Zurück zu Buchstaben

R

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

 


 

rabarber (m), (-bru), (Bot.) Rhabarber (m), (Bot.),; Mama upjekła
na niejdziejlâ kołouc z rabarbrý., Die Mama hat
zum Sonntag Kuchen mit Rhabarber gebacken.; Tyn kómpot z
tego rabarbru musis pocukřić, bo jes testo kwaśny.,
Das Rhabarberkompott mußt du zuckern, weil es sehr sauer
ist.; Tschech. rabarbora ( f), (Bot.),; Poln.
rabarbar (m), (Bot.)
rabata ( f ), (-ty, pl.-ty) Rabatte ( f ),; Łogrodnik
posadziył w rabatach róstomajtne kwioutki., Der
Gärtner hat in Rabatten verschiedene Blumen gepflanzt.; Poln.
rabata ( f )
rabin (m), (-na) Rabbiner (m), jüdischer Geistlicher (m),;
Slow. rabín (m),;
Tschech.
rabin (m),; Poln. rabin (m)
rabować
(Vb), (-bujâ)
rauben (Vb), stehlen
(Vb), plündern (Vb),; Łostatni cas rabowali w muzejach
drogy łobraze., In der letzten Zeit haben sie in Museen
kostbare Bilder geraubt.; sh. auch, ( ło-, wy-) rabować
(Vb),; Slow. rabovať (Vb),; Tschech.
rabovat (Vb), (na-, vy-) rabovat (Vb), loupit (Vb),; Poln.
rabować (Vb)
rabuś
(m), (-busia, pl.-busie))
Räuber (m),
Dieb (m), Strolch (m), Plünderer (m),; Tschech. lupič
(m), loupežník (m),; Poln. rabuś (m), zbój
(m), bandyta (m), łupieżca (m), grabieżca (m),
racek (m), (-cka, pl.-cki), (Zool.) (dim.) kleiner Krebs (m),
(Zool.),; Poln. raczek (m), (Zool.) (dim.)
rachować
(Vb), (-chujâ)
rechnen (Vb),; rachować
w dóma hausaufgaby, Hausaufgaben zu Hause rechnen (Vb),;
rachować
(Vb)
z cý
, mit etwas
rechnen (Vb),; Jou ejch z tý
nie rachowoł., Ich habe damit nicht gerechnet.;
rachować
(Vb) z
, mit jemandem
rechnen (Vb),; Jou ejch śní rachowoł, ize mi při
tý pómoze., Ich habe mit ihm gerechnet, daß er
mir dabei hilft.; sh. auch, (do-, łob-,
łod-, łoz-, pře-, při-, wy-)
rachować
(Vb),;
sh. auch, licyć
(Vb),; Tschech.
počitat (Vb),; Poln. rachować
(Vb), liczyć (Vb),
rachónek
(m), (-nka, pl.-ki)
Rechnung ( f ),;
Kupjymy to na rachónek., Wir kaufen das auf eine Rechnung (
f ),; robić co na swôj rachónek, etwas auf
eigene Rechnung machen (Vb),; Musiymy jescy zapłacić
łostatni rachónek., Wir müssen noch die letzte
Rechnung bezahlen (Vb),; rachónek za spotřebowany
štrołm, Rechnung für den verbrauchten
elektrischen Strom,; wystawić kómu rachónek,
jemandem eine Rechnung ausstellen (Vb),; Tschech. výpočet
(m),; učet (m),; Poln. rachunek (m), obliczenie (n),
racia ( f ),
(-cie, pl.-cie)
Fuß (m) von Tieren (Paarhufern),; gespaltene
Rindsklaue ( f ), racia łod
krowy, Kuhfuß (m),; Nie depc mi tu po tepichu twojymi
zbabranymi racióma., (fam.),
Trampele mir hier nicht auf dem Teppich mit deinen dreckigen Füßen
(Klauen) herum.,(fam.),; sh. auch, naraćnųńć
(Vb),; Poln.
racica ( f ), (zakończenie
nogi ssaków
parzystokopytnych)
racjonalizacjou (
f ),

(-jej)

Rationalisierung ( f ),; racjonalizacja
wyroubjaniou mašinôw,
Rationalisierung der Maschinenherstellung,; Tschech.
racionalizace ( f ),; Poln. racjonalizacja ( f )
rada ( f ),
(-dy, pl.-dy))
1) Rat (m),; Gmynnou Rada, Gemeinderat
(m),; zebraniy Gmynnej Rady, Gemeinderartssitzung ( f ),; 2)
Rat (m), Ratschlag (m),; Łón
se z tý nie dou rady., Er ist damit überfordert., Er
weiß sich damit keinen Rat.; (Er ist diesbezüglich
ratlos (Adv)., (hilflos (Adv)),; sh. auch, radzić
(Vb),; sh. auch,
roud (Adj), rada (Adj), rade (Adj),; Slow.
1) rada ( f ),; Tschech. 1), 2) rada ( f ),;
Poln. 1), 2)
rada ( f )
radar (m),
(-ru), (Phys.)
