Zurück zu Buchstaben

E

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

 


 

echo (n), (-cha) 1) Echo (n), Widerhall (m),; Kole dâmbowego
lasa słysejli my echo., Am Waldrand vom Eichenwald haben wir
ein Echo gehört.; 2)
Anklang (m), Resonanz (n),; To, co łóni tá
chciejli zrobić, nie dało echa., Das, was sie dort
machen wollten, blieb ohne Echo.; Tschech.
echo (n), ohlas (m), ozvěna ( f ),; Poln.
1)
echo (n), 2)
oddźwjęk (m)
echt (Adj) echt (Adj), unverfälscht (Adj),; Tyn złotek
jes echt., Diese Goldmünze ist echt., (ist nicht gefälscht),;
sh. auch, prawy (Adj),;
Tschech. pravý
(Adj),; Poln.
prawdziwy (Adj), autentyczny (Adj)
efekt (m), (-tu, pl.-ty) Effekt (m), Wirkung ( f ),; To niy mjało
zoudnego efektu., Das hatte keinerlei Wirkung., (keinen Effekt),;
Tschech.
efekt (m),; Poln.
efekt (m), wrażenie (n)
efektywnie (Adv) effektvoll (Adv), wirkungsvoll (Adv),; efektywnie
ustrojóny zoul, ein
effektvoll geschmückter Saal (m),; Poln.
efektownie (Adv)
efektywny (Adj), (-nego) effektiver (Adj), wirkungsvoller (Adj),;
efektywnou robota, effektive (wirkungsvolle) Arbeit ( f ),;
efektywnou pómoc ( f ),
effektive Hilfe ( f ),; Slow. efektívný
(Adj),; Tschech.
efektní (Adj),; Poln. efektywny (Adj)
efoj (m), (-ja) (Bot.) Efeu (m) (Bot.),; Tyn budynek jes porośniŷnty
efojý ., Das Haus ist mit Efeu bewachsen.; Po tý
strómje pnie sie efoj., Auf diesem Baum klettert Efeu.; Tyn
grôb jes zarosły efojý., Das Grab ist mit Efeu
zugewachsen.; Tschech.
břečťan (m) (Bot.),; Poln.
bluszcz (m) (Bot.)
egoista (m), (-ty) Egoist (m), Selbstsüchtiger (m),; To jes
egoista., Das ist ein Egoist.;
Tschech.
egoista (m), sobec (m),; Poln.
egoista (m)
egoistka ( f ), (-ki, pl.-ki) Egoistin ( f ), Selbstsüchtige ( f ),;
Tschech. egoistka ( f ),; Poln. egoistka ( f )
Egypt (m), (-tu) Ägypten (n),; Pojechali do Egyptu łobejzdřejć
pyramidy., Sie sind nach Ägypten gefahren, die Pyramiden
anzuschauen.; Tschech.
Egypt (m),; Poln.
Egipt (m)
egzamin (m), (-nu) Examen (n), Prüfung ( f ),; Na lato banâ
skłoudać egzamin., Im Sommer werde ich das Examen
ablegen.; Brachuje mi jescy jedyn egzamin., Es fehlt mir noch ein
Examen.; Łón přepoud bez egzamin., Er ist durch
das Examen durchgefallen.; Tschech.
zkouška ( f ),; Poln.
egzamin (m)
egzercjyrować
(Vb)
exerzieren (Vb),; Tschech. (vy-) cvičit
(Vb),; Poln. musztrować
(Vb), wykonywać ćwiczenia wojskowe
ejch ejch wird zur Bildung des Präsens des
Hilfsverbs być
(sein), sowie beim Bilden des Präteritums verwendet.;
Präsens /
Singular,:

