Zurück zu Buchstaben

H

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

 


 

habit (m), (-ta, pl.-ty) Kutte ( f ), Mönchskutte ( f ), zoukónny
habit, Ordenskleid (n),; Tschech.
kutna ( f ), mnišska kutna ( f ), hábit (m),; Poln.
habit (m)
hachary (pl.), (-rôw) Lumpen (pl.), Schufte (pl.), Lümmel (pl.),; W
tý budynku mjŷskajų
same hachary., In diesem Haus wohnt nur Lumpenpack.; sh. auch,
shachařić (Vb)
sie
,; Poln.
łobuzy (pl.), draństwo (n)
hachôr
(m), (-chara, pl.-chary)
Lump (m), Schuft (m), Lümmel (m),; Poln.
drań (m), łobuz (m),
zaniedbany (Adj), zubożały (Adj)
hacharstwo (n), (-wa) Lumpenpack (n),; Poln. hołota
( f ), draństwo (n)
haciać
(Vb), (-ció)
1) mit den Füßen schlurfen (Vb),
die Füße nachziehen (Vb),; Łón
haciou po dródze, jak stary chłop., Er schlurft auf
der Srtaße, wie ein alter Mann.; 2)
herumtrampeln (Vb), zertrampeln (Vb),; Nie haciej mi tu!, Trampele
mir hier nicht herum!; sh. auch, łozhaciać
(Vb),;
Tschech. 1)
šmathat
(Vb), tahat nohama za sebou, 2)
podupat (Vb),;

Poln. 1) szurgać
(Vb) nogami, człapać (Vb), powłóczyć
(Vb) nogami, 2)
rozdeptać (Vb)