Radar (n), (Phys.),; Tschech. radar (m),
(Phys.),; Poln. radar (m), (Phys.)
radikalny (Adj), (-nego) radikaler (Adj),
tiefgreifender (Adj),; robić radikalne zmjany, tiefgreifende,
radikale Änderungen machen (Vb),; Łón jes w
radikalnej partyjej., Er ist Mitglied einer radikalen Partei.;
Tschech. radikální (Adj),; Poln.
radykalny (Adj)
radikalnie (Adv) radikal (Adv),
extrem (Adv), grundlegend (Adv),; Jak ci přiśli na
regjyrųg, to sie wsystko radikalnie zmjyniyło., Als die
an die Regierung kamen, da hat sich alles radikal geändert.;
Poln. radykalnie (Adv)
radiska,
(-ki, pl.-ki)), (Bot.)
Radischen (n / pl.), (Bot.),; Mje noulepsej
smakuje posolónou radiska.,
Mir schmeckt am besten ein gesalzenes Radischen.; Slow.
redkovka ( f ),; Tschech.
ředkviĉka ( f ), (Bot.),; Poln. rzodkiewka
( f ) (Bot.)
radjo (n),
(-ja, pl.-ja)
Radio (n), Rundfunggerät (n),; Posuchómy
w radju nachrichta (pl.). (nowiny)., Wir hören uns im Radio
die Neuigkeiten (pl.), (Nachrichten (pl.)) an.,; (was es so Neues
gibt),; Zascyrkni yno radjo. Posuchómy ździebko
muzyki., Schalte das Radio ein. Wir hören etwas Musik.;
antyna łod radja, Radioantenne ( f ),; W radju pejdziejli,
ize pod wiecôr be (bâdzie) gřmjot., Im Radio
haben sie durchgesagt, daß es am Abend gewittrich sein
wird.; (, daß ein Gewitter aufzieht (Vb)),; Tschech.
rádio (n),; Poln.
radio (n)
radjyrgómin
(m), (-nu, pl.-ny))
Radiergummi (m),; Musâ
wyradjyrować radjyrgóminý nieprawje napisane
słowo., Ich muß mit dem Radiergummi ein falsch
geschriebenes Wort ausradieren.;
Poln.
gumka do wycierania
radjyrować
(Vb), (-rujâ)
radieren (Vb),; radjyrować
co napisanego, etwas Geschriebenes ausradieren (Vb),; sh. auch,
wyradjyrować (Vb),;
sh. auch, radjyrgómin
(m),; Poln.
wycierać gumką coś
napisanego,; wytrzeć (Vb)
radość
( f ) , (-ści)
Freude ( f ),;
zrobić kómu radość, jemandem eine Freude
bereiten (Vb),; přiwitać kogo z radościų,
jemanden mit Freude begrüßen (Vb),; Starość
nie radość., (Spr.W.), Das Alter ist keine Freude.;
zrobić co z radościų, etwas mit Freude machen,;
Slow. radosť ( f ),; Tschech. radost ( f ),;
Poln. radość ( f )
radować
(Vb) sie,
(sie..-dujâ)
sich freuen (Vb),
sich erfreuen (Vb),; radować
(Vb)
sie nad cý, sich über etwas freuen
(Vb), erfreuen (Vb),; radować sie nad nowý klejdý,
sich über ein neues Kleid freuen (Vb),; radować
(Vb)
sie na co, sich auf etwas freuen (Vb),; Dziejci
juz sie radujų na ferje., Die Kinder freuen sich schon auf
die Ferien.; radować sie na urloup, sich auf den
bevorstehenden Urlaub freuen (Vb),; sh. auch, ( łoz-, u-)
radować
(Vb) sie,; Slow. radovať (Vb)
sa,; Tschech. (po-, za-) radowat (Vb),( nad ĉim),
těšit (Vb) se,; Poln. cieszyć (Vb) się
radzi (3 Pers. / pl. von roud (Adj)) froh (Adv), gern (e)
(Adv),; Łóni sų radzi, ize tego synka majų.,
Sie sind froh, daß sie diesen Jungen haben.; sh. auch, roud
(Adv),; Tschech. rád (Adv),; Poln. zadowoleni
(Adj), szczęśliwi (Adj)
radzić
(Vb), (-dzâ)
Rat (m) geben (Vb), raten (Vb), empfehlen (Vb),
beraten (Vb), anraten (Vb),; radzić
(Vb)
co kómu,
jemandem
etwas raten (Vb), empfehlen (Vb),; Łón mi radziył
to tak zrobić ., Er hat mir geraten, das so zu machen (Vb),;
Jou bych ci radziył, na to nic nie pejdziejć., Ich würde
dir raten, dazu nichts zu sagen (Vb).; Jou bych ci radziył,
tá nie pojechać., Ich würde dir raten, dort nicht
hinzufahren (Vb),; sh. auch, (do-, po-, za-) radzić
(Vb),; Slow.
radiť (Vb),; Tschech. radit (Vb), (do-, na-,
po-) radit (Vb),; Poln. radzić
(Vb)
rafineryjou (
f ), (-rjej, pl.-je) (Techn.)