1
Pers.
jou ejch jes
(je), ich bin,;
2
Pers.
ty ejś
jes
,
du bist, (Kurzf.)
tyś
jes
,;
3
Pers.
łón
(m),
łóna
( f ),
łóno
(n),
jes (je),;
er (m), sie ( f ), es (n), ist,;
Plural,;
1
Pers.
my ejchmy sų,
wir sind,; (Kurzf.)
mychmy
,;
2
Pers.
wy ejście
,
ihr seid,; (Kurzf.)
wyście
,;
3
Pers.
łóni
(m),
łóny
( f ),
łóne
(n),
,;
sie (m / f / n) sind,; sh. auch,
toch,
(Kurzf. von
to
ejch
),;
toś
(Kurzf. von
to
ejś
),;
tyś (Kurzf.
von
ty
ejś),;
Slow. Präsens
/ Singular
,;
1
Pers.
ja som,;
2
Pers.
ty si,;
3
Pers.
on
(m),
ona
( f ),
ono
(n),
je,;
Plural,;
1
Pers.
my sme,;
2
Pers.
vy ste,;
3 Pers.
oni
(m),
ony
( f / n)
,;
Tschech.
Präsens /
Singular
,;
1.
Pers.

jsem
,;
2.
Pers.
ty jsi,;
3.
Pers.
on
(m),
ona
( f ),
ono
(n),
je,;
Plural,;
1
Pers.
my
jsme,;
2.
Pers.
vy jste,;
3
Pers.
oni,
ony,
ona

,
jsou,;
Poln.
konjugacja czasownika
być
w czasie teraźniejszym,;
Singular,;
1
Pers.
ja jestem,;
2
Pers.
ty jesteś,;
3
Pers.
on
(m),
ona
( f ),
ono
(n)
jest;
Plural,;
1
Pers.
my jesteśmy,;
2
Pers.
wy
jesteście
,;
3
Pers.
oni
(m),
one
( f / n)