hać
(m), (hacia, pl. hacie)
Latsch (m), abgetretener, ausgelatschter Schuh
(m),; Kupjył se tá taky
hacie., Er hat sich da solche Latschen (häßlich Schuhe)
gekauft.; Łón tá cały cas łazi w
takich łozhacianych haciach., Er läuft die ganze Zeit in
solchen ausgelatschten Latschen (Schuhen).; sh. auch, třewce
(pl.),; Poln.
znoszony bucik (m),
znoszony pantofel (m)
haderka ( f ), (-ki, pl.-ki) Läppchen (n), kleiner Putzlumpen (m),
Abwaschlappen (m), Wischtuch (n), Staubtuch (n),; Łotři
tyn stoł haderkų!, Wische den Tisch mit einem Läppchen
ab!; Tschech.
hadřik (m), utěrka ( f ),; Poln.
szmatka ( f ), gałganek (m)
hadra ( f ), (-ry, pl.-ry) Lappen (m), Putzlappen (m), Fetzen (m),
Scheuertuch (n),; Wyzdzmi tâ
hadrâ!, Wringe den Lappen aus!; Powišuj izbâ
hadrų., Wische die Stube mit dem Lappen.; Slow.
handra ( f ),; Tschech.
hadr (m),; Poln.
szmata ( f ), gałgan (m)
hadyrloucka ( f ),(-cki, pl.-cki) 1) Lumpensammlerin ( f ),; 2) arme,
abgerissene Frau ( f ),; Łóna
louce starganou jak hadyrloucka., Sie läuft abgerissen wie
eine Lumpensammlerin.; Tschech.
1)
hadrářka ( f ),; Poln.
1) gałganiarka
( f ), 2)
kobieta w oberwanym ubiorze
hadyrlouk (m), (-ka, pl.-ki) 1) Lumpensammler (m), 2) armer,
abgerissener (zerlumpter) Mann (m),; Zaniyś
te łaty do hadyrlouka!, Bringe die Flicke (Stoffreste) zum
Lumpensammler!; To jes yno dobre před hadyrlouka., Das ist
nur noch für den Lumpensammler gut.; Wyglųndous w tý
šakjecie jak hadyrlouk., Du siehst in der Jacke aus, wie
ein Lumpensammler.; Tschech.
hadrář (m),; Poln.
1)
gałganiarz (m),
2) ubogi
obdarty mężczyzna (m)
hadziaj (m), (-ja, pl.-je) kein Einheimischer, kein Schlesier,; Poln.
nie Ślązak,
haja ( f ), (-je), (Kin. Spr.) 1) Heia ( f ), (Kindersprache für
Bett), Schlafbettchen (n),; Synek pôdzie
tera do haje., Der Junge geht jetzt in die Heia.;
Tschech.
jít do
hajany (m, pl.),; 2)
Schlägerei ( f ),; Zrobjyła sie w kacmje wielkou haja.,
Im Wirtshaus brach eine große Schlägerei aus.; Poln.1)
łóżeczko
do spania (mowa dziecięca),; 2)
awantura ( f )
hajać
(Vb), (-jó) (Kin. Spr.)
schlafen (Vb), heia machen (Vb), (Kin. Spr.),;
Dziewuska be tera hajać. Das
Mädchen wird jetzt heia machen.; sh. auch,
wyhajać sie
(Vb),;
Tschech.
hajat (Vb), vyhajat (Vb) se,; Poln.
spać (Vb), (mowa dziecięca)
hajckisen (m), (unv) Heizkissen (n),; Podej mi tyn hajckisen!, Reiche
mir das Heizkissen!; Poln. poduszka ( f ) elektryczna,
grzejna
hajcować
(Vb), (-cujâ)
heizen (Vb),; hajcować
izbâ, die Stube heizen,; hajcować w pjecu, im Ofen
Brennmaterial nachlegen,; hajcować dřewý, mit
Holz heizen,; hajcować łolejý, mit Öl
heizen,; hajcować wųglý, mit Kohle heizen,;
hajcować (Vb) briketóma, mit Briketts heizen (Vb),;
sh. auch, (na-, u-, wy-,
za-) hajcować
(Vb),;
sh. auch, zatopić
(Vb),; Tschech.
zatopit (Vb),; Poln.
opalać (Vb), (np. mieszkanie), ogrzewać (Vb)
hajcplata ( f ), (-ty, pl.-ty) Heizplatte ( f ) (am Elektroofen (m)),; Zascyrkni
tâ hajcplatâ łod
pjeca!, Schalte die Heizplatte vom Ofen an!; Mozes tâ
hajcplatâ zaś wyscyrknųńć., Du kannst
die Heizplatte wieder abschalten.;
Poln.
płytka ( f )
grzejna (kuchenki)
hajcšpirala
( f ), (-le, pl.-le)
Heizspirale ( f ),; Přepoulyła
sie u kochra hajcšpirala., Beim Kocher ist die Heizspirale
durchgebrannt.; Poln.
skrętka ( f ) grzejna
hajcųg
(m), (-ga, pl.-gi)
Heizung ( f ),; pjec łod
hajcųga, Heizungsofen (m),; centralhajcųg (m),
Zentralheizung ( f ),; damfhajcųg (m), Dampfheizung ( f ),;
hajcųg na kołks, Koksheizung ( f ),; hajcųg na gaz,
Gasheizung ( f ),; hajcųg na wųgly, Kohlenheizung ( f
),; łolej na hajcųg, Heizöl (n),; Poln.
ogrzewanie (n), centralne ogrzewanie (n), ogrzewanie (n) parowe
hajda ( f ), (-dy, pl.-dy) verkommenes Haus (n),; Stoji tá
takou starou hajda., Da steht so ein altes verkommenes Haus.;
Tschech.
starý zchátralý dům,; Poln.
stary, zaniedbany dom
hajdka ( f ), (-ki, pl.-ki) (dim.) Häuschen (n) (dim.),; małou
hajdka, kleines Häuschen (n),; Łóni mjŷskajų
w tej hajdce., Sie wohnen in dem kleinen Häuschen.; Tschech.
malý domeĉek (m),; Poln.
mały domek (m)
hajfiš
(m), (-ša, pl.-še)
(Zool.)
Haifisch (m), (Zool.),; Pływajų
tá hajfiše., Dort schwimmen Haifische.; Tschech.
žralok (m) (Zool.),; Poln.
żarłacz (m), (Zool.),
rekin (m), (Zool.)
hajndyk (m), (-ka, pl.-ki) (Zool.) Truthahn (m), (Zool.),; Zacerwjyniył
sie jak hajndyk., Er ist rot, wie ein Truthahn geworden.,(Spr.W),;
Slow.
moriak (m) (Zool.),; Tschech.
krocan (m) (Zool.),; Poln.
indyk (m), (Zool.)
hajndycka ( f ), (-ki, pl.-ki) (Zool.) Truthenne ( f ), (Zool.),; Pute ( f ), (Zool.),;
Tschech.
krůta
( f ) (Zool.),;
Poln. indyczka ( f ), (Zool.)
hajratsantrag (m), (-gu) Heiratsantrag (m),; Zrobjył
dziewuse hajratsantrag (m)., Er machte dem Mädel einen
Heiratsantrag (m).; Poln. oświadczyny
(pl.)
hala ( f ), (-le, pl.-le) Halle ( f ),; hala tourgowou, Markthalle ( f ),;
hala rybnou, Fischhalle ( f ),; sh. auch, zoul (m),; Slow.
hala ( f ),; Tschech. hala ( f ),; Poln. hala ( f )
halać
(Vb), (-ló),(Kin.
Spr.)
streicheln (Vb),(Kin.Spr.),; halać
(Vb) kogo,