Raffinerie ( f ) (Techn.),; rafineryjou ciŷzkygo
łoleju, Raffinerie von Schweröl (n),; rafineryjou cukru,
Zuckerraffinerie ( f ),; Tschech.
rafinerie ( f ) (Techn.),; Poln. rafineria ( f )
(Techn.)
raj (m), (raju) Paradies (n),; Tá
idzie zyć, jak w raju., Dort kann man leben, wie im
Paradies.; My ejchmy (mychmy) tu nie sų w raju., Wir sind
hier nicht im Paradies.; Łón sie tu cuje jak w raju.,
Er fühlt sich hier wie im Paradies.; To jes raj na ziymi.,
Das ist ein Paradies auf Erden.; Slow. raj (m),; Tschech.
ráj (m),; Poln. raj (m)
raja ( f ), (-je, pl.-je) Reihe ( f ),; Łóni
siedzų na přodku w třejciej raji., Sie sitzen vorne
in der dritten Reihe.; We sklepje předouwajų za rajų.,
Im Geschäft verkaufen sie der Reihe nach.; Te strómiki
w łogrôdku sų posadzóne w raji., Die
Bäumchen im Garten sind in einer Reihe gepflanzt.; We wojsku
musiejli ejchmy sie ustawić we raji., Beim Militär
mußten wir uns in einer Reihe aufstellen (Vb),; Tschech.
řad (m), řada ( f ),; Poln.
rząd (m),
szereg (m), seria ( f )
rajbach (m), (-chu),(kommt aus dem
jiddischen, hebräischen)
Gewinn (m),
Verdienst (m), Reibach (m),; zrobić rajbach (m), Gewinn
machen (Vb),; Łón zrobjył při předouwaniu
tego touwaru wjelki rajbach., Er hat beim Verkauf der Waren einen
großen Gewinn gemacht.; Poln. zysk (m), sprzedać
coś z zyskiem
rajbetka ( f ), (-ki, pl.-ki) Reibbrett (n),
Glätte ( f ), (Maurerwerkzeug (n),; Dej mi yno tâ
rajbetkâ, bo musâ tyn puc jescy ździebko
wygładzić., Reiche mir bitte das Reibbrett, weil ich den
Putz noch etwas glätten muß.; Poln. rozcieracz
(m), rozcieradło (n), do rozcierania i równania tynku
przy tynkowaniu domu (ściany)
rajcować
(Vb), (-cujâ)
1) reden (Vb), diskutieren (Vb), sich laut
redend verhalten (Vb), palavern (Vb), überschlau reden (Vb);
Łóni cały wjecôr
w kacmje rajcowali i popijali., Sie haben den ganzen Abend in der
Schenke palavert und getrunken.; 2) im Kartenspiel
reizen (Vb), bieten (Vb),; Při
skacie třa noupřôd rajcować., Beim Skatspiel
muß man zuerst reizen (Vb),; Poln. 1)
rajcować(Vb), głośno
się zachowywać (Vb), wymądrzać (Vb) się,
2) licytować
(Vb), (gry, np. w karty)
Rajn (m), (-nu), (Geogr.) Rhein (m), (Geogr.),; Na Rajnie transportujų
łodziouře łodzióma róstomajtny
touwór.; Auf dem Rhein transportieren die Schiffer auf den
Kähnen verscheiedene Güter (pl.), (Waren(pl.)),; Co pórâ
lout Rajn wyleje., Alle paar Jahre hat der Rhein Hochwasser (n),;
Poln. Ren (m) (Geogr.)
rajs (m), (-su) (Bot.) Reis (m) (Bot.) (Pflanze ( f ) und Samen (pl.)),;
Do chińskygo joudła
noulezy rajs., Zum chinesischen Essen gehört Reis.; Při
wařyniu rajsu, rajs łozpâncnieje., Beim Kochen von
Reis, quillt der Reis auf.; Uwouř mi z rajsu bryje., Koche
mir einen Reisbrei.; Slow.
ryža ( f ) (Bot.),; Tschech. rýže
( f ) (Bot.),; Poln. ryż
(m) (Bot.)
rajsbret (m), (-ta) Reißbrett (n), Zeichenbrett (n),;
nacajchnować na rajsbrecie plan
budynku, auf dem Reißbrett den Bauplan eines Hauses zeichnen
(Vb),; Poln. rajsbret (m), deska ( f ) kreślarska
rajscwek (m), (-ka, pl.-ki) Reißzwecke ( f ),; Připni
te łogłosyniy rajscweký do tabule., Hänge
die Bekanntmachung mit der Reißzweche an die Tafel ( f ),
(das Aushängebrett (n)) an.;
Poln.
pinezka ( f ),
pineska ( f ), pluskiewka ( f )
rajsferšlus
(m), (-sa, pl.-se)
Reißverschluß (m),; Zepsu mi sie u
kubika łod galout rajsferšlus.,
Mir ist am Hosenschlitz der Reisverschluß kaputt gegangen
(Vb).; Musâ se wsyć do jakle nowy rajsferšluß.,
Ich muß mir an die Jacke einen neuen Reißverschluß
annähen (Vb).; Ta spřųncka łod rajsferšlusa
mi sie łozklamořyła., Der Läufer (m) (oder
Schlitten mit Zipper (m)) von meinem Reißverschluß hat
sich ausgeleiert., (ist nicht mehr richtig funktionsfähig),;
Poln. zamek (m) błyskawiczny
rajski (Adj),
(-kygo)
paradiesischer (Adj),; Poln. rajski (Adj)
rajtować
(Vb), (-tujâ)
reiten (Vb),; Opa mje posadziył
na kónia i ejch môgła rajtować., Der Opa
hat mich aufs Pferd gesetzt und ich durfte reiten (Vb).; W Egypcie
ejchmy rajtowali na kamejlach., In Ägypten sind wir auf
Kamelen geritten.; Poln. jechać
(Vb) konno
rajza ( f ),
(-ze, pl.-ze)
Reise ( f ),; W urloupje zrobjymy rajzâ
po Ojrołpje., Im Urlaub machen wir eine Reise durch Europa.;
Jou ejch jes łod tej rajze jescy zmâncónou., Ich
bin noch von der Reise müde (erschöpft).; Tschech.