ejdelštajn
(m), (-na)
Edelstein (m),; Ta kobjyta nosi orî(n)gle
ze ejdelštajny., Die Frau
trägt Ohrringe mit einem Edelstein.; křizyk z
ejdelštajnóma, ein kleines Kreuz mit Edelsteinen,;
sh. auch, koroule
(pl.) Tschech.
drahokam (m),; Poln.
kamień (m) szlachetny
ejlfarba ( f ), (-by) Ölfarbe ( f ),; Poštrajchujymy
to ejlfarbų., Wir streichen das mit Ölfarbe an.;
Tschech.
olejová barva ( f ),; Poln.
farba olejna
Ejsterajch (n) Österreich (n),; Jadâ
do Ejsterajch., Ich fahre nach Österreich., Přiwjóz
ejch to ze Ejsterajchu., Ich habe das von Österreich
mitgebracht.; Tschech.
Rakousko (n),; Poln.
Austria ( f )
ekbal (m), (-la), eka ( f ), (-ki,
pl.-ki) (Sp.)
Eckball (m) (Sp.),;
Dostali ekbal., Sie haben einen Eckball zugesprochen bekommen.
(Sp.); sh. auch, rôg (m),; Poln. korner (m),
rzut rożny (Sp.)
eksperiment (m), (-tu, pl.-ty) Experiment (n),;
Tschech. pokus (m), experiment (m),; Poln.
eksperyment (m)
eksperimentować
(Vb), (-tujâ)
experimentieren
(Vb),; Tschech. experimentovat (Vb), dělat pokusy,;
Poln. eksperymentować (Vb)
eksplodjyrować
(Vb)
explodieren (Vb),; sh. auch, puścić
(Vb),; Tschech. vybuchovat (Vb), vybuchnout (Vb),;
Poln. eksplodować (Vb),
wybuchnąć (Vb)
eksport (m), (-tu) Export (m), Ausfuhr ( f ),; To idzie na eksport.,
Das geht für den Export.; Slow. export (m),; Tschech.
export (m), vývoz (m),;
Poln. eksport (m)
eksportować
(Vb), (-tujâ)
exportieren (Vb), ausführen (Vb),; Musiymy
wjŷcej eksportować., Wir
müssen mehr exportieren.; eksportować touwary (pl.),
Waren exportieren (Vb),; Tschech.
exportovat (Vb),; Poln.
eksportować (Vb)
eksportowy (Adj), (-wego) Export-,; To sų
řecy eksportowe., Das sind Exportartikel.; Poln.
eksportowy (Adj)
ekspres (m) Express (m), Eilzustellung ( f ),; Poślymy
pismo ekspresý., Wir schicken den Brief als Eilbrief.;
Pojejdziymy eksprescugý., Wir fahren mit dem Expresszug.;
Tschech.
expres (m),; Poln.
ekspres (m)
ekstra (Adv) 1) extra (Adj), gesondert (Adv), zusätzlich
(Adv),; 2) absichtlich (Adv), 1) Polic mi to
ekstra., Berechne mir das extra.; W Łopolu
był před štofy ekstra tuchmarkt (m)., In Oppeln
gab es für den Kleiderstoff-Verkauf einen speziellen
Tuchmarkt.; 2) Łón
to zrobjył ekstra., Er hat das absichtlich gemacht.; Łón
sie tá ekstra siųnd., Er hat sich dort mit Absicht
hingesetzt.; Tschech.
extra (Adv),; Poln.1)
oddzielnie (Adv), dodatkowo (Adv), ekstra (Adv), osobno (Adv), 2)
celowo (Adv), umyślnie (Adv)
ekstremista (m), (-ty, pl.-ty) Extremist (m),; Poln. ekstremista (m)
elastycność
( f ), (-ści)
Elastizität ( f ),; Tschech. pružnost
( f ),; Poln. elastyczność
( f )
elastycny (Adj), (-nego) elastischer (Adj), fleksibler (Adj),; Tschech.
elastický (Adj), pružný
(Adj),; Poln. elastyczny (Adj)
elefant (m), (-ta, pl.-ty) (Zool.) Elefant (m) (Zool.),; My ejchmy widziejli w
cyrkusie štyry elefanty., Wir
haben im Cirkus vier
Elefanten gesehen.; afrykański elefant, afrikanischer
Elefant,; indyjski elefant, indischer Elefant,; Slow.
slon (m) (Zool.),; Tschech.
slon
(m) (Zool.),; Poln.
słoń (m) (Zool.)
elegantnie (Adv) elegant (Adv),; Łón
jes elegantnie łoblecóny., Er ist elegant gekleidet.;
Łóni majų elegantnie umejblowanų izbâ.,
Sie haben ein elegant möbiliertes Zimmer.; Poln.
elegancko (Adv)