jemanden streicheln (Vb), (liebkosen, trösten),; halać
kocika, ein Kätzchen streicheln,; sh. auch, pohalać
(Vb), głouskać
(Vb),
pogłouskać
(Vb),;
Tschech.
pohladit (Vb),; Poln.
głaskać (Vb), (kogoś), (Kin.Spr.)
halda ( f ), (-dy, pl.-dy) Halde ( f ),; Kohlenhalde ( f ), Erzhalde ( f ),;
Kamjynie wywozų z gruby na
haldâ., Das Gestein fahren sie aus der Grube auf die Halde (
f ).; Tschech. halda ( f ),; Poln. hałda
( f )
haloł!
(Int.)
hallo!, (Int.),; Tschech. haló!,
(Int.),; Poln.
halo!, (Int.)
halsband (m), (-da, pl.-dy) Halsband (n),; Hundehalsband (n),; Připni
psowi halsband., Lege dem Hund ein Halsband um.; Poln.
obroża ( f )
halt! (Int.) halt!,(Int.), stopp!,(Int.), nicht weiter!,;
Poln.
stop!,(Int.), stój
! (Int.)
halter (m), (-tra, pl.-ry) Halter (m), Griff (m),; hantuchhalter (m),
Handtuchhalter (m),; fejderhalter (m), Federhalter (m),;
Poln. dzierżak (m),
rączka ( f ), obsadka ( f ), uchwyt (m)
hałba
( f ), (-by, pl.-by)
Haube ( f ),; 1) badyhałba
( f ), Badehaube,; 2)
motorhałba ( f ),
Motorhaube ( f ),; Poln.
1)
czepek (m), 2) osłona
( f ), nakrywka ( f )
hałpca
(unv)
Hauptsache ist, daß.., wichtig ist, daß..,;
Hałpca, łón zaś
přised nazoud., Wichtig ist, daß er wieder zurückkam.;
Hałpca, łóni sų pogodzóni.,
Hauptsache ist, daß sie wieder ausgesöhnt sind.;
Hałpca, łóni wygrali., Hauptsache, sie
haben gewonnen.; Poln. ważne
jest,..,; grunt, (np.), Grunt, to zdrowie.; Grunt, że
zostajesz.;
hałptštrasa
( f ), (-se, pl.-se)
Hauptstraße ( f ),; Łóni
mjŷskajų na hałptštrasie., Sie wohnen an der
Hauptstraße.; Tyn budynek stoji na prawo łod
hałptštrase., Das Haus steht rechts von der
Hauptstraße.; Poln.
główna ulica ( f )
hałsaufgaba
( f ), (-by, pl.-by)
Hausaufgabe ( f ),; hałsaufgaby
(pl.), (-bôw), Hausaufgaben (pl.),; robić w dóma
hałsaufgaby, Hausaufgaben zu Hause machen,; Zrobjył
ejś juz twojy hałsaufgaby?, Hast du schon deine
Hausaufgaben gemacht?; Dzisiej my hałsaufgabôw nie
dostali., Heute haben wir keine Hausaufgaben bekommen.; Zoucka nó
dzisiej zadała kâs hałsaufgabôw., Die
Lehrerin hat uns heute viele Hausaufgaben aufgegeben.;
Poln.
zadanie domowe,
(szkoła)
hałsdurchzuchųg
(m), (-gu,(-ga), pl.-gi)
Hausdurchsuchung ( f ),; Robjyli u niego
hałsdurchzuchųg., Sie
machten bei ihm eine Hausdurchsuchung.;
Poln.
rewizja domowa
hałzjyrer
(m), (-ra, pl.-ry)
Hausierer (m),; Přised
tu hałzjyrer ze scotkóma., Hier kam ein Hausierer mit
Bürsten.; Poln. domokrążca
(m)
hałzjyrerka
( f ), (-ki, pl.-ki)
Hausiererin ( f ),; Chodzi tá
po wsi hałzjyrerka ze kosykóma., Im Dorf geht eine
Hausiererin mit Körben herum.;
Poln.
domokrążka
( f )
hałzjyrować
(Vb), (-rujâ)
hausieren (Vb),; Na lato bâdziymy
hałzjyrować ze mjetłóma., Im Sommer werden
wir mit Besen hausieren gehen.; Poln.
prowadzić handel domokrążny
hałzjyrowaniy
(n), (-niou)
Hausieren (n),; Poln. domokrążnictwo
(n), handel domokrążny
Hamburg (m), (-gu), (Geogr.) Hamburg, (Land und Hafenstadt ), (Geogr,),; Łóni
mjŷskajų w Hamburgu., Sie wohnen in Hamburg.; Přijechali
tu z Hamburgu., Sie kamen hier von Hamburg angereist.; Poln.
Hamburg (m), (Geogr.)
hamować
(Vb), (-mujâ)
bremsen (Vb),; sh. auch, brymzować
(Vb),; sh. auch, lâkować
(Vb) sie,;
lâkować (Vb)
kogo,;
Poln.
hamować (Vb)
hamozić
(Vb), (-zâ)
raffen (Vb), an sich raffen (Vb), unersättlich
Reichtum ansammeln (Vb), alles für sich in Beschlag nehmen
(Vb), raffgierig sein,; Łón
wsystko do siebje hamozi. Er reißt alles an sich., (ist
raffgierig),; sh. auch, nahamozić
(Vb),; Poln.
być chciwym, zgarniać wszystko do siebie,
hamozność
( f ), (-ści)
Raffgier ( f ), Habgier ( f ), Habsucht ( f ),;
Tschech. hamižnost
( f ),;
hrabivost ( f ), chamtivost ( f ),; Poln.
chciwość ( f )
hamoźnik
(m), (-ka, pl.-ki)
habgieriger Mensch, Raffke (m),; Tschech.
hamižník (m), chamtivec (m),;
Poln.
chciwiec (m)
hamoźny
(Adj), (-nego)
habgieriger (Adj), raffgieriger (Adj),; Tyn jes
ale hamoźny. Der ist aber
habgierig.; Tschech.
hamižný (Adj),; Poln.
chciwy (Adj)
hamoźnie
(Adv)
habgierig (Adv), raffgierig (Adv),; Łón
hamoźnie grómadzi bogajstwo., Er häuft gierig
Reichtum an.; Poln.
chciwie (Adv)
hamster (m), (-tra, pl.-try), (Zool.) Hamster (m), (Zool.),; Hamster nazbjyroł
na polu kupâ zbozou.; Ein Hamster hat auf dem Feld einen
Haufen Getreide angesammelt.; Tschech.
křeček (m), (Zool.),; Poln.
chomik (m), (Zool.)
hamstrować
(Vb), (-rujâ)
hamstern (Vb), (gesetzwidrig) Vorräte
anhäufen (Vb), Sachen aufspeichern (Vb), ansammeln (Vb),; Łón
zaś idzie na tourg hamstrować., Er geht wieder zum Markt
hamstern.; sh. auch, nahamstrować
(Vb),; Tschech.
(z-) křečkovat (Vb),; Poln.
gromadzić (Vb), (zapasy)
handarbajt ( f ) Handarbeit ( f ),; To jes jescy handarbajt., Das
ist noch Handarbeit.; Poln. praca ( f ) ręczna,
robótka ( f )
handbal (m), (-la, pl.-le) (Sp.) Handball (m), (Sp.),; Bymy grać
handbal (m)., Wir werden Handball spielen.; Wygrali my we handbalu
štyrynouście do łoziym., Wir haben im
Handballspiel vierzehn zu acht gewonnen.; Poln.
szczypiorniak (m) (Sp.), piłka ( f ) ręczna
handbrymza ( f ),

