury, Socken zu einem Paar
zusammensuchen (Vb),; Slow.
pár (m),; Tschech.
pár (m) Poln.
para ( f ) (butôw)
pourka ( f ), (-ki, pl.-ki) Pärchen (n) (Junge (m) und Mädchen
(n)),; Tschech. pár
(m), dvojce ( f ),; Poln. parka ( f ) (dwoje dzieci,
chłopak (m) i dziewczynka ( f
))
pouřić
(Vb), (-řâ)
paaren (Vb) (Tiere (pl.)),; pouřić
dwa gołâmbje, zwei Tauben paaren (Vb),;
Slow.
spáriť (Vb),; Tschech.
spářit (Vb),; Poln.
parzyć (Vb) (zwierzęta (pl.)), łączyć
(Vb) w pary
pouřkać
(Vb), (-kó)
spritzen (Vb),; pouřkać
wodų, mit Wasser spritzen (Vb),; Tyn fet w tej brótfance
pouřkou. Das Fett spritzt aus der Bratpfanne.; sh. auch,
łopouřknųńć
(Vb),; Tschech.
střikat (Vb),; Poln.
bryzgać (Vb)
poutek (m), (-ka) (Rel.) Taufpate (m), Pate (m) (Rel.),; Slow.
kmotor (m),; Tschech. kmotr (m) (Rel.),; Poln.
ojciec (m)
chrzestny (Rel.)
poutka ( f ), (-ki) (Rel.) Taufpatin ( f ), Patin ( f ) (Rel.),; Łóna
była u mojygo synka za poutkâ., Sie war bei meinem
Jungen als Patin ( f ).; Tschech. kmotra ( f )
(Rel.),; Poln. matka ( f ) chrzestna (Rel.)
powalcować
(Vb), (-cujâ)
glattwalzen (Vb), walzen (Vb); powalcować na
dródze łozgarniŷnty
nowy asfalt, auf der Straße ausgebreiteten, neuen Asphalt
glattwalzen (Vb),; sh.
auch, łozwalcować
(Vb),; Poln.
walcować (Vb)
powalić
(Vb), (-lâ)
umstoßen (Vb), niederwerfen (Vb),; powalić
płot, einen Zaun umstoßen
(Vb),; 1) powalić
(Vb) sie,
sich hinlegen (Vb), ausruhen (Vb),; powalić
sie na ziymjâ, sich auf die Erde (auf den Boden (m)) legen
(Vb),; sh. auch, woulać
(Vb) sie,;
sh. auch, (łod-,
łoz-, pře-, wy-,

za-) walić
(Vb),; Tschech. 1) lehnout (Vb) si,; Poln.
powali
ć
(Vb),
1) położyć
(Vb) się
powâz
(m), (-za, pl.-ze)
Andruckbalken für ein mit Heu (Getreide(pl.))
hoch beladenes Fuhrwerk (n),; přiwjųzać
powrozý do woza powâz, mit einem Strick
denAndruckbalken am Wagen
festbinden (Vb),; Poln.
dr
ąg
(m) do
przyciskania
wysoko na wozie naładowanego siana (zboża)
powînsować
(Vb), (-sujâ)
Glück wünschen (Vb),; Powînsować
kómu wsystkygo dobrego na Nowy Rok., Jemandem alles Gute im
Neuen Jahr wünschen.; Tschech.
gratulovat (Vb),; Poln.
powinszować (Vb)
powjeceřić
(Vb)
ein wenig zu Abend essen (Vb),; Pódziymy
noupřôd co powjeceřić., Wir gehen zuerst
Abendbrot essen (Vb).; Tschech. povečeřet
(Vb),; Poln.
jeść (Vb) na kolację
powjejsić
(Vb), (-sâ)
aufhängen (Vb),; 1) powjejsić
(Vb) co,
etwas aufhängen (Vb),; powjejsić na wešylajnâ
praniy, Wäsche auf die Wäscheleine hängen (Vb),;
Powjesâ se myckâ na houk., Ich hänge meine Mütze
auf den Haken.; powjejsić na biglu mantejl, den Mantel auf
den Kleiderbügel hängen
(Vb),; powjejsić na ścianie łobrouzek (m), an der
Wand ein Bild aufhängen (Vb),; 2)
powjejsić
(Vb) kogo,
jemanden erhängen (Vb),; powjejsić
(Vb) sie,
sich erhängen (Vb), erdrosseln (Vb),; sh. auch,
wjysać (Vb)
kogo,;
sh. auch, ( łod-,
pře-, při-, s-, u-, wy-,

za-) wjejsić (Vb),;
Slow. 1)
zavesiť (Vb), vešať (Vb),;
Tschech.
1)
pověsit (Vb),; Poln.
1)
zawieszać (Vb),
zawiesić (Vb), 2)
powiesić (Vb)
powjųzać
(Vb), (-zâ)
lose Sachen zusammenbinden (Vb),; powjųzać
słómâ na bale (pl.), (paki (pl.), watoły
(pl.)), Stroh zu Ballen zusammenbinden (Vb),; powjųzać
łosiecónų psynicâ na snopki, abgemähten
Weizen zu Garben binden (Vb),; sh. auch, ( łod-,
łoz-, při-,
s-, u-, za-) wjųzać

(Vb),; Poln. powiązać
(Vb)
powjŷksyć
(Vb), (-ksâ)
vergrößern (Vb), erweitern (Vb),
ausweiten (Vb), steigern (Vb),; powjŷksyć
sklep, einen Laden vergrößern (Vb),; powjŷksyć
deficyt, einen Fehlbetrag (Defizit) vergrößern (Vb),;
powjŷksyć skołâ, eine Schule ausbauen (Vb),
erweitern (Vb),; Slow.
zväčšiť (Vb),; Tschech.
zvětšit (Vb), zveličit (Vb), zveličovat
(Vb),; Poln. powiększyć
(Vb)
powodzić
(Vb) sie
sich befinden (Vb), gehen (Vb),; Jakôz
wó sie powodzi?, Jako wó to idzie?;
Wie geht es ihnen?; Łóný sie dobře
powodzi., Ihnen geht es gut.; Tschech.
dařit (Vb) se,; Poln.
powodzić (Vb) się
powołać
(Vb), (- łó)
vorladen (Vb),; powołać
(Vb) kogo
na stouwkâ , jemanden zu Musterung vorladen (Vb),; powołać
kogo na sųnd jako śwjadek (m), jemanden zum Gericht als
Zeuge vorladen (Vb),; sh. auch, zaciųgnųńć
(Vb),; Tschech.
předvolat (Vb), povolat (Vb),; Poln.
powołać (Vb)
powoulać
(Vb) (-ló)
niederwalzen (Vb), niederdrücken (Vb),; Groud
powoulou na polach zboze., Der Hagel hat das Korn auf den Feldern
niedergewalzt (Vb)., niedergedrückt (Vb),; Tschech.
povalit (Vb), porazit (Vb),; Poln. powalić
(Vb), powalać (Vb)
powójka
( f ), (-ki, pl.-ki)
(Bot.)
Winde ( f ) (Bot.),; Powójka
sie tu pnie po fandzoulach., Eine Winde klettert hier an den
Bohnen (pl.),; Tschech. svlačec
(m) (Bot.),; Poln. powój
(m) (Bot.)
powóniać
(Vb), (-nió)
powóniać
(Vb) co,
an etwas riechen (Vb), beriechen (Vb),; powóniać
kwjoutek (m), an einer Blume
riechen (Vb),; Powóniej te fajlki!, Rieche einmal an den
Veilchen!; sh. auch, wóniać
(Vb),; sh. auch, wųchać
(Vb),; Slow.
ovoňať (Vb),; Poln.
powąchać (Vb)
powôdź
( f ), (-dzi, pl.-dzie)
Überschwemmung ( f ), Hochwasser (n),; sh.
auch, wylouć (Vb),;
Štyry lata tymu, mjejli my tu wjelkų powôdź.,
Vor vier Jahren, hatten wir
hier eine große Überschwemmung ( f ).; Slow.
povodeň ( f ),; Tschech.
povodeň ( f ),; Poln.
powódź ( f )
powrózyć
(Vb), (-zâ)
1) nachdenken (Vb),; powrózyć
(Vb)
nad cý,
über etwas nachdenken (Vb),; Musâ
nad tý jescy powrózyć., Ich muß darüber
noch nachdenken.; 2)
powrózyć
(Vb)
kómu,
jemandem wahrsagen (Vb),; dać se łod cyganki powrózyć,
sich von einer Zigeunerin wahrsagen lassen (Vb),; sh. auch, wrózyć
(Vb),; sh. auch, zawrózyć
(Vb) sie,;
Tschech.
přemýšlet (Vb),; Poln.
pomyśleć (Vb)
powrôsło
(n), (- ła) (Agr.)
Garben-Strohband (n) (Agr.),; powrôsło
łod snopka, Garbenstrohband (n),; swjųzać powrôsłý
snopek zbozou, mit dem

Strohband
eine Getreidegarbe zusammenbinden (Vb),;
Poln.
powrósło (n) (Agr.)
powrôz
(m), (-za, pl.-ze)
Seil (n), Strick (m),; přiwjųzać
powrozý co do cego, mit dem Strick etwas an etwas anderes
anbinden (Vb),; přiwjųzać powrozý do woza
powâz, mit dem Seil den
Andrückbalken an den Wagen anbinden (Vb),; Slow.
povraz (m),; Tschech. povraz (m),; Poln. powróz
(m)
powřescejć
(Vb), (-câ)
powřescejć (Vb) kogo,
jemanden ausschimpfen (Vb),; powřescejć
kogo za co,
jemanden für etwas ausschimpfen (Vb),; sh. auch, (
łoz-,

wy-) wřescejć
(Vb),; Poln. zbesztać
(Vb) kogoś (z powodu czegoś)
powstać
(Vb)
sich erheben (Vb), (zum Kampf (m)), Unruhen (pl.)
ausbrechen (Vb),; Tschech. vzbouřit
(Vb) se, (Vb), povstávat
(Vb),; Poln.
powstać (Vb), buntować (Vb) się
powstaniy (n), (-niou) Aufstand (m), Aufruhr ( f ), Erhebung ( f ),; Było
tá powstaniy. Dort war
ein Aufstand (m),; We casie tego powstaniou zawarli kâs
ludzi. Während des Aufstandes, haben sie viele Leute
eingesperrt. (verhaftet ).; Tschech. povstání
(n),; Poln.
powstanie (n)
powyciepować
(Vb), (-pujâ)
(mehrere Sachen (pl.)) herausschmeißen (Vb),
herauswerfen (Vb),; powyciepować
stare řecy, alte Sachen herausschmeißen (Vb),;
Slow. povyhadzovať
(Vb),; Tschech.
povyhazovat (Vb),; Poln.
powyrzucać (Vb)
powygóniać
(Vb), (-nió)
hinausjagen (Vb), verjagen (Vb), wegjagen (Vb),;
Powygónió ze łogrôdka
kury., Ich jage die Hühner aus dem Garten heraus.; sh. auch,
wygnać (Vb),; Slow.
vyháňať (Vb),; Tschech.
vyhnat (Vb), vyhánět (Vb),;
Poln. wyganiać (Vb),
wypędzać (Vb)
powziųńć
(Vb) se,
(se..-weznâ)
sich vornehmen (Vb),; powziųńć
se co zrobić, sich vornehmen etwas zu machen (Vb),;
Łóna se powziųła
usyć klejd., Sie hat sich vorgenommen ein Kleid zu nähen
(Vb),; powziųńć se dzie pojechać (Vb), sich
vornehmen irgenwo hinzufahren (Vb),; Tschech.,
učinit (Vb),; Poln.
powziąć (Vb)
po zadku (m /Adv)) hintenherum (Adv),
heimlich (Adv),;
po zadku,
auf Seitenwegen
gehen (Vb), hintenherum
gehen (Vb), auf verstohlenen Wegen gehen (Vb),;
sh. auch, zadek
(m),; sh. auch, nazoud
(Adv),; Slow.
pozadu (Adv),; Tschech.
tajně (Adv),; Poln.
tajnie (Adv)
pozałna
( f ), (-ny, pl.-ny)
(Mus.)
Posaune ( f ) (Mus.),; Łón
umjy grać na pozałnie., Er kann auf der Posaune spielen
(Vb).; Tschech. pozoun (m) (Muz.),; Poln.
puzon (m) (Mus.)
pozałnista
(m), (-ty, pl.-ty)
Posaunist (m),; Tschech. pozounista (m),;
Poln. puzonista (m)
pozałować
(Vb), (-łujâ)
bereuen (Vb),; pozałować
(Vb)
cego,
etwas bereuen (Vb),; Łón tego juz kâs
pozałowoł., Er hat das schon viel bereut.; Jou tego nie
pozałujâ., Ich werde das nicht bereuen (Vb).; Tschech.
litovat (Vb),; Poln.
pożałować (Vb)
pozamjatać
(Vb), (-tó )
zusammenkehren (Vb), zusammenfegen (Vb),;
pozamjatać (Vb) co, etwas zusammenfegen (Vb),;
pozamjatać liściy, Laub
zusammenkehren (Vb),; pozamjatać we kuchni, in der Küche
fegen (Vb),; sh. auch, zamjatać
(Vb), zamjyś
(Vb),; Tschech.
zametat (Vb),; Poln.
zamiatać (Vb)
pozapjyrać
(Vb), (-ró)
alles zusperren (Vb),; Idâ
jescy na dwoře wsystko pozapjyrać (Vb).; Ich gehe noch
draußen alles zusperren (Vb).; sh. auch, pozawjyrać
(Vb),; sh. auch, zapřyć
(Vb),; Slow.
pozamykať (Vb),; Tschech.
zamykat (Vb),;
Poln.
zamknąć
(Vb) (kluczem)
pozaprawjać
(Vb), (-jó)
einkochen (Vb), einwecken (Vb), einmachen (Vb),;
Musâ jescy pozaprawjać
łostatniy třejśnie., Ich muß noch die letzten
Kirschen einmachen (Vb). (einkochen (Vb)),; sh. auch, zaprawić
(Vb), zawařić
(Vb),; Slow.
zavárať
(Vb),; Tschech.
zavařovat (Vb), zavařit (Vb),; Poln.
zawekować (Vb)
pozarty (Adj), (-tego) zerfressener (Adj),; łod
motôw pozartou wołna, von Motten zerfressene Wolle ( f
),; Slow.
rozožraný (Adj),; Tschech.
prožraný (Adj),
vyžraný (Adj),; Poln.
stoczony (Adj), (stoczona wełna przez mole)
pozawjyrać
(Vb), (-ró)
zumachen (Vb), nacheinander zumachen (Vb),; Musâ
iś pozawjyrać łokna., Ich muß die Fenster
schließen gehen.; sh. auch, pozapjyrać
(Vb),; sh. auch, zawřyć
(Vb),; Tschech.
pozamykat (Vb),;
pozavírat (Vb) (nacheinander schließen (Vb)),; Poln.
pozamykać (Vb)
pozbjyrać
(Vb), (-ró)
aufsammeln (Vb), einsammeln (Vb), auflesen (Vb),;
pozbjyrać łozsute
knefliki, verschüttete Knöpfe aufsammeln (Vb),;
pozbjyrać łod ketki łozsute koroule (pl.), von
einem Kettchen verstreute Perlen aufsammeln (Vb),; sh.
auch, (do-, ło-,
łod-, łoz-, pře-, při-, w-, z-)

bjyrać
(Vb),; Slow. zozbierať
(Vb),; Tschech. posbírat
(Vb),; Poln. pozbierać
(Vb)
pozbyć
(Vb) sie,
(sie..-
byjâ)
sich entledigen
(Vb), veräußern (Vb), loswerden (Vb),;
pozbyć
(Vb)
sie cego,
etwas loswerden (Vb), sich das vom Hals schaffen (Vb),; pozbyć
sie dugu, die Schulden loswerden (Vb),; pozyć sie ciŷzkygo
kofra, den schweren Koffer loswerden (Vb),; pozbyć
(Vb)
sie kogo,
jemanden loswerden (Vb),; pozbyć sie nieprosónego
bejzuchu, den ungebetenen Besuch loswerden (Vb),; pozbyć
(Vb), verlieren (Vb),; pozbyć sie majųntku, ein Vermögen
verlieren (Vb),; Tschech.
pozbýt (Vb), odbýt
(Vb) si (co), zbýt (Vb) se, zbavit (Vb) se,; Poln.
pozbyć (Vb) się
pozdrowić
(Vb), (-wjâ)
grüßen (Vb), begrüßen (Vb),;
pozdrowić
(Vb) kogo,
jemanden grüßen (Vb),; dać
kogo pozdrowić
(Vb),
jemanden grüßen lassen (Vb),; Pozdrôw tá
wsystkich w dóma!, Grüße alle zu Hause!; Pozdrôw
jų łody mje., Grüße
sie von mir.; Slow.
pozdraviť (Vb), zdraviť (Vb),;
Tschech.

pozdravit (Vb), zdravit (Vb), pozdravovat (Vb),; Poln.
pozdrowić (Vb), pozdrawiać (Vb)
pozdrowjyniy (n), (-niou, pl.-nia) Gruß (m),; posłać
kómu we piśmje pozdrowjynia, jemandem im Brief Grüße
senden (Vb),; Tschech.
pozdrav (m), pozdravení (n),; Poln.
pozdrowienie (n)
pozdychać
(Vb)
verenden (Vb),; Łostatni
rok pozdychały u niechtorych ludzi kury., Letztes Jahr sind
bei manchen Leuten die Hühner verendet.; sh. auch,
zdechnųńć
(Vb),; Poln.
zdechnąć (Vb)
pozdzųńć
(Vb), (-dzmjâ)
zerknittern (Vb), verknittern (Vb), zerknüllen
(Vb); 1) pozdzųńć
(Vb) sie,
sich zerknittern (Vb),; Pozdzų mi sie při siedzyniu
rok., Mir ist beim Sitzen der
Rock zerknittert.; 2)
pozdzųńć

(Vb) co,
etwas zerknittern (Vb),; pozdzųńć papjór,
Papier zerknüllen (Vb),; sh. auch, zdzųńć
(Vb),; Slow..
húžvať (Vb) sa,;
Tschech. zmačkat (Vb),
zmuchlat (Vb),; Poln.
pomiąć (Vb)
pozdzŷnty
(Adj), (-tego)
zerknitterter (Adj), zerknüllter (Adj),;
pozdzŷnty klejd, verknittertes
Kleid (n),; pozdzŷnte
galouty, zerknitterte Hose ( f ),; pozdzŷnty
mantejl (m), verknitterter Mantel (m),; Poln.
pomięty (Adj)
pozegnać
(Vb), (-nó)
verabschieden (Vb),; pozegnać
(Vb) kogo,
jemanden verabschieden (Vb),;
pozegnać
(Vb) sie,
sich verabschieden (Vb),; sh. auch, přezegnać
(Vb),; Tschech.
rozžehnat (Vb) se (Abschied nehmen (Vb)),
rouloučit (Vb) se,; Poln.
pożegnać (Vb), pożegnać (Vb) się
pozezyrać
(Vb), (-ró)
alles auffressen (Vb) (vulg.),; Tyn świńcuch
pozezyroł před mitaký wsystky
pudîgi., Der Mistkerl hat vor dem Mittagessen alle Puddinge
aufgefressen.; Poln.
wszystko zjeść (Vb)
(vulg.)
pozgać
(Vb), (-gó)
zerstampfen (Vb), zerkleinern (Vb),; pozgać
před bydło zgoucý řepâ, für das
Vieh mit dem Stampfer die Rüben zerkleinern (Vb),; pozgać
uwařóne
kartoufle, gekochte Kartoffeln stampfen (Vb),; sh. auch,
zgać

(Vb),; sh. auch, zazgać
(Vb),; Tschech.
roztloukat (Vb),; Poln. rozgniatać
(Vb), rozdrabniać (Vb) (buraki(pl.)),; tłuc (Vb)
(ziemniaki(pl.))
pozgarniać
(Vb), (-nió)
zusammenscharren (Vb), auf einen Haufen bringen
(Vb) (zusammenrechen (Vb), zusammenschieben (Vb)),; pozgarniać
połoztřųsanų
słómâ, auseinandergestreutes Stroh
zusammenraffen (Vb),
(zusammenrechen (Vb)),; sh. auch, łozgarniać
(Vb),; Tschech.
shrnovat (Vb), hrnout (Vb),;
Poln.
zagarnąć (Vb), zagarniać (Vb)
poziywać
(Vb), (-wó)
gähnen (Vb),; Idź
spać! Bo juz cały cas poziywous., Gehe schlafen! Du
gähnst schon die ganze Zeit.; Poln. poziewać
(Vb)
poziómbka
( f ), (-ki, pl.-ki)
1) Erdbeere ( f ),; Pôdziymy
do łogrôdka narwać poziómbkôw., Wir
gehen in den Garten Erdbeeren pflücken (Vb).; Kupjymy se
kołouca ze poziómbkôma.,
Wir kaufen uns Erdbeerkuchen (m).; Zawařymy poziómbki
do krałzôw na zimâ., Wir kochen Erdbeeren in
Gläser für den Winter ein.; 2)
Walderdbeere ( f ),;
Tschech.
2) lesní
jahoda ( f ),; Poln. 1)
truskawka ( f ),
2)
poziomka ( f )
pozjoudać
(Vb), (-dó)
alles aufessen (Vb),; Pozjoudómy
dzisiej na mitak to, co nó łostało łod
wcora., Eir essen heute zu
Mittag das, was uns von gestern übrig geblieben
ist.; sh. auch, pojoudać
(Vb), pojejś (Vb),;
Poln.
wszystko zjeść (Vb)
pozjyzdzać
(Vb) sie
von überall angefahren kommen (Vb),; Goście
sie ze wsystkich strón pozjyzdzali na wesejly., Die Gäste
kamen von überall zur Hochzeit angefahren (Vb).; sh. auch,
zjechać
(Vb) sie,;
Poln. pozjeżdżać
(Vb) się
pozłocić
(Vb), (-câ)
vergolden (Vb),;
pozłocić mosiųndz, Messing vergolden (Vb),;
pozłocić střybło, Silber vergolden (Vb),;
Slow. pozlátiť
(Vb),; Tschech.
pozlatit (Vb),; Poln.
pozłocić (Vb)
pozłocóny
(Adj), (-nego)
vergoldeter (Adj),; Dostała
ejch pozłocóny pjerściónek ze koroulý.,
Ich habe einen vergoldeten
Ring mit einem Schmuckstein bekommen (Vb),;
Poln. pozłacany (Adj)
poznać
(Vb), (-nó)
1) erkennen (Vb),; poznać
(Vb) co,
etwas erkennen (Vb),; Jou ejch go nie poznou., Ich habe ihn nicht
erkannt.; dać sie
poznać
(Vb), sich
erkennen lassen (Vb),; 2)
kennenlernen
(Vb),;
poznać
(Vb) sie,
sich kennenlernen (Vb),;
poznać