cesta ( f ),; Poln. podróż
( f )
rajzować
(Vb), (-zujâ)
reisen (Vb),; Łón
kâs po śwjejcie rajzowoł., Er ist viel in der Welt
herumgereist.; rajzować z wołnwagen po śwjejcie, i
spředouwać kosyki, mit dem Wohnwagen in der Welt reisen
(Vb), und Korbwaren verkaufen (Vb),; (auch, jechać
do śwjatu
, oder
jechać po śwjejcie,
mit einer Ware als Handelsreisender in der Welt herumreisen
(Vb)),; rajzować po Francyjej, in Frankreich herumreisen
(Vb),; Tschech.
cestovat (Vb),; Poln. podróżować
(Vb)
rajzyfiber (m),
(-bru)
Reisefieber (n),; Łóni
juz wsyscy majų rajzyfiber., Die haben schon alle das
Reisefieber (m).; Poln. gorączka
przed podróżą
rak (m), (-ka, pl.-ki), (Zool.) 1) Krebs (m),
(Zool.),; Łón jes cerwjóny jak rak., Er ist
rot, wie ein Krebs., (Er ist krebsrot.),; Pôdziymy saký
chytać raki., Wir gehen mit einer Senke ( f ) (einem Kescher
(m)) Krebse fangen (Vb).; 2) Krebs (m) (Med.),; Douchtoři
noudli u niego raka., Die Ärzte haben bei ihm Krebs gefunden
(Vb).; Slow.1)
rak (m) (Zool.),
2)
rak (m) (Med.) Tschech. 1) rak (m), (Zool.),
2) rak (m) (Med.),; Poln. 1) rak (m),
(Zool.), 2) rak (m), (Med.), (chory na raka)
rakejta ( f ), (-ty, pl.-ty) Rakete ( f ),; Łóni
zafurgli rakejtų ouz na mjejsiųncek., Sie sind mit einer
Rakete bis zum Mond geflogen (Vb).; Wystřejlyli rakejtų
do śwjata nowego satejlita., Sie haben ins Weltall mit einer
Rakete einen neuen Satelliten geschossen.; Tschech. raketa
( f ),; Poln. rakieta ( f )
rakowy (Adj), (-wego) Krebs- ,; rakowe klysce, Krebsscheren (pl.),;
rakowou zupa, Krebssuppe ( f ),; Poln. rakowy (Adj)
rałs!
(Adv), (fam.)
raus (Adv), (fam.),; heraus (Adv), hinaus (Adv),;
Wyłaź mi tu, rałs!,
Gehe mir hier weg, raus!;
Poln.
wynocha! (fam.), wychodź!, idź sobie!
rama ( f ),
(-my, pl.-my)
Rahmen (m), Einfassung ( f ),; rama łod
koła, Fahrradrahmen (m),; rama łod łokna,
Fensterrahmen (m),; Musiymy w tý budynku wsadzić do
łokjyn nowe ramy., Wir müssen in dem Haus neue
Fensterrahmen einsetzen (Vb).; Slow.
rám (m),; Tschech. rám
(m), rámec (m),; Poln. rama ( f ), framuga (
f )
ramjóno
(n), (-jynia, pl.-jóna)
(Biol.)
Schulter ( f ),
Oberarm (m) (Biol.),; Łod tej rojmatyki boli mje w ramjyniu.,
Ich habe in der Schulter Rheumaschmerzen (pl.).; We wojsku musiymy
nosić gywer na ramjyniu., Beim Militär müssen wir
das Gewehr auf der Schulter tragen.; Slow. rameno (n)
(Biol.),; Tschech. rameno (n) (Biol.),; Poln. ramię
(n) (Biol.)
ramka ( f ), (-ki, pl.-ki) kleiner Rahmen (m),; ramka na łobrouzek,
ein kleiner Rahmen für ein Bild (n),; Poln.
ramka ( f )
ramować
(Vb), (-mujâ)
rahmen (Vb), einrahmen (Vb), umrahmen (Vb),;
ramować łobrouzki, Bilder
einrahmen (Vb),; sh. auch, łoramować
(Vb),; Slow.
rámovať (Vb),; Tschech. rámovat
(Vb), (o-, vy-, za-) rámovat (Vb),; Poln.
oprawić (Vb), (obraz (m), zdjęcia (pl.))
rampa ( f ), (-py, pl.-py) 1) Rampe ( f
), Laderampe ( f ),; Zladujymy tyn touwór z rampy prosto do
lastauta., Wir laden die Waren von der Rampe (Laderampe) direkt
auf den Lastkraftwagen (m).; 2) Überweg (m), Rampe ( f
), Bahnrampe ( f ),; Nie musiymy jechać autý bez
glajze. Tâ jes rampa., Wir müssen nicht mit dem Auto
über die Gleise fahren. Dort ist eine Rampe. (Dort ist ein
Überweg (m), (eine Bahnrampe ( f )),; Tschech. 1),
2)
rampa ( f ),; Poln. 1) rampa( f ), ładownica (
f ), 2) nasyp z mostem przez tory kolejowe, nasyp w
kopalniach
ramš
(m), (-šu), (pej.)