(-ze, pl.-ze)

Handbremse ( f ),; Přiciųg
handbrymzâ!, Ziehe die Handbremse an!; Popuś
handbrymzâ!, Löse die Handbremse!, Mache die Handbremse
auf!; sh. auch, brymza
( f ),; Poln.
hamulec (m) ręczny
handejl (m), (-dlu) 1) Handel (m), Markt (m),; wolny (Adj)
handejl (m), freier Markt (m), Freihandel (m),; Nakupjymy na wolný
handlu., Wir kaufen auf dem freien Markt ein.; handejl hurtowy,
Großhandel (m),; 2)
Handelsunternehmen (n),;
Handejl dřewý , Holzhandlung ( f ),; Handejl wųglý,
Kohlehandlung ( f ),; Tá jes handejl ze zbozý., Dort
ist eine Getreidehandlung ( f ),; Tschech.
obchod (m), obchodování (n),; Poln.
handel (m)
handfejger (m), (-gra, pl.-gry) Handfeger (m),; smjyś
coś handfejgrý, etwas mit dem Handfeger
zusammenkehren,; Tschech.
smetáček (m),; Poln.
zmiotka ( f ), miotełka ręczna
handgranata ( f ), (-ty, pl.-ty) Handgranate ( f ),; Poln. granat (m) ręczny
handgryf (m), (-fu, pl.-fy) 1) Handgriff (m),; Łón
by nie zrobjył ani handgryfu., Er würde keinen Handgriff
machen.; To zrobić, to jes yno jedyn handgryf., Das zu
machen, ist nur ein Handgriff.; 2)
Chyć
to za tyn handgryf., (gryf),; Fasse das an dem Handgriff (Griff)
an.;
Poln.
1)
manewr (m), ruch (m),

wykonanie z łatwością ręką, 2)
uchwyt (m) , trzonek (m), rękojeść ( f ), rączka
( f )
handkus (m), (-sa, pl.-se) Handkuß (m),; dać
kómu handkus (m), jemandem einen Handkuß geben,;
Poln.
pocałowanie (n) ręki
handlâger
(m), (-gra,
pl.-gry)
Handlanger (m),; Do tej roboty potřebujâ
handlâgra., Zu dieser Arbeit brauche ich einen Handlanger.;
Poln.
pomocnik (m),
handlować
(Vb), (-lujâ)
handeln (Vb), Handel treiben (Vb),; handlować
dřewý, mit Holz handeln,; handlować autóma,
mit Autos handeln, (Autohandel betreiben),; sh. auch,
gyšeftować
(Vb),
uhandlować
(Vb),;
Slow.
handlovať (Vb),; Tschech.
obchodovat (Vb),; Poln.
prowadzić handel,
handlowy (Adj), (-wego) Geschäfts-, Handels-,; Skoła
Handlowou, Handelsschule ( f ),; drógi (pl.) handlowe,
Handelsstraßen (pl.),; prawo handlowe, Handelsgesetz (n),;
Poln.
handlowy (Adj)
handlyrka ( f ),(-ki, pl.-ki) Händlerin ( f ),; Na tourgu
spředouwajųhandlyrki
štrykowane řecy., Am Markt verkaufen Händlerinnen
gestrickte Waren.; Poln. handlarka ( f )
handlyř
(m), (-řa, pl.-ře)
Händler (m),; Poln. handlarz (m)
handšryft
(m), (-tu)
Handschrift ( f ),; Ty mous ale fajny handšryft.,
Du hast aber eine schöne Handschrift.; cytejlny handšryft,
leserliche Handschrift,; Tschech.
pismo (n),; Poln.
charakter pisma,; pismo (n)
handštand
(m), (-du, pl.-dy)
Handstand (m),; Jou tera zrobjâ
handštand., Ich mache jetzt einen Handstand (m).; Tschech.
stojka ( f ), stoj (m) na rukach,; Poln.
stanie na rękach
handtaša
( f ), (-še, pl.-še)
Handtasche ( f ),; hynkejl łod
handtasie, Henkel von der Handtasche,; Jou mó mjŷsek z
pjųndzmi we handtasi., Ich habe den Geldbeutel in der
Handtasche.; skôřannou handtaša, Handtasche aus
Leder,; Tschech.
ruĉní kabelka ( f ),; Poln.
torebka ( f )
hantla ( f ), (-le, pl.-le) (Sp.) Hantel ( f ), (Sp.),; dźwigać
hantle, Hanteln heben,;
Poln.
hantla ( f ),
ciężarek gimnastyczny, (Sp.)
hantny (Adj), (Kp. -niejsy) handlicher (Adj), handgerechter (Adj),; Tyn młotek
jes bardzo hantny., Der Hammer ist sehr handlich.; sh. auch,
châć
( f ),
châtny
(Adj),;
Poln.
poręczny (Adj)
hantuch (m), (-cha, pl.-chy) Handtuch (n),; Łotři
se râce hantuchý., Trockne dir die Hände mit dem
Handtuch ab.; hantuch na râce, Handtuch zum Hände
abwischen,; hantuch do gyšyru, Geschirrtuch (n),; sh. auch,
râcnik
(m),; Slow.
príručka ( f ),; Poln.
ręcznik (m)
hanuce (pl.), (-côw) Fußlappen (pl.),; Wejź
se do tych góminowych bótôw
hanuce., Nimm dir zu den Gummistiefeln Fußlappen.;
Poln.
onuce (pl.)
haptyka ( f ), (-ki, pl.-ki) Apotheke ( f ),; sh. auch, aptyka ( f ),;
Poln. apteka ( f )
harfa ( f ), (-fy, pl.-fy) (Mus.) Harfe ( f ) (Mus.),; grać
śpjywkâ na harfje, auf der Harfe ein Lied,
(Musikstück) spielen,; Poln.
harfa ( f ) (Mus.)
harfjouř
(m), (-řa, pl.-ře)
Harfenspieler (m),; Poln. harfiarz (m)
harfjourka ( f ),

(-ki, pl.-ki)