(Vb)
kogo,
1)
jemanden erkennen (Vb), 2)
jemanden kennenlernen (Vb),; poznać
(Vb)
sie z kí,
jemanden kennenlernen (Vb),; Poznali my sie we zesłe lato.,
Wir haben uns vorigen Sommer kennengelernt.; sh. auch, (
łoze-, při-, wy-) znać
(Vb)
(sie),;
Slow. 1)
poznávať (Vb), 2)
poznať (Vb) sa,; Tschech.
1)
poznat
(Vb),
2) poznat
(Vb) se,; Poln.
poznać (Vb), poznać (Vb) się
pozôr
(m), (-zoru)
Acht ( f ), Obacht ( f ), Vorsicht ( f ),; dać
(Vb)
pozôr,
Obacht geben (Vb), aufpassen (Vb),; dać
(Vb)
na kogo
pozôr
., auf
jemanden aufpassen (Vb),; Dej pozôr!, Gib Acht!, Passe auf!;
nie dać
(Vb)
pozôr,
nicht aufpassen (Vb),; Dej pozôr, bo jescy wjejdzies autý
do křipopa., Passe auf, sonst fährst du noch mit dem
Auto in den Graben (m).; Slow.
pozor (m), dať (Vb) pozor (m),; Tschech.
pozornost ( f ),; pozor!, passe auf!,; Poln.
uwaga, ( f ), uważać (Vb)
pozryć
(Vb)
1) zerfressen (Vb),; Moty pozarły
wołniany pulołwer., Die Motten haben
einen Wollpullover zerfressen.; 2)
fressen lassen (Vb),; dać
kóniowi pozryć, das Pferd fressen lassen (Vb), ihm
Futter geben (Vb),; sh.
auch, zezryć
(Vb),; Tschech.
1)
rozžírat (Vb), rozežrat (Vb),; Poln.
1)
stoczyć (Vb) (np. przez mole), 2)
żreć (Vb), dać (Vb) żreć (zwierzętom)
pozwolić
(Vb)
se
, (se..-lâ)
sich erlauben (Vb), sich gestatten (Vb), sich
genehmigen (Vb),; pozwolić se
wydać kâs pjŷndzy, sich erlauben viel Geld
auszugeben (Vb),; pozwolić
se jechać na drogi urloup, sich einen teuren Urlaub erlauben
(Vb),; Tschech.
dovolovat (Vb),; Poln. pozwolić
(Vb) sobie
pozycka ( f ), (-ki) Anleihe ( f ), Darlehen (Vb),; Musiymy se wziųńć
we banku na budowaniy budynka pozyckâ., Wir müssen für
den Hausbau bei der Bank ein
Darlehen aufnehmen (Vb).; Poleku tâ pozyckâ zaś
łodpłaciymy., Langsam werden wir das Darlehen wieder
abzahlen (Vb).; Slow. pôžička
( f ),; Tschech. půjčitka
( f ), půjčka ( f ); Poln. pożyczka
( f )
pozycyć
(Vb), (-câ)
1) borgen (Vb), leihen (Vb), ausleihen
(Vb),; 2) pozycyć
(Vb) se,
sich borgen (Vb), sich leihen
(Vb),; pozycyć se łod
kogo pjųndze, sich von jemandem
Geld borgen (Vb),; 3)
pozycyć
(Vb) co,
etwas ausleihen (Vb), verleihen (Vb), verborgan (Vb),; pozycyć
(Vb) co kómu, jemandem
etwas leihen (Vb), ausleihen (Vb),; Slow.
1)
požičať
(Vb), vypožičať (Vb), 2)
vypožičať (Vb) si, 3)
prepožičať (Vb),; Tschech. 1) půjčit
(Vb),
3)
p
ůjčit
(Vb),
2)
půjčit (Vb) si, vypůjčit
(Vb) si, půjčovat (Vb),
;
Poln. 1) pożyczyć
(Vb), 3)
wypożyczyć (Vb)
pozytek (m), (-tku) Nutzen (Vb),; Ze tego pola tá
niy ma kâs pozytku., Von diesem Feld hat
man nicht viel Nutzen (m),; Slow. užitok
(m), osoh (m),; Tschech. užitek
(m),; Poln. pożytek
(m)
pómacać
(Vb), (-có)
betasten (Vb), befühlen (Vb), abtasten (Vb),;
pómacać (Vb)
co,
etwas betasten (Vb),; sh. auch, macać
(Vb),; Tschech.
prohmatat (Vb), ohmatávat,;
Poln. obmacywać (Vb)
pómazać
(Vb), (-zâ)
bestreichen (Vb), einschmieren (Vb), salben (Vb),;
pómazać bolųnckâ
maścių, die
entzündete Stelle mit Salbe beschmieren (Vb),; pómazać
masłý gjejlnik chlyba, mit Butter eine Brotschnitte
beschmieren (Vb), (bestreichen (Vb)),; pómazać
gutaliný třewiki, die Schuhe mit Schuhcreme
beschmieren (Vb) (eincremen (Vb)),; sh. auch, (
łoz-, na-, u-, wy-, z-, za-) mazać
(Vb),;
mazać
(Vb),; Slow.
zamazať (Vb),; Tschech.
pomazat (Vb),; Poln.
posmarować (Vb), namaszczać (Vb)
pómazaniy
(n), (-niou) (Rel.)
łostatniy
pómazaniy (n) (Rel.), letzte Ölung ( f ) (Rel.),;
Tschech.
poslední pomazání (n) (Rel.),;
Poln. ostatnie namaszczenie (n) (Rel.)
pómoc (
f ), (-cy)
Hilfe ( f ),; bez pómocy,
ohne Hilfe ( f ), hilflos (Adv),; Łóni
niy mjejli pómocy.,
Sie hatten keine Hilfe.; Łón niy mou zoudnej pómocy.,
Er hat keine Hilfe.; Slow.
pomoc ( f ),; Tschech. pomoc ( f ),; Poln.
pomoc ( f )
pómoc
(Vb), (pómogâ)
helfen (Vb),; Nie idzie mu pómoc.,
Man kann ihm nicht helfen (Vb).; Jou
ci při budowaniu pómogâ., Ich helfe dir beim
Bauen.; Pómozes mi naprawić koło?, Hilfst du mir
das Fahrrad reparieren?; Tschech.
pomoci (Vb), pomoct (Vb),;
Poln.
pomóc (Vb), pom
agać
(Vb)
pómocnik
(m), (-ka, pl.-ki)
Helfer (m), Gehilfe (m), Hilfskraft ( f ),; Do tej
roboty potřebujâ
pómocnika., Zu dieser
Arbeit brauche ich einen Helfer (m).; pómocnik mulařa,
Gehilfe eines Maurers,; Slow. pomocnik (m),;
Tschech. pomocník (m),
pomáhač (m),; Poln. pomocnik (m)
pómougać
(Vb), (-gó)
helfen (Vb),; Pómôdzcie
mu ździebko., Hilft ihm ein bischen.; 1)
Umjejli byście mi pómoc?, Könntet ihr mir
helfen?; Łóni se pómougajų jak umjų.,
Sie helfen sich, wie sie können (Vb),; Slow.
pomáhať (Vb),;
Tschech. pomáhat
(Vb),; 1)
Pomozte mi, prosim., Bitte, helfen sie mir.; Poln.
pomagać (Vb)
pómouganiy
(n), (-niou)
das Helfen (n),; Poln. pomaganie (n)
pómp
(m)
Geborgtes (n), Pump (m),; zyć
na pómp, vom Geborgten leben (Vb),; sh. auch, burg
(m),; Poln. kredyt
(m)
pón
(m), (póna, pl.-ny)
Herr (m),; bogaty
pón, reicher Herr (m),; młody pón (m),
Bräutigam (m),; Slow. pán (m),; Tschech.
pán (m), pan (m),; Poln. pan (m)
Pónbôg
(m) (Rel.)
Herrgott (m)
(Rel.),; Tschech. pánbůh (m) (Rel.),; Poln.
Pan Bóg (m) (Rel.)
Pónbôcek
(m), (-cka) (Rel.)
Jesuskind (n),
Gottes Kind (n) (Rel.); Tschech. pánbíček
(m) (Rel.),; Poln. Pan
Bóg (m), Chrystus (m) (Rel.)
póncocha
( f ),(-chy, pl.-chy)
Strumpf (m),; poura
póncôch, ein Paar Strümpfe (pl.),; nylónowe
póncochy, Nylonstrümpfe (pl.),; uštrykowane
póncochy, gestrickte Strümpfe (pl.),; dziura we
póncose, Loch im Strumpf (m),; štopować (Vb)
póncochy, Strümpfe stopfen (Vb),; Slow.
pančucha ( f ),; Tschech. punčocha ( f ),; Poln.
pończocha ( f )
póncoska
( f ) (dim.), (-ki, pl.-ki)
Kinderstrumpf (m),
Strümpfchen (pl.) (dim.),; Łoblec dziejciu te fajne
póncoski., Ziehe dem Kind die schönen Strümpfchen
an.; Tschech. punčoška ( f ) (dim.),; Poln.
pończoszka ( f ) (dim.)
póniejdziałek
(m), (- łku, pl.- łki)
Montag (m),; We
póniejdziałek pojadâ do Łopolou nakupić.,
Am Montag fahre ich nach Oppeln einkaufen (Vb).; Slow.
pondelok (m),; Tschech. pondělek (m),; Poln.
poniedziałek (m)
pónkt (m),
(-tu, pl.-kty)
Punkt (m),; Za zacý
robi sie zawse pónkt., Hinter einem Satz macht man immer
einen Punk.; Tschech.
tečka ( f ),; Poln. kropka ( f )
pónktować
(Vb), (-tujâ) (Sp.)
punkten (Vb) (Sp.), Punkte sammeln (Vb) (Sp.),;
Poln. punktować (Vb)
(Sp.)
pórâ
(Num.)
ein paar (Num.), einige (Num.),; To juz be pórâ
dni třwać., Das wird schon einige Tage dauern (Vb),; Za
pórâ dni pojejdziymy do dóm., In ein
paar Tagen fahren wir nach Hause.; Tschech.
několik (Num.),; Poln. parę
(Num.) , kilka (Num.)
pôjś
(Vb), (pô(j)dâ)
weggehen (Vb), gehen
(Vb),; jou pôdâ, ich werde gehen,; ty
pôdzies
, du wirst gehen (Vb),; łón, łóna,
łóno pôdzie
, er, sie, es wird gehen (Vb),;
my pôdziymy, wir werden gehen (Vb),; wy pôdziecie,
ihr werdet gehen (Vb),; łóni (m) pôdų,
sie(m) werden gehen (Vb), łóny ( f ), łóne
(n), pôdų, sie ( f ), sie (n) werden gehen
(Vb),; Jou ejch posed., Ich bin gegangen (Vb).; Łóna
juz posła
., Sie ist schon gegangen (Vb).; Łóno
juz posło
., Es ist schon gegangen. (Vb).; Łóni
pośli do kościoła., Sie sind zur Kirche
gegangen (Vb),; To pôdzie zrobić., Das wird sich machen
lassen.; Łóna pôdzie nakupić., Sie
wird einkaufen gehen.; Pôdź symnų nakupić!,
Komm mit mir einkaufen!; sh. auch, (Vb),; sh. auch,
přiś
(Vb),; sh. auch, łodýś
(Vb),; Slow. ujsť (Vb),; Tschech. jít
(Vb),; Poln. pójść (Vb)
prać
(Vb), (pierâ)
1) (Wäsche)
waschen (Vb),; prać (Vb) praniy, Wäsche
waschen (Vb),; Pjeres dzisiej praniy?, Wäschst du heute
Wäsche?; 2) prać (Vb) sie, sich
schlagen (Vb), raufen (Vb), sich prügeln (Vb), sich balgen
(Vb),; Łón sie co chwila z kí pjere., Er
prügelt sich ständig mit jemandem.; sh. auch, wyprać
(Vb),; Slow. 1) prať (Vb), 2) prať (Vb)
sa,; Tschech.1)
prát (Vb), oprat (Vb),
2) poprat (Vb) se,;
Poln. 1) prać (Vb) (pranie), 2) bić
się z kimś
pragnųńć
(Vb), (-nâ)
wünschen (Vb),
wollen (Vb), begehren (Vb), ersehnen (Vb), verlangen (Vb),;
pragnųńć
(Vb)
cego, sich etwas wünschen (Vb), etwas wollen
(Vb),; Slow. priať (Vb), želať (Vb),; Tschech.
prahnout (Vb) (po čem),; Poln. pragnąć (Vb)
prajz (m), (-za, pl.-ze) Preis (m),; Te
prajze na joudło zaś podwyzsyli., Die Preise für
Lebensmittel haben sie wieder erhöht.; To jes za wysoki
prajz., Das ist ein zu hoher Preis.; Tschech. cena ( f ),;
Poln. cena ( f )
praktycnie (Adv) praktisch (Adv),
nützlich (Adv); Poln. praktycznie (Adv)
praktycny (Adj), (-nego) praktischer (Adj),;
praktischer (Adj), nützlicher (Adj),; robić při
wyucyniu praktycnų robotâ, bei der Ausbildung
praktische Arbeit verrichten (Vb),; praktycne noucyniy,
praktisches Werkzeug (n),; Tschech. praktický
(Adj),; Poln. praktyczny (Adj)
praktyka ( f ), (-ki) Praxis ( f ),
Erfahrung ( f ),; Łón juz skołâ dokóńcył.,
Brachuje mu jescy praktyka., Er hat die Schule beendet. Es fehlt
ihm noch die Praxis.; Tschech. praxe ( f ),; Poln.
praktyka ( f )
pralina ( f ), (-ny, pl.-ny) pralinka
( f ), (-nki, pl.-nki)
Praline ( f ),;
Kupjyłejch siostře na gyburtstak kastejlkâ
pralinôw., Ich habe der Schwester zum Geburtstag eine
Schachtel Pralinen gekauft.; We tych pralinach sų pomlóne
łořeski., In den Pralinen sind gamahlene Nüsse.;
Tschech. pralinka ( f ),; Poln. pralinka ( f )
praniy (n), (-niou) 1) Wäsche
( f ),; prać praniy, Wäsche waschen (Vb),; Powjesâ
na wešylajnâ praniy., Ich hänge auf die
Wäscheleine die Wäsche auf.; 2) Waschen (n),;
wjelky praniy, große Wäsche ( f ),; We póniejdziałek
banâ robić wjelky praniy., Am Montag werde ich große
Wäsche machen (Vb).; sh. auch, wyprać (Vb),; prać
(Vb),; sh. auch, weša ( f ),; Slow. 1)
bielizeň ( f ),
2) pranie (n),; Tschech.
1) prádlo
(n) (Wäsche ( f )), 2) praní
(n),
; Poln. 1)
bielizna
( f ), 2)
pranie (n) (bielizny)
prask! (Int.) rums! (Int.), bums!
(Int.), bum! (Int.),; Tschech. prask! (Int.),; Poln.
bęc !, buch!(Int.)
praskać
(Vb)
1) krachen
(Vb), einschlagen (Vb) (Blitz (m)), knallen (Vb),; Ale tá
blyskawica praskła., Dort hat der Blitz aber eingeschlagen
(Vb).; 2) bersten (Vb), platzen (Vb), zerspringen (Vb),;
Wystřejlónou granata praskła niedaleko bųkra.,
Die abgeschossene Granate zerbarst unweit des Bunkers.; sh. auch,
třejś (Vb), buchnųńć (Vb),;
Slow. 1), 2) praskať (Vb),; Tschech. 1)
práskat (Vb),
2)
praskat (Vb),; Poln. 1) trzaskać (Vb),
tłuc (Vb), walić (Vb), 2) pękać (Vb),
trzaskać (Vb)
prasknųńć
(Vb), (-nâ)
1) zerbersten
(Vb), explodieren (Vb), knallen (Vb), platzen (Vb), krachen (Vb),;
prasknųńć dřwjóma, die Tür
zuknallen (Vb), zuschlagen (Vb),; 2) prasknųńć
(Vb) kogo, jemandem einen Schlag (Hieb (m)) versetzen
(Vb), jemanden verprügeln (Vb),; prasknųńć
(Vb) co na ziymjâ, etwas auf die Erde schmeißen
(Vb),; etwas hinschmeißen (Vb),; 3) hinfallen (Vb),
stürzen (Vb), draufstoßen (Vb),; prasknųńć
kołý do křipopa, mit dem Fahrrad in den Graben
stürzen (Vb), hinfallen (Vb); prasknųńć autý
we płot, mit dem Auto in den Zaun fahren (Vb),; prasknųńć
(Vb) na ziymjâ,
auf die Erde fallen (Vb),; sh. auch, potřejś
(Vb),; sh. auch, pociepnųńć (Vb),; Tschech.
1),
prasknout
(Vb), 2)
prásknout (Vb),; Poln. 1)
pęknąć (Vb),
2) uderzyć (Vb), 3)
upaść (Vb)
prawik (m) (-ka, pl.-ki) (Bot.) Steinpilz (m)
(Bot.),; zbjyrać w lejsie prawiki (pl.), im Walde Steinpilze
sammeln (Vb),; Tschech. hřib obecný (Adj)
(Bot.),; Poln. borowik (m) (Bot.)
prawje (Adv) (Part.) 1) mjejć
(Vb)
prawje, recht haben (Vb),; Łón mou
prawje., Er hat recht.; niy mjejć prawje, Unrecht
haben (Vb),; 2) gerade (Adv), soeben (Adv); zum Trotz (m),;
prawje (Part.) tera
(Adv), gerade jetzt,
gerade eben (Adv), soeben (Adv),; Kupujâ prawje tera pórâ
řecy., Ich habe soeben jetzt ein paar Sachen gekauft.; Juo to
prawje banâ robjył., Ich werde das gerade machen., (aus
Trotz machen (Vb)),; sh. auch, rychtig (Adv),; sh. auch,
nieprawje (Adv),; Slow. 2) práve (Adv),;
Tschech.1) mít
pravdu ( f ), 2) právě
(Adv),;
Poln. 1) mieć (Vb) rację, 2)
właśnie (Part.) teraz (Adv), dopiero (Part.) co, na
złość ( f )
prawo (n), (-wa) 1) Recht
(n),; niy mjejć prawa, kein Recht haben (Vb),; mjejć
do cego
prawo, zu etwas Recht haben (Vb), berechtigt
sein (Vb),; mjejć prawo co zrobić, das Recht haben etwas
machen zu dürfen,; prawa cłowjeka, Menschenrechte
(pl.),; prawo wyborôw, Wahlrecht (n),; prawo handlowe,
Handelsrecht (n),; 2) na prawo
(Adv),
nach rechts (Adv),; skrųńcić autý
na prawo, mit dem Auto nach rechts abbiegen (Vb),; sjechać
(Vb) na prawo, nach rechts abfahren (Vb),; Pojejdziymy při tý
budynku na prawo., Wir fahren an diesem Haus nach rechts.; Slow.
1)
právo (n), zákon (m),; 2) doprava
(Adv), vpravo (Adv), napravo (Adv),; Tschech. 1) právo
(n),; 2) doprava (Adv),; Poln. 1) prawo (n), 2)
w prawo (Adv), w prawą stronę ( f )
prawość
( f ), (-ści)
1) Echtheit (
f ),; 2) Richtigkeit ( f ),; prawość ( f )
cego, Echtheit ( f ) von etwas,; prawość ( f )
podpisu, Richtigkeit einer Unterschrift ( f ),; Tschech. 1)
pravost ( f ),; 2) správnost ( f ),; Poln.
1) autentyczność
( f ), prawdziwość ( f ),;
2)
prawidłowość (Vb)
prawy (Adj), (-wego) 1) rechter
(Adj),; łobuć prawy třewik, den rechten Schuh
anziehen (Vb),; jechać (Vb) na prawej strónie drógi,
auf der rechten Straßenseite fahren (Vb),; 2) echter
(Adj), unverfälschter (Adj), richtiger (Adj),; prawy cas
(m), genaue, richtige Zeit ( f ),; być prawý,
echt sein (Vb),; Te dolary sų prawe., Die Dollars sind echt.;
Bymy pić prawy kafej., Wir werden Bohnenkaffee trinken.;
Slow. 1) pravý, 2)
pravý (Adj), pravdívý (Adj); Tschech. 1),
2)
pravý
(Adj),; Poln. 1) prawy (Adj), 2) prawdziwy (Adj)
prânt
(m), (-ta, pl.-ty)
1) Rute ( f
), Gerte ( f ),; sh. auch, próntek (m),; 2)
Flächenmaß (n) ½ Ar (n),; Wynajų ejch se
před krôliki dwa prânty rosikóniu., Ich
habe für die Kaninchen ein Ar Klee gepachtet (Vb).; Slow.
1)
prút (m),; Tschech. 1) prut (m),; Poln. 1)
pręt (m), wić ( f ), witka ( f ),; 2) ½
ara
prâzónki
(pl.), (-kôw) (Kochk.)
spezielle Klöße
(pl.) aus Kartoffeln (Kochk.),; Pojymy prâzónki ze
wóřtký., Wir essen Klöße mit einem
Würstchen (n).; Poln. prażone kluski (Kochk.)
prâzyć
(Vb), (-zâ)
rösten (Vb),
braten (Vb), schmoren (Vb), brutzeln (Vb),; prâzyć sie
na słóńcu, sich in der Sonne schmoren lassen,;
prâzyć ziejlóny kafej na bołnenkafej,
grünen Kaffee zu Bohnenkaffee rösten (Vb),; Slow.
pražiť (Vb),; Tschech. pražit (Vb),; Poln.
prażyć (Vb)
presa
( f ), (-se, pl.-se) (Tech.)
Presse ( f )
(Techn.), Leinenölpresse ( f ), Obstpresse ( f ); presa na
łowoc, Obstpresse ( f ),; Tschech. lis (m),; Poln.
prasa ( f ) (Techn.)
presa ( f ), (pl.-se) (Zool.) Brassen (m) (Zool.),
Plötze ( f ) (Zool.),; Dopoud ejch wcora we Łodře
tři prese i jednâ scukâ., Ich habe gestern in der
Oder drei Brassen und einen Hecht gefangen (Vb).; Tschech.
plotice ( f ) (Zool.),; Poln. leszcz (m) (Zool.)
presować
(Vb), (-sujâ)
pressen (Vb),;
presować ze lnu łolej., aus Leinsamen Leinöl
pressen (Vb),; sh. auch, wypresować (Vb),; Tschech.
lisovat (Vb), vytlačovat (Vb),; Poln. tłoczyć
(Vb), wyciskać (Vb), wygniatać (Vb)
preswóřt
(m), (-ta, pl.-ty),
precka
( f ), (-ki, pl.-ki)
Presskopf (m),
Presswurst ( f ),; U tego masařa dostanies dobry preswóřt.,
Bei diesem Metzger bekommst du gute Presswurst ( f ).; Poln.
salceson (m)
prezident (m), (-ta, pl.-ty) President (m),;
Tschech. prezident (m),; Poln. prezydent (m)
procent (m), (-ta) 1) Procent
(n), 2) Zinsen (Vb),; Ta wôdka mou štyrydziejści
procent alkohołlu., Dieser Wodka enthält vierzig Prozent
alkohol (m).; Spuściył mi u tego auta dziejsiŷńć
procent., Er hat mir bei diesem Auto zehn Prozent (vom Preis (m))
erlassen.; Poln. procent (m)
proces (m), (-su) (Jur.) Prozess (m) (Jur.),
Rechtsstreit (m),; Tschech. proces (m) (Jur.),; Poln.
proces (m) (Jur.)
procesować
(Vb) sie,
(sie..-sujâ)
prozessieren (Vb),;
procesować (Vb) sie z kí, mit jemandem
einen Prozess führen (Vb),; sh. auch, sųndzić
(Vb) sie,; Tschech. soudit (Vb) se,; Poln.
procesować (Vb) się, prowadzić (Vb) proces (m)
procesyjou ( f ), (-syjej) (Rel.) Prozession ( f )
(Rel.),; iś ze procesyjų do łodpustowego kościoła,
mit einer Prozession zur Ablasskirche gehen (Vb),; Tschech.
procesí (n) (Rel.),; Poln. procesja ( f ) (Rel.)
proch (m), (-chu) Pulver (n),
Schießpulver (n), Staub (m),; proch we kulce do flinty,
Schießpulver in einer Flintenpatrone ( f ),; łozlejciejć
sie we proch, zu Staub zerfallen (Vb),; Slow. prach (m),;
Tschech. prach (m),; Poln. proch (m)
prochy (pl.) unbekannte Gegend (
f ), Teufelsland (n),; wygónić kogo w prochy,
jemanden zum Teufel jagen (Vb),; Poln.
nieznana okolica ( f ),
profit (m), (-tu) Profit (m),
Verdienst (m), Gewinn (m),; niy mjejć z cego profitu, von
etwas keinen Profit haben (Vb),; Ze tego niy ma profitu., Davon
hat man keinen Gewinn (m),; Slow. zisk (m),; Tschech.
profit (m),; Poln. zysk (m)
profitować
(Vb), (-tujâ)
profitieren (Vb),;
profitować (Vb) ze cego, von etwas profitieren
(Vb), von etwas Profit haben (Vb),; Tschech. profitovat
(Vb),; Poln. mieć (Vb) z czegoś zysk (m)
program (m), (-mu, pl.-my) Programm (n),;
program radja, Radioprogramm (n),; program partyjej,
Parteiprogramm (n),; program łod tejatru, Theaterprogramm
(n),; Slow. program (m),; Tschech. program (m),;
Poln. program (m)
propaganda ( f ), (-dy) Propaganda ( f ),;
Tschech. propaganda ( f ),; Poln. propaganda ( f )
propeler (m), (-lera) Propeller (m),
Flugzeugpropeller (m),; Propeler łod fligra,
Flugzeugpropeller (m),; Slow. propeler (m),; Poln.
śmigło (n)
prorok (m), (-ka, pl.-ki) Prophet (m),
Hellseher (m),; Slow. prorok (m),; Tschech. prorok
(m),; Poln. prorok (m), jasnowidz (m)
prosek (m), (-ku, pl.-ki) Pulver (n),; prosek
do praniou, Waschpulver (n),; prosek do piecyniou, Backpulver
(n),; sh. auch, wašpulwer (m), bakpulwer
(m),; Slow. prášok (m),; Tschech.
prášek (m),; Poln. proszek (m)
prosić
(Vb), (-sâ)
1) bitten (Vb),; prosić
(Vb)
kogo ło
co
, jemanden um etwas
bitten (Vb),; prosić
(Vb)
za kogo,
für jemanden bitten (Vb),; 2)
prosić
(Vb) sie,
eindringlich um etwas bitten (Vb), (betteln (Vb)),; prosić
(Vb)
sie ło
co
, um etwas bitten (Vb)
betteln (Vb),; 3) prosić
(Vb)
sie,
ferkeln (Vb), Ferkel werfen (Vb),; Maciora sie prosi., Die Sau
ferkelt (Vb). (wirft Ferkel (pl.)).;
4)
prosić

(Vb), e
inladen (Vb),;
prosić swojich na wesejly, die Mitglieder der Familie zur
Hochzeit einladen (Vb),; sh. auch, (pře-,
za-) prosić
(Vb),;
Slow. 1)
prosiť (Vb), 2)
prosiť (Vb) sa,;
Tschech.
1)
prosit (Vb), 3)
(o-) prasit (Vb) se, 4)
zvát (Vb),; Poln.
1)
prosić (Vb), 2)
prosić (Vb) się
o coś, 3) prosić
(Vb) się (świnia ( f )), 4)
zaprosić (Vb)
prosie (n), (-sia, pl.-siŷnta)
(Zool.)
Ferkel (n),
Schweinchen (n) (Zool.),; Prosiųntka cyckajų u maciory
mlyko., Die Ferkel saugen an der Sau Milch.; Hnet be ze tego
prosiųntka wjepřek (m)., Aus dem Ferkelchen wird bald
ein großes Ferkel (n).; Slow. prasa (n), prasiatko
(n) (Zool.),; Tschech. sele (n), selátko (n),
prasátko (n) (Zool.),; Poln. prosiak (m), prosię
(n) (Zool.)
prosiųntko
(n), (-ka, pl.-ka)
(dim.) (Zool.)
Ferkelchen (n)
(dim.) (Zool.),; sh. auch, prosie (n) (Zool.),; Jedne
prosiųntko kwicy, bo jescy nie noudło cycka., Das eine
Ferkerchen quikt, weil es noch nicht den Sauger gefunden hat.;
Slow. prasiatko (n) (dim.) (Zool.),; Tschech.
prasátko (n) (dim.) (Zool.),; Poln. prosiųtko
(n) (dim.) (Zool.)
proso (n), (-sa) (Bot.) Hirse ( f ) (Bot.),
Hirsesamen (n),; Idâ futrować prosý kury., Ich
gehe mit Hirse die Hühner füttern (Vb).; sh. auch, jagły
(pl.),; Tschech. proso (n) (Bot.),; Poln. proso (n)
(Bot.)
prosóny
(Adj) (-nego)
eingeladener (Adj),
gebetener (Adj),; Łón jes prosóny na wesejly.,
Er ist zur Hochzeit eingeladen (Vb).; Tschech. zvaný
(Adj),; Poln. zaproszony (Adj)
prosto (Adv) 1) gerade
(Adv),; postawić co prosto, etwas gerade stellen (Vb),;
jechać prosto, geradeaus fahren (Vb),; Łón bjegou
prosto., Er geht aufrecht. (hält sich gerade),; Tyn strómik
rośnie prosto., Das Bäumchen wächst gerade.; 2)
direkt (Adv),; Jejdziymy prosto do Łopolou., Wir fahren
direkt nach Oppeln (n),; Dostali my mlyko prosto łod krowy.,
Wir haben direkt von der Kuh die Milch bekommen.; Tschech. 1)
přímo (Adv), rovně (Adv), 2) bezprostředně
(Adv),; Poln. 1) prosto (Adv), 2) bezpośrednio
(Adv)
prosty (Adj), (-tego) 1) gerader
(Adj),; proste próntki (pl.), gerade Weidenruten (pl.),;
prosty mast, ein gerader Mast (m),; prostou dróga ( f ),
gerader Weg (m),; 2)
(Mensch (m)), einf
acher (Adj),; schlichter (Adj),; To jes
prosty cłowjek., Das ist ein einfacher Mensch.; Mómy
prosto umejblowane izby., Wir haben einfach (schlicht) möbilierte
Zimmer (pl.).; Tschech. 1) rovný (Adj), 2)
prostý (Adj), jednoduchý (Adj), obyčejný
(Adj),; Poln. 1) prosty (Adj), niezakrzywiony (Adj),
2) skromny (Adj), prosty (Adj)
prośba
( f ), (-śby)
Bitte ( f ),; Mó
do ciebje prośbâ., Ich habe zu dir eine Bitte ( f ).;
Slow. prosba ( f ),; Tschech. prosba ( f ),; Poln.
prośba ( f )
prościć
(Vb), (-scâ)
gerade biegen (Vb),;
prościć skřiwjóny ćwjŷk, einen
krummen Nagel gerade biegen (Vb),; sh. auch, (na-, s-, po-,
wy-) prościć
(Vb),; Slow. rovnať (Vb),;
Tschech. rovnat (Vb), srovnávat (Vb),; Poln.
prostować (Vb)
prośnou
(Adj)
trächtiges
(Adj) (Schwein (n),; prośnou świnia, trächtiges
Mutterschwein (n),; Poln. prośna (Adj) (świnia (
f ))
protejza ( f ), (-ze, pl.-ze) Prothese ( f ),
Ersatzglied (n),; Łón mou u lewej râki
protejzâ., Er hat an der linken Hand eine prothese.;
Tschech. protéza ( f ),; Poln. proteza ( f )
prouwda ( f ), (-dy) Wahrheit ( f ),;
pejdziejć prouwdâ, die Wahrheit sagen (Vb),; To jes
prouwda., Das ist die Wahrheit ( f ).; dowjejdziejć sie
prouwdy, die Wahrheit erfahren (Vb),; gwařić ło cý
prouwdâ, die Wahrheit über etwas sagen (Vb),; sh. auch.
prawje
(Adv),; Slow. pravda ( f ),; Tschech. pravda
( f ),; Poln. prawda ( f )
próba
( f ), (-by, pl.-by)
Probe ( f ),;
Versuch (m),; generalnou próba we tejatře,
Generalprobe im Theater (n),; wziųńć (Vb) co na
próbâ, etwas auf Probe nehmen (Vb),; robić co na
próbâ, etwas auf Probe tun (Vb),; dać kómu
robotâ na próbâ, jemanden auf Probe einstellen
(Vb),; Tschech. 1) zkouška ( f ), Poln. próba
( f )
próbka
( f ), (-ki, pl.-ki)
Probe ( f ), Muster
(n),; próbka laku, Muster von einem Lack (m),; próbka
křwje, Blutprobe ( f ),; Tschech. vzorek (m),; Poln.
próbka ( f )
próbować
(Vb), (-bujâ)
versuchen (Vb),
probieren (Vb),; próbować (Vb) co zrobić
(Vb), versuchen etwas zu machen (Vb),; próbować, sie
sie auto zapuści, probieren, ob das Auto anspringt,; próbować
swojygo wina, den eigenen Wein probieren (Vb),; sh. auch, (s-,
wy-) próbować
(Vb),; Tschech. ochutnávat
(Vb),; Poln. próbować (Vb)
prózno
(Adv)
leer (Adv),; we tý
sklepje było cały cas prózno., In diesem Geschäft
war es die ganze Zeit leer.; Tschech. pusto (Adv), prázdno
(Adv),; Poln. pusto (Adv)
prózny
(Adj), (-nego)
leerer (Adj), wüster
(Adj),; Přijechoł nazoud z prózný wozý.,
Er ist mit einem leeren Wagen zurückgekommen.; próznou
šoulka, leere Tasse ( f ),; prózny kościoł,
leere Kirche ( f ),; Tschech. prázdný (Adj),
pustý (Adj),; Poln. pusty (Adj)
prôg
(m), (-ga, pl.-gi)
Türschwelle ( f
),; přelyź bez prôg, die Schwelle übertreten
(Vb),; Slow. prah (m),; Tschech. práh (m),;
Poln. próg (m)
pruchniejć
(Vb)
modern (Vb), morsch
werden (Vb), verrotten (Vb); Te balki łod dachu ci
spruchniejų, jak tá přeciykou., Die Dachbalken
werden dir morsch, wenn es dort durchregnet.; sh. auch,
spruchniały (Adj),; Slow. práchnivieť
(Vb),; Tschech. práchnivět (Vb), trouchnivět
(Vb),; Poln. próchnieć (Vb)
pruchno
(n), (-na)
Moder (m),; Tschech.
ztrouchnivělé dřevo (n),; Poln.
próchno (n),;
pruć
(Vb), (prujâ)
trennen (Vb)
auftrennen (Vb),; To sie pruje., Das trennt sich.; Pruje mi sie u
galout sew., Eine Naht trennt sich an meiner Hose.; Prujâ za
wjelki pulołwer. Ich trenne einen zu großen Pullover
auf.; sh. auch, łozpruć (Vb),; Tschech.
párat (Vb),; Poln. pruć (Vb)
prukać
(Vb), (-kó)
furzen (Vb),; sh.
auch, bździejć (Vb),; Poln. bździeć
(Vb)
Prus (m), (-sa, pl.-se) Preuße (m),;
Tschech. Prus (m),; Poln. Prusak (m)
Pruse (n) (Geogr.), auch, Projsen (n) Preußen (n)
(Geogr.),; Tschech. Prusko (n) (Geogr.),; Poln.
Prusy (n / pl.) (Geogr.)
prusyć
(Vb), (-sâ)
stäuben (Vb),
rieseln (Vb), kleine Teilchen streuen (Vb),; Śniyg prusy, der
Schnee rieselt.; Ze tepicha prusy sie při klupaniu pjousek.,
Aus dem Teppich rieseln beim Klopfen Sandkörnchchen (pl.),;
sh. auch, naprusyć (Vb),; Slow. prášiť
(Vb),; Tschech. prášit (Vb), se, sypat (Vb)
se,; Poln. prószyć (Vb)
prųntek
(m), (-tka, pl.-ki)
Weidenrute ( f ),
Weidentrieb ( f ), Rute ( f ),; prųntki do plecyniou kosykôw,
Weidenruten zum Körbeflechten (n),; łodziyrać
prųntki, Korbweiden entrinden (Vb),; Pletâ bjołymi
prųntkóma., Ich flechte mit weißen (entrindeten)
Weiden (pl.).; Zamocâ do plecyniou prųntki., Ich
wässere vor dem Flechten die Weiden (pl.).; sh. auch, prânt
(m),; Slow. prút (m),; Tschech. proutek
(m),; Poln. pęd (m) wiklinowy, wiklina ( f )
prysc (m), (-ca, pl.-ce) (Med.) Bläschen (n),
Pickel (m), Pustel ( f ) (Med.),; Mó na cole mały
prysc., Ich habe auf der Stirn einen kleinen Pickel (m).; sh.
auch, pikejl (m),; Slow. vyrážka ( f )
(Med.),; Tschech. vřídek (m) (Med.),; Poln.
pryszcz (m) (Med.)
pryska ( f ), (-ki, pl.-ki) feiner Riss (m),
Sprung (m),; pryska u syby, Sprung in der Glasscheibe,; Slow.
trhlina ( f ),; Tschech. trhnutí (n), trhlina ( f
),; Poln. pęknięcie (n), rysa ( f )
prywatnie (Adv) privat (Adv),; lycyć
sie prywatnie, sich als Privatpatient behandeln lassen (Vb),;
Poln. prywatnie (Adv)
prywatny (Adj), (-nego) privater (Adj),
Privat-,; prywatne zyciy, Privatleben (n),; douwać kómu
prywatne godziny, jemandem private Unterrichtsstunden geben (Vb),;
prywatnou skoła, Privatschule ( f ),; Tschech.
privátní (Adj), soukromý (Adj),; Poln.
prywatny (Adj)
prywatny (m), (-nego) privater Händler
(m), privater Betrieb (m),; dać co zrobić u prywatnego,
etwas bei einem privaten Unternehmer machen lassen (Vb),; Tschech.
soukromý (Adj), privátní (Adj),; Poln.
prywatny (m) (przedsiębiorstwo (n))
pryzić
(Vb) sie,
(sie..-zâ)
lächeln (Vb),;
Łóna sie pryzi łod ucha do ucha., Sie lächelt
von einem Ohr bis zum anderen.; sh. auch, uprysknųńć
(Vb) sie,; Slow. usmiať (Vb) sa,; Tschech.
usmívat (Vb) se,; Poln.
uśmiechać (Vb) się
přebić
(Vb), (-bijâ)
durchschlagen (Vb),
durchstoßen (Vb),; přebić ćwjŷk bez
deskâ, einen Nagel durch ein Brett schlagen (Vb),; přebić
u koła šlałch, beim Fahrrad den Fahrradschlauch
durchstoßen (Vb), (dostać platfus, einen Plattfuß
(Reifenpanne) bekommen (Vb)),; sh. auch, (do-, při-, z-,
za-) bić
(Vb),; Tschech. probodnout (Vb),; Poln.
przebić (Vb), przekłuć (Vb)
přebiglować
(Vb), (-lujâ)
aufbügeln (Vb),
plätten (Vb),; přebiglować (Vb) co,
etwas aufbügeln (Vb), plätten (Vb),; přebiglować
pozdzŷnte galouty, verknitterte Hosen aufbügeln (Vb),;
přebiglować rok, einen Rock aufbügeln (Vb)
(plätten (Vb)),; Slow. žehliť (Vb),; Tschech.
žehlit (Vb),; Poln. prasować (Vb) (bieliznę,
ubiór (m))
přebjyrać
(Vb), (-ró)
auslesen (Vb),
aussortieren (Vb), auswählen (Vb),; přebjyrać
kartoufle, Kartoffeln auslesen (Vb),; přebjyrać
łoberwane jabka, gepflückte Äpfel auslesen (Vb),
sortieren (Vb),; 1) přebjyrać (Vb) sie,
die Wohnung wechseln (Vb) umziehen (Vb),; Přebrali my sie do
îkseko wołnųgu., Wir sind in eine andere Wohnung
gezogen (Vb).; sh. auch, ( ło-, łod-, łoz-,
poz-, při-, w-, wy-, z-) bjyrać
(Vb),; sh. auch,
přebrać (Vb) sie,; Slow. preberať
(Vb),; Tschech. přebírat (Vb),; Poln.
przebierać (Vb), sortować (Vb)
přeblec
(Vb), (-lekâ)
umkleiden (Vb),
umziehen (Vb), frisch beziehen (Vb),; Přeblekâ łôzka.,
Ich beziehe die Betten frisch.; přeblec dziejcio, das Kind
umziehen (Vb),; 1) přeblec (Vb) sie,;
sich umziehen (Vb), umkleiden (Vb), Kleider wechseln (Vb),; Idâ
sie přeblec., Ich gehe mich umziehen (Vb).; 2) sich
verkleiden (Vb),; přeblec
(Vb)
sie za co, sich als etwas verkleiden (Vb),; sh.
auch, łoblec (Vb),; sh. auch, přebłócyć
(Vb) sie,; Slow. 1) preobliecť (Vb), prezliecť
(Vb),; Tschech. 1) převléct (Vb),
převléci (Vb), převléknout (Vb),; 2)
převléct se za co,; Poln. 1) przebrać
(Vb), zmienić ubranie (n)
přebłócyć
(Vb) sie,
(sie..-câ)
sich umziehen (Vb),
sich umkleiden (Vb),; Łón sie prawje přbłócy.,
Er zieht sich gerade um.; Slow. preobliekať (Vb),
prezliekať (Vb),; Tschech. převléknout
(Vb),; Poln. przebrać (Vb) się, zmienić (Vb)
ubranie
přeborować
(Vb), (-rujâ)
durchbohren (Vb),;
přeborować borerý deskâ, mit dem Bohrer ein
Brett durchbohren (Vb),; sh. auch, wyborować (Vb),;
Tschech. provrtat (Vb),; Poln. prześwidrować
(Vb)
přeboucyć
(Vb), (-lâ)
verzeihen (Vb),;
Slow. prepáčiť (Vb),; Tschech.
odpouštět (Vb),; Poln. przebaczyć (Vb),
wybaczyć (Vb)
přebrać
(Vb)
sie
, (sie..-bjerâ)
umziehen (Vb),
Wohnung wechseln (Vb),; Na drugi tydziyń sie přebjerymy
do nowego budynku., Nächste Woche ziehen wir in ein neues
Haus um.; sh. auch,, (do-, ło-, łode-, łoze-,
na-, po-, při-, u-, wy-, za-) brać
(Vb),; sh.
auch, (w-, wy-) brać (Vb) sie,; sh. auch,
přebjyrać (Vb),; Tschech. stěhovat
(Vb),; Poln.
przeprowadzić (Vb)
się
(zmienić miejsce zamieszkania)
přebudować
(Vb), (-dujâ)
umbauen (Vb),;
přebudować budynek (m), das Haus umbauen (Vb),; sh.
auch, budować (Vb),; sh. auch, (do-, łod-,
łoz-, při-, wy-, za-) budować
(Vb),; Slow.
prebudovať (Vb),; Tschech. přebudovat (Vb),
přestavět (Vb),; Poln. przebudować (Vb)
přebudowaniy
(n), (-niou)
Umbau (m),; Tschech.
přestavba ( f ),; Poln. przebudowa ( f )
přecâ
(Adv)
doch (Kj.), dennoch
(Adv),; Přecâ łón tá był., Er
war doch dort.; Přecâ łóni z tý
licyli., Sie haben doch damit gerechnet.; Slow. predsa
(Adv),; Tschech. přece (Adv), vždyť (Kj.),; Poln.
przecież (Adv), jednak (Part.)
přecesać
(Vb), (-sâ)
durchkämmen
(Vb), glatt kämmen (Vb),; přecesać włosy, die
Haare durchkämmen (Vb),; sh. auch, cesać (Vb),
(při-, u-, wy-) cesać
(Vb),; Tschech.
přečesat (Vb),; Poln. przeczesać (Vb)
přechejlić
(Vb), přechejlić
(Vb) sie,
(sie..-lâ)
neigen (Vb),;
přechejlić (Vb) sie, sich neigen (Vb),;
přechejlić sie na bok, zur Seite kippen (Vb),; wouga sie
přechejlyła na prawų strónâ., Die
Waage hat sich zur rechten Seite geneigt.; sh. auch, wychejlić
(Vb) sie,; Tschech. přechýlit (Vb),
naklonit (Vb),; Poln. przechylić (Vb), przechylić
(Vb) się
přechować
(Vb), (-wó)
retten (Vb), sicher
verwahren (Vb),; přechować bez wojnâ papjóry,
Papiere (pl.), Dokumente (pl.) über die Zeit des Krieges
retten (Vb), verwahren (Vb),; sh. auch, ukrywać (Vb)
sie,; Slow.
uschovať (Vb),
; Tschech. uschovat (Vb),
uschovávat (Vb),; Poln. przechować (Vb),
uchronić (Vb)
překřcić
(Vb), (-chřcâ)
umtaufen (Vb),
konvertieren (Vb),; dać sie překřić (Vb), sich
umtaufen lassen (Vb),; Poln. przechrzcić (Vb)
přeciec
(Vb)
durchtriefen (Vb),
durchrinnen (Vb), durchsickern (Vb); Woda přeciekła bez
dach na jatâ., Wasser ist durchs Dach auf den Dachboden
durchgesickert (Vb).; Slow. presiaknuť (Vb),; Tschech.
prosáknout (Vb), přetékat (Vb),; Poln.
przeciekać (Vb), przecieknąć (Vb)
přeciepać
(Vb), (-pó)
von einer Stelle zur
anderen werfen (Vb), schaufeln (Vb),; Musiymy tyn pjousek
přeciepać na drugų strónâ drógi.
Wir müssen den Sand auf die andere Straßenseite
werfen.; Poln. przerzucić (Vb), przemieścić
(Vb)
přeciepnųńć
(Vb), (-nâ)