Ramsch (m) (pej.),
Ramschware ( f ) (pej.), Trödel (m) (pej.),; W tý
sklepje nie idzie nic pořųndnego kupić. Łóni
spředouwajų yno ramš., In diesem Geschäft
kann man nichts vernünftiges kaufen., Die verkaufen nur
Ramsch.; Poln. ramsz (m) (pej.), tandeta ( f ) (pej.)
rana ( f ), (-ny, pl.-ny),(Med.) Wunde ( f ), (Med.),; łopatřić
u kogo ranâ, bei jemandem die Wunde versorgen (Vb), neuen
Verband anlegen (Vb),; Łón mou na nodze źle
gojųncų sie ranâ., Er hat am Bein eine schlecht
heilende Wunde.; Łón mou łod šplytrôw
granaty na plecach tři rany., Er hat von Granatsplittern am
Rücken drei Wunden.; Ta rana po operacjej mu sie dobře
goji., Die Operationswunde heilt bei ihm gut.; Slow.
rana ( f ) (Med.),; Tschech. rána
( f ), zranění (n) (Med.),; Poln. rana (
f ) (Med.)
rancig (Adj), (unv.) ranzig
(Adj) werden, schlecht (Adj), verdorben (Adj),; Te masło
je rancig., Die Butter ist ranzig.; Te łořechy juz sų
ranzig., Die Nüsse sind schon ranzig.; sh. auch, zepsute
(Adj),; Poln.
zjełczałe (Adj)
ranić
(Vb), (-niâ)
verletzen (Vb), verwunden (Vb),; ranić
(Vb) kogo
, jemanden verwunden
(Vb),; sh. auch, zranić
(Vb), zranióny
(Adj),; Tschech.
ranit (Vb) zranit (Vb),; Poln.
ranić (Vb), (powodować zranienie (n), skaleczenie (n))
ranka ( f ),
(-ki, pl.-ki) (dim.)
kleine Wunde ( f ),; Jou ejch sie tu skalycył.
Zawjųz mi tâ małų rankâ., Ich habe mich
hier verletzt. Verbinde mir die kleine Wunde.; Poln.
ranka ( f ) (dim.)
ranny (Adj),
(-nnego)
Morgen-, Früh-,; Pojejdziymy ranný
cugý., Wir fahren mit dem Frühzug (m). (Morgenzug
(m)),; rannou msou ( f ), Frühmesse ( f ),; ranny
cajtųg, Morgenzeitung ( f )
(Morgenausgabe ( f )),; rannou pocta, Frühpost ( f ),; Slow.
raný (Adj),; Tschech.
raný (Adj),; Poln.
wczesny (Adj)
rano (n),
(-na, pl.-na)),; rano (Adv)
Morgen (m),; 1) z rana, früh
(Adv), morgens (Adv),; Z rana napocnų
padać desc., Gegen Morgen (morgens (Adv)) fing es an zu
regnen (Vb).; Jutro musiymy wcas rano (Adv) stać.,
Morgen müssen wir früh morgens (Adv) aufstehen.; nad
raný
,
gegen Morgen (m), morgens (Adv), früh (Adv), zeitig (Adv),;
Nad raný zacnų na dwoře
zwakać pjes., Gegen Morgen fing der Hund draußen, an zu
bellen.; na rano,
morgens (Adv),; Při zniwach robjyli my łod rana do
wjecora., Bei der Ernte haben wir von Morgen bis Abend
gearbeitet.; do rana,
bis zum Morgen (m),; Łón społ ouz do rana. Er
schlief bis zum Morgen. (bis früh am Morgen),; Slow.
rano (n), rano (Adv), raný
(früh, zeitig),; Tschech. ráno
(n), jitro (n),; 1)
zrána (Adv),; Poln. poranek (n)
rasa ( f ), (-se, pl.-se)) Rasse ( f ),; kóń
cystej rase, reinrassiges Pferd,; pjes mjŷsanej rase,
Mischlingshund (m), Promenadenmischung ( f ), (fam.),; brifki
cystej rase, reinrassige Brieftauben (pl.),; ludzie cournej rase,
schwarzhäutige Menschen (pl.),; Slow.
rasa ( f ),; Tschech.
rasa ( f ),; Poln. rasa ( f )
rašpla
( f ), (-le, pl.-le)
raspla (
f ), (-le, pl.-le)
1) Raspel ( f ), geraspeltes Fruchtteilchen
(n),; kołkus rašple
(pl.), Kokosraspeln (pl.),; 2)
Raspel ( f), Reibe ( f )
(Werkzeug (n),; rašpla do łorašplowaniou kantôw
u deski, Holzraspel zum abraspeln von Brettkanten (pl.),; sh.
auch, tarło (n),;
Tschech.1) rašple ( f
),; (rašple ořecha kokosoveho), 2)
struhadlo (n),; Poln. 1)
wj
órki
owocu (np. wjórki owocu kokosowego (
raszpla
( f )), 2) tarka ( f ),; pilnik
(m) do drzewa
rašplować
(Vb), (-lujâ)
1) raspeln (Vb), (zB. Fruchtteile (pl.),
Schokolade ( f ) ),; rašplować
łořech kołkusowy na rašple do makrónôw,
eine Kokosnuß zu Kokosraspeln für Makronen raspeln
(Vb),; rašplować šokoladâ, Schokolade
raspeln (Vb),; 2) glätten (Vb) (zB. Holz (n)),
mit einer Raspel bearbeiten (Vb),; rašplować
rubų łatâ na štil do siekjyry, eine dicke
Latte zu einem Axtstiel raspeln (Vb),; Tschech.
rašplowat (Vb),; Poln.