Harfenspielerin ( f ),; Poln. harfiarka ( f
)
harmołnika
( f ), (-ki, pl.-ki)
Harmonika ( f ),; ciharmonika ( f ), Zieharmonika
( f ),; mųndharmonika ( f ),
Mundharmonika ( f ),; Tschech.
harmonika ( f ),; Poln.
harmonia ( f )
harnec (m), (-ca, pl.-ce) Haarnetz (n),; Poln. siatka do włosów
harować
(Vb), (-rujâ)
schwer arbeiten (Vb), sich schinden (Vb), schuften
(Vb); harować jak woł,
arbeiten, wie ein Ochse,; Poln.
harować (Vb)
harowaniy (n), (-niou) Plackerei ( f ), Schinderei ( f ), Schufterei ( f
), schwere Arbeit ( f ),; Łod
tego harowaniou , bolų mje pleca., Von der Schufterei, habe
ich Rückenschmerzen.; Poln. harówka
( f )
harpuna ( f ), (-ny, pl.-ny) Harpune ( f ),; pfeilartiges Fanggeschoß
(n),; harpuna na walfiše,
Harpune für Walfische,; Poln. harpun (m)
haršpâga
( f ), (-gi, pl.-gi)
Haarspange ( f ),; Spni se włosy
haršpâgų., Klammere dir die Haare mit einer
Haarspange zusammen.; sh. auch, špancka
( f ),; Poln.
spinka ( f ) do włosów
hartować
(Vb), (-tujâ)
härten (Vb),; hartować
štołl, Stahl härten (Vb),; sh. auch, zahartować
(Vb) co,;
Tschech. kalit (Vb), tvrdit (Vb),;
Poln.
hartować (Vb)
haruśtać
(Vb), (-tó)
1) schlurfen (Vb), die Beine nachziehen
(Vb),; haruśtać při
bjeganiu nogóma, schlurfen (Vb),; beim Gehen, die Beine
nachziehen (Vb),; 2) etwas
u
nsorgfältig
machen (fegen (Vb), wischen (Vb) kehren (Vb) usw.) (fam.)),; Łóna
pořųdnie tej kuchnie nie powišowała, yno tak
hadrų poharuśtała., Sie hat die Küche nicht
ordentlich gewischt, sondern mit dem Lappen so darübergefuchtelt.;
Poln. 1) szurg
(Vb), powłóczyć nogami, 2)
niestarannie coś zrobić czymś (np. zamiatać
(Vb) grabić (Vb), szorować (Vb) (itp.)) (fam.)
harynek (m), (-ka, pl.-ki) (Zool.) Hering (m), (Zool.); mlycny harynek,
Herings-Milchner (m),; krupny harynek, Herings-Rogner (m),;
pjecóny harynek, Brathering
(m),; słóne harynki (pl.), Salzheringe (pl.),;
wândzóne harynki, geräucherte Heringe (pl.),;
Slow. haring
(m), sleď (m) (Zool.),; Tschech.
sleď (m) (Zool.),; slaneček (m), Salzhering (m)),;
Poln.
śledź
(m), (Zool.)
haśtać
(Vb), (-tó)
herumtrampeln (Vb),; Łón
mi tu be teraz haśtou!, Er wird mir hier jetzt
herumtrampeln!; Poln.
chodzić (Vb) po czymś, deptać (Vb) po czymś
haśty
(pl.), (-tôw)
abgetragenes Schuhwerk (n), Latschen (pl.),; Louce
tá w takich haśtach., Er
läuft da in solchen Latschen herum.; Poln.
znoszone , nieładne obuwie
hawerfloki ( f / pl.), (-kôw) Haferflocken ( f / pl.),; Dej yno mi tej Torty z
tymi hawerflokóma., Gib mir
etwas von der Torte mit den Haferflocken.; Zrôb mi bryjâ
z hawerflokôw., Mache mir einen Haferflockenbrei.; Poln.
płatki (pl.) owsiane
haweršlajm
(m), (-mu)
Haferschleim (m),; Uwařâ
dziejciu haweršlajm., Ich koche dem Kind einen
Haferschleim.; Poln.
kleik (m) owsiany, owsianka ( f )
hazać
(Vb), (-zó)
wie wild arbeiten (Vb), schnell arbeiten (Vb),;
Tschech. rychle pracovat (Vb),; Poln. szybko
pracować (Vb)
haziejl (m), (-aźla,
(pl.-aźle)
Klo (n), Toilette ( f ), Klosett (n),; Idâ
do haźla., Ich gehe zur Toilette.; Slow.
záchod (m),; Tschech.
hajzl (m),; Poln.
ubikacja ( f ), wychodek (m), klozet (m)
hebejl (m), (-la, pl.-le) großer Hobel (m),; Tschech. hoblík
(m),; Poln. hebel (m), strug (m)
heblarka ( f ), (-ki, pl.-ki) Hobelmaschine ( f ),; Poln. heblarka ( f )
heblik (m), (-ka, pl.-ki) kleiner Hobel (m),; wygładzić
hebliký deskâ, ein Brett mit dem Hobel glätten
(Vb),; Slow. hoblik (m),; Tschech. hoblik
(m),; Poln. mały hebel
(m), strug (m)
heblować
(Vb), (-lujâ)
hobeln (Vb),; heblować
deski na dejliny, Dielenbretter hobeln,; sh. auch, (
ło-, u-) heblować
(Vb),;
Slow.
hobĺovať (Vb),; Tschech.
hoblovat (Vb), strouhat (Vb),; Poln.
heblować (Vb), strugać (Vb)
hebliny ( f / pl.), (-nôw),
heblowiny
( f / pl.), (-nôw)
Hobelspäne (m / pl.),; Poln. heblowiny
( f / pl.)
heft (m), (-tu, pl.-ty) Heft (n), Schreibheft (n),; heft z linióma,
liniertes Heft,; karoheft, kariertes Heft,; Napisâ to do
heftu., Ich schreibe das ins Heft.; Môj heft juz je