1)
hinüberwerfen (Vb) přeciepnųńć bez płot
bal, einen Ball über den Zaun werfen (Vb),; 2)
vorwerfen (Vb),; přeciepnųńć
(Vb)
kómu co, jemandem etwas vorwerfen (Vb),;
Łón mi tá přeciep, ize ejch to zrobjył.,
Er hat mir vorgeworfen, daß ich das gemacht habe.; sh.auch,
přeciepować (Vb),; sh. auch, ciepnųńć
(Vb), ciepać (Vb), łozciepać
(Vb),; Tschech. 1), 2) přehodit (Vb), přehazovat
(Vb),; Poln. 1)
przerzucić (Vb),
2)
robić
zarzut
(m), zarzucić (Vb)

přeciepować
(Vb), (-pujâ)
1) von einer
Stelle zur anderen verfen (Vb) 2) vorwerfen (Vb),; Tschech.
přehodit (Vb), přehazovat (Vb),; Poln. 1)
przerzucać (Vb),
2)
za
rzucać (Vb)
přeciskać
(Vb), (-kó)
durchdrücken
(Vb), durchzwängen (Vb),; přeciskać (Vb)
sie, sich durchzwängen (Vb),; přeciskać sie
na jermaku mjedzy ludźmi, sich auf dem Jahrmarkt zwischen den
Menschen durchzwängen (Vb),; sh. auch, (do-, při-,
u-, za-) ciskać
(Vb),; Slow. pretískať
(Vb), pretískať (Vb) sa,; Poln. przeciskać
(Vb), przecisnąć (Vb), przecisnąć (Vb) się,
przepchać (Vb) się
přeciś
(Vb), (-cisnâ)
durchdrücken
(Vb), durchzwängen (Vb), durchdrängen (Vb),; přeciś
(Vb) sie, sich durchdrücken (Vb), sich
durchzwängen (Vb), sich einen Weg durchs Gedränge bahnen
(Vb), sich durchdrängen (Vb),; sh. auch, (do-, łoz-,
při-, ś-, u-, w-, wy-, za-) ciś
(Vb),; Poln.
przepchać (Vb),
przepchać (Vb) się, przecisnąć (Vb) się
přeciųgnųńć
(Vb), (-gnâ)
1) umziehen
(Vb), in eine andere Wohnung ziehen (Vb),; přeciųgnųńć
do îksego wołnųgu, in eine andere Wohnung ziehen
(Vb),; 2) durchziehen (Vb), hinüberziehen (Vb),;
přeciųgnųńć bez rurkâ kabejl (m),
ein Kabel durch ein Rohr durchziehen (Vb),; přeciųgnųńć
nitkâ bez jegłâ, einen Nähfaden durch die
Nadel ziehen (Vb),; 3) überziehen (Vb), Zeit
überschreiten (Vb),; přeciųgnųńć cas
goudaniou, Redezeit überschreiten (Vb),; přeciųgnųńć
zebraniy, eine Versammlung in die Länge ziehen (Vb),; sh.
auch, (do-, łob-, łod-, łoz-, na-, po-, pře-,
při-, ś-, u-, w-, wy-, za-)
ciųgnųńć
(Vb),; Slow. pretiahnuť (Vb), preťahovať
(Vb),; Tschech.1)
táhnout (Vb),
přetahovat (Vb),
2)
protahovat (Vb), provlékat (Vb)
3) přetáhnout
(Vb), protahovat (Vb), prodlužovat (Vb),; Poln. 1)
przeprowadzić (Vb) się , 2) przeciągać
(Vb) przewlekać (Vb), 3) przeciągać (Vb),
przedłużać (Vb)
přeciykać
(Vb)
1)
durchsickern (Vb), durchtriefen (Vb), durchtropfen (Vb),
durchregnen (Vb),; Na jedný placu přeciykou bez dach
woda., An einer Stelle sickert durchs Dach Wasser durch.; 2)
durchrinnen (Vb), hineinlaufen (Vb),; Woda přeciykou bez
spary do łôdki. Wasser läuft durch Spalten in das
Boot hinein.; sh. auch, ( łod-, za-) ciykać (Vb),;
sh. auch, přeciec (Vb),; Slow. 1) premokať
(Vb), 2) pretekať (Vb),; Tschech. 1) prosakovat
(Vb), 2) přetékat (Vb),; Poln. 1), 2)
przeciekać (Vb), przecieknąć (Vb)
přeciyrpjejć
(Vb), (-jâ)
durchleiden (Vb),
durchmachen (Vb),; Łón tâ stanckâ
přeciyrpjoł., Er hat die Krankheit durchlitten (Vb),;
sh. auch, wyciyrpjejć (Vb),; Slow. pretrpieť
(Vb),; Tschech. protrpět (Vb),; Poln.
przecierpieć (Vb)
přecukřić
(Vb), (-cukřâ)
verzuckern (Vb),;
Jou ejch tan kafej přecukřył., Ich habe den Kaffee
verzuckert.; sh. auch, łocukřić (Vb),; Poln.
przesłodzić (Vb)
přecydzić
(Vb), (-dzâ)
durchseihen (Vb),
passieren (Vb), durchsieben (Vb),; Přecydzâ te potarte
kartoufle bez płóciannų haderkâ., Ich seihe
die geriebenen Kartoffeln durch ein Leinentuch durch (Vb).; sh.
auch, cydzić (Vb),; Slow. precediť (Vb),;
Tschech. procedit (Vb), přecedit (Vb),; Poln.
przecedzić (Vb)
přecydzyniy
(n), (-niou)
Durchseihung ( f ),;
Poln. przecydzenie (n)
přecyścić
(Vb), (-scâ)
reinigen (Vb),
säubern (Vb),; Přecyscâ tâ dizâ, to
zaś be dobře., Ich säubere die Düse, dann wird
es wieder gut sein.; Musiymy tâ rurâ přecyscić.,
Wir müssen das Rohr säubern.; sh. auch, ( ło-,
wy-) cyścić
(Vb),; Tschech. pročístit
(Vb), čistit (Vb),; Poln. przeczyścić (Vb)
přecytać
(Vb) (-tó)
durchlesen (Vb),;
Nie umjou ejch tej ksiųzki do kóńca přecytać.,
Ich konnte das Buch nicht zu Ende lesen (Vb.; Přecytų,
co tá pisų nowego w cajtųgu., Ich lese, was sie
in der Zeitung Neues schreiben.; sh. auch, wycytać
(Vb),; Slow. prečitať (Vb),; Tschech.
pročíst (Vb), pročítat (Vb),; přečítat
(Vb),; Poln. przeczytać (Vb)
před (Prp.),
předy
(Prp.)
vor (Prp.), für
(Prp.),; Łóni stojų před wrotóma.,
Sie stehen vor dem Tor.; Trefjymy sie před kościołý.,
Wir treffen uns vor der Kirche.; Zrobjymy to před godóma.,
Wir machen das vor Weihnachten.; Musiymy jescy před zimų
kupić wųgly., Wir müssen noch vor dem Winter Kohlen
kaufen.; ukrywać co před kí, etwas vor jemandem
verstecken (Vb),; Před co to jes?, Für was (wozu)
ist das?,; być dzie před kí, vor jemandem dort
sein,; Před kogo to jes?, Für wen ist das?; To jes
před niâ., Das ist für sie ( f ).; To jes před
niego., Das ist für ihn.;Přiniós ejch to před
ciebje., Ich habe das für dich gebracht.; Mó to před
niego., Ich habe das für ihn.; Pôdziymy tá před
połejdniý., Wir gehen dort vormittags (vor Mittag (m))
hin.; 1) předy (Prp.) mje, für
mich,; Matka to kupjyła předy mje., Die Mutter hat das
für mich gekauft.; To jes předy mje., Das ist für
mich.; Předy mje ejście nie łostawjyli nic., Für
mich habt ihr nichts zurückgelassen.; sh. auch, přede
(Prp.),; Slow. pred (Prp.),; prečo (wozu),; Tschech.
před (Prp.),; Poln. przed (Prp.), 1) dla (Prp.)
mnie
předać
(Vb), (-dó)
verkaufen (Vb),;
předać touwór, Waren verkaufen (Vb),; Bymy
musiejć te auto předać., Wir werden das Auto
verkaufen müssen.; sh. auch, (popře-, pře-)
douwać
(Vb),; sh. auch, ( łod-, łoz-, po-,
při-,
u-, wy-) dać (Vb),; sh. auch, nazdać
(Vb),; Slow. predať (Vb),; Tschech. prodat
(Vb),; Poln. sprzedać (Vb)
předany
(Adj), (-nego)
verkaufter (Adj),;
Tyn budynek juz jes za pu darma předany., Das Haus ist schon,
fast umsonst, verkauft.; sh. auch, ( łod-, łoz-, po-,
u-, wy-) dany
(Adj), dany (Adj),; sh. auch, přidać
(Vb),; Tschech. prodaný (Adj),; Poln.
sprzedany (Adj)
přede
(Prp.), (von, před
(Prp.)
vor (Prp.),; přede
wsystkí
, vor allem, vor allen Dingen,; sh. auch, před
(Prp.), předy (Prp.) Slow. predo (Prp.), pred
(Prp.),; Tschech. přede
(Prp.), p
řed (Prp.) Poln. przede (Prp.), przed
(Prp.)
předej
(m) (unv.)
Verkauf (m),; To jes
na předej., Das ist zum Verkauf bestimmt., zum
verkaufen (Vb),; sh. auch, předouwaniy (n),; Slow.
predaj (m), na
predaj (m),; Tschech. prodej (m), na
prodej (m)),; Poln. sprzedaż ( f ), na sprzedaż (
f )
předepnųńć
(Vb) sie
sich die Beine
vertreten (Vb), kleinen Spaziergang machen (Vb), sich etwas
bewegen (Vb),; Musâ sie předepnųńć, bo
jescy cały zeštajfniejâ., Ich muß mir die
Beine vertreten, sonst werde ich noch ganz steif.; sh. auch, (
łoz-, na-, při-) depnųńć
(Vb), deptać
(Vb),; Slow. prejsť (Vb),; Tschech. přejít
(Vb),; Poln. przejść (Vb), przespacerować
(Vb) się
předeptać
(Vb), (-pcâ)
(Schuhe (pl.))
durchtreten (Vb),; (Teppich) abnutzen (Vb),; předeptać u
třewika zołlâ, die Schuhsohle beim Schuh
durchtreten (Vb),; 1) předeptać na jedny placu
tepich, an einer Stelle den Teppich abnutzen (Vb),; Tschech.
prošlapat (Vb), prošlapávat (Vb),; Poln.
przedrzeć (Vb), zdeptać (Vb),; 1) wytrzeć
(Vb)
předłostatni
(Adj), (-niygo)
vorletzter (Adj),;
Předłostatni cug jejdzie ło jedynoustej w nocy.,
Der vorletzte Zug fährt um elf Uhr in der Nacht.; Slow.
predposledný (Adj),; Tschech. předposlední
(Adj),; Poln. przedostatni (Adj)
předmuchać
(Vb), (-chó)
durchblasen (Vb),
freiblasen (Vb),; předmuchać łod koła wyntil,
das Fahradventil durchblasen (Vb), freiblasen (Vb),; sh. auch,
předmuchnųńć (Vb),; sh. auch, dmuchać
(Vb), łozdmuchać (Vb),; Tschech.
profukovat (Vb),; Poln. przedmuchać (Vb)
předmuchnųńć
(Vb), (-nâ)
durchblasen (Vb),
freiblasen (Vb),; předmuchnųńć fajfkâ,
die Pfeife durchblasen (Vb),; sh. auch, (wy-, za-) dmuchnųńć
(Vb),; Tschech. profouknout (Vb),; Poln.
przedmuchnąć (Vb)
(s-)předouwać
(Vb), (-wó)
verkaufen (Vb),;
Łóna předouwou na tourgu gymizâ., Sie
verkauft am Markt Gemüse.; Předouwó juz łod
douwna štofy na klejdy., Ich verkaufe schon seit Langem
Kleiderstoffe (pl.).; předouwać co za dolary, etwas für
Dollar verkaufen (Vb),; sh. auch, przedać (Vb),; sh.
auch, (do-, łoz-, po-, u-, wy-) douwać (Vb),
popředouwać (Vb),; sh. auch, hałzjyrować
(Vb),; Slow. predávať (Vb),; Tschech.
prodávat (Vb),; Poln. sprzedawać (Vb),;
předouwaniy
(n), (-niou)
Verkauf (m),;
předouwaniy zbozou, Getreideverkauf (m),; předouwaniy na
burg, Ratenverkauf (m),; předouwaniy na wolný, Verkauf
auf dem freien Markt (m),; sh. auch, ( łoz-, wy-) douwaniy
(n),; sh. auch, hałzjyrowaniy (n),; Slow.
predaj (m),; Tschech. prodej (m),; Poln. sprzedaż
( f )
předrozóny
(Adj), (-nego)
überteuerter
(Adj),; předrozóny touwór (m), überteuerte
Ware ( f ),; Tschech. předražený (Adj),; Poln.
przedrożony (Adj)
předřyć
(Vb) sie,
(sie..- dřâ)
sich durchkämpfen
(Vb), sich durchzwängen (Vb),; Łóni sie tá
předarli., Sie sind dort durchgedrungen (Vb).; Předarli
my sie tá bez tych ludzi ouz na přodek., Wir haben uns
dort durch die Leute bis nach vorne gekämpft.; sh. auch, dřyć
(Vb) sie,; łodřyć (Vb),; sh.
auch, předziyrać (Vb) sie,; Poln.
przedrzeć (Vb) się, przedostać (Vb) się,
przecisnąć (Vb) się
předsiyń
( f ), (-siyni)
Vorhalle ( f ),
Vorraum (m),; Trefjyli my sie we předsiyni tejatru., Wir
haben uns in der Vorhalle vom Theater getroffen (Vb).; sh. auch,
siyń ( f ),; Slow. predsieň ( f ),;
Tschech. předsíň ( f ) Poln.
przedsień ( f )
předstawić
(Vb), (-wjâ)
vorstellen (Vb),;
předstawić (Vb)
kogo, jemanden vorstellen (Vb),; předstawić
(Vb) sie, sich vorstellen (Vb), sich bekannt machen,;
Předstawjâ ci mojygo brata., Ich stelle dir meinen
Bruder vor.; Slow. predstaviť (Vb),; Tschech.
představit (Vb),; Poln. przedstawić (Vb)
předtý
(Adv)
vorher (Adv), zuvor
(Adv), vormals (Adv), ehedem (Adv),; Předtý to było
inacej., Vorher war das anders.; Dyć ejś to môg
zrobić předtý., Do hättest das vorher machen
können.; Slow. predtým (Adv),; Tschech.
předem (Adv), předtím (Adv),; Poln.
przedtem (Adv)
předuzyć
(Vb)
verlängern
(Vb),; dać se předuzyć papjóry, sich die
Papiere (Ausweise (pl.)) verlängern lassen (Vb).; sh. auch, (
ło-, za-) duzyć
(Vb),; Slow. predĺžiť
(Vb),; Tschech. prodloužit (Vb), prodlužovat (Vb),; Poln.
przedłużyć (Vb)
předuzyniy
(n), (-niou)
Verlängerung (
f ), Verlängern (n),; Tschech. prodloužení
(n),; Poln. przedłużenie (n)
předwcorý
(Adv)
vorgestern (Adv),;
předwcorý wjecôr, vorgestern abend,; Předwcorý
mjejli ejchmy w dóma fajny fajerek., Vorgestern hatten wir
zu Hause eine schöne Feier ( f ).; Předwcorý
ejchmy byli u mojygo brata., Vorgestern waren wir bei meinem
Bruder.; Slow. predvčerom (Adv),; Tschech.
předvčírem (Adv),; Poln. předwczoraj
(Adv)
předwojynny
(Adj), (-nnego)
Vorkriegs-,;
předwojynny cas, Vorkriegszeit ( f ),; předwojynny
budynek (m), Vorkriegshaus (n),; Tschech. převálečný
(Adj),; Poln. przedwojenny (Adj)
předy
(Prp.) (von
před
(Prp.))
vor (Prp.),; předy
mnų
, vor mir,; Łón tá přised
předy mnų., Er ist dort vor mir gekommen (Vb),; předy
mje
, für mich,; Łóna to přiniósła
předy mje., Sie hat das für mich gebracht.; sh. auch,
před (Prp.), přede (Prp.); Poln.
przede (Prp.) mną, dla mnie,
předziejlić
(Vb), (-lâ)
unterteilen (Vb),
abteilen (Vb), trennen (Vb),; předziejlić na dwje poły
łogrôdek, den Garten in zwei Hälften teilen (Vb),;
předziejlić grôdkâ, einen Verschlag
unterteilen (Vb),; předziejlić izbâ, ein Zimmer
abteilen (Vb),; Řyka přdziejlou te mjasto na dwje
câści., Ein Fluß teilt die Stadt in zwei Teile.;
sh. auch, ( łod-, łoz-, po-, při-) dziejlić
(Vb),; Tschech. předělit (Vb), rozdělit
(Vb),; Poln. przedzielić (Vb)
předzierzejć
(Vb), (-zâ)
durchhalten (Vb),
überstehen (Vb), überdauern (Vb),; předzierzejć
při stancce bolejści, bei einer Krankheit die Schmerzen
aushalten (Vb),; předzierzejć cas niewoli, die
Gefangenschaft-Zeit überdauern (Vb),; sh. auch, (do-,
při-, u-, wy-, za-)
dzierzejć (Vb),; Tschech.
předržet (Vb),; Poln. przetrzymać (Vb)
předziubnųńć
(Vb), (-nâ)
durchstechen (Vb),;
předziubnųć jegłų štof, coby
přisyć kneflik, mit der Nadel den Stoff durchstechen, um
einen Knopf anzunähen (Vb),; sh. auch, dziubnųńć
(Vb), dziubać (Vb), wydziubnųńć
(Vb),; Slow. prepichnúť (Vb),; Tschech.
propíchnout (Vb),; Poln. przekłuć (Vb)
předziyrać
(Vb) sie,
(sie..-ró)
sich durchdrängen
(Vb), durchzwängen (Vb), sich durchkämpfen (Vb),;
předziyrać (Vb)
sie bez co, sich durch etwas durchkämpfen (Vb),
durchdrängen ((Vb),; předziyrać sie w lejsie bez
kře, sich im Wald durch Gestrüpp durchkämpfen
(Vb),; Slow. predierať (Vb) sa,; Tschech.
prodrat (Vb), prodírat (Vb) se,; Poln. przedzierać
(Vb) się
přefajlować
(Vb), (-lujâ)
durchfeilen (Vb),;
přefajlować za dugų śróbkâ, eine
zu lange Schraube durchfeilen (Vb),; Slow. prepilovať
(Vb),; Tschech. přepilovat (Vb),; Poln.
przepiłować (Vb) (pilnikiem)
přefarbić
(Vb) (-bjâ)
umfärben (Vb),
überfärben (Vb),; Přefarbjâ se wołniany
pulołwer., Ich färbe mir einen Wollpullover um.; sh.
auch, (na-, po-, u-, za-) farbić (Vb) (sie),;
Slow. prefarbiť (Vb),; Tschech. přebarvit
(Vb),; Poln.przebarwić
(Vb)
přefiltrować
(Vb), (-trujâ)
durchfiltern (Vb),
durchfiltrieren (Vb),; přefiltrować co bez Filter,
etwas durch ein Filter filtrieren (Vb),; přefiltrować
filtrý lóft, mit einem Filter die Luft filtern
(Vb),; sh. auch, filtrować (Vb), łodfiltrować
(Vb),; Tschech. profiltrovat (Vb),; Poln.
przefiltrować (Vb)
přeflancować
(Vb), (-cujâ)
umpflanzen (Vb),
junge Pflanzen versetzen (Vb),; přeflancować kwjoutki
do wjŷksych dónickôw, Blumen in größere
Blumentöpfe verpflanzen (Vb),; přeflancować za
gâsto zasadzóne strómiki, zu dicht
eingepflanzte Bäumchen verpflanzen (Vb),; sh. auch, přesadzić
(Vb),; Tschech. přesazovat (Vb),; Poln.
przesadzić (Vb)
přefurgnųńć
(Vb), (-nâ)
überfliegen
(Vb), von einer Stelle zur anderen fliegen (Vb),; Gołųmb
přefurgnų z dachu na sopâ., Eine Taube ist vom
Dach auf den Schuppen geflogen (Vb).; Tschech. přelétat
(Vb), přelétávat (Vb),; Poln. przelecieć
(Vb), prz
elatywać (Vb) (ptak, samolot)
přegapić
(Vb), (-pjâ)
verpassen (Vb),
verstreichen lassen (Vb),; přegapić okazjâ iś
na kóncert, die Gelegenheit ins Konzert zu gehen, verpassen
(Vb),; sh. auch, zagapić (Vb) sie,; Tschech.
propást (Vb),; Poln. przegapić (Vb)
přegarnųńć
(Vb), (-nâ)
durchscharren (Vb),;
přegarnųńć při susyniu zboze, Getreide
beim Trocknen durchscharren (Vb),; sh. auch, ( łoz-, poz-)
garniać
(Vb),; Tschech. přehrabat (Vb),;
Poln. przegarnąć (Vb)
přegibać
(Vb) sie,
(sie..-bjâ)
Gelenke beugen (Vb),
sich bewegen (Vb), sich recken (Vb), sich strecken (Vb), sich die
Beine vertreten (Vb),; Musâ sie ździebko přegibać.,
Ich muß mich etwas recken (Vb) (die Beine vertreten (Vb)).;
sh. auch, łozgibać (Vb) sie, gibać
(Vb) sie,; Tschech. ohýbat (Vb) se,
přehýbat (Vb),; Poln. zgjąć (Vb)
(kolana, stawy (Anat.)), zginać (Vb) się, przeginać
(Vb) się
přeginać
(Vb) (-nó)
biegen (Vb),
umbiegen (Vb),; přeginać při plecyniu kosykôw
próntki, die Weidenruten beim Körbeflechten biegen
(Vb), (umbiegen (Vb)),; sh. auch, přegnųńć
(Vb),; Tschech. přehýbat (Vb), ohýbat
(Vb),; Poln. przeginać (Vb)
přeglųndać
(Vb), (-dó)
durchsehen (Vb),
überprüfen (Vb) durchblättern (Vb), kontrollieren
(Vb); přeglųndać (Vb) papjóry (pl.), die
Papiere (Unterlagen (pl.)) durchsehen (Vb), durchblättern
(Vb),; přeglųndać přisłany touwór,
angelieferte Waren durchsehen (Vb),; sh. auch, přejzdřejć
(Vb),; sh. auch, ( do-, ło-, při- sie, wy-,
za-) glųndać
(Vb),; Slow. prezerať
(Vb),; Tschech. prohlédnout (Vb), prohlížet
(Vb),; Poln. przeglądać (Vb)
přegłosować
(Vb), (-sujâ)
überstimmen
(Vb),; Slow. prehlasovať (Vb),; Tschech.
přehlasovat (Vb),; Poln. przegłosować (Vb)
přegłosowaniy
(n), (-niou)
Überstimmung (
f ),; sh. auch, łogłosyniy (n),; Poln.
przegłosowanie (n)
přegnać
(Vb), (-gnó)
bewegen (Vb), in
Bewegung bringen (Vb) (Tiere (pl.)), auf Trab bringen (Vb),
durchjagen (Vb), antreiben (Vb),; přegnać kónia,
ein Pferd auf Trab bringen (Vb),; přegnać (Vb)
kogo
, jemanden verjagen (Vb),; sh. auch, přegónić
(Vb),; sh. auch, ( ło-, łod-, łoz-, při-,
w-, wy-, za-) gnać
(Vb),; Tschech. prohnat (Vb),;
Poln. przegnać (Vb)
přegnić
(Vb)
durchfaulen (Vb),;
Ta deska na mostku přegniyła., Das Brett auf dem
Brückchen ist durchgefault.; sh. auch, zgnić (Vb),;
Tschech. prohnít (Vb),; Poln. przegnić
(Vb), zbutwieć (Vb)
přegnity
(Adj), (-tego)
durchgefaulter
(Adj),; přegnite na dachu balki, durchgefaulte Dachbalken
(pl.),; přegnite liściy, durchgefaultes Laub (n),; Slow.
prehnitý (Adj),; sh. auch, zgnity (Adj),; Tschech.
prohnilý (Adj),; Poln. przegniły (Adj),
zupełnie zgniły (Adj), zbutwiały (Adj)
přegniŷnty
(Adj), (-tego)
durchgebogener
(Adj), umgebogener (Adj),; přegniŷntou rurka łod
waserlajtųgu, umgebogenes Röhrchen von der Wasserleitung
( f ),; sh. auch, zgniŷnty (Adj),; Tschech.
prohnutý (Adj),; Poln. przegięty (Adj)
přegnųńć
(Vb), (-nâ)
durchbiegen (Vb),
umbiegen (Vb),; přegnųńć na kabłųk
bukowe dřewo na mejble, Buchenholz für Möbel zu
einem Bogen umbiegen (Vb),; přegnųńć
(Vb) sie, sich durchbiegen (Vb),; Ta gardinenštâga
sie łod tej ciŷzkej gardiny přegnųła.,
Die Gardinenstange hat sich von der schweren Gardine
durchgebogen.; Ta deska sie pod tý ciŷzourý
přegnųła., Das Brett hat sich unter der Last
durchgebogen (Vb).; sh. auch, přeginać (Vb),; sh.
auch, gnųńć (Vb),; sh. auch,( łod-,
łoz-, po-, z-) gnųńć
(Vb),; Tschech.
prohnout (Vb),; Poln. przegiąć (Vb)
přegónić
(Vb), (-niâ), přegóniać
(Vb), (-nió)
verjagen (Vb),
vertreiben (Vb), herumjagen (Vb), umherjagen (Vb), in Trab halten
(Vb),; Chłopcy byli u sųsiada třejśnie kraś,
to ejch ich přegóniył., Jungs waren beim Nachbarn
Kirschen klauen, da habe ich sie verjagt.; přegóniać
(Vb) kogo, jemanden herumhetzen (Vb),; přegóniać
kónie, die Pferde herumjagen (Vb),; sh. auch, (do-, wy-,
za-) gónić
(Vb),; sh. auch, přegnać
(Vb),; Slow. preháňať (Vb),; Tschech.
přehánět (Vb),; Poln. przegonić (Vb),
przeganiać (Vb), spłoszyć (Vb)
přegrać
(Vb), (-gró)
verspielen (Vb),
beim Spiel (n) verlieren (Vb),; přegrać w kartach
pjųndze, beim Kartenspiel Geld verlieren (Vb),; přegrać
we fusbalu, das Fußballspiel verlieren (Vb),; přegrać
pjųndze we loteryjej, das Geld im Lotteriespiel verlieren
(Vb),; sh. auch, ( ło-, łode-, na-, po-, se-,
wy-, za-) grać
(Vb),; Slow. prehrať (Vb),;
Tschech. prohrát (Vb),; Poln. przegrać
(Vb)
přegrafnųńć
(Vb) sie,
(sie..-nâ )
daneben greifen
(Vb), beim Kauf von etwas hereinfallen (Vb),; Ze tý nowý
autý, to ejch sie přegrafnų., Bei dem neuen Auto
bin ich hereingefallen. (habe das falsche gekauft),; sh. auch,
grafać (Vb), grafnųńć (Vb),;
Poln. wpaść z czymś (np. przy kupnie czegoś)
přegrodzić
(Vb), (-dzâ),
přegroudzać
(Vb), (-dzó)
abteilen (Vb),
abtrennen (Vb),; přegrodzić magacin na štyry
câści., ein Magazin in vier Teile abteilen (Vb).; sh.
auch, ( ło-, łod-, za-) grodzić (Vb),; Slow.
prehradiť (Vb),; Tschech. přehradit (Vb),
přehrazovat (Vb),; Poln. przegrodzić (Vb)
přegrôdka
( f ), (-ki, pl.-ki)
Verhau (m),
Verschlag (m), Trennwand ( f ),; přegrôdka nosowou,
Nasenscheidewand (m),; přegrôdka we chlywje před
kónie, Trennwand im Stall für die Pferde.; Tschech.
přehrada ( f ),; Poln.
przegrôdka ( f ) (dim.) (od przegroda ( f ))
přegryź
(Vb), (-yzâ)
durchbeißen
(Vb),; přegryź (Vb) co, etwas durchbeißen
(Vb),; přegryź nitkâ, einen Nähfaden
durchbeißen (Vb),; sh. auch, (do-, ło-, łoz-,
po-, u-, za-) gryź
(Vb),; Slow. prehryznúť
(Vb),; Tschech. prokousat (Vb), přehryzávat
(Vb),; Poln. przegryźć (Vb)
přegřouć
(Vb), (-gřejâ)
überhitzen
(Vb), heißlaufen (Vb),; přegřouć (Vb)
sie, sich überhitzen (Vb),; Motor łod auta sie
přegřoł., Der Motor vom Auto hat sich überhitzt.,
ist heiß gelaufen (Vb).; Tschech. přehřát
(Vb),; přehřát (Vb) se,; Poln. przegrzać
(Vb), przegrzewać (Vb)
přegwařić
(Vb) sie
sich versprechen
(Vb),; Łóna sie přegwařyła.,
Sie hat
sich versprochen (Vb),; sh. auch, přeřec
(Vb) sie,; sh. auch, (do-, po-, wy-) gwařić
(Vb) (sie),; Slow. prerieknuť (Vb) sa,; Tschech.
přeříkávat (Vb) se, přeřeknout
(Vb) se,; Poln. przejęzyczyć (Vb) się
přehupstnųńć
(Vb), (-nâ)
hinüberspringen
(Vb), hinüberschwingen (Vb), hinüberhopsen (Vb),;
przehupstnųńć bez křipop, über einen
Graben springen (Vb), (hinüberhopsen (Vb)); sh. auch,
přeskocyć (Vb),; Slow. preskočiť
(Vb),; Tschech. přehoupnout (Vb),; Poln.
przeskoczyć (Vb)
přejdni
(Adj), (-niygo)
Vorder-, vorderer
(Adj),; přejdniy koło, Vorderrad (n),; přejdniou
câść, Vorderteil (n),; přejdniy zâby,
Vorderzähne (pl.),; sh. auch, zadni (Adj),; Slow.
predný (Adj),; Tschech. přední (Adj),;
Poln. przedni (Adj)
přejechać
(Vb), (-jadâ)
überfahren
(Vb),; přejechać (Vb) co, etwas überfahren
(Vb),; přejechać na dródze lastautý dzika,
auf der Straße mit dem Lastkraftwagen ein Wildschwein
überfahren (Vb),; přejechać (Vb)
kogo, jemanden überfahren (Vb),; sh. auch,
(do-, łod-, łoz-, na-, po-, při-, s-, u-,
w-,
wy-, za-) jechać (Vb),; sh. auch,
přejyzdzać
(Vb),; Slow. prejsť (Vb),;
Tschech. přejet (Vb)
co,; zajet (Vb) koho,;
Poln.
rozjechać
(Vb) kogoś (coś), przejechać (Vb) coś / kogoś
přejechany
(Adj), (-nego)
überfahrener
(Adj),; Na dródze lezy přejechany igejl., Auf der
Straße liegt ein überfahrer Igel.; Poln.
rozjechany (Adj)
přejejś
(Vb)
sie
sich überessen
(Vb), etwas überdrüssig sein (Vb),; Jou ejch sie tymi
kartouflanymi plackóma přejoud., Ich habe mich an den
Kartoffelpuffern übergessen.; sh. auch, (na-, po-, z-)
jejś
(Vb),; Slow. prejesť (Vb) sa,; Tschech.
přejíst (Vb) se,; Poln. przejeść
(Vb), przejadać (Vb) się
přejejździć
(Vb), (-jezdzâ)
verfahren (Vb),;
przejejździć autý pjųndze, mit dem Auto das
Geld verfahren (Vb),; přejejździć do roboty kâs
casu, viel Zeit auf dem Weg zur Arbeit verfahren (Vb),; Tschech.
projezdiz (Vb), projet (Vb),; Poln. przejeździć
(Vb),; stracić (Vb), zużyć (Vb) na jazdę
přejyzdzać
(Vb), (-dzó)
durchfahren (Vb),
überqueren (Vb), vorbeifahren (Vb),; přejyzdzać bez
mjasto, durch eine Stadt hindurchfahren (Vb),; přejyzdzać
kole mjasta, an einer Stadt vorbei fahren (Vb),; přejyzdzać
bez granicâ, die Grenze überqueren (Vb),; Tschech.
přejíždět (Vb),; Poln. przejeżdżać
(Vb),
přejzdřały
(Adj), (-łego)
durchsichtiger
(Adj), transparenter (Adj), klarer (Adj),; přejzdřałou
folja, durchsichtige Folie,; přejzdřałou woda,
klares Wasser (n),; přejzdřałou syba, durchsichtige
Scheibe ( f ),; Tschech. průhledný (Adj),
průsvitný (Adj),; Poln. przezroczysty (Adj),
przejrzysty (Adj)
přejzdřejć
(Vb), (-zdřâ)
1)
hindurch
sehen (Vb),; přejzdřejć (Vb)
bez sybâ, durch eine Scheibe hindurchsehen (Vb),; 2)
durchsehen (Vb), durchblättern (Vb),
prüfen
(Vb), kontrollieren (Vb),; Přejzdřejli ci na granicy
papjóry?, Haben sie dir an der Grenze die Papiere
kontrolliert?; sh. auch, přeglųndać (Vb),;
sh. auch, (łobej-, wyj-, zaj-) zdřejć (Vb),;
Slow. 2) prezerať (Vb),; Tschech. 1)
proniknout zrakem, 2) prohlédnout (Vb),; Poln.
1) patrzeć (Vb) przez coś przezroczystego 2)
przejrzeć (Vb),; obejrzeć (Vb) jedno po drugim
překarwjŷncyć
(Vb), (-câ)
darbend ,
schmachtend überstehen (Vb), erdulden (Vb), aushalten (Vb);
překarwjŷncyć ciŷzky case, schwere Zeiten
überstehen (Vb),; sh. auch, karwjŷncyć (Vb),;
Slow. pretrpieť (Vb),; Tschech. protrpět
(Vb),; Poln. przecierpieć (Vb)
překlinać
(Vb), (-nó)
verfluchen (Vb),
verwünschen (Vb), verdammen (Vb),; sh. auch, klnųńć
(Vb),; Slow. preklínať (Vb),; Tschech.
proklínat (Vb), klít (Vb),; Poln. przeklinać
(Vb)
překlnųńć
(Vb), (-klnâ)
verfluchen (Vb),
verwünschen (Vb), verdammen (Vb),; překlnųńć
(Vb) kogo, jemanden mit einem Fluch belegen (Vb),; sh.
auch, překlinać (Vb),; sh. auch, klnųńć
(Vb), zaklnųńć (Vb),; Slow. prekliať
(Vb),; Tschech. proklít (Vb),; Poln. przekląć
(Vb)
překludzić
(Vb) sie,
(sie..-dzâ)
umziehen (Vb), in
eine andere Wohnung ziehen (Vb),; překludzić (Vb) sie ze
jednego wołnųgu do drugygo, aus einer Wohnung in die
andere umziehen (Vb),; sh. auch, ( łod-, při-,
s-, za-) kludzić
(Vb),; Tschech. stěhovat
(Vb),; Poln. przeprowadzić (Vb) się,
przeprowadzać (Vb)
překlŷnty
(Adj), (-tego)
verfluchter (Adj),
verdammter (Vb),; Tschech. proklatý (Adj), prokletý
(Adj),; Poln. przeklęty (Adj)
překlŷństwo
(n), (-wa)
Fluch (m),
Verwünschung ( f ),; Tschech. prokletí (n),
kledba ( f ),; Poln. przeklęństwo (n)
překłoudac
(m), (-ca)
1) Übersetzer
(m), 2) Dolmetscher (m),; Slow. 1),
prekladateĺ (m),; Tschech. 1) překladatel
(m), 2) tlumočnik (m),; Poln. tłumacz (m)
překłoudać
(Vb), (-dó)
1) umlegen
(Vb), umladen (Vb), umstapeln (Vb), umschichten (Vb),; překłoudać
dřewo na îksų strónâ sopy, Holz auf
die andere Seite des Schuppens umstapeln (Vb),; překłoudać
we regalu ksiųzki, in einem Regal Bücher umlegen,
umstapeln (Vb),; 2) übersetzen (Vb),; překłoudać
ruskų ksiųzkâ do ślųskej goudki, ein
russisches Buch in die schlesische Sprache übersetzen (Vb),;
sh. auch, přełozyć (Vb),; sh. auch, (do-,
łob-, łod-, łoz-,
při-, s-, u-, wy-,
za-) kłoudać
(Vb),; Slow. 1), 2) prekladať
(Vb),; Tschech.1) překládat (Vb), 2)
překládat (Vb), preložit (Vb),; Poln.1)
przekładać (Vb), 2) przetłumaczyć (Vb)
překopać
(Vb), (-pjâ)
durchgraben (Vb),
durchhacken (Vb), durchwühlen (Vb),; překopać za cý
cały šrânk, nach etwas den ganzen Schrank
durchwühlen (Vb),; překopać na gřųndce
plac na kwjoutki, einen Platz im Beet für Blumen durchhacken
(Vb),; překopać (Vb) sie, 1) sich
durchgraben (Vb),; překopać
(Vb)
sie bez co, sich durch etwas durchgraben (Vb),;
překopać bez górâ tónejl, einen
Tunnel durch den Berg graben (Vb),; 2) Leben meistern (Vb),
sich durchschlagen (Vb),; překopać sie bez zyciy, sich
im Leben durchschlagen (Vb), (Leben meistern (Vb)),; sh. auch,
kopać (Vb) sie,; sh. auch, ( do-, ło-,
łod-, łoz-, na-, po-, w-, wy-, za-)
kopać
(Vb),; sh. auch, pokopnųńć (Vb),; Slow.
prekopať (Vb), p
rehabať (Vb),; Tschech.
prokopat (Vb),; Poln. przekopać (Vb), 1)
przekopać się przez coś, 2) przezwyciężyć
(Vb) trudności, dać sobie w życiu rady
překónać
(Vb), (-nó)
überzeugen
(Vb),; překónać
(Vb)
kogo ło cý, jemanden von etwas
überzeugen (Vb),; překónać (Vb) sie,
sich überzeugen (Vb),; překónać sie, ize
chto mou prawje, sich überzeugen, daß jemand recht
hat.; Slow. presvedčiť (Vb),; Tschech.
přesvědčit (Vb),; Poln. przekonać (Vb),
przekonać (Vb) się
překrajać
(Vb), (-jâ)
durchschneiden
(Vb),; překrajać na połâ chlyb, das Brot in
zwei Hälften schneiden (Vb),; překrajać baniâ
na dwje câści, einen Kürbis in zwei Hälften
schneiden (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, na-, po-, při-,
u-, wy-) krajać
(Vb),; Slow. prestrihnúť
(Vb), prerezať (Vb),; Tschech. překrájet
(Vb), překrojit (Vb), rozkrojit (Vb),; Poln. przekroić
(Vb)
překrajany
(Adj), (-nego)
durchgeschnittener
(Adj),; překrajany chlyb, durchgeschnittenes Brot (n),; Poln.
przekrojony (Adj)
překrocyć
(Vb), (-câ)
überschreiten
(Vb), übertreten (Vb), hinausgehen (Vb) über,; překrocyć
prôg, die Schwelle überschreiten (Vb),; překrocyć
granicâ, die Grenze überschreiten (Vb),; Slow.
prekročiť (Vb),; Tschech. překročit
(Vb),; Poln. przekroczyć (Vb)
překrųńcić
(Vb),(-rųncâ), překrųncać
(Vb), (-có)
überdrehen
(Vb), verdrehen (Vb), umdrehen (Vb),; překrųńcić
śróbâ, eine Schraube überdrehen (Vb),;
překrųńcić kurblâ, eine Kurbel umdrehen
(Vb),; sh. auch, (do-, ło-, łod-, łoz-, po-,
při-, s-, u-, w-, wy-, za-) krųńcić