1)
trzeć
(Vb), utrzeć na tarce,
2)
raszplować (Vb),
obrabiać pilnikiem do drzewa, piłować tarnikiem (m)
rathałz
(m), (-za, pl.-ze)
Rathaus (n),; Musâ
w rathałzie jescy co załatwić,
Ich muß noch etwas im Rathaus erledigen (Vb).; Poln.
ratusz (m)
razjyraparat (m), (-tu, pl.-ty) Rasierapparat (m),; Włozâ
se do razjyraparatu nowų razjyrklîgâ., Ich lege
mir in den Rasierapparat eine neue Rasierklinge ein.; Tschech.
holicí strojek (m),; Poln. maszynka do
golenia
razjyrklîga
( f ), (-gi, pl.-gi)
Rasierklinge ( f ),; Kupjył
ejch razjyrklîgi ze šwedskygo štoulu., Ich
habe Rasierklingen aus Schwedenstahl gekauft.; Slow.
žiletka ( f ),; Tschech.
žiletka ( f ), holiĉí ĉepelka ( f ),; Poln.
żyletka ( f ) do golenia
razjyrpyndzejl (m), (-zla, pl.-dzle) Rasierpinsel (m),; Tschech. holicí
štětec (m),; Poln.
pędzel (m) do golenia
rata ( f ), (-ty) (Fin.) Rate ( f ), Teilzahlung ( f ), Abschlagszahlung (
f ) (Fin.),; kupić co na raty,
etwas auf Raten kaufen (Vb),; spłoucać co kupjónego
w ratach, etwas Gekauftes in Raten abbezahlen (Vb),; Tschech.
splátka ( f ) (Fin.),; Poln. rata ( f )
(Fin.),; płacić ratami
(pl.),; kupno na raty (pl.)
râcnie
(Adv)
mit der Hand, Hand-, hand-, manuell (Adv),; To jes
râcnou robota., Das ist
Handarbeit ( f ),; Tyn pulołwer jes râcnie štrykowany.,
Der Pullover ist handgestrickt.; Slow.
ručne (Adv),; Tschech.
ručně (Adv),; Poln.
ręcznie (Adv)
râcnik (m),
(-ka, pl.-ki)
Handtuch (n),; To jes râcnik
do łociyraniou gyšyru, a nie do rųk., Das ist ein
Geschirrtuch, und kein Handtuch für die Hände.; Wyłôz
ze šrâka nowy râcnik, bo sie pôdâ
łokųmpać., Lege für mich aus dem Schrank ein
neues Handtuch heraus, weil ich baden gehen will.; sh.
auch, hantuch (m),; Tschech. ruĉník
(m),; Poln. ręcznik
(m)
râcny
(Adj), (-nego)
Hand-, hand-,; Do fligra mozymy wziųńć
yno râcny bagaž (gypek
(m))., Ins Flugzeug dürfen wir nur Handgepäck
mitnehmen.; sh. auch, gryfny
(Adj),; Tschech.
ruční (Adj),; patrný (Adj), zřejmý
(Adj),; Poln.
ręczny (Adj)
râcysko
(n), (-ka, pl.-ka)
große Hand ( f ) (pej.),; Pfote( f ) (pej.)
(fam.),; Ty jescy bes (bâdzies)
robjył, ouze ci râcyska
ulecų., Du wirst noch arbeiten, bis dir die Hände
(Pfoten(pl.)) abfallen (Vb),; Łón chyciył râcyský
jajco, i to jy łozgniót., Er hat mit der Pfote das Ei
angefaßt, und hat es dabei zerdrückt.; Tschech.
velká
ruka ( f
),; Poln. duża
ręka ( f ) (pej.),; łapa ( f ) (pej.) (fam.)
râka (
f ), (-ki, pl. râce) (Biol.)
Hand ( f ) (Biol.),; Umyj se před
joudłý râce, bo sų całe zbabrane.,
Wasche dir vor dem Essen die Hände. Sie sind ganz dreckig.;
dać kómu râkâ, jemandem die Hand geben
(Vb), (reichen (Vb)),; To mou râce i nogi., Das hat Hand und
Fuß (m).; Jou mó połne râce roboty., Ich
habe alle Hände voll zu tun.; To ejch sie dowjejdzioł z
pjyrsej râki., Das habe ich aus erster Hand erfahren.; Jou z
tý niy mó nic do cyniyniou. Jou mó cyste
râce., Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe saubere Hände.