zapisany., Mein Heft ist schon vollgeschrieben.; Tschech.
sešit (m),; Poln.
zeszyt (m)
heftflaster (m), (-ra, pl.-ry), (Med.) Heftpflaster (n),
(Med.),; Přilep mi tâ gazâ heftflastrý.,
Befestige mir die Gaze mit einem Heftpflaster.; Poln.
plaster (ek) (m) (opatrunkowy), (Med.)
heftklamra ( f ), (-ry, pl.-ry) Heftklammer ( f ),; Spni te pisma heftklamrų!,
Hefte die Briefe mit einer
Heftklammer aneinander!; Poln.
spinacz (m)
(s-) heftnųńć
(Vb)
anheften (Vb),; sh. (s-, při-)
heftnųńć
(Vb),;
sh. auch, spnųńć
(Vb),; Poln. spiąć
(Vb)
hej! (Int.) he!, (Int.), hallo!, (Int.),; Tschech.
hej!, (Int),; Poln. ej!(że),
(Int.)
hejbama ( f ), (-my, pl.-my) Hebamme ( f ),; Kobjyta dostała
wje, to idâ po hejbamâ., Die Frau hat Wehen bekommen,
da gehe ich die Hebamme holen.; Poln. położna
( f ), akuszerka ( f )
hejkelnadla ( f ), (-le, pl.-le) Häkelnadel ( f ),; Ślejciała
mi tu kole stolika hejkelnadla., Mir ist hier am Stuhl die
Hekelnadel heruntergefallen.; Poln. szydełko
(n)
hejklować
(Vb), (-lujâ)
häkeln (Vb), hejklować
jaklicki před dziejci, Kinderjäckchen häkeln,; sh.
auch, uhejklować
(Vb),; Tschech.
uhačkovat (Vb),; Poln.
szydełkować (Vb), robić coś szydełkiem
hejklowaniy (n), (-niou) Häkeln (n),; Poln. szydełkowanie
(n)
heksa ( f ), (-se, pl.-se) (pej.) Hexe ( f ), (pej.), streitsüchtige Frau ( f
), zanksüchtige Frau ( f ),; To jes ale starou heksa., Das
ist aber eine alte Hexe.; sh. auch, carownica ( f ),; Poln.
wiedźma ( f ), (pej.),
jędza ( f ), (pej.), złośnica
( f )
heksenšus
(m) (Med.)
Hexenschuss (m) (Med.),; dostać
heksenšus (m), einen Hexenschuss bekommen (Vb),; Tschech.
bederní ústřel (m) (Med.), houser (m) (Med.),;
Poln. postrzał (m)
(Med.), lumbago (n) (Med.)
hektar (m), (-ra, pl.-ry) Hektar (n), (Flächenmaß),; Hektar mou
štyry morgi., Ein Hektar hat
vier Morgen.; Na tý
gospodarstwje majų třidziejści hektarôw
roli., Bei diesem Landwirtschaftsbetrieb haben sie dreißig
Hektar Ackerland.; Slow.
hektár (m),; Tschech.
hektar (m),; Poln.
hektar (m)
hektoliter (m), (-tra, pl.-try) Hektoliter (m),; Slow. hektoliter (m),;
Poln. hektolitr (m)
helm (m), (-ma, pl.-my) Helm (m), Schutzhelm (m),; zawdziouć
helm, einen Helm aufsetzen (Vb),; Slow. helma ( f ),
prilba ( f ),; Tschech. přilba
( f ), helma ( f ),; Poln. hełm
(m), hełm (m) ochronny
hemoridy ( f / pl.), (-dôw)
(Med.)
Hämorhoiden ( f / pl.) (Med.),; Tschech.
hemoroidy (pl.) (Med.),; Poln. guzki (m / pl.) krwawnicze,
hemoroidy ( f / pl.) (Med.)
henflîg
(m), (-ga, pl.-gi), (Zool.)
Hänfling (m), (Zool.),; bluthenflîg
(m) (Zool.), (-ga, pl.-gi), Bluthänfling (m) (Zool.),; Poln.
makolągwa ( f ), (Zool.)
hengst (m), (-ta, pl.-ty) (Zool.) Hengst (m), (Zool.),; hengst do dekowaniou klacôw,
(klophengst (m)), Deckhengst (m),; Poln. ogier (m),
(Zool.)
herb (m),(-bu, pl.-by) Wappen (n),; Łobrouz
w herbje, Wappenbild (n),; zwjyře we herbje, Wappentier (n),;
Tschech.
erb (m),; Poln.
herb (m)
hercanfal (m), (-lu)(Med.) Herzanfall (m), (Med.),; Łón
dostoł wcora wjecôr hercanfal., Er hat gestern
Abend einen Herzanfall bekommen.; Poln. atak (m)
serca (Med.)
hercfejler (m), (-ra, pl.-ry) (Med.) Herzfehler (m) (Med.),; Łón
mou łod urodzyniou hercfejler., Er hat seit der Geburt einen
Herzfehler.; Poln.
wada ( f ) serca (Med.)
hercklekoty (pl.), (-tôw)
(Med.)
Herzrasen (n), (Med.),; Poln. szybkie bicie
serca, choroba serca (Med.)
hercšlag
(m), (-gu), (Med.)
Herzschlag (m), (Med.),; Łóna
dostała wcora rano hercšlag., Sie bekam gestern
Vormittag einen Herzschlag.; Poln.
udar serca (Med.), porażenie serca (Med.)
herd (m), (-da, pl.-dy) Herd (m), Küchenherd (m),; Zrôb
yno w herdzie łogjyń., Mache im Herd das Feuer an.;
gazherd (m), Gasherd (m),; elektroherd (m), Elektroherd (m),;
Poln.
kuchenka ( f ), kuchenka ( f ) gazowa, kuchenka ( f ) elektryczna
herdplata ( f ), (-ty, pl.-ty) Herdplatte ( f ),; Postouw tyn garniec na
herdplatâ., Stelle den Topf
auf die Herdplatte.; Poln.
płyta ( f ) kuchenki
herenancug (m),