(Vb),; Slow. prekrútiť (Vb), prekrúcať
(Vb),; Tschech. překroutit (Vb),; Poln.
przekręcić (Vb)
překuć
(Vb), (-kujâ)
durchmeißeln
(Vb), durchstemmen (Vb),; překuć (Vb) ścianâ,
eine Wand durchstemmen (Vb),; sh. auch, ( łod-, pod-,
při-, wy-) kuć
(Vb),; Slow. preraziť
(Vb),; Tschech. prorazit (Vb), prolámat (Vb),; Poln.
przebić (Vb) (ścianę), przekłuć (Vb) coś
czymś
překuřić
(Vb), (-řâ)
verrauchen (Vb),
(Tabak (m)),; překuřić swojy pjųndze, sein
Geld verrauchen (Vb),; Tschech. prokouřit (Vb),;
Poln. wydać majątek na papierosy
překwitnųńć
(Vb),
verblühen
(Vb),; Rózycki juz překwitły., Die Rosen sind
schon verblüht.; sh. auch, zakwitnųńć
(Vb),; sh. auch, kwitnųńć (Vb),;
Tschech. odkvétat (Vb), odkvést (Vb),; Poln.
przekwitnąć (Vb)
přeladować
(Vb), (-dujâ)
1) umladen
(Vb),; Přeladujymy te řecy ze twojygo auta do mojygo.,
Wir laden die Sachen von deinem Auto in meines um.; 2)
überladen (Vb),; Policjou go zadzierzała, bo mjoł
přeladowane auto., Die Polizei hat ihn angehalten, weil er
ein überladenes Auto hatte.; sh. auch, (do-, na-, wy-, s-)
ladować
(Vb),; sh. auch, nakłaś (Vb),
nałozyć
(Vb),; Tschech. 1) přeložit
(Vb), 2) přetížit (Vb), přeplácat
(Vb),; Poln. 1) przeładować (Vb), 2)
przeciężyć (Vb)
přeladowaniy
(n), (-niou)
Überladung ( f
),; Poln. przeciężenie (n)
přelejciejć
(Vb)
1) vergehen
(Vb), vorübergehen (Vb),; Tyn cas wartko přelejci., Die
Zeit vergeht schnell.; 2) přelejciejć (Vb)
bez co, durch etwas hindurchfallen (Vb),; přelejciejć
bez stary dach na jatâ, durch ein altes Dach auf den
Dachboden fallen (Vb),; sh. auch, (do-, łob-, łod-,
łoz-, na-, při-, ś-, u-, w-, wy-, za-)
lejciejć
(Vb),; sh. auch, lejciejć (Vb),;
Tschech. 1) uběhnout (Vb), uplynout (Vb), Poln.
1) upłynąć (Vb) ubiec (Vb), 2) spaść
(Vb) przez coś na dół
přelezejć
(Vb),
eine Zeit lang
liegen bleiben (Vb),; sh. auch, lezejć (Vb),; sh.
auch, ( ło-, nou-, po- se, pře-, wy-, za-) lezejć
(Vb) sie,; Poln. przeleżeć (Vb), przetrwać
(Vb) do jakiegoś momentu
přelicyć
(Vb), (-câ)
umrechnen (Vb),
nachrechnen (Vb),; přelicyć dolary na złote, Dollar
in polnische Zloty umrechnen,; 1) přelicyć (Vb)
sie, sich verrechnen (Vb),; přelicyć sie ło
štyrynouście złotych, sich um vierzehn Zloty
verrechnen (Vb),; sh. auch. (do-, łob-, łod-, łoz-,
po-, při-, ś-, w-, wy-, za-) licyć
(Vb),;
Tschech. přepočítat (Vb), přepočíst
(Vb),; 1) přepočíst (Vb) se,; Poln.
przeliczyć (Vb), 1) przeliczyć (Vb) się
přelouć
(Vb), (-lejâ)
umgießen
(Vb),; přelouć maślónkâ do wjŷksego
zbónka, Buttermilch in einen größeren Krug
gießen (Vb),; přelouć mlyko ze flaški do
garca, Milch aus der Flasche in einen Topf gießen (Vb),;
přelouć (Vb) sie, überlaufen (Vb),;
piwo sie z kufki přeloło, Bier ist aus dem Bierkrug
übergelaufen (Vb),; sh. auch, přelywać (Vb),;
sh. auch, (do-, łod-, łoz-, na-, při-,
ś-, u-, w-, wy-, za-) louć
(Vb),; Tschech.
přelít (Vb),; přelít (Vb) se,; Poln.
przelać (Vb), przelać (Vb) się
přelywać
(Vb), (-wó)
umgießen
(Vb),; přelywać co do wjŷksej flaški, etwas
in eine größere Flasche umgießen (Vb),; přelywać
(Vb) sie, überfließen (Vb), überlaufen
(Vb),; sh. auch, přelouć (Vb),; sh. auch, (do-,
łod-, łoz-, po-, při-, ś-, u-, w-,

wy-, za-) lywać (Vb),; Slow. prelievať
(Vb),; Tschech. přelévat (Vb),; Poln.
przelewać (Vb)
přelyź
(Vb), (-lazâ)
überqueren
(Vb), überschreiten (Vb),; přelyź bez drógâ,
über die Straße gehen (Vb), die Straßenseite
wechseln (Vb), die Straße überqueren (Vb),; přelyź
bez granicâ, die Grenze überschreiten (Vb),; přelyź
bez płot, über den Zaun klettern (Vb),; přelyź
do drugej klase, in die nächste Klasse versetzt werden (Vb)
(Schule ( f )),; sh. auch, přełazić (Vb),;
sh. auch, (w-, wy-) lyź (Vb),; Slow. prechádzať
(Vb),; Tschech. přejít (Vb), přecházet
(Vb), Poln. przejść
(Vb), p
rzechodzić (Vb)
přelŷkły
(Adj), (- łego)
erschrockener
(Adj),; Tschech. vylekaný (Adj),; Poln.
przelękły (Adj)
přelŷknųńć
(Vb) sie,
(sie..-nâ)
sich erschrecken
(Vb),; přelŷknųńć (Vb) sie
cego
, vor etwas erschrecken (Vb),; sh. auch, źlŷknųńć
(Vb) sie,; sh. auch, lŷkać (Vb) sie,;
Tschech. polekat (Vb) se, leknout (Vb) se,; Poln.
przelęknąć (Vb) się
přełazić
(Vb), (-zâ)
durchgehen (Vb),
hinüerklettern (Vb),; přełazić bez płot,
über den Zaun klettern (Vb),; přełazić bez
dziurâ we płocie, durch ein Loch im Zaun durchgehen
(Vb),; sh. auch, ( łoz-, w-, wy-) łazić
(Vb),; sh. auch, přelyź (Vb),; Tschech.
přeházet (Vb),; Poln. przeleźć (Vb)
přełozyć
(Vb) (-zâ)
1) umlegen
(Vb), auf eine andere Stelle legen (Vb), umstapeln (Vb),
umschichten (Vb),; přełozyć co na drugų
strónâ, etwas auf die andere Seite legen (Vb),; 2)
übersetzen (Vb), dolmetschen (Vb),; Jou wó to přełozâ
na ślųskų goudkâ., Ich übersetze ihnen
das in die schlesische Sprache.; sh. auch, (do-, łod-,
łoz-, na-, po-, při-, s-, u-, wy-, za-) łozyć

(Vb),; sh. auch, překłoudać (Vb),; Slow.
1), 2)
preložiť (Vb), 2) timočiť (Vb),;
Tschech. 1), 2) přeložit (Vb), 1), 2)
překládat (Vb), 2) tlumočit (Vb),;
Poln. 1) przełożyć (Vb),; 2)
przetłumaczyć (Vb)
přełómać
(Vb), (-mjâ)
durchbrechen (Vb),
entzweibrechen (Vb),; přełómać na dwje poły
kijouk, ein Stöckchen in zwei Hälften durchbrechen
(Vb),; přełómać na pu zamłâ, eine
Semmel in zwei Hälften brechen (Vb),; přełómać
(Vb) sie, brechen (Vb) unter einer Last, zerbrechen
(Vb),; sh. auch, ( łoz-, po-, z-, za-) łómać
(Vb),; Tschech. přelámat (Vb), přelomit
(Vb),; přelomit (Vb) se,; Poln. przełamać
(Vb), przełamać (Vb) się
přemařły
(Adj), (- łego)
durchgefrorener
(Adj),; přemařłe w lodôwce mjŷso, in der
Kühltruhe durchgefrorenes Fleisch,; głâboko
přemařłou ziymja, tief durchgefrorener Boden (m),;
Tschech. promrzlý (Adj),; Poln. przemarznięty
(Adj) (owoce, ziemia)
přemařnųńć
(Vb), (-nâ) (Med.)
sich erkälten
(Vb) (Med.), sich verkälten (Vb) (Med.),; Łón
přemouř i jes tera stancny., Er hat sich erkältet
und ist jetzt krank.; sh. auch, ( łod-, łoz-,
po-, při-, z-, za-) mařnųńć
(Vb),;
Slow. prechladnúť (Vb) (Med.),; Tschech.
nastudit (Vb) se (Med.), nastydnout (Vb) (Med.),; Poln.
przeziębić (Vb) się (Med.)
přemâcyć
(Vb) sie,
(sie..-câ)
sich
überaranstrengen (Vb), sich übermüden (Vb),;
přemâcyć sie robotų, sich mit der Arbeit
überanstrengen (Vb),; Tschech. přiliš
unanovat (Vb), přetížit (Vb), přetěžovat
(Vb),; Poln. przemęczyć (Vb) się
přemignųńć
(Vb), (-nâ)
vorbeihuschen (Vb),
vorbeisausen (Vb),; sh. auch, mignųńć (Vb),;
Tyn zajųnc kole tego křa tak yno přemignó.,
Der Haase ist an dem Strauch nur so vorbeigehuscht.; Tschech.
mihnout (Vb) se,
promihnout
(Vb) se,; Poln. mignąć (Vb)
přeminųńć
(Vb), přemijać
(Vb)
vorbeigehen (Vb),
vorübergehen (Vb), vergehen (Vb),; Ta stancka mu zaś
přeminie., Die Krankheit geht bei ihm wieder vorbei.; Te
ciŷzky case přeminųły., Die schweren Zeiten
sind vorbeigegangen.; sh. auch, minųńć (Vb),
mijać (Vb),; Tschech. pominout (Vb), pomíjet
(Vb),; Poln. przeminąć
(Vb)
přemjynić
(Vb) (-niâ)
umwandeln (Vb),;
přemjynić (Vb) sie, sich umwandeln (Vb),
sich verwandeln (Vb), sich verändern (Vb),; přemjynić
sie we co îksego, sich in etwas anderes umwandeln (Vb),
(verwandeln (Vb)),; sh. auch, (wy-, z-, za-) mjynić
(Vb),; Tschech. přeměnit (Vb), změnit (Vb),;
Poln. przemienić (Vb) się
přemjŷknųńć
(Vb)
durchweichen (Vb),
aufweichen (Vb),; Tyn zamocóny we wodzie suchy chlyb juz
přemjŷknų., Das in Wasser eingeweichte trockene
Brot ist schon durchgeweicht.; Tschech. promočit
(Vb),; Poln. przemięknąć (Vb)
přemjŷsać
(Vb), (-só)
durchmischen (Vb),
durchmengen (Vb), untermengen (Vb),; sh. auch, (do-, po-, při-,
w-, z-) mjŷsać
(Vb),; Poln. przemieszać
(Vb)
přemocyć
(Vb), (-câ)
durchnässen
(Vb), durchweichen (Vb),; přemocyć w descu buciory, die
Kleider im Regen durchnässen (Vb),; sh. auch, ( łoz-,
po-, za-) mocyć
(Vb),; sh. auch, pomokřić
(Vb),; Tschech. promoćit (Vb), přemočit
(Vb),; Poln. przemoczyć (Vb)
přemokły
(Adj), (- łego) přemokniŷnty
(Adj) (-tego)
durchnässter
(Adj),; Slow. premoknutý (Vb),; Tschech.
promoklý (Adj),; Poln. przemokły (Adj)
přemoknųńć
(Vb), (-knâ)
durchnässt
werden (Vb),; We týn mocný desc ejch cały
přemok., In dem starken Regen bin ich ganz durchnässt
worden.; sh. auch, zmoknųńć (Vb), moknųńć
(Vb),; Slow. premoknúť (Vb),; Tschech.
promoknout (Vb), namoknout (Vb),; Poln. przemoknąć
(Vb)
přemôdz
(Vb) sie,
(sie..-mogâ)
sich verheben (Vb),
sich überanstrengen (Vb), sich überarbeiten (Vb),; Łón
sie přemôg při nosyniu tych ciŷzkich
mjechôw., Er hat sich verhoben beim Tragen der schweren
Säcke.; Tschech. namoct (Vb) se, namoci (Vb) se,;
Poln. przeciążyć (Vb) się, przemęczyć
(Vb) się
přemusić
(Vb) sie,
(sie -sâ)
sich zwingen (Vb),;
přemusić (Vb) sie co zrobić, sich
zwingen etwas zu machen (Vb),; Tschech. donutit (Vb),
přinutit (Vb),; Poln. przymusić (Vb)
přemųndřały
(Adj), (- łego),
přemųndřały
(m), (- łego)
1)
überkluger (Adj), überschlauer (Vb),,;
2)
Schlauberger (m),; Kind altklug,; Tyn synek jes bardzo
přemųndřały., Der Junge ist sehr
altklug.;
sh. auch,
mųndrala
(m),
mųndry
(Adj),;
Tschech.
přemoudřelý
(Adj), (prostořeký (Adj)),;
Poln. 1)
przemądrzały (Adj),
2) przemądrzały
(m)
přemyślejć
(Vb), (-lâ)
durchdenken (Vb),
überdenken (Vb),; přemyślejć (Vb) co,
etwas durchdenken (Vb),; přemyślejć co, zaní
sie co zrobi, etwas durchdenken, bevor man es macht,; sh. auch,
domyślejć (Vb), myślejć (Vb),;
Tschech. promyslet (Vb), přemýšlet
(Vb),; Poln. przemyśleć (Vb)
přeniesóny
(Adj), (-nego)
übertragener
(Adj) (Med.),; přeniesóne dziejcio, übertragenes
Kind (n),; versetzter (Adj), verlegter (Adj),; Slow.
prenesený (Adj),; Tschech. přenesený
(Adj) (Med.),; Poln. przeniesiony (Adj)
přeniyś
(Vb), (-niesâ)
hinübertragen
(Vb), auf eine andere Stelle tragen (Gegenstand (m)), verlegen
(Vb), versetzen (Vb),;
přeniyś (Vb) co,
etwas von einer Stelle zur anderen tragen (Vb),; Přeniejsiymy
tyn šrâk z jednej izby do drugej., Wir tragen den
Schrank von einem Zimmer ins andere.; přeniyś stoł
na îksy plac, den Tisch an eine andere Stelle tragen (Vb),;
sh. auch, (do-, łod-, łoz-, na-, při-, ś-,
u-, w-,
wy-, za-) niyś (Vb),; Slow.
preniesť (Vb),; prenašať (Vb),; Tschech.
přenést (Vb),; Poln. przenieść (Vb)
přenocować
(Vb), (-cujâ)
übernachten
(Vb),; Přenocowali my tá we hotelu., Wir haben dort im
Hotel übernachtet.; Slow. prenocovať (Vb),;
Tschech. přenocovat (Vb),; Poln. przenocować
(Vb)
přepadzity
(Adj), (-tego)
gieriger (Adj),
nimmer satter (Adj),; Łón jes taki přepadzity, co
narouz zezre dziejsiŷń klózek., Er ist so gierig,
daß er auf einmal zehn Klösel auffrißt.; Slow.
dychtivý (Adj),; Tschech. žadostivý (Adj),;
Poln. zachłanny (Adj), chciwy (Adj)
přepić
(Vb), (-pijâ)
vertrinken (Vb),;
Łón zawse po geltaku přepjył pjųndze.,
Er hat nach der Auszahlung seinen Lohn vertrunken (Vb).; sh. auch,
( ło-, łoz-, na-, wy-, za-) pić
(Vb),; Slow.
prepiť (Vb),; Tschech. propíjet (Vb), propít
(Vb),; přepíjet (Vb),; Poln. przepić (Vb),
przepijać (Vb)
přepisać
(Vb), (-sâ)
1)
verschreiben (Vb) (Arzt (m)), verordnen (Vb) (Arzt (m)) (Med.),;
přepisać (Vb) lyki (pl.),; Arznei
(Medikamente (pl.)) verschreiben (Vb),; Přepisoł mu
douchtór krople na serce., Der Arzt hat ihm Herztropfen
verschrieben (Vb).; 2) umschreiben (Vb), ins reine
schreiben (Vb),; přepisać tekst na cysto, einen Text ins
reine schreiben (Vb),; 3) übereignen (Vb) (Jur.),;
přepisać na kogo budynek, ein Haus auf jemanden
umschreiben lassen (Vb),; sh. auch, puścić (Vb),;
sh. auch, (do-, ło-, łod-, na-, pod-, při-, s-,
w-, wy-) pisać
(Vb),; Tschech. 1) předepsat
(Vb) (Med.), 2) přepsat (Vb), 3) přepsat
(Vb) (Jur.),; Poln. 1) przepisać (Vb) (Med.),
2) przepisać (Vb) (tekst (m)), 3) przekazać
na własność ( f ), przepisywać (Vb) (Jur.)
přepjyrać
(Vb)
sie
, (sie..-ró)
Streitgespräch
führen (Vb), sich streiten (Vb),; přepjyrać
(Vb) sie ło co, um etwas ein Streitgespräch
führen (Vb),; Tschech. pohádat (Vb) se, přit
(Vb) se o co,; Poln. spierać (Vb) się, kłócić
(Vb) się
přeplatać
(Vb), (-tó),
verflechten (Vb),
durchflechten (Vb), durchweben (Vb),; přeplatać
(Vb) co cý, etwas mit etwas anderem durchflechten
(Vb), (durchweben (Vb)),; přeplatać warkoc šlajfkų,
einen Zopf mit einer Schleife verflechten (Vb),; přeplatać
prųntki při plecyniu kosykôw, Weidenruten beim
Körbeflechten verflechten (Vb),; sh. auch, přeplyś
(Vb),; sh. auch, (w-, za-) platać (Vb) Slow.
prepletať (Vb),; Tschech. proplétat (Vb),
splétat (Vb),; Poln. przeplatać (Vb)
přeplyś
(Vb), (-pletâ)
verflechten (Vb),
durchflechten (Vb), durchweben (Vb),; Slow. prepliesť
(Vb),; Tschech. přeplést (Vb),; Poln.
przepleść (Vb)
přepłacić
(Vb), (-câ)
überbezahlen
(Vb),; Tyn motorad ejś při kupjyniu přepłaciył.,
Das Motorrad hast du beim Kauf überzahlt.; sh. auch, (do-,
při-, w-, wy-, za-) płacić
(Vb),; Slow.
preplatiť (Vb),; Tschech. přeplatit (Vb),
přeplácet (Vb),; Poln. przepłacić
(Vb)
přepłókać
(Vb), (-kó / –
łócâ)
1)
durchwaschen (Vb),; přepłókać râkóma
pulołwer, einen Pullover von Hand waschen (Vb),; 2)
durchspülen (Vb), ausspülen (Vb),; přepłókać
(Vb) se gardło, sich die Gurgel durchspülen (Vb),
(gurgeln (Vb)),; sh. auch, płókać (Vb),
wypłókać (Vb),; sh. auch, přeprać
(Vb),; Slow. 1) preprať (Vb), 2) vyplachovat
(Vb),; Tschech. 1) proprat (Vb), 2) vyplachovat
(Vb); Poln. przepłukać (Vb)
přepłynųńć
(Vb), (-nâ)
durchschwimmen (Vb),
hinüberschwimmen (Vb), schwimmend überqueren (Vb),;
přepłynųńć (Vb) řykâ,
einen Fluß durchschwimmen (Vb),; přepłnųńć
bez jejzioro, einen See durchschwimmen (Vb),; sh. auch, (do-,
łod-, łoz-, při-, wy-, za-) płynųńć