(oder, reine Weste ( f )),; Łón sie tâ dostoł
do dobrych rųk., Er ist dort in gute Hände gekommen.;
Tymu nie mozes nic dać zrobić. Łón mou dwje
lewe râce., Den darfst du nichts machen lassen. Er hat zwei
linke Hände.; Łóni go tá přijųli
z łotwartymi râkóma., Sie haben ihn dort mit
offenen Armen empfangen (Vb).; Dyć łón tu přised
z prôznymi râkóma., Er ist doch hier mit leeren
Händen gekommen.; Łón wybudowoł tyn budynek
swojymi râkóma., Er hat das Haus mit eigenen Händen
gebaut.; Łón jes łod niego prawų râkų.,
Er ist von ihm die rechte Hand.; Łod tej całej roboty
juz nie cujâ rųk., Von der ganzen Arbeit spüre ich
die Hände nicht mehr.; iś kómu na râkâ,
jemandem entgegenkommen, mit ihm gut zusymmenarbeiten (Vb), ihm
zur Hand gehen (Vb),; To jes
tera w jejej râce., Das ist jetzt in ihrer Hand.; nosić
kogo na râkach, jemanden auf den Händen tragen (Vb),;
Jedna râka myje drugų, eine Hand wäscht die
andere,; wziųńć co we swojy râce, etwas in
die eigenen Hände nehmen (Vb), (sich selbst darum kümmern
(Vb)),; mjejć co pod râkų, etwas zur Hand haben,
(etwas greifbar haben (Vb)),; prosić kogo ło râkâ,
jemanden um die Hand bitten (Vb),; dzierzejć co we swojich
râkach, etwas in den eigenen Händen halten (Vb),; Slow.
ruka ( f ) (Biol.),; Tschech. ruka.,
( f ), (pl. ruce) (Biol.),; Poln. ręka
( f ) (Biol.)
râkawica (
f ), (-ce, pl.-ce)
Handschuh (m), Fausthandschuh (m),;
râkawice boksersky, Bokshandschuhe (pl.),; râkawica (z
jedný palcý), Fausthandschuh (m),; sh. auch, poucie
(pl.),; Slow.
rukavica ( f ),; Tschech.
ochranná rukavice ( f ),; Poln. rękawica
( f ) jednopalcowa
râkawicka (
f ), (-ki, pl.-ki)
Handschuh (m), Fingerhandschuh (m),; Wejź
se râkawicki, bo na dwoře je zimno., Nimm dir die
Handschuhe, denn draußen ist es kalt.; uštrykowane z
wołny râkawicki, gestrickte Wollhandschuhe (pl.),;
skôřanne râkawicki, Lederhandschuhe (pl.),;
Straciył ejch jednâ râkawickâ., Ich habe
einen Handschuh verloren (Vb),;
Slow.

rukavica
(
f ),;
Tschech.
rukavice ( f ),;
Poln.
rękawiczka ( f )
râkoś
(m), (-osia, pl.-sie)
Signal (n), Eisenbahnsignal (n),; Râkoś
juz jes do gôry, to cug zarouz přijejdzie., Das Signal
ist schon oben, da wird der Zug gleich kommen.; Slow.
semafor (m),; Poln.
słup semafora, (sygnał dla pociągôw)
râkouw (m),
(-wa, pl.-wy)
Ärmel (m),; râkouw
łod mantla, Mantelärmel (m),; jakla bez râkouwôw,
ärmellose Jacke ( f ),; Slow. rukáv
(m),; Tschech. rukáv
(m),; Poln. rękaw
(m)
recept (m), (-tu, pl.-ty) (Med.) Rezept (n), ätztliches Rezept (n) (Med.),; Te
lyki dostanies yno na recept., Diese Arznei bekommst du nur auf
Rezept.; (sie ist rezeptpflichtig),; Idâ
do aptyki z receptý łod douchtora po lyki před
mojâ stanckâ., Ich gehe zur Apotheke mit einem
Arztrezept für Arznei gegen meine Krankheit.; Tschech.
recept (m) (Med.),; Poln. recepta ( f ) (Med.)
rechtsanwald (m), (-da, pl.-dy) (Jur.) Rechtsanwald (m) (Jur.),; Musâ
w tej řecy ułozyć z rechtsanwaldý pismo.,
Ich muß in dieser Angelegenheit mit dem Rechtsanwald einen
Brief aufsetzen.; Tschech.
advokát (m) (Jur.),; Poln. adwokat (m) (Jur.)
redakcjou ( f ), (-jej, pl.-je) Redaktion ( f ),; redakcjou łod
cajtųga, Redaktion einer Zeitung ( f ),; Tschech.
redakce ( f ),; Poln. redakcja ( f )
redaktor (m), (-ra) Redakteur (m), Schriftleiter (m),; Tschech.
redaktor (m),; Poln. redaktor (m)
redaktorka ( f ), (-ki) Redakteurin ( f ), Schriftleiterin ( f ),;
Tschech. redaktorka ( f ),; Poln. redaktorka ( f )
reforma ( f ), (-my, pl.-my) Reform ( f ),; reforma rolnou,
Landwirtschaftsreform ( f ),; reforma skolyniou, Schulreform ( f
),; reforma štojerôw,
Steuerreform ( f ),; reforma wojska, Militärreform ( f )
(Armeereform ( f )),; Tschech. reforma ( f ),; Poln.
reforma ( f )
reformacjou ( f ), (-cjej) (Rel.) Reformation ( f ), (Rel.), Religionsbewegung ( f )
im XVI Jahrhundert (n),; Tschech. reformace ( f ) (Rel.),;
Poln. reformacja ( f ) (Rel.)