(-ga, pl.-gi)

Herrenanzug (m),; Kupjył
ejch se fajny herenancug., Ich habe mir einen schönen
Herrenanzug gekauft.; Poln.
ubranie (n) męskie, garnitur (m) męski
herenrad (m), (-du) Herrenrad (n), Herren-Fahrrad (n),; Synek dostoł
na Pjyrsų Kómunijų fajny herenrad., Der Junge hat
zur Erstkommunion ein schönes Herrenrad bekommen.; Poln.
rower (m) męski
herest (m), (-tu, pl.-ty) Arrest (m), Haft ( f ), Gefängnis (n),;
Zawarli go do herestu., Sie haben ihn ins Gefängnis
gesperrt.; Łón siejdzioł
w hereście., Er saß im Gefängnis.; Dostoł sie
do herestu., Er kam ins Gefängnis.; Poln.
areszt (m), więzienie (n)
herncymer (m), (-ru, pl.-ry) Herrenzimmer (n),; Pôdźcie
wlejziymy do herncymru., Kommt wir gehen
ins Herrenzimmer.; sh. auch,
pańskou izba,
;
Tschech.
pánský pokoj,; Poln.
pokój (m) reprezentacyjny
hetta!, (Int.) rechts!, (Int.), (Aufforderung zum Pferd, rechts
zu gehen),; Poln. na prawo!, w prawo! (do konia)
hi! (Int.) vorwärts!, (Aufforderung zum Pferd),;
Poln.
wio! (Int.), wiśta!
(Int.), naprzód!, (do konia)
hijać
(Vb), (-jų), (Kin. Spr.)
mit dem Kinderwagen in den Schlaf wiegen,; Hijać
dziejcio kolouskų, ouz sie uśpi, Kind mit dem
Kinderwagen in den Schlaf wiegen,; sh. auch, huziać
(Vb),; sh. auch, kolybać
(Vb),; Poln.
usypiać dziecko wózkiem dziecięcym
hilza ( f ), (-ze, pl.-ze) (Mil.) Hülse ( f ) (Mil.), Patronenhülse ( f )
(Mil.),; 1) hilza łod
kulki, Patronenhülse ( f ), (Mil.),; 2)
hilza před cigarytâ,
Zigarettenhülse ( f ),; Poln.
1)
łuska od naboju,
2) gilza
(od papierosów)
hnet (Adv) bald (Adv), demnächst (Adv), sogleich (Adv),;
Hnet tá bymy., Wir werden
dort bald sein.; Hnet sie to zrobi., Das wird bald geschehen.; 1)
hnet zawse,
fast immer,; Slow.
hneď (Adv), zakrátko (Adv),; Tschech.
hned (Adv),; Poln.
wnet (Adv), w krótce, 1)
prawie zawsze, niemal zawsze
hokajka ( f ), (-ki, pl.-ki) (Sp.) Hockey-Schläger (m) (Sp.),; grać
hokajkų hokej, mit dem Hockey-Schläger Hockey
spielen,; Poln. kij hokejowy (Sp.)
hokej (m), (-ja), (Sp.) Hockey (n), (Sp.),; grać
hokej na lodzie, Eishockey spielen,; grać hokej na trouwje,
Rasen-Hockey spielen,; Tschech.
hokej (m), (Sp.),; Poln.
hokej (m), (Sp.)
hoker (m), (-ra, pl.-ry) Hocker (m),; Siŷńdź
sie na hoker., Setze dich auf den Hocker.; Nogi łod hokra,
Füße vom Hocker,; Dostouw do stołu jescy jedyn
hoker., Stelle an den Tisch noch einen Hocker.; Tschech.
stolička ( f ),; Poln.
stołek (m), taboret (m)
hola! (Int.) holla! (Int.), langsam! (Adv), (Aufforderung an
ein Pferd oder Rind),; Tschech. hola! (Int.),; Poln.
hola! (Int.), pomału!,(Adv),
wolniej,(Adv), (do konia)
Holandjou ( f ), (-dji) Holland (n),; Niederlande (pl.),; Poln.
Holandia ( f )
holcwola ( f ), (-le) Holzwolle ( f ),; wyłozyć
kosycek holcwolų, ein Körbchen mit Holzwolle
auskleiden,; Poln.
wełna ( f ) drzewna
holckop (m), (-pa, pl.-py) Holzkopf (m), Schwachkopf (m),; geistig minder
bemittelter Mensch (m),; Tyn jes ale holzkop., Der ist aber ein
Holzkopf.; Poln. głuptas
(m), półgłówek (m)
Holender (m), (-dra, pl.-dry) Holländer (m),; Poln. Holender (m)
Holenderka ( f ), (-ki, pl.-ki) Holländerin ( f ),; Poln. Holenderka (
f )
holewa ( f ), (-wy, pl.-wy) Stiefelschaft (m),; bóty
z holewóma, hohe Schaftstiefel (pl.),; To sų bóty
z holewóma., (Spr.W), Das sind Stiefel mit
Stiefelschäften.; Das hat
Hand und Fuß., (Spr.W),; Poln.
holewa ( f )
hołchštapler
(m), (-ra, pl-ry)
Hochstapler (m),; Poln. hochsztapler (m),
aferzysta (m)
hołzentrejgry
(pl.), (-rôw)
Hosenträger (pl.),; Łón
nosi hołzentrejgry., Er trägt Hosenträger.; Slow.
traky (m / pl.),; Tschech.
šle ( f / pl.),; Poln.
szelki ( f / pl.)
hop! (Int.) hopp! (Int.), springen!,; Tschech. hop!
(Int),; Poln. hop! (Int.)
horda ( f ), (-dy, pl.-dy) Horde ( f ), Schar ( f ),; tatarskou horda,
Tatarenhorde ( f ),; Poln. horda ( f ), zgraja ( f )
hornhałt
(m), (-tu)
Hornhaut ( f ),; Musâ
se na stopje łorašplować hornhałt., Ich muß
mir an der Fußsohle die Hornhaut abraspeln.; Poln.