(Vb),; sh. auch, přepływać (Vb),; Slow.
preplávať (Vb),; Tschech. přeplout (Vb),
přeplouvat (Vb),; Poln. przepłynųńć
(Vb)
přepływać
(Vb)
durchfließen
(Vb),; přepływać
(Vb)
bez co, durch etwas durchfließen (Vb),;
woda přepływou bez pucoulowų rurkâ, Wasser
durchfließt ein halb Zoll dickes Rohr (m).; Tschech.
protékat (Vb),; Poln. przepływać (Vb)
přepnųńć
(Vb), (-pnâ)
umspannen (Vb),
umschalten (Vb) (Elekt.),; Slow.
prepnúť (Vb), pr
epínať (Vb)
(Elekt.),; Tschech. přepnout (Vb) (Elekt.) Poln.
przepinać (Vb), przełączać (Vb) (Elekt.)
přepocić
(Vb), (-câ)
durchschwitzen
(Vb),; přepocić kosulâ, das Hemd durchschwitzen
(Vb),; sh. auch, (s-, za-) pocić (Vb) sie,;
Tschech. propotit (Vb), zpotit (Vb),; Poln.
przepocić (Vb)
přepoulić
(Vb) sie
durchbrennen (Vb),;
Byrna sie w lampje přepoulyła., Die Birne ist in der
Lampe durchgebrannt.; Kesejl łod lokomotiwy sie přepoulył.,
Der Heizkessel von der Lokomotive ist durchgebrannt.; sh. auch,
(do-, ło-, pod-, při-, w-, wy-, za-) poulić
(Vb),; Slow. prepáliť (Vb) sa,; Tschech.
přepálit (Vb) se,; Poln. przepalić (Vb)
się
přeprać
(Vb), (pjerâ)
1)
durchwaschen (Vb),; 2) přeprać (Vb) sie,
sich durchschlagen (Vb), sich durchkämpfen (Vb),; přeprać
sie bez zyciy, sich im Leben durchschlagen (Vb),; přeprać
sie bez frónt (Mil.), sich durch die Front durchschlagen
(Vb) (Mil.),; Slow. 1) preprať (Vb),; Tschech. 1)
přeprat (Vb), 2) probit (Vb) se,; Poln. 1)
przeprać (Vb) (bieliznę), 2) przebijać (Vb)
się (przez życie)
přeprosić
(Vb) sie,
(sie..-sâ)
sich entschuldigen
(Vb), um Verzeihung bitten (Vb),; přeprosić sie u kogo
za co, sich bei jemandem für etwas entschuldigen (Vb),; Jou
ejch sie u niego přeprosiył., Ich habe mich bei ihm
entschuldigt.; sh. auch, prosić (Vb), zaprosić
(Vb),; Tschech. omluvit (Vb) se, umlouvat (Vb) se,; Poln.
przeprosić (Vb) się
přepustka
( f ), (-ki, pl.-ki)
Durchlaßschein
(m), Passierschein (m),; Tschech. propustka ( f ),; Poln.
przepustka ( f )
přepuścić
(Vb), (-puscâ)
durchlassen (Vb),;
přepuścić do toru bal, einen Ball ins Tor
durchlassen (Vb),; přepuścić kogo bez granicâ,
jemanden die Grenze überschreiten lassen (Vb),; přepuścić
mlyko bez centrifugâ, Milch durch die Zentrifuge durchlassen
(Vb),; sh. auch, puścić (Vb),; sh. auch, (do-,
ło-, łod-, łoz-, na-, po-, při-,
s-,
u-, w-, wy-, za-) puścić
(Vb),; Slow.
prepustiť (Vb), pustiť (Vb),; Tschech. propustit
(Vb), propouštět (Vb),; Poln. przepuszczać
(Vb), pozwolić (Vb) przejść (Vb) / przejechać
(Vb)
přerachować
(Vb), (-chujâ)
umrechnen (Vb),;
přerachować (Vb) co na co îksego ,
etwas in etwas anderes umrechnen (Vb),; přerachować
(Vb) sie, sich verrechnen (Vb),; sh. auch, (do-,
łob-, łod-, łoz-, při-, wy-) rachować
(Vb),; sh. auch, přelicyć (Vb),; Tschech.
přepočitat (Vb), přepočíst (Vb),;
p
řepočíst (Vb) se,; Poln.
przeliczyć (Vb),; przerachować (Vb) się
přerobić
(Vb), (-bjâ),
přeroubjać (Vb),
(-bjó)
umarbeiten (Vb),
umändern (Vb), überarbeiten (Vb), verarbeiten (Vb),
durcharbeiten (Vb),;1) přerobić niemodny klejd,
ein unmodernes Kleid umarbeiten (Vb),; 2)
přerobić surowiec, einen Rohstoff verarbeiten (Vb),;
p
řerobić wosk na śwjycki, Wachs in Kerzen
verarbeiten (Vb),; 3) přerobić literackų
ksiųzkâ, ein Literatur-Lektüre durcharbeiten
(Vb),; Slow. 1) prerobiť (Vb), prerábať
(Vb), prepracovať (Vb),; Tschech. 1)
přepracovat (Vb), přepracovávat (Vb),
2)
zpr
acovat (Vb), zpracovávat (Vb), 3) probírat
(Vb),; Poln. 1) przerobić
(Vb),;
2)
p
rzerobić (Vb) surowce, 3) przerabiać (Vb)
(literaturę)
přeroś
(Vb)
überwachsen
(Vb), hinüberauswachsen (Vb),; přeroś (Vb)
kogo, jemanden an Wuchs übertreffen (Vb),; přeroś
na drugų strónâ płota, auf die andere Seite
des Zaunes hinüberwachsen (Vb),; sh. auch, přeroustać
(Vb),; sh. auch, (na-, po-, při-, s-, u-, w-, wy-, za-)
roś
(Vb),; Slow. prerasť (Vb),; Tschech.
přerůst (Vb),; Poln. przeróść
(Vb), przerosnąć (Vb)
přeroustać
(Vb)
hinüberwachsen
(Vb), überwachsen (Vb),; sh. auch, přeroś (Vb),;
Slow. prerastať (Vb),; Tschech. přerůstat
(Vb),; Poln. przerastać (Vb)
přeruściały
(Adj), (-łego)
durchgerosteter
(Adj),; přeruściałou karoserjou łod auta,
durchgerostete Autokarosserie ( f ),; přeruściały
ajmer na wodâ, durchgerosteter Wassereimer (m),;
přeruściałou giskana, durchgerostete Gießkanne
( f ),; sh. auch, zaruściały (Adj),; Tschech.
prorezavělý (Adj),; Poln. przerdzewiały
(Adj)
přeruściejć
(Vb)
durchrosten (Vb),;
sh. auch, zaruściejć (Vb),; Tschech.
prorezavět (Vb),; Poln. przerdzewieć (Vb)
přerųmbnųńć
(Vb), (-nâ)
(mit der Axt)
durchhacken (Vb), durchhauen (Vb),; přerųmbnųńć
(Vb) co, etwas durchhacken (Vb),; přerųmbnųńć
klocek ze dřewa na dwje poły, einen Holzklotz in zwei
Hälften zerhacken (Vb),; přerųmbnųńć
deskâ, ein Brett spalten (Vb),; přerųmbnųńć
za wjelky drewko, ein zu großes Feuerholz durchhacken (Vb),;
přerųmbać na dole lôd, das Eis auf dem Teich
durchhacken (Vb),; přerųmbać za gâsty las,
einen zu dichten Wald durchforsten (Vb),; sh. auch, łozrųmbać
(Vb),; Slow. prerúbať (Vb),; Poln.
przerąbywać (Vb), przerąbać (Vb)
přerwać
(Vb), (-wjâ)
1)
durchreißen (Vb), durchbrechen (Vb),; 2) unterbrechen
(Vb),; přerwać (Vb) co, etwas durchreißen
(Vb),; Łodra přerwała groblâ., Die Oder hat
den Deich durchbrochen (Vb).; přerwać (Vb) sie,
zerreißen (Vb), durchreißen (Vb),; Snurek sie u packi
přerwoł., Die Schnur am Päckchen ist durchgerrissen
(Vb).; sh. auch, přetargnųńć (Vb),; sh.
auch, (do-, łode-, łoze-, na-, po-, se-, u-, wy-,
za-) rwać
(Vb),; Slow. 1) pretrhnúť
(Vb),; Tschech. 1) přervat (Vb),; 2)
přerušovat (Vb),; Poln. przerwać (Vb)
přeryć
(Vb), (-ryjâ)
durchgraben (Vb),;
přeryć štechrý kořynie stróma,
mit dem Spaten die Baumwurzeln durchgraben (Vb),; sh. auch, ryć
(Vb),; sh. auch, (po-, za-) ryć (Vb),; Tschech.
prorýt (Vb),; Poln. przekopać (Vb) rydlem
přerymować
(Vb),

(-mujâ)

umräumen (Vb),;
přerymować touwór ze magacinu do sklepu, Waren
aus dem Lager in den Laden umräumen (Vb),; sh. auch,
wyrymować
(Vb),; Tschech. překládat
(Vb),; Poln. przekładać (Vb)
přeřec
(Vb) sie,
(sie..-řeknâ)
sich versprechen
(Vb),; sh. auch, přegwařić (Vb) sie,;
sh. auch, přiřec (Vb), řec (Vb),; Łón
sie přeřek. To sie zwje inacej., Er hat sich
versprochen. Das heißt anders.; Slow. prerieknúť
(Vb) sa,; Tschech. přeřeknout (Vb) se, přeříct
(Vb) se, proříct (Vb) se, přeříkávat
(Vb), uřict (Vb) se,; Poln. przejęzyczyć
(Vb) się
přeřezać
(Vb), (-zâ)
durchsägen
(Vb),; přeřezać deskâ, ein Brett durchsägen
(Vb),; přeřezać krajszejgó šajty
dřewa, mit der Kreissäge Holzscheiten zersägen
(Vb),; sh. auch, uřezać (Vb),; Slow.
prerezať (Vb),; Tschech. prořezat (Vb) (pilou),
přeřezat (Vb),; Poln. przeciąć (Vb)
(piłą),
přeřnųńć
(Vb), (-řnâ)
durchschneiden (Vb)
(mit dem Messer, Schere ( f ), Säge ( f )),; přeřnųńć
jabko nozý na pu, mit dem Messer einen Apfel in zwei
Hälften durchschneiden (Vb),; přeřnųńć
powrôz (m), einen Strick durchschneiden (Vb),; sh. auch, (
łobe-, łoz-,
łoze-, po-, při-, se-, u-,
wy-, za-) řnųńć
(Vb),; sh. auch,
popřeřinać (Vb),; Tschech. přeříznout
(Vb), rozřiznout (Vb),; Poln. przeciąć (Vb)
(nożem, nożyczkami (pl.), piłą ( f ) ),
przerżnąć (Vb)
přeřoudzić
(Vb), (-dzâ), přeřoudzać
(Vb), (-dzó)
lichten (Vb),
auslichten (Vb), ausdünnen (Vb) (Pflanzen (pl.)),; přeřoudzić
las, den Wald lichten (Vb), durchforsten (Vb),; přeřoudzić
flancki, die Pflänzchen lichten (Vb), (vereinzeln (Vb)),;
přeřoudzić radiski, die Radieschen ausdünnen
(Vb),; sh. auch, řoudko (Adv),; sh. auch, gâsto
(Adv),; sh. auch, popřeřoudzać (Vb),;
Tschech. protrhat
(Vb), prořidnout
(Vb),; Poln. przerzedzić (Vb), przerzedzać (Vb)
přesadzić
(Vb), (-dzâ)
1) umpflanzen
(Vb), verpflanzen (Vb), umsetzen (Vb), versetzen (Vb),; přesadzić
kwjoutek do wjŷksej dónicki, eine Blume in einen
größeren Blumentopf verpflanzen (Vb),; 2) přesadzić
we skole dwôch niewřŷndnych chłopcôw,
in der Schule zwei ungezogene Jungs umsetzen (Vb) (an einen
anderen Platz setzen (Vb)),; sh. auch, (do-, łob-, łoz-,
na-, po-, wy-, za-) sadzić
(Vb),; sh. auch, przesiŷś
(Vb) sie,; Tschech. 1) přesadit (Vb),
přesazovat (Vb), 2) přesedat (Vb) ,; Poln. 1)
przesadzać (Vb)
(rośliny(pl.)),;
2)
p
rzesadzać (Vb) (kogoś na inne miejsce)
přeschnųńć
(Vb)
durchtrocknen (Vb),;
siano juz na łųce přeschło, das Heu ist auf
der Wiese schon durchgetrocknet (Vb),; sh. auch, uschnųńć
(Vb),; Poln. przeschnąć (Vb)
přescyknųńć
(Vb), (-nâ)
durchkneifen (Vb),
durchstanzen (Vb), durchlöchern (Vb),; přescyknųńć
klyscóma drót, mit einer Zange den Draht
durchkneifen (Vb),; přescyknųńć farkartâ,
eine Fahrkarte durchlöchern (Vb), durchstanzen (Vb),
entwerten (Vb),; sh. auch, uscyknųńć (Vb),;
sh. auch, łobscykać (Vb),; Tschech.
proštipnout (Vb),; Poln. przeciąć (Vb)
obcęgami, przedziurawić (Vb)
přesiastać
(Vb) (-scâ)
verprassenen (Vb),
sinnlos ausgeben (Vb),; vergeuden (Vb),; přesiastać
majųntek (m), ein Vermögen verprassen (Vb),; Tschech.
promrhat (Vb), mrhat
(Vb) čim,; promarnit (Vb),; Poln.
roztrwonić (Vb), t
rwonić (Vb)
přesiedzóny
(Adj), (-nego)
durchgesessener
(Adj),; přesiedzóny (Adj) zesejl (m),
durchgesessener Sessel(m),; přesiedzóny kauč (m),
durchgesessene Couch ( f ),; sh. auch, łosiedzóny
(Adj),; Poln. zniszczony przez siedzenie, używanie
(np. fotel (m), tapczan (m))
přesiejdziejć
(Vb), (-siedzâ)
durchsitzen (Vb),;
přesiejdziejć noc na banie., die Nacht am Bahnhof
durchsitzen (Vb),; Łón přesiejdzioł dwa lata
we hereście., Er saß zwei Jahre im Gefängnis ab.;
Poln. przesiedzieć (Vb)
přesiouć
(Vb), (-siejâ)
durchsieben (Vb),;
přesiouć pjousek bez sito, Sand durch ein Sieb
durchsieben (Vb),; přesiouć mųkâ bez sitko,
Mehl durch ein Sieb sieben (Vb),; Tschech. prosévat
(Vb), přesít (Vb),; Poln. przesiać (Vb)
přesiųknųńć
(Vb)
durchsickern (Vb),
durchnässen (Vb), durchdringen (Vb),; přesiųknųńć
(Vb)
bez co, durch etwas durchsickern (Vb),; Woda
přesiųkła bez papjór., Wasser ist durch das
Papier durchgesickert.; krew přesiųkł bez bindâ,
Blut hat den Verband durchnässt.; Slow. presakovať
(Vb), presiaknuť (Vb),; Tschech. prosáknout
(Vb),; Poln. przeciekać (Vb), przesiąkać
(Vb), przesiąknąć (Vb)
přesiųkły
(Adj), (- łego)
durchtränkter
(Adj),; hadra přesiųkłoł łolejý,
ein ölgetränkter Lappen (m),; Tschech. prosáklý
(Adj),; Poln. przepojony (Adj)
přesiŷś
(Vb) sie,
(sie..-siŷndâ)
sich an eine andere
Stelle setzen (Vb), umsteigenen (Vb),; přesiŷś sie
na îksy stolik, sich auf einen anderen Stuhl setzen (Vb),;
přesiŷś sie na banie do îksego cuga, am
Bahnhof in einen anderen Zug umsteigen (Vb),; Slow.
presadnúť (Vb),; Tschech. přesednout (Vb),
přesedat (Vb) si,; Poln. przesiąść (Vb)
się
přeskocyć
(Vb), (-câ)
überspringen
(Vb), hinüberspringen (Vb),; přeskocyć ze jednego
placu na drugi, von einem Platz zu einem anderen hinüberspringen
(Vb),; přeskocyć bez křipop, über einen
Graben springen (Vb),; přeskocyć we skole jednâ
klasâ, in der Schule eine Klasse überspringen (Vb),;
sh. auch, (do-, po-, při-, u-, w-, wy-, za-) skocyć
(Vb),; Slow. preskočiť (Vb),; Tschech.
přeskočit (Vb),; Poln. przeskoczyć (Vb),
przeskakiwać (Vb)
přeskolić
(Vb) sie,
(sie..-lâ)
sich umschulen
(Vb),; přeskolić sie w kursie za sekretarkâ, sich
in einem Kurs zur Sekretärin umschulen lassen (Vb),; Slow.
preškoliť (Vb),; Tschech. přeškolit
(Vb) se,; Poln. przeszkolić (Vb) się
přesłodzić
(Vb)
übersüßen
(Vb),; přesłodzić se cukrý tej, sich mit
Zucker den Tee übersüßen (Vb),; sh. auch, (do-,
ło-) słodzić
(Vb),; Tschech. přesladit
(Vb),; Poln. přesłodzić (Vb), przesładzać
(Vb)
přesły
(Adj), (- łego)
vergangener (Adj),
abgelaufener (Adj), voriger (Adj), früherer (Adj),; přesły
rok (m), voriges Jahr (n),; přesłe lato, vorigen Sommer
(m),; sh. auch, łyński (Adj),; sh. auch,
łyńskyrok (Adv),; sh. auch, přisły
(Adj),; Slow. predošlý (Adj),; Tschech.
prošly (Adj), minulý (Adj), uplynulý (Adj),;
Poln. przeszły (Adj)
přesolić
(Vb), (-lâ)
versalzen (Vb),;
Matka přesolyła zupâ., Die Mutter hat die Suppe
versalzen (Vb).; sh. auch, (na-, po-) solić (Vb),;
Slow. presoliť (Vb),; Tschech. přesolit
(Vb),; Poln. przesolić (Vb), zasolić (Vb)
přesolóny
(Adj), (-nego)
versalzener (Adj),;
Poln. przesolony (Adj)
přespać
(Vb) sie,
(sie přeśpjâ)
durchschlafen (Vb),;
přespać noc, die Nacht durchschlafen (Vb),; přespać
(Vb) sie, ein Schläfchen machen (Vb),; sh. auch,
(wy-, za-) spać (Vb),; Poln. przespać
(Vb), pospać (Vb),; przespać (Vb) się
přespyrać
(Vb), (-ró)
durchstöbern
(Vb),; přespyrać za cý šrâk, den
Schrank nach etwas durchstöbern (Vb),; Poln.
przeszperać (Vb), przetrząsnąć (Vb)
přestać
(Vb) (-tanâ)
aufhören (Vb),;
Prawje přestało padać., Es hat gerade aufgehört
zu regnen.; přestać bolejć (Vb), aufhören zu
schmerzen (Vb),; přestać jejś, aufhören zu
essen (Vb),; přestać co robić (Vb), aufhören
zu arbeiten (Vb),; sh. auch, (do-, ło-, za-) stać
(Vb),; sh. auch, stać (Vb), stanųńć
(Vb),; Slow. prestať (Vb),; Tschech.
přestat (Vb), přestávat (Vb),; Poln.
przestawać (Vb), przestać (Vb)
přestawić
(Vb), (-wjâ),
přestawjać
(Vb), (-wjó)
umstellen (Vb), von
einer Stelle auf die andere stellen (Vb), anders stellen (Vb),;
přestawić we izbje mejble, die Möbel in der Stube
umstellen (Vb),; přestawić na stole blumenwazâ,
die Blumenvase auf eine andere Stelle des Tisches stellen (Vb),;
sh. auch, (do-, ło-, łod-, łoz-, na-, po-, při-,
u-, w-, wy-, ze-, za-) stawić
(Vb),; Tschech.
přestavovat (Vb), přemísťovat (Vb),; Poln.
przestawić (Vb), przestawiać (Vb)
přestrasyć
(Vb), (-sâ)
erschrecken (Vb),
Schreck einjagen (Vb), einschüchtern (Vb),; přestrasyć
(Vb) kogo cý, jemanden mit etwas erschrecken
(Vb), ihm einen Schreck einjagen (Vb),; přestrasyć
(Vb) sie, sich erschrecken (Vb),; sh. auch, ( łod-,
po-, wy-) strasyć
(Vb),; sh. auch, źlŷknųńć
(Vb) sie,; Slow. naĺakať (Vb) sa,;
Tschech. polekat (Vb), vystrašit (Vb), poděsit
(Vb) se,; Poln. przestraszyć (Vb), przerazić (Vb)
się
přestrojić
(Vb) sie,
(sie..-jâ)
sich verkleiden
(Vb), kostümieren (Vb),; přestrojić sie za klauna,
sich als Clown verkleiden (Vb),; přestrojić sie na
maskenbal, sich zu einem Maskenball verkleiden (Vb),; Slow.
prestrojiť (Vb) sa,; Tschech. přestroit (Vb) se,;
Poln. przebrać (Vb) siebie, przebierać (Vb)
přestřejlić
(Vb), (-lâ)
durchschießen
(Vb),; přestřejlić kulkų deskâ, mit der
Kugel ein Brett durchschießen (Vb),; Slow. prestreliť
(Vb),; Tschech. prostřelit (Vb),; Poln.
przestrzelić (Vb)
přestřidz
(Vb), (-třigâ)
durchschneiden (Vb)
(mit der Schere ( f )),; přestřidz nozyckóma
šlajfkâ na pu, mit der Schere ein Schleifchen in zwei
Hälften durchschneiden (Vb),; přestřidz snurkâ,
eine Schnur durchschneiden (Vb),; sh. auch, (ło-, wy-)
střidz
(Vb),; Slow. prestrihnúť (Vb),
prerezať (Vb),; Tschech. prostříhat (Vb),;
Poln. przeciąć (Vb) (nożyczkami (pl.))
přesuć
(Vb), (-sujâ)
umschütten
(Vb), umfüllen (Vb),; přesuć sól ze tytki do
solnicki, Salz aus der Tüte in das Salzkästchen schütten
(Vb),; Přesujâ tyn cukjer do mańsej tytki., Ich
schütte den Zucker in eine kleinere Tüte um.; sh. auch,
(do-, łod-, łoz-, na-, po-, při-, u-, w-, wy-,
za-) suć
(Vb),; Slow. presýpať (Vb),;
Tschech. přesypat (Vb), přesýpat (Vb),;
Poln. przesypać (Vb)
přesyć
(Vb), (-syjâ),
přesywać (Vb),
(-wó)
1) umnähen
(Vb), ändern (Vb),; Přesyjâ se tyn klejd., Ich
nähe mir das Kleid um.; přesyć kneflik na îksy
plac, einen Knopf an eine andere Stelle nähen (Vb), (ihn
versetzen (Vb),; 2) durchnähen (Vb), steppen (Vb),;
přesyć jegłų bez štof (m), mit der
Nadel durch den Stoff durchnähen (Vb),; sh. auch, štepować
(Vb),; Slow. prešiť (Vb), přešívať
(Vb),; Tschech. 1) přešít
(Vb),
2) prošit (Vb),; Poln. przeszyć
(Vb), przeszywać (Vb)
přeśladować
(Vb), (-dujâ)
jemanden triezen
(Vb), quälen (Vb), schikanieren (Vb),; přeśladować
(Vb) kogo, jemanden triezen (Vb), schikanieren (Vb),;
Tschech. pronásledovat (Vb),; Poln.
prześladować (Vb)
přeśwjejtlić
(Vb), (-lâ ) (Med.)
1) durchleuchten
(Vb) (Med.),; přeśwjejtlić (Vb) puca, die Lunge
durchleuchten (Vb),; durchleuchten (Vb),; 2) überbelichten
(Vb) (Foto.),; přeśwjejtlić film, einen Film
überbelichten (Vb),; Tschech. 1) prisvěcovat
(Vb),; rentgenovat (Vb) (Med.), 2) přesvětlovat
(Vb) (Foto.),; Poln. 1) prześwjetlić (Vb)
(Med.),; 2) prześwietlać (Vb) (Foto.)
přeštrychnųńć
(Vb), (-nâ)
durchstreichen
(Vb),; přeštrychnųńć na kartce co
nieprawje napisanego, auf einem Blatt etwas falsch geschriebenes
durchstreichen (Vb),; Slow. preškrtnúť
(Vb), vyškrtnúť (Vb),; Tschech. škrtat
(Vb), přeškrtnout (Vb), vyškrtnout (Vb),; Poln.
przekreślić (Vb), skreślić (Vb)
přetak
(m), (-ka)
großes
Drahtsieb (n),; přesuć bez přetak pjousek, Sand
durch das Drahtsieb durchsieben (Vb),; Tschech. síto
(n), řešeto (n),; Poln. przetak (m)
přetańcować
(Vb), (-cujâ)
durchtanzen
(Vb),; přetańcować całų noc, die ganze
Nacht durchtanzen (Vb),; Tschech. protancovat (Vb),; Poln.
tańcować (Vb) (długi czas)
přetargnųńć
(Vb), (-nâ), přetargać
(Vb), (-gó)
durchreißen
(Vb),; přetargnųńć kartkâ papjóru,
ein Papierblatt durchreißen (Vb),; Slow. pretrhnúť
(Vb),; Tschech. přetrhnout (Vb), přetrhat (Vb),;
Poln. przedrzeć (Vb)
přetarty
(Adj), (-tego)
durchgeriebener
(Adj),; Poln. przetarty (Adj)
přetopić
(Vb), (-pjâ)
umschmelzen (Vb),;
sh. auch, wytopić (Vb),; Poln. przetopić
(Vb)
přetrųmbić
(Vb), (-bjâ)
vertrinken (Vb),;
Poln. przetrąbić (Vb)
přetřaskać
(Vb) sie,
(sie..-kó)
sich durchschlagen
(Vb),; przetřaskać sie bez kře., Sich durchs
Gebüsch schlagen (Vb).; přetřaskać sie w
zyciu, sich im Leben durchschlagen (Vb),; Poln. przebić
(Vb) się
přetřyć
(Vb) sie
sich durchreiben
(Vb), sich durchscheuern (Vb),; přetřyć při
flizowaniu na kolanach galouty, beim Fliesen an den Knien die
Hosen durchscheuern (Vb),; sh. auch, ( ło-, wy-) třyć
(Vb),; Tschech. protřit (Vb),; Poln. przetrzeć
(Vb) się
přetřwać
(Vb), (-wó)
überdauern
(Vb), durchhalten (Vb), überstehen (Vb),; přetřwać
ciŷzkų zimâ, einen schweren Winter überstehen
(Vb),; Slow. pretrvať (Vb),; Tschech. přetrvat
(Vb),; Poln. przetrwać (Vb)
přewalić
(Vb), (-lâ)
umwälzen (Vb),
kippen (Vb),; přewalić co ciŷzkygo, etwas Schweres
umwälzen (Vb),; přewalić ciŷzki kamjyń na
drugų strónâ, einen schweren Stein auf die
andere Seite wälzen (Vb),; sh. auch, ( łoz-, po-,
wy-, za-) walić
(Vb) (sie),; sh auch, łobalić
(Vb),; Poln.
p
rzetoczyć (Vb)
přewidziejć
(Vb), (-dzâ)
voraussehen (Vb),
vorhersehen (Vb),; přewidziejć pogodâ, das Wetter
voraussehen (Vb),; Slow. predvídať (Vb),;
Tschech. předvídat (Vb),; Poln.
przewidzieć (Vb), przewidywać (Vb)
přewijać
(Vb), (-jó)
umwickeln (Vb),
umspulen (Vb),; přewijać wołnâ z jednego
kłųmbka na drugy, Wolle von einem Knäuel auf ein
anderes wickeln (Vb),; přewijać kabejl na bâbyn
(m), Kabel auf eine Trommel aufwickeln (Vb),; sh. auch, ( ło-,
łod-, łoz-, u-, za-) wijać
(Vb),; přewinųńć
(Vb),; Tschech. převíjet (Vb),; Poln.
przewijać (Vb)
přewilgły
(Adj), (- łego)
durchfeuchteter
(Adj),; přewilgłou ściana ( f ), durchfeuchtete
Wand ( f ),; Tschech. provlhlý (Adj),; Poln.
wilgotny (Adj)
přewilgnųńć
(Vb)
durchfeuchten (Vb),;
Tschech. provlhnout (Vb),; Poln. wilgotnieć
(Vb)
přewinųńć
(Vb), (-nâ)
umwickeln (Vb),
umspulen (Vb); přewinųńć dziejcio, ein Kind
wickeln (Vb),; přewinųńć we fotoaparacie Film
(m),; im Fotoapparat den Film umspulen (Vb),; sh. auch, (ło-,
łod-, łoz-, u-, za-) winųńć
(Vb),;
Tschech. převinout (Vb),; Poln. przewinąć
(Vb)
přewjejsić
(Vb), (-wjesâ)
überhängen
(Vb), umhängen (Vb), über etwas einen Gegenstand
aufhängen (Vb),; přewjejsić bez wešylajnâ
płachtâ, über die Wäscheleine ein Bettlaken
hängen (Vb),; přewjejsić mantejl na îksy
houk, den Mantel auf einen anderen Haken hängen (Vb),; sh.
auch, ( łod-, po-, při-, s-, u-, wy-, za-) wjejsić
(Vb),; Tschech. převěsit (Vb), pověsit
(Vb),; Poln. przewiesić (Vb)
přewjetřić
(Vb), (-řâ)
durchlüften
(Vb), auslüften (Vb),; přewjetřić izbâ,
die Stube durchlüften (Vb),; přewjetřić
pościejl ( f ), Bettwäsche, (Zudecken (pl.)) durchlüften
(Vb),; sh. auch, lóftować (Vb), wylóftować
(Vb),; sh. auch, durchzug (m),; Tschech. provětrat
(Vb),; Poln. przewietrzyć (Vb)
přewjouć
(Vb),
durchwehen (Vb),
frösteln lassen (Vb), durchlüften (Vb), Wind abbekommen
(Vb),; Łónego na tý gyryście mocno
přewjoło. Er hat auf dem Gerüst viel Wind
abbekommen (Vb).( hat gefröstelt (Vb)),; Poln.
przewiać (Vb)
přewjyś
(Vb), (-wiedâ)
hinüberführen
(Vb),; přewjyś kogo bez gâsty las, jemanden durch
einen dichten Wald führen (Vb),; sh. auch, ( łob-,
łod-, na-, při-, za-) wjyś
(Vb),; Slow.
previesť (Vb),; Tschech. převést (Vb),;
Poln. przewieść (Vb)
přewjyź
(Vb), (-wjezâ)
hinüberfahren
(Vb), befördern (Vb), überführen (Vb) überschiffen
(Vb),; přewjyź touwór ze magacinu do sklepu, die
Ware aus dem Magazin in den Laden hinüberfahren (Vb),;
přewjyź kogo łôdkų bez Łodrâ,
jemanden mit dem Boot über die Oder fahren (Vb), (bringen
(Vb),; sh. auch, přewozić (Vb),; sh. auch, (do-,
łod-, łoz-, na-, při-, wy-, za-) wjyź
(Vb),;
Slow. previezť (Vb),; Tschech. převézt
(Vb),; Poln. przewieźć (Vb), przewozić (Vb)
přewlec
(Vb), (-lekâ),
přewłócyć
(Vb), (- łócâ)
1)
durchziehen (Vb),; přewlec bez ucho łod jegły
nitkâ, den Zwirn durch ein Nadelöhr durchziehen (Vb),;
2) hinüberschleppen (Vb), hinüberziehen (Vb),
verschleppen (Vb),; přewlec stânckâ, die
Krankheit verschleppen (Vb),; přewlec ciŷzki mjech na
îksy plac, einen schweren Sack an eine andere Stelle
schleppen (Vb),; 3) überziehen (Vb) (Zeit ( f )),
hinausziehen (Vb) (zeitlich),; přewlec we casie zebraniy,
eine Versammlung in der Zeit überziehen (Vb),; sh. auch,
(do-, łod-, łoz-, na-, při-, u-, wy-, za-) wlec
(Vb),; Slow. 1), 3) prevliecť (Vb),; Tschech.
1)
provléct (Vb),
provlékat (Vb),
2),
3) protahovat
(Vb),; Poln. 1), 2) przewlekać (Vb), przeciągać
(Vb), 3) przedłużyć w czasie
přewozić
(Vb), (-zâ)
befördern (Vb),
überführen (Vb), überschiffen (Vb),; przewozić
ludzi přewozý na drugų strónâ Łodry,
die Leute mit der Fähre auf die andere Seite der Oder
befördern (Vb), (bringen (Vb)),; sh. auch, wozić
(Vb),; Tschech. převážet (Vb),; Poln.
przewozić (Vb)
přewoźnik
(m), (-ka)
1) Fährmann
(m),; 2) Spediteur (m),; Slow. 1) prievoznik (m),;
Tschech. 1) přívozník (m), 2)
přepravce (m), dopravce (m),; Poln. 1) przewoźnik
(m)
přewôz
(m), (-zu, pl.-ze)
Fähre ( f ),;
přewôz bez Łodrâ, Flußfähre an
der Oder,; Slow. prievoz
(m),; Tschech.
přívoz (m), p
ranice ( f ),; Poln. prom
(m)
přewroucać
(Vb), (-có)
1) umwerfen
(Vb), 2) wenden (Vb),; přewroucać do susyniou
siano, Heu zum Trocknen wenden (Vb),; sh. auch, přewrócić
(Vb),; Slow. prevracať(Vb),; Tschech. 2)
obracet (Vb),; Poln. 1) przewracać (Vb), 2)
odwracać (Vb)
přewrôcić
(Vb), (-câ)
1) umstülpen
(Vb), umwenden (Vb),; přewrôcić co na drugų
strónâ, etwas auf die andere Seite wenden (Vb),;
přewrôcić do susyniou trouwâ, Gras zum
trocknen wenden (Vb),; přewrôcić zoki na drugų
strónâ, Socken auf die andere Seite umstülpen
(Vb),; 2) přewrócić (Vb) co,
etwas umstoßen (Vb), umkippen (Vb), umwerfen (Vb),;
přewrócić spruchniały płot, einen
morschen Zaun umkippen (Vb), umstoßen (Vb),; 3)
přewrôcić (Vb) sie, umfallen (Vb),
umstürzen (Vb), umkippen (Vb),; Blumenwaza sie na stole
přewróciyła., Die Blumenvase ist auf dem Tisch
umgekippt.; sh. auch, přewroucać (Vb),
popřewroucać (Vb),; sh. auch, łobalić
(Vb), łobalić (Vb) sie,; sh. auch,
nawrôcić (Vb),; Slow. 2) prevrátiť
(Vb),; Tschech. 1)
obrátit (Vb),
2)
převrátit (Vb), vyvrátit(Vb), překlopit
(Vb), zpřevracet (Vb),;
3) převrátit
(Vb) se, zvrátit (Vb) se,; Poln. 1), 2)
przewrócić (Vb), 2) wywrócić
(Vb), 3) wywracać (Vb) się (człowiek)
přezegnać
(Vb) sie,
(sie..-nó)
sich bekreuzigen
(Vb), ein Kreuz schlagen (Vb),; sh. auch, zegnać
(Vb),; Slow. prežehnať (Vb) sa,; Tschech.
pokřižovat (Vb) se, žehnat (Vb) se křižem,; Poln.
przeżegnać (Vb) się
přezimować
(Vb)
überwintern
(Vb),; Igejl přezimowoł we kupce liściôw.,
Ein Igel hat in einem Laubhaufen überwintert.; Bocónie
přezimujų we Afryce., Die Storche überwintern in
Afrika.; Tschech. přezimovat (Vb),; Poln.
przezimować (Vb)
přeziųmbić
(Vb)
sie
, (sie..-bjâ)
sich erkälten
(Vb), sich verkühlen (Vb),; auch, zaziųmbić
(Vb) sie,; Dziejcio sie přeziųmbjyło., Das
Kind hat sich erkältet (Vb).; Slow. prechladnúť
(Vb),; Tschech. nachladit (Vb) se, nastydnout (Vb),;
Poln.
przeziębić (Vb) się
přezryć
(Vb), (-zrâ)
(vulg.)
verfressen (Vb)
(vulg.) verschlemmen (Vb),; přezryć majųntek (m),
ein Vermögen verfressen (Vb),; přezryć (Vb)
sie (vulg.), sich
durchfressen (Vb),; přezryć (Vb) sie u kogo,
sich bei jemandem durchfressen (Vb),; přezryć
(Vb) sie bez co, sich durch etwas durchfressen (Vb),; Poln.
przejeść (Vb), przeżreć (Vb) (zarobek (m))
přezuć
(Vb), přezuwać
(Vb)
Wiederkäuen
(Vb), durchkauen (Vb),; Krowa přezuwou zezartų