elegantny (Adj) eleganter (Adj),; Tyn chłop
mou elegantny anzug., Der Mann hat einen eleganten Anzug.; elegane
třewiki, elegante Schuhe,; elegantnou jakla, elegante Jacke,;
Slow.
elegantný
(Adj),; Tschech.
elegantní (Adj), vkusný (Adj),; Poln.
elegancki (Adj)
elektriš
(m), (-šu)
Stromanschluß (m), Elektrizität ( f ),;
Tá w tý nowý
budynku jescy niy ma elektrišu., In diesem neuen Haus gibt
es noch keinen Stromanschluß. (Elektrizität),; Tschech.
elektřina ( f ),; Poln.
elektryczność ( f ), podłączenie prądu
elektriška
( f ), (-ki, pl.-ki)
elektrische Straßenbahn ( f ),; Zajejdziymy
tá elektriškų.,
Wir fahren dort mit der Straßenbahn hin.; Elektriški
jadų co dziejsiyńć minut., Die Straßenbahnen
fahren alle zehn Minuten.; Tschech.
tramvaj (m), Poln.
tramwaj (m)
elektromotor (m), (-ra, pl.-ry) Elektromotor (m),; Tschech. elektromotor
(m),; Poln. elektromotor (m)
elektrotechnik (m), (-ka, pl.-icy) Elektrotechniker (m),; Poln. elektrotechnik
(m)
elektrownia ( f ), (-ni, pl.-nie) Elektrizitätswerk (n), Kraftwerk (n),;
elektrownia wodnou, Wasserkraftwerk,; elektrownia atómowou,
Atomkraftwerk,; elektrownia cieplnou, Heizkraftwerk,; elektrownia
wjatřowou, Windkraftwerk,;
Tschech.
elektrárna ( f ),; Poln. elektrownia ( f )
elektrycny (Adj) (-nego) elektrischer (Adj),; elektrycny aparat do
golyniou, elektrischer Rasierapparat,; elektrycnou bormašina,
elektrische Bohrmaschine,; Tschech.
elektrický (Adj),; Poln.
elektryczny (Adj)
elektrykouř
(m), (-řa, pl.- ře)
Elektriker (m),; Elektrykouř naprawjył
tâ zepsutų lampâ., Der Elektriker hat die kaputte
Lampe repariert.; Tschech. elektrikář
(m),; Poln. elektryk (m)
elfenbajn (m), (-nu) Elfenbein (n),; figury šachowe
z elfenbajnu, Schachfiguren aus Elfenbein,; Tschech.
slonová kost ( f ),; Poln.
kość słoniowa
emalja ( f ), (-je) Emaille ( f ),; Tschech. smalt (m), email
(m),; Poln. emalia ( f )
emaljowany (Adj), (-nego) emaillierter (Adj),; emaljowanou miska,
emaillierte Schüssel,; emaljowany ajmer, emaillierter Eimer,;
Poln. emaliowany (Adj)
empfindlich (Adj), 1) empfindlicher (Adj), sensibler (Adj),
zimperlicher (Adj),; 2) genauer (Adj) (Techn.),; 1) Łón
jes bardzo empfindlich na durchgcug., Er ist sehr auf Durchzug
empfindlich.; Musis při niej dać pozôr, bo jes
bardzo empfindlich.; Du mußt
bei ihr aufpassen, weil sie sehr empfindlich ist.; 2)
Ta wouga jes bardzo
empfindlich., Die Waage ist sehr empfindlich. (genau, Techn.),;
Slow.
2)
citlivý (Adj), 1)
chúĺostivý (Adj),; Tschech.
2)
citlivý (Adj), citelný (Adj) (Techn.), něžný
(Adj),
1)
nedůtklivý (Adj),; Poln.
1)
wrażliwy (Adj),
obrażliwy (Adj), skłonny do obrażenia, 2)
czuły (Adj),
dokładny (Adj), (Techn.)
energjou ( f ), (-jej) Energie ( f ),; energjou zyciowou, Lebensenergie (
f ),; Łón łod
swojej całej energjej,
ani nie wjy co ze sobų zrobić., Er weiß vor lauter
Energie gar nicht, was er mit
sich anfangen soll.; energjou wodnou, Wasserenergie ( f ),
(Wasserkraft ( f )),; Łóna mou wjelkų energjâ.,
sie hat eine große Energie.; Slow.
energia ( f ),; Tschech.
energie ( f ),; Poln.
energia ( f )
energicny (Adj), (-nego) energischer (Adj),; Łón
jes bardzo energicny., Er ist sehr energisch.; Tschech.
energický (Adj),; Poln.
energiczny (Adj)