rogôwka ( f ), stwardnienie skóry
hornysa ( f ), (-se, pl.-se) (Zool.) Hornisse ( f ) (Zool.),; Dziubła
go hornysa., Ihn hat eine Hornisse gestochen.; Tschech.
sršeň (m) (Zool.),; Poln.
szerszeń (m) (Zool.)
hostja ( f ), (-je, pl.-je) (Rel.) Hostie ( f ) (Rel.),; Poln. hostia ( f )
(Rel.)
hotel (m), (-lu, pl.-le) Hotel (n),; Łón
mou noclyg w hotelu., Er übernachtet im Hotel.; Łón
mjŷskou w hotelu., Er wohnt im Hotel.; Poln.
hotel (m)
houcyk (m), (-ka, pl.-ki) Häckchen (n), Angelhaken (m),; houcyk na
ryby, Angelhaken (m),; Slow. háčik
(m),; Tschech.
háček (m),; Poln. haczyk (m)
houk (m), (-ka, pl.-ki) 1) Haken (m),; 2) Feuerhaken (m),
Schürhaken (m),; houk na mjŷso,
Fleischhaken (m),; houk na lampâ, Lampenhaken (m),; Coupka
wisi na houku., Die Mütze hängt am Haken.; Poryrej tá
w pjecu houký glut., Scharre mit dem Feuerhaken im Ofen die
Glut durch.; Slow. 1)
hák (m),; Tschech.
1)
hák (m),
2)
p
ohrabáč
(m),; Poln.
1)
hak (m), 2)
pogrzebacz (m)
hóncwót
(m), (-ta, pl.-ty)
1) Spitzbube (m), Gauner (m), Hundsfott
(m), gemeiner Kerl (m),; 2) Bengel (m) (fam.), Schlingel
(m) (fam.),; Slow. huncút
(m),; Poln. 1)
huncwot (m), 2)
urwis (m) (fam.)
hucejć
(Vb)
sausen (Vb), brausen (Vb), tosen (Vb), rauschen
(Vb), dröhnen (Vb),; Hucy mi w usach., Ich habe Ohrensausen.;
To ta woda na šlojzi tak
hucy., Das Wasser an der Schleuse rauscht so.; Te mašiny w
tej Fabryce ale hucų., Die Maschinen in der Fabrik dröhnen
aber.; Zirejna zaś hucy!, Die Sirene heult wieder!; Poln.
huczeć (Vb)
huk (m), (-ku) Knall (m),; Dröhnen (n),; Łod
tego huku zadrzały u nous syby., Von diesem Knall zitterten
bei uns die Scheiben.; Poln.
huk (m), detonacja ( f )
huknųńć
(Vb), (-nâ)
1) knallen (Vb),; 2) huknųńć
(Vb) kogo, jemandem einen Hieb versetzen,; sh. auch, buchnųńć
(Vb),
prasknųńć
(Vb),
třejś
(Vb),; Poln.1)
huknąć (Vb), wydać (Vb) głośny dźwięk,;
2)
uderzyć kogoś
hulać
(Vb), (-ló)
zechen (Vb, bechern (Vb), flott leben (Vb),
schwelgen (Vb), auf die Pauke hauen,; Łóni
tak dugo hulali, ouze zbankrouciyli., Sie haben so lange
geschwelgt, bis sie bankrott gingen.; Poln.
hulać (Vb)
hulicka ( f ), (-ki, pl.-ki),; ulicka (
f ), (-ki, pl.-ki)
Gasse ( f ), kleine Nebenstraße ( f ),
Kinder-Spielstraße ( f ),; Dziejci grajų
na hulicce fusbal., Die Kinder spielen in dem Gäßchen
Fußball.; Tschech.
uliĉka ( f ),; Poln.
uliczka ( f )
humor (m), (-ru) 1) Humor (m),; Łón
niy mou humoru., Er hat keinen Humor.; courny humor, schwarzer
Humor,; 2)
Stimmung ( f ), Laune ( f ),; Łón jes w dobrý
humoře., Er ist in einer guten Stimmung.;
Poln. 1)
humor (m),
(wesołe usposobjenie),
2)
nastrój (m)
huśtać
(Vb), (-tó)
schaukeln (Vb),; huśtać
(Vb) sie,
sich schaukeln,; huśtać
(Vb) kogo,
jemanden schaukeln,; huśtać sie na huśtalce, sich
auf der Schaukel schaukeln,; Ta łôdka sie ale
huśtou,(huśce), Das Boot schaukelt aber.; Slow.
hojdať (Vb) sa,;
Tschech.
zhoupnout (Vb) se,; Poln.
huśtać (Vb) (się / kogoś)
huśtalka
( f ), (-ki, pl.-ki)
Schaukel ( f ), Kinderschaukel ( f ), Wippe ( f
),; Poln. huśtawka ( f )
hut (m), (-ta, pl.-ty) Hut (m),; Idzie tá
chłop z hutý., Da geht ein Mann mit Hut.; hut z filcu,
Filzhut (m),; sh. auch,
coupka
( f ),;
Poln. kapelusz (m)
hutek (m), (-tka, pl.-tki) kleiner Hut (m), Hütchen (n),; Poln.
mały kapelusz (m), kapelusik
(m)
huta ( f ), (-ty, pl.-ty) Hütte ( f ), Hüttenwerk (n),; huta
žejlaza, Eisenhütte ( f ),;
huta skła, Glashütte ( f ),; Poln.
huta ( f )
hutnik (m), (-ka, pl.-ki) Hüttenarbeiter (m),; Poln. hutnik (m)
huziać
(Vb), (-zió), (Kin.Spr.)
Kinderwagen hin und her schieben,; Kind zum Schlaf
im Kinderwagen wiegen,; sh. auch, hijać
(Vb),; Poln.
koleba
ć
(Vb)
wózek
dziecięcy
hynkejl (m), (-kla, pl.-kle) Henkel (m),; hynkejl łod
taše, Henkel von einer Tasche,; zbónek bez hynkla,
Steintopf ohne Henkel,; kosyk z dwóma hynklóma, Korb
mit zwei Henkeln,; sh, auch,
ucho (n),;
Poln.
ucho (n), uchwyt
(m)

Permanentlink zu diesem Beitrag: http://www.kulturelle-autonomie.org/godka-sprache/sprache/h/