trouwâ., Die
Kuh käut das gefressene Gras wieder. sh. auch, zuć
(Vb),; Slow. prežuť (Vb), prežúvať
(Vb),; Tschech. přežvýkat (Vb),; Poln.
przeżuć (Vb), przeżuwać (Vb)

přezyć
(Vb), (-zyjâ)
1) erleben
(Vb), verleben (Vb), verbringen (Vb),; Přezyli my na urloupje
fajne dni. Wir haben im Urlaub schöne Tage verbracht.
(erlebt),; 2) überleben (Vb), durchmachen (Vb),; We
nasej familyjej wsyscy wojnâ přezyli., In unserer
Familie haben alle den Krieg überlebt.; Slow. 1), 2)
prežiť (Vb),; Tschech. 1), 2) prožit (Vb), 2)
přežít (Vb),; Poln. 1) przeżyć
(Vb), 2) przeżywać (Vb), przetrwać (Vb),
utrzymać (Vb) się przy życiu
přezynųńć
(Vb), (-nâ)
verjagen (Vb),
verscheuchen (Vb),; přezynųńć (Vb)
kogo, jemanden verjagen (Vb),; Jou ejch tych chłopcôw
z tej třejśnicki přezynų., Ich habe die Jungs
von dem Kirschbaum verjagt.; Jou cie zarouz přezynâ.,
Gleich jage ich dich fort.; sh. auch, přizynųńć
(Vb),; sh. auch, přegnać (Vb),; sh. auch,
(při-, w-, wy, za-) zynųńć (Vb),;
Tschech. zahánět (Vb),; Poln. przegnać
(Vb), przegonić (Vb)
přezywać
(Vb), (-wó)
schimpfen (Vb),;
přezywać (Vb) na kogo, auf jemanden
schimpfen (Vb), über jemanden schimpfen (Vb),; přezywać
(Vb) na co, über etwas schimpfen (Vb),; přezywać
(Vb) sie, sich gegenseitig beschimpfen (Vb),; sh. auch,
spřezywać (Vb),; Slow. vyhrešiť
(Vb),; Tschech. zahubovat (Vb) na koho / co,; Poln.
przezywać (Vb) (wymyślać komuś), zbesztać
(Vb), złajać (Vb)
přezywić
(Vb) sie,
(sie..-wjâ)
auf Kosten anderer
leben, sich bei ihnen durchfüttern (Vb),; schmarotzen (Vb),;
Slow. priživovať (Vb) sa,; Tschech. přiživit
(Vb) se,; Poln.
przeżywiać
(Vb) się
při (Prp.) bei (Prp.), an
(Prp.), neben (Prp.), während (Prep.),; při tý,
daneben, dabei,; To stoji při łoknie., Das steht am
Fenster (n).; Šrâk postawjymy při tej ścianie.,
Den Schrank stellen wir an diese Wand ( f ).; Łón jes
při mje., Er ist bei mir.; Cytali my tâ ksiųzkâ
při śwjycce., Wir haben das Buch bei Kerzenlicht
gelesen.; Při cý sie to zrobjyło?, Bei was ist
das geschehen?; To sie zrobjyło při robocie., Das ist
bei der Arbeit geschehen (Vb) (passiert),; być při
pjųndzach, bei Gelde sein (Vb),(Geld haben),; Być při
ní., Bleibe bei ihm.; To lezy při tý., Das
liegt dabei.; To jes při stole., Das ist am Tisch.; při
ziymi, am Boden (m),; Při lejsie stoji fejštrownia.,
Am Walde steht das Forsthaus.; Slow. pri (Prp.),; pritom
(Adv), daneben, dabei,; Tschech. při (Prp.), během
(Prep.),; Poln. przy (Prp.)
při-,
(Vorsilbe ( f ))
nach-, an-, zu-
(Vorsilben bei Verben ),; přiłozyć do pieca, im
Ofen nachlegen (Vb),; přigřouć joudło, Essen
anwärmen (Vb),; přibrać (Vb), zunehmen (Vb),;
Tschech. při-,; Poln. przy- (przedrostek(m))
přibić
(Vb), (-bijâ)
anschlagen (Vb),
annageln (Vb),; přbić ćwjŷký do płota
deskâ, mit dem Nagel an den Zaun ein Brett annageln,; přibić
do balkôw łod dachu łaty, an die Dachbalken Latten
annageln (Vb),; sh. auch, přibijać (Vb),; sh.
auch, (do-, pře-, z-, za-) bić (Vb),; Slow.
pribiť (Vb),; Tschech. přibít (Vb),
přitlouct (Vb), přiklepnout (Vb),; Poln. przybić
(Vb) (gwóźdź)
přibijać
(Vb), (-jó)
annageln (Vb),
anschlagen (Vb),; přibijać łod płota štachety,
die Zaunlatten annageln (Vb),; sh. auch, přibić
(Vb),; Tschech. přibíjet (Vb),; Poln.
przybijać (Vb) (gwoździem)
přibity
(Adj), (-tego)
angenagelter
(Adj),;Tschech. přibitý (Adj),; Poln.
przybity (Adj) (gwoździem)
přibjyrać
(Vb), (-bjyró)
zunehmen (Vb), (an
Gewicht, an Höhe, an Volumen), anwachsen (Vb), sich
vergrößern (Vb),; Bez te śwjŷnta ejch zaś
dwa kilo přibroł., Über die Feiertage habe ich
wieder zwei Kilogramm zugenommen.; sh. auch, (do-, ło-,
łod-, łoz-, pře-, w-, wy-, z-) bjyrać
(Vb),;
Slow. priberať (Vb) na váhe,; Tschech.
přibírat (Vb),; Poln. przybierać (Vb) na
wadze, podnieść się w poziomie
přiblizyć
(Vb), (-zâ)
annähern (Vb),
näher bringen (Vb), näher rücken (Vb),; přiblizyć
(Vb) sie, sich nähern (Vb),; Přiblizymy sie do
tej sarnie., Wir gegen an das Reh näher heran.; Gřmjot
sie přiblizou., Das Gewitter naht heran.; Slow.
priblížiť (Vb),; Tschech. přiblížit
(Vb), sblížit (Vb), přiblížit (Vb) se,; Poln.
przybliżyć (Vb)
přibrać
(Vb), (-bjerâ)
an Gewicht zunehmen
(Vb), zunehmen (Vb),; Juzaś ejch přibroł., Ich habe
wieder zugenommen (Vb),; Nie jydz narouz smazónki ze
dwadziejścia jajec, to nie přibjeres., Esse nicht auf
einmal Rührei aus zwanzig Eiern, da wirst du nicht zunehmen.;
sh. auch, (do-, ło-, łode-, łoze-, na-, po-,
pře-, u-, wy-, za-) brać
(Vb),; sh. auch, (w-,
wy-) brać
(Vb) sie,; sh. auch, přibjyrać
(Vb),; Slow. pribrať (Vb) na váhe,; Tschech.
přibrat (Vb),; Poln. przybrać (Vb) na wadze
přibudować
(Vb), (-dujâ)
anbauen (Vb),
dazubauen (Vb),; přibudować do budynku anbał, einen
Anbau ans Haus anbauen (Vb),; přibudować do budynku
lałbâ, eine Laube ans Haus anbauen (Vb),; sh. auch,
přistawić (Vb),; sh. auch, (do-, łod-,
łoz-, pře-, wy-, z-, za-) budować
(Vb),; Slow.
prístaviť (Vb),; Tschech. přistavět
(Vb),; Poln. przybudować (Vb)
přibyć
(Vb)
mehr werden (Vb),
zunehmen (Vb), sich vergrößern (Vb), anwachsen (Vb),;
Poln. zwiększyć (Vb) się, wzrosnąć
(Vb)
přibywać
(Vb)
anwachsen (Vb),
zunehmen (Vb), sich vergrößern (Vb), mehr werden (Vb),;
Jak idâ nakupić, to mi tych pjŷndzy w mjŷsku
nie přibywou., Wenn ich einkaufen gehe, dann nimmt mir der
Geldbetrag im Geldbeutel nicht zu.; Rwjâ te jagody juz
godzinâ, ale mi tych jagôd w kosyku nie přibywou.,
Ich pflücke schon eine Stunde lang Heidelbeeren, aber im Korb
sehe ich nicht das sie mehr werden.; sh. auch, ubywać
(Vb), sh. auch, přibyć (Vb),; Tschech.
zvětšovat (Vb) se,; Poln. zwiększać
(Vb) się, wzrastać (Vb)
přicesać
(Vb) , (-sâ)
přicesać
(Vb) sie, sich kämmen (Vb),; Přicesâ se
włosy. Ich kämme mir das Haar.; přicesać
(Vb) kogo, jemanden kämmen (Vb),; sh. auch, (pře-,
u-, wy-) cesać
(Vb),; Slow. česať (Vb)
sa,; Tschech. česat (Vb) se,; Poln. czesać
(Vb) się
přiciskać
(Vb), (-kó)
andrücken (Vb),
anpressen (Vb),; přiciskać
(Vb)
co do cego, etwas an etwas anderes andrücken
(Vb),; přiciskać kogo do muru, jemanden an die Mauer
drücken (Vb),; sh. auch, (do-, pře-, u-, w-, wy-,
za-) ciskać
(Vb),; Slow. pritískať
(Vb),; Tschech. tlačit (Vb), tisknout (Vb),; Poln.
przyciskać (Vb)
přiciś
(Vb), (-cisnâ)
1) andrücken
(Vb), drücken (Vb), anpressen (Vb),; přiciś co do
ściany, etwas an die Wand drücken (Vb),; přiciś
klamkâ, die Klinke niederdrücken (Vb),; 2) přiciś
(Vb) sie, ungebeten ankommen (Vb), sich hineindrängen
(Vb),; Łón sie tu ze całų celoudkų
přicis., Er ist hier mit dem ganzen Gesinde eingedrungen
(Vb).; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, pře-, ś-,
u-, w-, wy-, za-) ciś
(Vb),; Slow. 1) pritisnúť
(Vb),; Tschech. 1) přitisknout (Vb),; Poln. 1)
przycisnąć (Vb), 2) przyjść (Vb)
nieproszonym
přiciųgać
(Vb), (-gó)
zu sich ziehen (Vb),
heranziehen (Vb),; přiciųgać (Vb) co
do siebje, etwas zu sich ziehen (Vb),; přiciųgać
(Vb) co do cego, etwas an etwas anderes heranziehen
(Vb),; přiciųgać do auta anhenger (m), einen
Anhänger an das Auto heranziehen (Vb),; 1) přiciųgać
(Vb) sie, sich anziehen (Vb) (Astr.),; Słóńce
i ziymja sie přiciųgou., Die Sonne und die Erde ziehen
sich an.; sh. auch, přiciųgnųńć (Vb),;
Tschech. přitahovat (Vb),; 1) přitahovat
(Vb),; Poln. przyciągać (Vb), 1) przyciągać
(Vb) (Astr.)
přiciųgnųńć
(Vb), (-gnâ)
1) einwandern
(Vb); Łóni tu přiciųgli ze mjasta., Sie sind
hier aus der Stadt zugezogen (Vb).; 2) heranziehen (Vb),
herbeiziehen (Vb),; přiciųgnųńć co do
siebje, etwas an sich heranziehen (Vb),; přiciųgnųńć
z pola do dóm karytkâ, einen Handwagen vom Feld nach
Hause ziehen (Vb),; 3) festziehen (Vb), festschrauben
(Vb),; přiciųgnųńć klucý muterkâ,
mit einem Schraubenschlüssel die Mutterschraube festziehen
(Vb), festschrauben (Vb),; přiciųgnųńć
mocniej řymyk, einen Riemen fester anziehen (Vb),; sh. auch,
uciųgnųńć (Vb),; sh. auch, (do-,
łob-, łod-, łoz-, na-, po-, pře-, ś-,
u-, w-, wy-, za-) ciųgnųńć
(Vb),; Slow.
2) priťahovať (Vb), 3) zaťahovať
(Vb),; Tschech. 1) přistěhovat (Vb) se, 2)
přitáhnout (Vb), 3) utáhnout (Vb),;
Poln. 1) sprowadzić (Vb) się, 2)
przyciągnąć (Vb), 3) przykręcić
(Vb), docisnąć (Vb)
přidać
(Vb), (-dó)
1) bestätigen
(Vb), bestärken (Vb),; přidać
(Vb)
co kómu, jemanden in seiner Meinung
bestätigen (Vb), mit jemandem gleicher Meinung sein,; 2)
přidać
(Vb) sie, etwas gebrauchen können
(Vb),; Mje by sie to přidało., Ich könnte das gut
gebrauchen.; To mi sie jescy přidou., Das werde ich noch
gebrauchen können (Vb).; 3) přidać (Vb)
sie, passieren (Vb), vorkommen (Vb),; Łónymu
sie to přidało bez Gody., Ihm ist das zu Weihnachten
passiert (Vb).; 4) přidać
(Vb)
co, etwas zugeben (Vb), etwas eingestehen (Vb),
sich zu etwas bekennen (Vb),; Łón by tego nie přidoł.,
Er würde das nicht zugeben (Vb).; sh. auch, (do-, łod-,
łoz-, po-, pře-, u-, wy-) dać
(Vb),; Tschech.
1) utvrdit (Vb), 3) srazit (Vb) se, 4)
přiznat (Vb),; Poln. 1) utwierdzić (Vb) 2)
przydawać (Vb) się do czegoś, 3) zdarzać
(Vb) się, 4) przyznać (Vb) przyznawać (Vb)
přidepnųńć
(Vb), (-nâ)
auf etwas
drauftreten (Vb), mit dem Fuß festhalten (Vb),; přidepnųńć
na papjórek coby nie ufurgnų, auf ein Papierchen
drauftreten, damit es nicht wegfliegt,; sh. auch, ( łoz-,
na-, pře-) depnųńć
(Vb),; sh. auch,
přideptać (Vb),; Slow. prišlapnouť
(Vb),; Tschech. přišlápnout (Vb),; Poln.
nadepnąć (Vb) na coś
přideptać
(Vb), (-câ)
festtreten (Vb),;
přideptać po zasadzyniu młody strómik, ein
junges Bäumchen nach dem Einpflanzen festtreten (Vb),; Poln.
przydeptywać (Vb), depcząc przygnieść (Vb)
přidziejlić
(Vb), (-lâ)
zuteilen (Vb) (Menge
von Waren (pl.)),; zuweisen (Vb) (Platz (m)),; zuordnen (Vb),
zuwenden (Vb),; přidziejlić kogo do pewnej roboty,
jemanden zu einer bestimmten Arbeit zuteilen (Vb) sh. auch, (
łod-, łoz-, po-, pře-) dziejlić

(Vb),; Slow. prideliť (Vb),; Tschech. přidělit
(Vb),; Poln. przydzielić
(Vb)
přidzierzejć
(Vb), (-zâ)
festhalten (Vb),;
anhalten (Vb) (Gegenstand an einen anderen Gegenstand (m)),;
přidzierzejć
(Vb)
kómu co, jemandem etwas anhalten (Vb),;
přidzierzejć při přeřniŷńciu
deskâ, ein Brett beim Durchschneiden festhalten (Vb),;
přidzierzejć
(Vb)
sie cego, sich an etwas festhalten (Vb),;
přidzierzejć sie płota, sich am Zaun festhalten
(Vb),; sh. auch, (do-, pře-, u-, wy-, za-) dzierzejć
(Vb),; Slow. pridržať (Vb), pridržať (Vb)
sa,; Tschech. přidržet
(Vb), přidržovat (Vb),; přidržet (Vb) se čeho,;
p
ozdržet (Vb),; Poln. przytrzymać (Vb),
przytrzymać (Vb) się czegoś
přidzioł
(m), (- ła)
Scheitel (m),
Haarscheitel (m),; ucesać se prosty přidzioł, sich
einen geraden Scheitel kämmen (Vb),; Tschech. pěšinka
( f ),; Poln. przedziałek (m)
přidziubnųńć
(Vb), (-nâ)
aufspießen
(Vb), anheften (Vb),; przidziubnų do tabulki kartkâ ze
informacjų, an eine Aushangtafel einen Zettel mit einer
Information anheften (Vb),; Tschech. přibodnout (Vb),;
Poln. przyczepić (Vb), przymocować szpilką
přifurgnųńć
(Vb)
angeflogen kommen
(Vb), herbeifliegen (Vb),; Přifurgła dó nous
cudzou brifka., Zu uns ist eine fremde Brieftaube angeflogen
gekommen (Vb).; sh. auch, (u-, wy-, za-) furgnųńć
(Vb),; Poln. przylatywać (Vb), przylecieć
(Vb)
přigarnųńć
(Vb), (-nâ)
an sich schieben
(Vb), an sich ziehen (Vb),; přigarnųńć
(Vb) co do siebje, etwas an sich ziehen (Vb),; sh. auch, (
łoz-, z-, za-) garnųńć
(Vb),; Poln.
przygarnąć (Vb)
přiglųndać
(Vb) sie,
(sie..-dó)
zuschauen (Vb),
betrachten (Vb),; přiglųndać sie kómu jak
łón co robi, jemandem zuschauen, wie er etwas macht,;
sh. auch, přizdřejć (Vb) sie,; sh.
auch, (do-, ło-, pře-, wy-, za-) glųndać
(Vb),; Tschech. přihlédnout (Vb) se,; Poln.
przyglądać (Vb) się, przypatrywać (Vb) się
přigładzić
(Vb), (-dzâ)
glätten (Vb),
glattstreichen (Vb),; přigładzić włosy, die
Haare glattstreichen (Vb),; Tschech. přihladit (Vb),;
Poln. przygładzić (Vb)
přignać
(Vb), (-gnó)
zutreiben (Vb)
herbeitreiben (Vb), herantreiben (Vb),; přignać z łųki
do chlywa krowy, von der Wiese die Kühe in den Stall treiben
(Vb),; sh. auch, přigónić (Vb),; sh. auch,
přizynųńć
(Vb),; sh. auch, ( ło-,
łod-, łoz-, pře-, w-, wy-, za-) gnać
(Vb),;
Tschech. přihnat (Vb),; Poln. przygonić
(Vb), przygnać (Vb)
přigónić
(Vb), (-niâ)
hertreiben (Vb),
herantreiben (Vb),; sh. auch, přignać (Vb),; sh.
auch, (do-, pře-, wy-, za-) gónić (Vb),;
Tschech. přihánět (Vb),; Poln.
przygonić (Vb)
přigřouć
(Vb), (-řejâ)
aufwärmen (Vb),
anwärmen (Vb),; Přigřejâ se joudło. Ich
wärme mir das Essen an.; přigřouć zupâ,
die Suppe aufwärmen (Vb),; sh. auch, ( łoz-, na-,
wy-) gřouć
(Vb) (sie),; Slow. prihriať
(Vb),; Tschech. přihřát (Vb),; Poln.
podgrzać (Vb)
přigřóny
(Adj), (-nego)
aufgewärmter
(Adj),; přigřóne joudło, aufgewärmtes
Essen(n),; Přigřej mi mitak., Wärme mir das
Mittagessen auf.; sh. auch, łozgřóny
(Adj),; Poln. podgrzewany (Adj)
přiheftnųńć
(Vb), (-nâ)
1) anheften
(Vb), 2) annähen (Vb),; sh. auch, sheftnųńć
(Vb),; Tschech. 1) připevňovat (Vb), 2)
přistéhovat (Vb),; Poln. 1)
przymocować (Vb), umocować (Vb), 2) przyszyć
(Vb) co do czego
přihoucyć
(Vb), (-câ)
anhaken (Vb),;
přihoucyć (Vb) co na cý, etwas an
etwas anderem anhaken (Vb),; přihoucyć do houcyka na
ryby glizdâ, einen Wurm an einen Angelhaken anhaken (Vb),
(anhängen (Vb)),; Poln. przyhaczyć (Vb)
přijechać
(Vb), (-jadâ)
anreisen (Vb),
eintreffen (Vb), angefahren kommen (Vb), ankommen (Vb),; přijechać
na bejzuch, zum Besuch kommen (Vb),; sh. auch, přijyzdzać
(Vb),; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, na-, po-, pře-,
s-, u-, w-, wy-, za-) jechać
(Vb),; Tschech.
přijet (Vb),; Poln. przyjechać (Vb)
přijųńć
(Vb), (přijmnâ)
annehmen (Vb),
aufnehmen (Vb), gastfreundlich empfangen (Vb),; přijųńć
(Vb) co, etwas annehmen (Vb),; přijųńć
(Vb)
kogo do dóm, jemanden ins Haus aufnehmen
(Vb),; přijųńć cudze dziejci, fremde Kinder
annehmen (Vb), (adoptieren (Vb)),; přijųńć
kogo ze łotwartymi râkóma, jemanden mit offenen
Armen aufnehmen (Vb),; Slow. prijať (Vb),; Tschech.
přijmout (Vb),; Poln. przyjąć (Vb)
přijyzdzać
(Vb), (-dzó)
regelmäßig
angefahren kommen (Vb),; Łón co dwa tydnie přijyzdzou
z roboty do dóm., Er kommt jede zweite Woche von der Arbeit
nach Hause gefahren (Vb),; Tschech. přijíždět
(Vb),; Poln. przyjeżdżać (Vb)
přijŷnty
(Adj), (-tego)
angenommener (Adj),
adoptierter (Adj),; přijŷnty synek, angenommener ,
(adoptierter) Junge (m).; Poln. adoptowany (Adj)
přijzdřejć
(Vb)
sie,
(sie..-dřâ)
sich anschauen (Vb),
zuschauen (Vb),; Jou sie tymu přijzdřâ., Ich
schaue mir das an.; sh. auch, přiglųndać (Vb)
sie,; sh. auch, (doj-, wyj-) zdřejć
(Vb),; Tschech. přihlednout (Vb) se,; Poln.
przyjrzeć (Vb) się
přikalić
(Vb) sie,
(sie..-lâ)
ungebeten kommen
(Vb), angelatscht kommen (Vb),; sh. auch, kalić (Vb)
sie, wkalić (Vb) sie,; sh. auch, přiciś
(Vb) sie,; Poln. przyjść (Vb)
niezaproszonym
přikapać
(Vb)
dazutropfen (Vb),
tropfenweise zugeben (Vb),; přikapać na łezkâ
jescy pórâ kroplôw lykôw, auf den Löffel
noch ein paar Tropfen Arznei dazutropfen (Vb),; Tschech.
přikapat (Vb),; Poln. dodać (Vb) kilka kropli
přikiwnųńć
(Vb), (-nâ)
zu sich winken
(Vb),; přikiwnųńć (Vb) kogo,
jemanden zu sich winken (Vb),; sh. auch, kiwnųńć
(Vb),; Tschech. kývnout (Vb),; Poln. kiwnąć
(Vb)
přiklamrować
(Vb), (-rujâ)
anklammern (Vb),;
přiklamrować do wešylajny praniy, Wäsche an
die Wäscheleine anklammern (Vb),; Tschech.
přikolčikowat (Vb),; Poln. przymocować (Vb)
klamrą, przyczepiać (Vb)
přikludzić
(Vb), (-dzâ)
herbeiführen
(Vb), mitbringen (Vb),; přikludzić (Vb) kogo
do dóm, jemanden nach Hause führen (Vb), (bringen
(Vb)),; sh. auch, ( łod-, pře-, s-, za-)
kludzić
(Vb),; sh. auch, poskludzać (Vb),;
Slow. privádzať (Vb), priviesť (Vb),;
Tschech. přivést (Vb),; Poln.
przyprowadzić (Vb), przywieść (Vb)
přikłoud
(m)
Beispiel (n),; na
přikłoud
, zum Beispiel,; Tschech. příklad
(m), napřiklad (zum Beispiel),; Poln. przykład
(m), na przykład (zum Beispiel)
přikłoudać
(Vb), (-dó)
nachlegen (Vb),
dazuzulegen (Vb),; beilegen (Vb), beifügen (Vb),; přikłoudać
(Vb)
co do cego, etwas zu etwas anderem dazulegen
(Vb),; přikłoudać na wougâ jabka, Äpfel
auf die Waage dazulegen (Vb),; přikłoudać do
pjeca
, im Ofen nachlegen (Vb),; sh. auch, ( łob-,
łod-,
pře-, u-, wy-, za-) kłoudać
(Vb),; sh. auch, přiłozyć (Vb),; Slow.
prikladať (Vb),; Tschech. přikládat (Vb),
dodávat (Vb),; Poln. przykładać (Vb),
dodawać (Vb)
přikrajać
(Vb), (-jâ)
dazuschneiden (Vb),
noch mehr abschneiden (Vb),; sh. auch, (do-, ło-,
łod-, łoz-, na-, po-, pře-, u-, wy-) krajać
(Vb),; Tschech. přikrojit (Vb),; Poln.
dokrajać (Vb) dokroić (Vb)
přikrųńcić
(Vb), (rųncâ), přikrųncać
(Vb), (-ncó)
anschrauben (Vb),
festschrauben (Vb),; přikrųńcić
(Vb)
co do cego, etwas an etwas anderes andrehen
(Vb),; přikrųńcić do koła nowe pedale,
ans Fahrrad neue Pedale anschrauben (Vb),; přikrųńcić
na gywinda śróbâ, auf ein Gewinde eine Schraube
draufschrauben (Vb), (draufdrehen (Vb)) ,; sh. auch, (do-, ło-,
łod-, łoz-, po-, pře-, s-, u-, w-, wy-, za-)
krųńcić
(Vb),; Tschech. přišroubovat
(Vb), přišroubovávat (Vb), našroubowat
(Vb),; Poln. przykręcić (Vb)
přikryć
(Vb), (-kryjâ)
1) abdecken
(Vb), bedecken (Vb),; přikryć (Vb) co,
etwas abdecken (Vb),; přikryć přikrywkų
garniec, einen Topf mit dem Deckel abdecken (Vb),; 2)
zudecken (Vb), verhüllen (Vb),; přikryć (Vb)
sie, sich zudecken (Vb),; přikryć sie dekų,
sich mit einer Decke zudecken (Vb),; sh. auch, přikrywać
(Vb),; sh. auch, ( łod-, s-, u-, za-) kryć
(Vb),; Slow. 1) pokryť (Vb), pokrývať
(Vb), 2) prikryť (Vb),; Tschech. 1)
pokrýt (Vb),
2) zakrýt (Vb), přikrýt
(Vb) se,; Poln. 1) przykryć
(Vb), zakryć (Vb),
2)
p
rzykryć (Vb) się
přikrywać
(Vb), (-wó)
1) zudecken
(Vb), 2) abdecken (Vb),; sh. auch, přikryć
(Vb),; Tschech. 1) přikrývat (Vb),
pokrývat (Vb), 2) pokrýt (Vb); Poln. 1),
2)
przykrywać (Vb)
přikrywka
( f ), (-ki, pl.-ki)
Dekel (m),;
přikrywka łod garca, Topfdeckel (m),; sh. auch, dekejl
(m),; Slow. pokrývka ( f ), prikrývka ( f ),;
Tschech. poklička ( f ), pokrývka ( f ),; Poln.
pokrywka ( f ), zakrywka ( f )
přikuć
(Vb), (-kujâ),
přikuwać
(Vb), (-wó)
anschmieden (Vb),;
přikuć (Vb) co do cego, etwas an etwas
anderes anschmieden (Vb),; sh. auch, ( łod-, pod-, pře-,
wy-) kuć
(Vb),; Slow. prikovať (Vb),;
Tschech. přikovávat (Vb),; Poln. przykuć
(Vb), przykuwać (Vb), przymocować (Vb)
přikupić
(Vb), (-pjâ)
dazukaufen (Vb),
hinzukaufen (Vb),; přikupić do roli łųkâ,
zum Feld eine Wiese dazukaufen (Vb),; sh. auch, (do-, wy-)
kupić
(Vb),; Tschech. přikoupit (Vb),; Poln.
dokupić (Vb)
přikupować
(Vb), (-pujâ)
dazukaufen (Vb),
hinzukaufen (Vb),; sh. auch, přikupić (Vb),;
Tschech. přikupovat (Vb),; Poln. dokupywać
(Vb)
přilejciejć
(Vb), (-lecâ)
angelaufen kommen
(Vb), herbeieilen (Vb),; Dziejci přilejciały łobejzdřejć
karasejle., Die Kinder kamen angelaufen das Karussell
anzuschauen.; sh. auch, (do-, łob-, łod-, łoz-,
na-, pře-, ś-, u-, w-, wy-, za-) lejciejć
(Vb),; Slow. pribehnúť (Vb),; Tschech.
přiběhnout (Vb),; Poln. przybiec (Vb)
přilejtować
(Vb), (-tujâ )
anlöten (Vb),;
přilejtować (Vb) co do cego, etwas an
etwas anderes anlöten (Vb),; přilejtować do rubej
rury rurkâ, an ein dickes Rohr ein dünnes anlöten
(Vb),; Tschech. přiletovat (Vb),; Poln.
przylutować (Vb)
přilepić
(Vb), (-pjâ)
ankleben (Vb),
anleimen (Vb),; přilepić
(Vb)
co do cego, etwas an etwas anderes ankleben
(Vb),; přilepić na brifumšlag (kuwert) brimarkâ,
auf einen Briefumschlag eine Briefmarke kleben (Vb),; přilepić
(Vb) sie, sich festkleben (Vb), kleben bleiben (Vb),; Śniyg
sie přilepjył do syby łod auta., Der Schnee hat
sich an die Autoscheibe geklebt.; sh. auch, ( ło-, łod-,
łoz-, na-, po-, z-, za-) lepić
(Vb),; Slow.
prilepiť (Vb),; Tschech.
přilepit (Vb), přilepit (Vb) se, nalepit (Vb),;
přiklížit (Vb),; Poln. przykleić
(Vb), przykleić (Vb) się, przylepić (Vb), przylepić
(Vb) się
přilicyć
(Vb), (-câ)
zuzählen (Vb),
dazurechnen (Vb),; přilicyć (Vb) co do cego,
etwas zu etwas anderem dazuzählen (Vb),; sh. auch, (do-,
łob-, łod-, łoz-, po-,
pře-, ś-,
w-, wy-, za-) licyć
(Vb),; Tschech. přičíst
(Vb),; Poln. doliczyć (Vb), doliczać (Vb)
přilouć
(Vb), (-lejâ)
dazugießen
(Vb),; přilouć
(Vb)
co , etwas dazugießen (Vb),; přilouć
do šoulki kafeju, in die Tasse Kaffee dazugießen
(Vb),; přilouć do kjejliska wina, in ein Weinglas Wein
dazugießen (Vb),; sh. auch, (do-, łod-, łoz-,
na-, pře-, ś-, u-, w-, wy-, za-) louć
(Vb),;
Slow. priliať (Vb),; Tschech. přilit
(Vb),; Poln. dolać (Vb), dolewać (Vb)
přilywać
(Vb), (-wó)
dazugießen
(Vb),; sh. auch, přilouć (Vb),; Slow.
prilievať (Vb),; Tschech. přilévat (Vb),;
Poln. dolewać (Vb)
přilyź
(Vb), (-lazâ)
herbeilatschen (Vb),
herbeikommen (Vb),; sh. auch, (pře-, w-) lyź
(Vb),; sh. auch, přiłazić (Vb),; Poln.
przyleźć (Vb)
přiłazić
(Vb), (-zâ)
sich aufdrängen
(Vb), uneingeladen erscheinen (Vb),; Poln. przyłazić
(Vb), przyjść (Vb) nieproszonym
přiłodziouć
(Vb) sie,
(sie..-dziejâ)
sich mit Kleidung
versehen (Vb), einkleiden (Vb),; přiłodziouć
dziejci nowymi řecóma, Kinder neu einkleiden (Vb),;
Tschech. oblékat (Vb),; Poln. ubrać (Vb)
się, sprawić sobie nowe ubrania, (odzież)
přiłozyć
(Vb), (-zâ)
1) dazulegen
(Vb), erhöhen (Vb), beilegen (Vb),; přiłozyć
(Vb)
co do cego, etwas zu etwas anderem dazulegen
(Vb) (beilegen (Vb), beifügen (Vb)),; přiłozyć
kómu pjŷndzy do zourobku, jemandem zum Verdienst Geld
dazulegen (Vb),; 2) (im Ofen) nachlegen (Vb),; přiłozyć
drewko do pjeca, ein Feuerholz in den Ofen nachlegen (Vb),; sh.
auch, přikłoudać (Vb),; sh. auch, (do-,
łod-, łoz-, na-, po-, pře-, s-, u-, wy-, za-) łozyć