Englender (m), (-dra, pl.-dry) Engländer (m),; sh. auch, Âglik
(m),; Tschech. Angličan
(m),; Poln. Anglik (m)
Englenderka ( f ), (-ki, pl.-ki) Engländerin ( f ),; Tschech.
Angličanka ( f ),;
Poln.
Angielka ( f )
entbindųg
(m), (-gu)
Entbindung ( f ),; sh. auch, porôd
(m),; Poln.
poród (m)
epidemja ( f ), (-je) Epidemie ( f ),; Tschech. epidemie ( f ),;
Poln. epidemia ( f )
epileptiker (m), (-kra) Epileptiker (m),; Tschech. epileptik (m),; Poln.
epileptyk (m)
era ( f ), (ery, pl. ery) Ära ( f ), Zeitalter (n),; nowou era, neues
Zeitalter, (neue Ära),;w nowej eře, im
neuen Zeitalter,; Łozpocła sie nowou era., Es begann ein
neues Zeitalter.; Slow.
éra ( f ),; Tschech.
era ( f ),; Poln.
era ( f ),;
erbnųńć
(Vb), (-nâ)
erben (Vb),; erbnųńć
budynek, ein Haus erben,; erbnųńć pjųndze,
Geld erben,; Łóna erbła wjelki majųntek.,
Sie erbte ein großes Vermögen.; sh. auch,
puścić
(Vb)
kómu,;
Tschech.
(z-) dědit (Vb),; Poln.
przejąć coś w spadku
erhołlų(n)g
(m), (-gu)
Erholung ( f ), Erholungskur ( f ),; Posłali
go po stancce na erhołlųng., Sie haben ihn nach der
Krankheit zum Erholungsaufenthalt geschickt.; Łón jes
jescy na erhołlųngu., Er ist noch auf Erholungskur.;
Tschech.
zotavení
(n),;
Poln.
wypoczynek (m)
ernst (Adj), und (Adv) (unv.) ernster (Adj), ernst (Adv),; 1) To jes
ernst (m)!, Das ist Ernst (m)!,; Łón
to nie bjere ernst., Er nimmt das nicht ernst.; Jou to mjyniâ
ernst!, Ich meine das ernst!; Musâ śní ernst
pogoudać., Ich muß mit ihm ernst sprechen,; 2)
Śní jes
bardzo ernst., Es steht um ihn sehr ernst.; 3
Łón jes
bardzo ernst., Er ist sehr ernst.; Tschech.
1) vážný
(Adj), brátvážně,;
Poln. 1)
brać na serio, nie żartować, 2)
znajdować się w
ciężkim stanie, 3)
być
poważnym (Adj)
esencja ( f ), (-cje, pl.-cje) Essenz ( f ),; esencja
łoctowou, Essigessenz ( f ),; Tschech.
esence ( f ),; Poln.
esencja ( f )
etapa ( f ), (-py, pl.-py) Etappe ( f ), Stufe ( f ), Phase ( f ),; Tschech.
etapa ( f ),; Poln. etap (m)
etat (m), (-tu, pl-ty) Planstelle ( f ), Stellenplan (m),; być
na etacie, etatmäßig angestellt sein,
eine Planstelle haben, hauptberuflich tätig sein,; robić
na pu etacie, auf einer halben Planstelle tätig sein, eine
halbe Planstelle besetzen,; Tschech.
zaměstnání (n),; Poln.
etat (m)
etiketa ( f ), (-ty, pl.-ty) Etikett (n), Aufkleber (m),; etiketa łod
flaski piwa, Bierflaschen-Etikett (n),; Tschech.
etiketa ( f ), nálepka
( f ),; Poln.
etykieta ( f )
etiketować
(Vb), (-tujâ)
etikettieren (Vb), mit Etiketten versehen (Vb),;
etiketować packi, Päckchen
etikettieren,; Tschech.
etiketovat (Vb), označovat nálepkou Poln.
etykietować (Vb)
ewangejlicka ( f ), (-ki, pl.-ki) Protestantin ( f ),; Poln. ewangeliczka ( f
)
ewangejlicki (Adj), (-kygo) evangelisch (Adj), protestantisch (Adj),;
ewangejlicki kościoł,
evangelische Kirche,; Slow.
evanjelický (Adj),; Tschech.
evangelický (Adj),; Poln.
ewangelicki (Adj)
ewangejlik(m),(-ka, pl.-ki) Protestant (m),; Poln. ewangelik (m)
ewentualnie (Adv), möglich (Adv), eventuell (Adv), etwaig
(Adj),; Poln. ewentualnie (Adv)
ewentualny (Adj), möglicher (Adj), eventueller (Adj), etwaiger
(Adj),; Tschech. eventuální
(Adj),; Poln. ewentualny (Adj)

Permanentlink zu diesem Beitrag: http://www.kulturelle-autonomie.org/godka-sprache/sprache/e/