(Vb),; Slow. 1), 2) priložiť (Vb), prikladať,;
Tschech. 1) přiložit
(Vb), p
řidat (Vb),; Poln. 1) dołożyć
(Vb)
přiłųncyć
(Vb), (-câ)
anschließen
(Vb),; přiłųncyć
(Vb)
co do cego, etwas an etwas anderes anschließen
(Vb),; přiłųncyć mašinâ do
štrołmu, die Maschine an den Strom (Elektrostrom (m))
anschließen,; přiłųncyć komputer, den
Computer anschließen (Vb),; sh. auch, (po-, wy-, z-)
łųcyć
(Vb),; Tschech. připojit
(Vb),; Poln. przyłączać (Vb), dołączać
(Vb)
přimalować
(Vb), (-lujâ)
hinzumalen (Vb),
dazumalen (Vb),; přinalować co do łobrouzka, etwas
zu einem Bild dazumalen (Vb),; Tschech. přimalovat
(Vb),; Poln. domalować (Vb)
přimařły
(- łego) (Adj)
angefrorener (Adj),;
přimařły do cego, an etwas angefrorener (Adj),;
Tschech. přimrzlý (Adj),; Poln.
przymarznięty (Adj)
přimařnųńć
(Vb), (-nâ)
anfrieren (Vb),;
Wyciyracka přimařła do syby łod auta., Der
Scheibenwischer ist an die Autoscheibe angefroren (Vb),; Fusmata
přimařła na dwoře do ziymje., Die Fussmatte
ist draußen an die Erde angefroren (Vb).; sh. auch, (
łod-, łoz-, pře-, při-, z-, za-) mařnųńć
(Vb),; Slow. primrznúť (Vb), primŕzať
(Vb),; Tschech. přimrznout (Vb), přimrzat (Vb),
namarznout (Vb),; sh. auch, zamařnųńć
(Vb),; Poln. przymarznąć (Vb)
přimjeřić
(Vb), (-řâ)
1) anmessen
(Vb), anprobieren (Vb),; přimjeřić ancug, einen
Anzug anprobierenen (Vb),; 2) zumessen (Vb),; přimjeřić
(Vb) cego, etwas dazumessen (Vb),; přimjeřić
jescy pu mejtra štofu na gardiny, noch einen halben Meter
Stoff für die Gardinen zumessen,; sh. auch, připasować
(Vb),; sh. auch, domjeřić (Vb),; Tschech.
1), 2)
přiměřit (Vb),; Poln. 1)
przymierzyć (Vb), 2) domierzyć (Vb)
přimjŷsać
(Vb), (-só)
beimischen (Vb),
dazumischen (Vb), beimengen (Vb),; přimjŷsać do
ciasta na kołouca mųki, zum Kuchenteig Mehl dazumischen
(Vb),; přimjŷsać do cymyntmišųgu
cymyntu, zu der Zementmischung Zement beimischen (Vb),; sh. auch,
(do-, po-, pře-, w-, z-) mjŷsać
(Vb),; Slow.
primiešať (Vb),; Tschech. přiměšovat
(Vb), přimísit (Vb),; Poln. przymieszać
(Vb)
přimruzyć
(Vb), (-zâ)
(Augen (pl.)) halb
schließen (Vb),; přimruzyć jedne łoko, ein
Auge halb schließen (Vb), (halb zukneifen (Vb)),; sh. auch,
zamruzyć (Vb), mruzyć (Vb),; Tschech.
přimhuřovat (Vb), přimhouřit (Vb),; Poln.
przymknąć (Vb) (oko (n)), przymrużyć (Vb) (oko
(n))
přimurować
(Vb), (-rujâ)
anmauern (Vb),
dazumauern,; přimurować do budynku laubâ, eine
Laube ans Haus anmauern (Vb), (anbauen (Vb)); přimurować
do budynku garažâ, eine Garage ans Haus anmauern (Vb),; sh.
auch, dobudować (Vb),; sh. auch, (do-, wy-, za-)
murować
(Vb),; Poln. domurować (Vb)
přiniyś
(Vb), (-niesâ)
bringen (Vb),
mitbringen (Vb), herbringen (Vb), überbringen (Vb),; Přiniyś
mi z pjekarnie chlyb., Bringe mir aus der Bäckerei ein Brot
(n) mit.; přiniyś na gyburtstak bukjet kwjoutkôw,
zur Geburtstagsfeier einen Blumenstrauß mitbringen (Vb),;
přiniyś kómu ze aptyki lyki, jemandem aus der
Apotheke Arznei mit bringen (Vb),; sh. auch, přinosić
(Vb),; sh. auch, (do-, łod-, łoz-, na-, pře-,
ś-, u-, w-, wy-, za-) niyś
(Vb),; Slow.
priniesť (Vb),; Tschech. přinést (Vb),;
Poln. przynieść (Vb)
přinosić
(Vb), (-nosâ)
(laufend (Adv))
bringen (Vb),; přinosiś kómu joudło,
jemandem das Essen laufend bringen (Vb),; sh. auch, (do-, łod-,
łoz-, na-, s-, w-, wy-) nosić
(Vb),; sh. auch,
přiniyś (Vb),; Slow. prinášať
(Vb),; Tschech. přinášet (Vb),; Poln.
przynosić (Vb)
připantlać
(Vb), (-ló)
anknoten (Vb),
anbinden (Vb),; připantlać na łųce do koła
powrôz łod koze, auf der Wiese an den Pfahl den Strick
von der Ziege anknoten (Vb),; sh. auch, zapantlać
(Vb),; Poln. przymocować (Vb) pętlą (np.
powróz (m))
připić
(Vb), (-pijâ)
dazutrinken (Vb),
hinzutrinken (Vb),; připić do chleba kafeju, zum Brot
Kaffee dazutrinken (Vb),; Slow. pripiť (Vb),; Tschech.
připít (Vb),; Poln. dopić (Vb)
připijać
(Vb), (-jó)
dazutrinken (Vb),
hinzutrinken (Vb),; připijać do joudła siadłe
mlyko, zum Essen Dickmilch dazutrinken (Vb),; Slow.
pripíjať (Vb),; Tschech. připíjet
(Vb),; Poln. dopijać (Vb),
připinać
(Vb), (-nó)
anstecken (Vb),
anheften (Vb),; sh. auch, připnųńć
(Vb),; Slow. pripínať (Vb),; Tschech.
připínat (Vb), připíchnout (Vb),; Poln.
przypinać (Vb)
připisać
(Vb), (-sâ)
dazuschreiben (Vb),
hinzuschreiben (Vb),; připisać do pisma jescy
pozdrowjynia před kogo, im Brief noch Grüße für
jemandem dazuschreiben (Vb),; sh. auch, pisać (Vb),;
(do-, ło-, łod-, na-, pod-, pře-, w-, wy-) pisać
(Vb) (sie),; Slow. pripísať (Vb),;
Tschech. připsat
(Vb), př
ipisovat (Vb),; Poln.
dodać (Vb) pr
zypisek (Vb)
připjec
(Vb), (-pjekâ)
anbraten (Vb),
anrösten (Vb),; připjec mjŷso (n), Fleisch anbraten
(Vb),; sh. auch, (na-, u-, wy-) pjec (Vb),; Slow.
pripiecť (Vb), pripekať (Vb),; Tschech. lehce
opékat (Vb),; Poln. przypiec (Vb)
připlųntać
(Vb) sie,
(sie..-tó / -ncâ)
sich zugesellen(Vb),
sich einfinden (Vb), zulaufen (Vb),; Připlųntou sie dó
nous cudzy kot., Eine fremde Katze ist uns zugelaufen (Vb).; Poln.
przyplątać (Vb) się
připłacić
(Vb), (-câ)
büßen
(Vb) mit etwas,; připłacić (Vb) co cý,
etwas mit etwas anderem büßen (Vb),; připłacić
ciŷzkų robotâ zdrowjý, schwere Arbeit mit
seiner Gesundheit abbüßen (Vb),; připłacić
co zyciý, etwas mit dem Leben bezahlen (Vb),; 1)
připłacić
(Vb) do cego, zu etwas
dazuzahlen (Vb), nachzahlen (Vb),; připłacić do
kupjónej farkarty dopłatâ, zu einer gekauften
Fahrkarte Zuschlag (m) nachzahlen (Vb),; sh. auch, (do-, pře-,
w-,
wy-, za-) płacić (Vb),; Slow.
priplačiť (Vb),; Tschech. připlatit (Vb),;
Poln. przypłacić (Vb)
připłynųńć
(Vb)
angeschwommen kommen
(Vb), heranschwimmen (Vb), zuströmen (Vb),; Cudzou łôdka
připłynųła na kraj řyki., Ein fremdes
Boot kam ans Flussufer geschwommen (Vb).; sh. auch, (do-, pře-,
za-) płynųńć
(Vb),; Tschech.
připlavat (Vb), připlout (Vb),; Poln. przypłynąć
(Vb)
připnųńć
(Vb), (-nâ)
anstecken (Vb),
anheften (Vb), anknöpfen (Vb),; 1) připnųńć
(Vb)
co do cego, etwas an etwas anderes anstecken
(Vb), anknöpfen (Vb),; Připnâ se do bluze brošâ.,
Ich stecke mir an die Bluse eine Brosche an.; 2) ankuppeln
(Vb), anschließen (Vb),; připnųńć do
auta anhenger, einen Anhänger ans Auto ankuppeln (Vb),; 3)
připnųńć
(Vb) sie, sich anschnallen
(Vb) (Auto ( n)),; sh. auch, připinać (Vb),; sh.
auch,
( do-, łod-, łoz-, s-, za-) pnųńć
(Vb),; sh. auch,
(w-) pnųńć
(Vb)
sie,; Slow.
2) zapájať
(Vb),;
Tschech. 1) připnout (Vb), 3)
upoutat (Vb) se,; Poln. 1) przypjąć (Vb),
przypinać (Vb)
připoulić
(Vb), (-lâ)
anbrennen (Vb),
ansengen (Vb),; Připoulyła ejch w brótfance
mjŷso., Ich habe in der Bratpfanne das Fleisch angebrannt
(Vb),; připoulić (Vb) sie, sich anbrennen
(Vb),; Joudło mi sie připoulyło., Das Essen ist mir
angebrannt.; sh. auch, (do-, ło-, pod-, pře-, w-,
wy-, za-) poulić
(Vb),; Slow. pripáliť
(Vb), pripaĺovať (Vb),; Tschech. připálit
(Vb),; připálit (Vb) se,; Poln. przypalić
(Vb), przypalić (Vb) się
připoulóny
(Adj), (-nego)
angebrannter (Adj),;
připoulóne mjŷso, angebranntes Fleisch (n),;
Tschech. připálený (Adj),; Poln.
przypalony (Adj)
připóminać
(Vb), (-nó)
erinnern (Vb),; sh.
auch, spóminać (Vb),; sh. auch, připómniejć
(Vb),; Slow. pripomínať (Vb),; Tschech.
připomínat (Vb),; Poln. przypominać (Vb)
připómniejć
(Vb), (-nâ)
erinnern (Vb),;
připómniejć (Vb) se co, sich etwas
in Erinnerung rufen (Vb), sich an etwas erinnern (Vb),; Nie umjâ
se tego słowa připómniejć., Das Wort fällt
mir nicht ein. (ich kann es nicht in Erinnerung rufen (Vb)),;
připómniejć

(Vb)
kómu co, jemanden an etwas erinnern,;
připómniejć kómu, coby co zrobjył,
jemanden erinnern, daß er etwas machen soll, (erledigen
soll),; sh. auch, spóminać (Vb),; sh. auch, (
ło-, s-, za-) pómniejć
(Vb),; Slow.
pripomenúť (Vb),; Tschech. připomenout
(Vb),; připomenout (Vb) si co,; připomínat (Vb)
Poln. przypomnieć (Vb),; przypomnieć (Vb) sobie
coś
připřŷndz
(Vb), (-přŷgâ)
anspannen (Vb)
(Zugtier (n)), vorspannen (Vb),; Pómozes mi připřŷndz
tego kónia do woza?, Hilfst du mir das Pferd an den Wagen
anspannen?; sh. auch, připřųgać (Vb),;
Poln. przyprząc (Vb)
připřųgać
(Vb), (-gó)
anspannen (Vb)
(Zugtier (n)), vorspannen (Vb),; Łón juz te kónie
připřųgou., Er spannt schon die Pferde an.; Poln.
przyprzęgać (Vb)
připřyć
(Vb), (-přâ)
1) nicht ganz
verschließen (Vb), anlehnen (Vb), (Vb), 2) verriegeln
(Vb), stützen (Vb),; Připřâ na łogrôdku
dřwicki kołý., Ich lehne an das Gartentürchen
einen Pfahl an. (verriegele es),; sh. auch, ( ło-, łod-,
pod-, wy-, za-) přyć
(Vb),; Poln. 1)
zostawić uchylone, 2) opierać (Vb) (coś
o coś), oprzeć (Vb)
připuścić
(Vb), (-puscâ)
zulassen (Vb),
einräumen (Vb),; připuścić
(Vb)
do cego, etwas zulassen (Vb),; připuścić,
ize chto co zrobi,; zulassen, daß jemand etwas macht,; sh.
auch, puścić (Vb),; sh. auch, (do-, ło-,
łod-, łoz-, na-, po-, pře-, s-, u-, w-,
wy-,
za-) puścić
(Vb),; Slow. pripustiť
(Vb),; Tschech. připustit (Vb),; Poln. pozwolić
(Vb)
přirachować
(Vb), (-chujâ)
dazurechnen (Vb),;
přirachować jedno do drugygo, eins zum anderen
dazurechnen (Vb),; sh. auch, (do-, łob-, łod-, łoz-,
pře-, wy-) rachować
(Vb),; sh. auch, přilicyć
(Vb),; Poln. doliczyć (Vb)
přirobić
(Vb), (-bjâ)
dazuverdienen (Vb),
hinzuverdienen (Vb),; přirobić (Vb) se cý,
sich mit etwas dazuverdienen (Vb),; Slow. prirábať
(Vb),; Poln. dorobić
(Vb) (zarabiać (Vb) dodatkowo)
přirosły
(Adj), (- łego)
angewachsener
(Adj),; přirosły do cego, zu etwas angewachsener
(Adj),; přirosły do strómika scepik (m), an das
Bäumchen angewachsener Pfropf (m) (Reis (m)),; Tschech.
přiroslý (Adj),; Poln. przyrośnięty
(Adj), przyrosły (Adj)
přirost
(m), (-tu)
Zuwachs (m),
Kursanstieg (m),; rocny přirost dřewa w lejsie,
jährlicher Holzzuwachs im Wald (m),; přirost stróma,
Baumzuwachs (m),; sh. auch, wyrost (m),; Tschech.
přírůstek (m), nárůsť (m),;
Poln. przyrost (m)
přiroś
(Vb)
anwachsen (Vb),;
přiroś (Vb) do
cego
, an etwas anwachsen (Vb),; Tyn scepik do tego strómika
dobře přiros., Der Pfropf ist an das Bäumchen gut
angewachsen.; sh. auch, (na-, po-, pře-, s-, u-, w-, wy-,
za-) roś
(Vb),; Tschech. přirůst (Vb),;
Poln. przyrosnąć (Vb), przyrość (Vb)
přiroustać
(Vb)
anwachsen (Vb),; sh.
auch, přiroś (Vb),; Slow. prirastať
(Vb),; Tschech. přirůstat (Vb),; Poln.
przyrastać (Vb)
přiryknųńć
(Vb), (-nâ )
heranrücken
(Vb), heranschieben (Vb),; přiryknųńć
(Vb)
co do cego, etwas an etwas anderes heranrücken
(Vb),; přiryknųńć do ściany kauč,
eine Couch zur Wand heranrücken (Vb),; přiryknųńć
do stoła stolik, an den Tisch einen Stuhl heranrücken
(Vb), (heranschieben (Vb)),; sh. auch, (po-, wy-, za-)
ryknųńć (Vb),; sh. auch, ryknųńć
(Vb),; Tschech. přistrčit (Vb), přisunovat
(Vb), přisouvat (Vb),; Poln. przysunąć (Vb)
přiřec
(Vb), (-řeknâ)
versprechen (Vb),
zusagen (Vb), zusichern (Vb),; Łón mi přiřek,
ize mi te auto do pjųntku naprawi., Er hat mir versprochen,
daß er mir das Auto bis Freitag repariert.; Jou ejch to
přiřek., Ich habe das versprochen.; łóna
přiřekła, sie hat versprochen (Vb),; My ejchmy
přiřekli tá zajechać., Wir haben es
versprochen, dort hinzufahren.; Jou ejch mu to přiřek.,
Ich habe ihm das versprochen (Vb).; sh. auch, přeřec
(Vb) sie,; řec (Vb),; Slow.
prisĺúbiť (Vb),; Tschech. slibovat (Vb),;
Poln. przyrzec (Vb)
přiřnųńć
(Vb), (-řnâ)
zuschneiden (Vb),
anpassen (Vb),; přiřnųńć do cego blachâ,
ein Blech zu etwas zuschneiden (Vb),; sh. auch, ( łobe-,
łoz-, łoze-, po-, pře-, se-, u-, wy-, za-) řnųńć
(Vb),; Tschech. přižezávat (Vb),; Poln.
przyciąć (Vb) (blachę)
přisadzić
(Vb), (-dzâ)
dazupflanzen (Vb),;
přisadzić jescy pórâ tómatôw,
noch ein paar tomaten dazupflanzen (Vb),; Tschech. přisadit
(Vb),; Poln. dodatkowo

zasadzić (Vb)
(rośliny (pl.))

přischnųńć
(Vb)
antrocknen (Vb),
beim Trocknen haften bleiben (Vb),; přischnųńć
(Vb) do cego, an etwas antrocknen (Vb),; Slow.
prischnúť (Vb),; Tschech. přischnout
(Vb),; Poln. przyschnąć (Vb) (do czegoś)
přisiŷga
( f ), (-gi)
Schwur (m), Eid
(m),; pejdziejć co pod přisiŷgų, etwas unter
Eid aussagen (Vb),; Slow. prisaha ( f ),; Tschech.
přísaha ( f ),; Poln. przysięga ( f )
přisiŷgać
(Vb), (-gó)
schwören (Vb),
Eid ablegen (Vb), (leisten (Vb)),; Slow. prisahať
(Vb),; Tschech. přísahat (Vb),; Poln.
przysięgać (Vb)
přisiŷś
(Vb) sie,
(sie..-siŷndâ)
sich dazusetzen
(Vb),; přisiŷś (Vb) sie do kogo, sich
zu jemandem dazusetzen (Vb),; Tschech. přisedat (Vb)
si, přisedávat (Vb) si,; Poln. przysiadać
(Vb) się, przysiąść (Vb) się
přisklybek
(m), (-bka)
Speichellecker (m),;
Śniego jes přisklybek (m).; Er ist ein Speichellecker
(m).; Poln. pochlebca
(m), li
zus (m)
přisklybić
(Vb) sie,
(sie..-bjâ)
sich einschmeicheln
(Vb), sich bei jemandem lieb machen (Vb), anschmeicheln (Vb),;
přisklybić (Vb) sie do kogo, sich bei
jemandem einschmeicheln (Vb), (sich lieb machen (Vb)),; Poln.
pochlebić (Vb) się, podl
izać (Vb) się,
přiskocyć
(Vb), (-câ)
heranspringen (Vb),
herbeieilen (Vb),; přiskocyć
(Vb)
do kogo, an jemanden heranspringen (Vb), (zu
jemandem heranspringen (Vb)),; sh. auch, (do-, po-, pře-,
u-, w-, wy-, za-) skocyć
(Vb),; Tschech. přiskočit
(Vb),; Poln. przyskoczyć (Vb), przyskakiwać (Vb)
přisłać
(Vb), (-přiślâ)
zusenden (Vb),
zuschicken (Vb), zukommen lassen (Vb), zugehen lassen (Vb),
überweisen (Vb), übersenden (Vb),; přisłać
(Vb)
kómu co, jemandem etwas schicken (Vb),;
Łón mi přisłoł bez bank pjųndze.,
Er hat mir über die Bank Geld zugesandt.; Přisłali
mi to w pacce., Sie haben mir das im Paket zugeschickt.; sh. auch,
posłać (Vb) do kogo,; sh. auch, (
łode-, na-, po-) słać
(Vb),; Poln.
przysłać (Vb)
přisłowjy
(n), (-wjou)
Sprichwort (n),;
Tschech. přísloví (n),; Poln.
przysłowie (n)
přisły
(Adj), (- łego)
zukünftiger
(Adj), künftiger (Adj),; přisłe case, zukünftige
Zeiten (pl.),; přisły rok, nächstes Jahr (n),; Na
přisły rok bymy mjejć u nous wesejly., Nächstes
Jahr werden wir bei uns Hochzeit haben.; přisłou
niejdziejla, nächsten Sonntag (m),; sh. auch, přesły
(Adj), sh, auch, łyńskyrok (Adv),; Tschech.
přiští (Adj), budoucí (Adj),; Poln.
przyszły (Adj)
přismak
(m), (-ku)
Beigeschmack (m),;
Tschech. chuť (m), přichuť (Vb),; Poln.
posmak (m)
přistawić
(Vb), (-wjâ)
1) beistellen
(Vb), beistellen (Vb) an etwas (Vb),; přistawić do
ściany droubkâ, an die Wand die Leiter anstellen (Vb),;
přistawić do stoła dwa stoliki, an den Tisch zwei
Stühle beistellen (Vb),; 2) anbauen (Vb), dazubauen
(Vb),; přistawić do stodoły sopâ, an die
Scheune einen Schuppen beistellen (Vb), anbauen (Vb),; Přistawjymy
do budynku lałbâ., Wir bauen an das Haus eine Laube
an.; sh. auch, (do-, ło-, łod-, łoz-,
na-, po-, pře-, u-, w-, wy-, ze-, za-)
stawić
(Vb),; sh. auch, přibudować (Vb),; Slow.
2)
pristaviť (Vb),; Tschech. 1) přistavit
(Vb), 2) přistavět (Vb),; Poln. 1)
przystawić (Vb), 2) przybudować (Vb)
přistawjać
(Vb), (-wjó)
1) beistellen
(Vb), 2) anbauen (Vb); sh. auch, přistawić
(Vb),; Tschech. 1),
přisunovat (Vb),
2) přistavět (Vb),
přistavovat (Vb),; Poln. 1) przystawiać (Vb), 2)
przybudować (Vb)
přisuchać
(Vb) se,
(se.. -chó)
sich anhören
(Vb), jemandem zuhören (Vb),; přisuchać
(Vb)
se co, sich etwas anhören (Vb),; Jou ejch
mu sie přisuchoł., Ich habe ihm zugehört.; Slow.
počúvať (Vb), načúvať (Vb),;
Tschech. poslouchat (Vb) co, naslouchat (Vb) čemu,;
Poln. przysłuchiwać (Vb) się (komuś)
přisuć
(Vb), (-sujâ)
1) (feste
Teilchen (pl.)) dazuschütten (Vb), nachschütten (Vb);
přisuć (Vb) co do cego, etwas zu etwas anderem
dazuschütten (Vb),; přisuć do ciasta mųki,
Mehl zum Teig dazuschütten (Vb),; 2) přisuć
(Vb)
co cý, etwas mit etwas anderem
zuschütten (Vb),; sh auch, zasuć (Vb),; sh. auch,
(do-, łod-, łoz-, na-, po-, pře-, u-, w-,
wy-, za-) suć
(Vb),; Slow. sypať (Vb),;
Tschech.1)
sýpat (Vb)
, přisypávat (Vb), 2)
zasypávat (Vb),; Poln. 1) nasypać (Vb)
dodatkowo, 2) przysypać (Vb), nasypać czegoś
na wierzch
přisyć
(Vb) (-syjâ)
annähen (Vb),;
přisyć (Vb) co
do cego,
etwas an etwas anderes annähen (Vb),; přisyć
do galout łatkâ, einen Flicken an die Hose annehen
(Vb),; Přisyj mi do mantla kneflik., Nähe mir an den
Mantel den Knopf an.; sh. auch, přisywać (Vb),;
sh. auch, syć (Vb),; sh. auch, (za-, ze-) syć
(Vb),; Slow. prišiť (Vb),; Tschech.
přišít (Vb),; Poln. przyszyć (Vb)
přisywać
(Vb), (-sywó)
annähen (Vb),;
sh. auch, přisyć (Vb),; Slow. prišívať,;
Tschech. přišívat (Vb),; Poln.
przyszyć (Vb)
přiś
(Vb), (přidâ)
kommen (Vb),
ankommen (Vb), eintreffen (Vb), gelangen (Vb),; Mje to přisło
kołmiš., Mir ist das komisch (sonderbar) vorgekommen.;
přiś (Vb)
za wcas, zu früh kommen (Vb),; Łón přised
na banâ za wcas., Er ist zum Bahnhof zu früh gekommen.;
přiś (Vb) za
nieskoro
, zu spät kommen (Vb),; My ejchmy tá
přiśli za nieskoro., Wir sind dort zu spät gekommen
(Vb),; přiś
(Vb)
na cas, zur rechten Zeit kommen (Vb),; Niech
łón tu přidzie., Er kann hier kommen (Vb),; Dyć
łón tu umjoł přiś., Er konnte doch hier
kommen.; Přidź zaś dó nous., Komme wieder zu
uns.; Łóni přidų na póniejdziałek
dó nous., Sie kommen am Montag zu uns.; Łón tá
přised., Er ist dort gekommen (Vb).; Jou přidâ
nazoud., Ich komme zurück.; sh. auch, (Vb),;
Slow. prísť
(Vb), pr
ichádzať (Vb),; Tschech. přijít
(Vb), přijet (Vb),; Poln. przyjść (Vb)
přiśróbować
(Vb), (-bujâ)
anschrauben (Vb),;
Přiśróbujâ do šrâka śróbkóma
te dřwi., Ich schraube an den Schrank mit Schräubchen
die Tür an.; sh. auch, přikrųncić
(Vb),; Poln. przykręcić (Vb) śrubą
přišwajsować
(Vb), (-sujâ)
(Techn.)
anschweißen
(Vb) (Techn.),; přišwajsować jednâ câść
do drugej, ein Teil zum anderen Teil anschweißen (vb),; sh.
auch, zešwajsować (Vb) co,; sh. auch,
šwajsować (Vb),; Tschech. přivařit
(Vb), svařit (Vb),; Poln. przyspawać (Vb)
při tý
(Adv / Kj.)
dabei (Adv), bei
diesem, daneben (Adv),; Zrobjyło sie to při tý.,
Das ist dabei geschehen (Vb),; To lezy při tý., Das
liegt daneben.; Slow. pritom (Adv / Kj),; Slow.
pritom (Adv / Kj.),; Tschech. přitom (Adv / Kj.),;
Poln. przy tym, obok
přiucyć
(Vb) sie,
(sie..-câ)
anlernen (Vb), sich
bei jemandem aneignen (Vb), hinzulernen (Vb),; přiucyć
(Vb) sie cego
, sich etwas anlernen (Vb),; Slow. priučiť
(Vb) sa, zaúčať (Vb),; Tschech. přiučit
(Vb) se,; Poln. przyuczyć (Vb) się
přiwalić
(Vb), (-lâ)
daraufwälzen
(Vb), begraben unter,; přiwalić co ciŷzkí
kamjyniý, auf etwas einen schweren Stein draufwälzen
(Vb),; sh. auch, (pře-, za-) walić (Vb) (sie),;
Slow. privaliť (Vb),; Tschech. přivalit
(Vb),; Poln. przywalać (Vb), przytłoczyć
(Vb), przyciskać (Vb)
přiwandrować
(Vb)
angewandert kommen,
zuwandern (Vb),; Tschech. přivandrovat (Vb),; Poln.
przywędrować (Vb), przyjść (Vb)
přiwarty
(Adj), (-tego)
angelehnter (Adj),
halb geschlossener (Adj),; přiwarte dřwicki łod
łogroda, angelehnte Gartentür ( f ),; sh. auch, přiwřyć
(Vb),; sh. auch, zawarty (Adj),; Poln. przymknięty
(Adj)
přiwitać
(Vb), (-tó)
begrüßen
(Vb), willkommen heißen (Vb), empfangen (Vb),; přiwitać
(Vb) sie, sich begrüßen (Vb),; přiwitać
(Vb) kogo, jemanden begrüßen (Vb),; přiwitać
sie z kí, jemanden begrüßen (Vb),; Slow.
privítať (Vb), uvítať (Vb),; Tschech.
přivítat (Vb),; Poln. przywitać (Vb),
powitać (Vb)
přiwitaniy
(n), (-niou)
Begrüßung
( f ),; Tschech. přivítání (n),;
Poln. przywitanie (n)
přiwjejsić
(Vb), (-wjesâ)
anhängen (Vb),;
přiwjejsić (Vb)
co do cego, etwas an etwas anderes anhängen
(Vb),; sh. auch, powjejsić (Vb),; přiwjejsić
do masta fanâ, an den Fahnenmast die Fahne anhängen
(Vb),; sh. auch, ( łod-, po-, pře-, s-, u-, wy-, za-)
wjejsić
(Vb),; Tschech. přivěsit (Vb),;
Poln. przywiesić (Vb)
přiwjouć
(Vb)
anwehen (Vb),
heranwehen (Vb),; Wjatř přiwjoł do płota
cajtųg., Der Wind hat an den Zaun eine Zeitung angeweht,; sh.
auch, ( ło-, łoz-, za-) wjouć (Vb),;
Tschech. přivát (Vb),; Poln. nawiać
(Vb), nanosić (Vb)
přiwjųzać
(Vb), (-zâ)
anbinden (Vb),
festbinden (Vb), anseilen (Vb),; přiwjųzać
(Vb)
co do cego, etwas an etwas anderes anbinden
(Vb),; přiwjųzać do bicyska řymjyń (m),
an den Peitschenstiel einen Riemen anbinden (Vb),; sh. auch, (
łod-, łoz-, s-, u-, za-) wjųzać
(Vb),; sh.
auch, wjųzać (Vb),; Slow. priviazať
(Vb),; Tschech. přivázat (Vb), přivazovat
(Vb),; Poln. przywiązać (Vb)
přiwjųzany
(Adj), (-nego)
angebundener (Adj),;
přiwjųzany do budy pjes, an die Hundehütte
angebundener Hund (m),; Poln. przywjązany (Adj)
přiwjyrać
(Vb), (-ró)
anlehnen (Vb), nicht
ganz zumachen (Vb),; sh. auch, přiwřyć
(Vb),; sh. auch, ( łot-, łoz-, u-, za-) wjyrać
(Vb),; Tschech. přivírat (Vb),; Poln.
przymykać (Vb)
přiwjyś
(Vb), (
herbeiführen
(Vb), mitbringen (Vb),; přiejyś
(Vb)
kogo, jemanden herbeiführen (Vb),; sh.
auch, ( łoz-, za-) wjyś (Vb),; sh. auch,
łobwodzić
(Vb),; Slow. priviesť (Vb),;
Tschech. přivést (Vb),; Poln. przywieść
(Vb), przyprowadzać (Vb)
přiwjyź
(Vb), (-wjezâ)
mitbringen (Vb),
anfahren (Vb), anliefern (Vb), bringen (Vb),; přiwjyź
(Vb)
co kómu, jemandem etwas mitbringen
(Vb),; Fórmón přiwjóz wųgly., Der
Fuhrmann hat Kohle gebracht.; sh. auch, (do-, łob-, łod-,
łoz-,
na-, pře-, wy-, za-) wjyź
(Vb),; Slow. priviezť (Vb),; Tschech. přivézt
(Vb),; Poln. przywieźć (Vb), przywozić (Vb)
přiwlec
(Vb), (-lekâ)
anschleppen (Vb),
einschleppen (Vb), heranschleppen (Vb), herbeischleppen (Vb),;
přiwlec stanckâ, eine Krankheit einschleppen (Vb),; sh.
auch, přiwłócyć (Vb),; sh. auch, (do,
łod-, łoz-, na-, u-, wy-,
za-) wlec
(Vb),; Slow. privliecť (Vb),; Tschech.
přivléct (Vb),; Poln. przywlec (Vb)
přiwłócyć
(Vb), (-włócâ)
anschleppen (Vb),
heranschleppen (Vb), herbeischleppen (Vb),; sh. auch, přiwlec
(Vb),; Tschech. přivlékat (Vb), přivléknout
(Vb),; Poln. przywlekać
(Vb)
přiwołać
(Vb), (- łó)
herbeirufen (Vb),
dazurufen (Vb),; přiwołać
(Vb)
kogo, jemanden herbeirufen (Vb), dazurufen
(Vb),; přiwołać kogo do siebje, jemanden zu sich
rufen (Vb),; sh. auch, (do-, wy-, za-) wołać
(Vb), wołać (Vb),; Slow. privolať
(Vb),; Tschech. přivolat (Vb),; Poln. przywołać
(Vb)
přiwoubić
(Vb), (-bjâ)
anlocken (Vb),;
přiwoubić woubiký dziwjy kacki, mit dem Locker
Wildenten anlocken (Vb),; sh. auch, łodwoubić
(Vb), woubić (Vb),; Slow. privábiť
(Vb),; Tschech. přivábit (Vb),; Poln.
przywabić (Vb)
přiwouzyć
(Vb), (-zâ)
dazuwiegen (Vb),;
přiwouzyć (Vb)
co, etwas dazuwiegen (Vb),; přiwouzyć fónt
zukru, ein Pfund Zucker dazuwiegen (Vb),; přiwouzyć
(Vb)
co do cego, etwas zu etwas anderem dazuwiegen
(Vb),; sh. auch, ( łod-, łoz-, na-, pod-, při-,
s-, u-, wy-) wouzyć
(Vb),; wouzyć (Vb),;
Poln. doważyć (Vb)
přiwozić
(Vb), (-zâ)
laufend mitbringen
(Vb), einführen (Vb), herbringen (Vb),; Łón
přiwozi ze Francyjej wino., Er bringt laufend aus Frankreich
Wein mit.; přiwozić
(Vb)
co kómu, jemandem stets etwas mitbringen
(Vb),; přiwozić autý do sklepôw touwór,
mit dem Auto die Geschäfte mit Waren beliefern,; Tschech.
přivážet (Vb),; Poln. przywozić (Vb)
přiwřyć
(Vb), (-řâ)
(Tür ( f ))
anlehnen (Vb),; nicht ganz zumachen (Vb),; (Augen (pl.)) halb
schließen (Vb),; přiwřyć łotwarte łokno,
das offene Fenster anlehnen (Vb),; přiwřyć dřwi,
die Tür anlehnen (Vb),; sh. auch, přiwjyrać
(Vb),; sh. auch, (do-, za-) wřyć (Vb),; Tschech.
přivřít (Vb),; Poln. przymknąć
(Vb)
přiwykły
(Adj), (- łego)
gewöhnt an,;
Tschech. přivyklý (Adj),; Poln.
przywykły (Adj)
přiwyknųńć
(Vb), (-nâ)
sich gewöhnen
(Vb), sich angewöhnen (Vb),; přiwyknųńć
(Vb)
do cego, sich an etwas gewöhnen (Vb),;
Slow. privyknúť (Vb),; Tschech.
přivyknout (Vb), přivykat (Vb),; Poln. przywyknąć
(Vb)
přizdřejć
(Vb)
sie
, (sie..-dřâ)
zuschauen (Vb), sich
etwas anschauen (Vb),; přizdřejć sie, jak chto co
robi, sich anschauen, wie jemand etwas macht,; sh. auch,
přiglųndać (Vb) sie,; sh. auch,
(doj-, wy-) zdřejć (Vb),; (do-, wy-) glųndać
(Vb),; Slow. prizerať (Vb) sa,; Poln.
przyjrzeć (Vb) się
přiznać
(Vb)
sie
, (sie ..-nó)
sich bekennen (Vb)
zu, gestehen (Vb), zugeben (Vb), Geständnis ablegen (Vb),;
přiznać (Vb)
sie do cego, sich zu etwas bekennen (Vb),;
sich schuldig bekennen (Vb),; zugeben etwas gemacht zu haben
(Vb),; Łón sie do tego přiznoł., Er hat sich
dazu bekannt.; Er hat das zugegeben (Vb).; sh. auch, poznać
(Vb),; Slow. priznať (Vb) sa,; Tschech. přiznat
(Vb) se,; Poln. przyznać (Vb) się
přizynić
(Vb) sie
einheiraten (Vb)
(Mann (m)),; Tschech. přiženit (Vb) se,; Poln.
wżenić (Vb) się (w rodzinę)
přizynųńć
(Vb), (-nâ)
herbeiführen
(Vb), herbeitreiben (Vb),; sh. auch, přignać (Vb),;
přizynųńć do dóm ze gliniouka gâsi,
Gänse vom Teich nach Hause treiben (Vb),; sh. auch, (pře-,
w-, wy-, za-) zynųńć
(Vb),; Tschech.
přihnat (Vb),; Poln. przygnać (Vb), przygonić
(Vb)
přodek
(m), (-dku)
Vorderteil (n),
Vorderseite ( f ),; 1) na přodku, vorne (Adv),;
Idź na přodek., Gehe nach vorne.; To jes na přodku.,
Das ist vorne.; 2) łod přodku, von vorne,; z
přodku
(Adv), von vorn (Adv),; sh. auch, zadek
(m),; Slow. predná
strana,;
1) vpredu
(Adv),;
2)odpredu
(Adv), spredu (Adv),; Tschech. předek (m), 2)
zpředu (Adv), zepředu (Adv),; Poln. przód
(m), 1) na przodzie, 2) z przodu
přouć
(Vb), (přajâ)
gern haben (Vb),
lieb haben (Vb), mögen (Vb),; přouć
(Vb)
kómu, jemanden lieb haben (Vb),; Jou
tymu synkowi bardzo přajâ., Ich habe den Jungen sehr
gern.; Tschech. mít
rád,;
(Vb)),; Poln. lubić (Vb)
přyć
(Vb) sie,
sie přâ)
sich streiten (Vb),;
přyć sie ło co, sich um etwas streiten (Vb),; sh.
auch, přepjyrać (Vb) sie,; Tschech.
přit (Vb) se , přit se o co,; Poln. spierać
(Vb) się, kłócić (Vb) się
přŷndz
(Vb), (přŷndâ),
spinnen (Vb) spulen
(Vb), zwirnen (Vb),; přyndz wołnâ, Wolle spinnen
(Vb),; Pajųk přŷndze při sopje pajųncynâ.,
Eine Spinne webt am Schuppen ein Spinnennetz.; sh. auch, snuć
(Vb),; Slow. priasť (Vb), spriasť (Vb),;
Tschech. příst
(Vb),;
Poln. prząść (Vb)
pscoła
( f ), (-ły, pl.- ły) (Zool.)
Biene ( f )
(Zool.),; Slow. včela
( f ) (Zool.),; Tschech. včela ( f ) (Zool.),;
Poln. pszczoła ( f ) (Zool.)
psińco
(n), (-ca)
Hundeknöttel
(m), nichts (Pron.),; Jou bych mu dou psińco z coský.,
Ich würde ihm ein Hundeknöttel mit Knoblauch geben., Ich
würde ihm nichts geben (Vb).; Poln. nic (Pron.), figa
z makiem
psuć
(Vb), (psujâ)
beschädigen
(Vb), etwas kaputt machen (Vb), etwas unbrauchbar machen (Vb),;
psuć graškâ, ein Spielzeug kaputt machen (Vb),;
psuć (Vb) sie, verderben (Vb), schlechter
werden (Vb),; psuć se
zdrowjy, die Gesundheit schädigen (Vb),; Te masło sie
bez tâ skwarâ psuje., Die Butter geht in der Hitze
kaputt. (wird ranzig),; sh. auch,
popsuć
(Vb),;
Tschech.
kazit (Vb), ničit (Vb),;
Poln. psuć (Vb),;
psuć (Vb) się, pogarszać (Vb) się
psynica ( f ), (-ce) (Bot.) Weizen (m) (Bot.),;
zasiouć na polu psynicâ, auf dem Feld Weizen säen
(Vb),; Slow. pšenica ( f ) (Bot.),; Tschech.
pšenice ( f ) (Bot.),; Poln. pszenica ( f ) (Bot.)
psynny (Adj), (-nnego) Weizen-,; psynny
chlyb (m), Weizenbrot (n),; psynnou mųka ( f ), Weizenmehl
(n),; Tschech. pšeničný (Adj),; pšeničný
chléb (m),; Poln. pszenny (Adj)
ptouk (m), (-ka, pl.-ki)(Zool.) (auch,
ftouk (m), veraltert)
1) Vogel (m)
(Zool.),; 2) po ptoukach, (Spr.W.), alles vorbei,; Juz
to
po ptoukach.,
Es ist schon alles vorbei.; Es ist schon geschehen.; Es ist schon
Ende.; Łón mou wjeřâ ptouka?, Er hat wohl
einen Vogel?; Slow. vták (m) (Zool.),; Tschech.
1) pták (m), ptactvo (pl.) (Zool.),; Poln. 1)
ptak (m), ptaki (pl.) (Zool.),; 2) już po wszystkim,;
to już koniec,; stało się
ptoucek (m), (-cka, pl.-cki) (dim.) (Zool.) Vögelchen (n)
(dim.) (Zool.),; Tschech. ptáček (m) (dim.)
(Zool.),; Poln. ptaszek (m) (dim.) (Zool.)
pu (unv.) halb (Adv), zur
Hälfte ( f ),; Tyn chlyb juz je pu zjedzóny., Das Brot
ist schon halb aufgegessen.; Juz jes pu drugej., Es ist schon halb
zwei.; To be třwać, wjeřâ, pu godziny., Das
wird, glaube ich, eine halbe Stunde dauern.; podziejlić co na
pu, etwas in zwei Hälften teilen (Vb),; přełómać
co na pu, etwas in zwei Hälften brechen (Vb),; dostać co
na pu, etwas zur Hälfte bekommen (Vb),; dostać co za pu
darma, etwas halb umsonst bekommen,; pu dziwi, halb wilder (Adj),;
pu chleba, halbes Brot (n),; pu fónta masła, ein
halbes Pfund Butter ( f ), (250 g),; Łón louce pu
nagaty., Er läuft halb nackt herum.; pu łotwarty (Adj),
halb offener (Adj),; pu roku tymu, ein halbes Jahr her,; před
pu roký, vor einem halben Jahr,; sh. auch, poła
( f ), sh. such, pudniy (n),; Slow. pol (unv.)
Tschech. půl (unv.),
polo (Adv),; Poln. pół (unv.),
pu-, (Vorsilbe ( f )) halb-,
Halb-,;(Vorsilbe vor Adjektiven, Adverbien, Substantiven, die
angibt, die Hälfte der Eigenschaft zu haben),; purocny (Adj),
halbjähriger (Adj),; pudziwi (Adj), halbwilder (Adj),;
puoficjalny (Adj), halboffizieller (Adj),; Poln. pierwszy
człon przymiotnikôw, przysłówków i
rzeczowników określający połowiczne
posiadanie cechy
puc (m), (puca, pl. puce) Putz (m), Putz am
Haus (n) (Verputz (m),; Bymy łociepować budynek pucý.,
Wir werden das Haus verputzen (Vb).; łopucować (Vb)
budynek, das Haus verputzen (Vb),; sh. auch, pucować
(Vb),; Tschech. omítka ( f ),; Poln. tynk
(m)
puca (pl.), (puc), (Biol.) puco (n),
(-ca, pl.-ca)
Lunge ( f )
(Biol.),; stâncny na puca, lungenkranker (Adj),; Łón
mou zdrowe puca., Er hat eine gesunde Lunge.; mocne puca, starke,
gesunde Lunge ( f ),; sh. auch, suchoty (pl.),; Slow.
pĺuca (n / pl.) (Biol.),; Tschech. plíce ( f )
(Biol.),; Poln. płuco
(n), p
łuca (pl.) (Biol.)
puch (m), (-chu) Daune ( f ), Daunen
(pl.), Flaumfeder ( f ),; mjŷki jak puch, daunenweicher
(Adj),; Tschech. prachové pěří
(n),; Poln. puch (m)
puchnųńć
(Vb)
schwellen (Vb),
anschwellen (Vb),; sh. auch, ( ło-, s-) puchnųńć
(Vb),; Slow. puchnúť (Vb),; Tschech.
puchnout (Vb),; Poln. puchnąć (Vb)
puco (n), (-ca, pl.-ca) (Biol.) Lunge ( f )
(Biol.),; sh. bei puca (pl.),; Tschech. plíce
( f / pl. ) (Biol.),; Poln. płuco (n) (Biol.)
pucoulôwka
( f ), (-ki, pl.-ki)
halbzölliges
Brett (n),; Poln. deska grubości pół cala
pucować
(Vb), (-cujâ)
1) putzen
(Vb),; Musâ se łopucować třewiki., Ich muß
mir die Schuhe putzen (Vb).; pucować koło, das Fahrrad
putzen (Vb),; 2) verputzen (Vb),; pucować kracpucý
budynek, mit einem Kratzputz das Haus verputzen (Vb),; sh. auch,
łopucować
(Vb),; Slow. 2) omietať (Vb),;
Tschech. 1) čistit (Vb), 2) omítat (Vb),
nahazovat (Vb) omítku,; Poln. 1) czyścić
(Vb),; 2) tynkować (Vb)
puč
(m), (-ču)
Putsch (m), Umsturz
(m),; Tschech. puč (m),; Poln. pucz (m)
pudejl (m), (-dla, pl.-dle) (Zool.) Pudel (m) (Zool.),;
Jou ejch se kupjył małego cournego pudla., Ich habe mir
einen kleinen schwarzen Pudel gekauft.; Tschech. pudl (m)
(Zool.),; Poln. pudel (m) (Zool.)
puder (m), (-dru) Puder (m),; puder
kosmetycny, kosmetischer Puder (m),; Tschech. pudr (m),;
Poln. puder (m)
pudercukjer (m), (-kru) Pudercucker (m),;
Posujymy tyn kołouc bez sitko pudercukrý., Wir streuen
auf den Kuchen durch ein Sieb Pudercucker.; sh. auch, cukjer
(m),; sh. auch, wyrfejlcukjer (m),; Poln. cukier
puder, cukier sproszkowany
puderdołza
( f ), (-ze, pl.-ze)
Puderdose ( f ),;
Tschech. pudřenka ( f ),; Poln. puderniczka ( f
)
pudîg
(m), (-gu)
Pudding (m),; Po
joudle dostaniymy jescy pudîg. Nach dem Essen bekommen wir
noch Pudding (m).; Tschech. puding (m), pudink (m),; Poln.
budyń (m)
pudło
(n), (-dła, pl.-dła)
große
Schachtel ( f ),; Tschech. pouzdro (n),; Poln. pudło
(n)
pudniy (n) halber Tag (m),; My
byli z tų robotų za pudniy gotowi., Wir waren mit der
Arbeit nach einem halben Tag fertig.; Za pudniy tego nie zrobis.,
An einem halben Tag machst du das nicht.; To třwało
pudniy., Das hat einen halben Tag gedauert.; Poln. połowa
dnia
pudołko
(n), (-ka,pl.-ka)
Schachtel ( f ),;
pudołko łod třewikôw, Schuhschachtel ( f ),;
pudołko łod štrychalcôw,
Streichholzschachtel ( f ),; Tschech. krabička ( f ),;
Poln. pudełko (n)
pudrować
(Vb), (-rujâ)
pudern (Vb),;
pudrować se lica, sich die Wangen pudern (Vb),; Slow.
pudrovať (Vb),; Tschech. pudrovat (Vb),; Poln.
pudrować (Vb)
pug (m), (puga, pl. pugi) (Agr.) Pflug (m) (Agr.),;
załorać pugý pole, mit dem Pflug das Feld pflügen
(Vb),; Slow. pluh (m) (Agr.),; Tschech. pluh (m)
(Agr.),; Poln. pług (m) (Agr.)
pukać
(Vb), (-kó)
klopfen (Vb), pochen
(Vb),; pukać po dřwiach, an die Tür klopfen (Vb),;
Serce mi pukou., Das Herz pocht mir.; sh. auch, puknųńć
(Vb),; sh. auch, zapukać (Vb),; Tschech.
klepat (Vb), (
za-) klepat (Vb) na dveře,; (Herz (n))
zatlouci, Poln. pukać (Vb) ( do drzwi), stukać
(Vb)
pukaniy (n), (-niou) Klopfen (n),
Klopfzeichen (n),; Tschech. (za-) klepání
(n),; Poln. stuk (m)
pukejl (m), (-kla, pl.-kle) Buckel (m), Höcker
(m),; Tyn chłop mou pukejl., Der Mann hat einen Buckel (m).;
Tschech. hrb (m),; Poln. garb (m),
puklaty (Adj), (-tego) buckeliger (Adj),;
Tschech. hrbatý (Adj),; Poln. garbaty (Adj)
puknųńć
(Vb), (-nâ)
draufklopfen
(Vb)(Vb), einmal klopfen (Vb),; puknųńć młotký
na ćwjŷk, mit dem Hammer auf einen Nagel klopfen (Vb),;
sh. auch, pukać (Vb),; Poln. uderzyć (Vb)
(coś młotkiem)
pulać
(Vb), (-ló) (Kin. Spr.)
pinkeln (Vb),; Poln.
siusiać (Vb) (Kin. Spr.)
pulik (m), (-ka) Glied (n)
(Körperteil (n)),; Poln. członek (m) (część
ciała)
pulołwer
(m), (-wra, pl.-wry)
Pullover (m),;
Łoblekâ se pulołwer, bo jes doś zimno., Ich
ziehe mir den Pullover an, weil es draußen recht kalt ist.;
Slow. pulóver (m),; Tschech. pulovr
(m),; Poln. sweter (m), pulower (m)
puls (m), (-su) (Biol.) Puls (m) (Biol.),;
zbadać kómu puls, jemandem den Puls fühlen (Vb),;
Slow. pulz (m) (Biol.),; Tschech. puls (m) (Biol.),;
Poln.
puls (m) (Biol.)
pułokrųgły
(Adj)
halbrunder (Adj), in
der Gestalt eines Halbkreises,; Poln. półokrągły
(Adj)
puma (m) (Zool.) Puma (m) (Zool.),;
Poln. puma (m) (Zool.)
pumjejsiŷncny
(Adj),

(-nego)

halbmonatiger
(Adj),; pumjejsiŷncny zourobek (m), halbmonatiger Lohn (m),;
Poln. półmiesięczny (Adj)
pupa ( f ), (-py, pl.-py) Puppe ( f ),
Spielpuppe ( f ),; Poln. lalka ( f )
pupka ( f ), (-ki, pl.-ki) (dim.) kleine Puppe ( f ),
Püppchen (n) (dim.),; Dziewuska se grou pupkų., Das
Mädchen spielt mit dem Püppchen (n).; Poln. mała
lalka ( f )
purocny (Adj), (-nego) halbjähriger
(Adj),; purocny termin badaniou zdrowja, halbjährige
Gesundheitsunterduchung ( f ),; Tschech. půlroční
(Adj),; Poln. półroczny (Adj)
puřitko
(n), (-ka)
Arschbacke ( f ),
Gesäßhälfte ( f ),; sh. auch, řić (
f ),; Tschech. zadek (m), (půl zadka),; Poln.
pośladek (m) (połowa pośladku)
puscać
(Vb), (-có)
1) steigen
lassen (Vb),; puscać drachy, Drachen steigen lassen (Vb),; 2)
fallen lassen (Vb), einsäen (Vb),; puscać (Vb) řepâ,
Rübensamen fallen lassen (Vb) (einsäen (Vb)),; Poln.
1)
puszczać (Vb)
(latawiec (m)),
2)
upuszczać (Vb) (z ręki na ziemię nasiona)
pusiyrota (m), (-ty, pl.-ty) Halbweise ( f ),;
Tschech. polosirotek (m),; Poln. półsierota
(m)
pustejlnik (m), (-ka) Einsiedler (m),;
Tschech. poustevník (m),; Poln. pustelnik (m)
puścić
(Vb), (puscâ)
1) loslassen
(Vb), puścić łod kogo râkâ, die Hand
von jemandem loslassen (Vb),; 2) vererben (Vb), übergeben
(Vb) (Hof (m), Haus (n)), übereigenen (Vb),; puścić
młodý gospodarkâ, den Jungen die Hof (Bauernhof
(m)) vererben (Vb), übergeben (Vb),; 3) explodieren
(Vb), zerbersten (Vb), zerplatzen (Vb),; granata puściyła,
die Granate ist explodiert (Vb),; sh. auch, (do-, ło-,
łod, łoz-, na-, pře-, při-, s-, u-, w-, wy-,
za-)
puścić (Vb),; sh. auch, přepisać
(Vb),; Slow. 1) pustiť (Vb), 3) prasknúť
(Vb),; Tschech. 1) pustit (Vb), 3) prasknout
(Vb), praskat (Vb),; Poln. 1) puścić (Vb)
(przestać trzymać), 2) przenieść (Vb)
(Jur., majątek), 3) eksplodować (Vb), pękać
(Vb)
putora (Num.) anderthalb (Num.),
eineinhalb (Num.),; To sie zrobjyło putora roku tymu., Das
ist eineinhalb Jahre vorher geschehen (Vb).; putora chleba, ein
ganzes und ein halbes Brot Poln. półtora (Num.)
pųncek
(m), (-cka, pl.-cki) (Bot.)
Knospe ( f ) (Bot.)
,; pųncki łod róze, Rosenknospen (pl.),; pųncki
łod listka, Blattknospe ( f ),; Slow. púčik
(m) (Bot.),; Poln. pączek (m) (Bot.), pąk (m)
(Bot.)
pyklîg
(m), (-ga, pl.-gi)
Bückling (m),;
Kupjâ se uwândzóny pyklîg., Ich kaufe mir
einen geräucherten Bückling (m),; Tschech. uzenáč
(m),; Poln. pikling (m)
pyndzejl (m), (-dzla, pl.-dzle) Pinsel (m),;
pyndzejl do golyniou, Rasierpinsel (m),; pyndzejl do
štrajchowaniou, Malerpinsel zum Streichen (n), (Lackieren
(n),; Tschech. štetec (m), štětka ( f
),; Poln. pędzel (m) (do malowania, do golenia)
pyndzlik (m), (-ka, pl.-ki) (dim.) kleiner Pinsel (m),;
Poln. mały pędzel (m), pędzelek (m) (dim.)
pyndzlować
(Vb), (-lujâ)
pinseln (Vb),;
Tschech. natírat (Vb),; Poln. pędzlować
(Vb)
pyrlik (m), (-ka, pl.-ki) Vorschlaghammer
(m),; (auch im Wappen der Bergleute enthalten, młotek i
pyrlik, Hammer und Vorschlaghammer),; Tschech. perlik (m),;
Poln. ciężki młot (m)
pyrtać
(Vb), (-tó / -rcâ)
schubsen (Vb),;
pyrtać (Vb) kogo, jemanden schubsen (Vb),; sh.
auch, pyrtnųńć (Vb),; Poln. szturchać
(Vb)
pyrtek (m), (-ka, pl.-ki) kleinen gewachsener
Mann (m), (Mensch (m),; Poln. maluch (m)
pyrtnųńć
(Vb), (-nâ)
rempeln (Vb),
anrempeln (Vb), wegstoßen (Vb); pyrtnųńć
(Vb), kogo, jemanden wegstoßen (Vb), rempeln (Vb),;
sh. auch, pyrtać (Vb),; sh. auch, (po-, s-, sko-)
pyrtnųńć
(Vb),; Slow. strkať (Vb),;
Tschech. strkat (Vb), remplovat (Vb), drcát (Vb),
(po-, za-) drcnout (Vb),; Poln. trącić (Vb),
szturchnąć (Vb)
pyř (m),
(pyřu) (Bot.)
Quecke ( f ) (Bot.),; pyř
na polu, Quecke auf dem Feld (n),; sh. auch, zapyřóne
(Adj),; Tschech.
pýr (m) (Bot.),; Poln. perz (m) (Bot.)
pysk (m),
(-ku, pl.-ki)
Maul (n),
S
chnauze ( f ), Gesicht (n) (vulg.), Fresse ( f ) (vulg.),;
dać kómu po pysku,
jemandem paar Ohrfeigen geben (Vb), (in die Fresse schlagen
(Vb)),; sh. auch, papla ( f ),; Slow. pysk
(m),; Tschech. tlama ( f ) (bei Tieren (pl.),; dršťka
( f ) (bei Menschen (pl.)),, Poln. pysk (m)
pyskować
(Vb), (-kujâ)
schnauzen (Vb), viel herumkeifen (Vb), viel
herumschreien (Vb),; Tschech. nadávat
(Vb), hubovat (Vb),; Poln. pyskować
(Vb)
pytać (Vb)
sie, (sie pytó))
fragen (Vb), sich erkundigen (Vb),; pytać
(Vb)
sie ło
co
, nach etwas fragen
(Vb),; pytać
(Vb)
sie ło
kogo
, nach jemandem
fragen (Vb),; sh. auch, (do-, s-, wy-) pytać
(Vb) ,; Slow.
pýtať (Vb) si,; Tschech.
ptát (Vb) se,; Poln. pytać
(Vb) się
pytaniy (n),
(-niou)
Frage ( f ),; Mó
jedno pytaniy., Ich habe eine Frage ( f ),; Tschech.
ptaní (n),; Poln.
patanie (n)
pywnica ( f ), (-ce, pl.-ce) Keller (m),;
Kartoufle na zimâ mómy we pywnicy., Kartoffeln für
den Winter haben wir im Keller (m).; Slow. pivnica ( f ),;
Poln. piwnica ( f )
   

Permanentlink zu diesem Beitrag: http://www.kulturelle-autonomie.org/godka-sprache/sprache/p/