reformować
(Vb), (-mujâ)
reformieren (Vb), verändern (Vb), umgestalten
(Vb),; sh. auch, zmjynić
(Vb),; Tschech.
reformovat (Vb),; Poln.
reformować (Vb),
wprowadzać reformy,
przekształcać (Vb)
regal (m), (-la, pl.-le) Regal (n),; regal na ksiųzki,
Bücherregal (n),; regale z touwarý, Regale mit Waren
(pl.),; włozyć co do regala, etwas ins Regal (ab) legen
(Vb),; Tschech. regál
(m),; Poln.
półka ( f ), regał (m)
regjonalny (Adj), (-nego) regionaler (Adj),; regionalny radjowy zender (m),
regionaler Rundfunksender (m),; regjonalne nachrichty (nowiny) w
cajtųgu, regionale
Zeitungsnachrichten (pl.),; Tschech. regionální
(Adj),; Poln.
regionalny (Adj)
register (m), (-ra, pl.-ry) 1) Register (n), Verzeichnis (n),; To jes
wpisane do registra., Das ist im Register verzeichnet.; wyciųg
( łodpis (m)) z
registru, Registerauszug (m),; 2)
Orgelregister (n) (Mus.),; registry u jarganôw,
Orgelregister (n),; Tschech.
registr (m), rejstřík (m),; Poln.
rejestr (m)
registracjou ( f ), (-jej) Registrierung ( f ), Eintragung ( f ),; Tschech.
registrace ( f ),; Poln. rejestracja ( f )
registrować
(Vb), (-rujâ),
registieren (Vb), eintragen (Vb), anmelden (Vb),;
zaregistrować (zameldować)
na gmynie urodzóne dziejcio, ein Neugeborenes am
Gemeindeamt anmelden (Vb), regisrieren lassen (Vb),; Slow.
registrovať (Vb), zaznamenať (Vb),; Tschech.
registrovat (Vb),; Poln. rejestrować
(Vb)
regjyrować
(Vb), (-rujâ)
regieren (Vb),; regjyrować
štatý, ein Land regieren (Vb),; Do regjyrowaniou w
dóma toch (Kurzf. von, to ejch) jes jou., Zum regieren zu
Hause bin ich zuständig.; sh. auch,
łozkazować
(Vb),;
Tschech.
řiddit (Vb),; Poln. rządzić
(Vb)
regjyrųg
(m), (-gu, pl.-gi)
Regierung ( f ),; Předstawjyli
ministrôw nowego regjyrųgu., Sie haben die Minister der
neuen Regierung vorgestellt.; Ta partyjou teraz łobjųła
regjyrųg., Diese Partei hat jetzt die Regierung übernommen.;
Z tego regjyrųgu nie bymy (Kurzf. von, bâdziymy) mjejć
pociechy., An dieser Regierung werden wir keine Freude haben
(Vb),;Tschech.
vláda ( f ),; Poln. rząd
(m)
regotać
(Vb)
quaken (Vb) (Frösche (pl.)),; Na łųce
regotajų zaby., Auf der Wiese
quaken die Frösche.; Tschech.
skřehotat (Vb), k
vákat
(Vb),; Poln. rzegotać
(Vb)
regulacjou ( f ), (-jej, pl.-je) Regulierung ( f ), Regelung ( f ),; regulacjou
prajzôw, Preisregulierung ( f
),; regulacjou rachónkôw, Regelung der Rechnungen ( f
/ pl.),; regulacjou zygarka, Regulierung (Einstellung) einer Uhr (
f ).; Tschech.
regulace ( f ),; Poln. regulacja ( f )
regularnie (Adv) regelmäßig (Adv), regulär (Adv),
gleichmäßig (Adv),; Łón
bjere regularnie klawjyrštóndy., Łón
bjere regularnie godziny na klawjyře., Er nimmt regelmäßig
Klavierstunden (pl.).; Łón łoddychou regularnie.,
Er atmet gleichmäßig (Adv).; regularnie skonstrułowany
budynek, ein regelmäßig (gleichmäßig,
harmonisch) konstruiertes Haus
(n),; Łóni wyjechali za granicâ regularnie., Sie
sind regulär (legal) in ein anderes Land ausgewandert.;
Poln. regularnie (Adv)
regularny (Adj), (-nego) regelmäßiger (Adj), planmäßiger
(Adj), regulärer (Adj),; regularne zebrania (posiedzynia)
Gmynnej Rady, regelmäßige Sitzungen (Versammlungen) des
Gemeinderates.; regularne połųncyniy
banų, regelmäßige (planmäßige)
Zugverbindung ( f ),; Tschech.
providelný (Adj),;
Poln. regularny (Adj)
regulować
(Vb), (-lujâ),
reguliyrować (Vb),
(-rujâ)
regulieren (Vb),; regulować
na krojcųgu (skřizowaniu) ruch, den Verkehr auf einer
Kreuzung regulieren (Vb),; regulować u urmachra zygarek, eine
Uhr beim Uhrmacher regulieren (Vb),; regulować řykâ,
einen Fluß regulieren (Vb),; regulować hajcųg, die
Heizung regulieren (Vb),; regulować handejl, den Handel
regulieren (Vb), (Handelsregeln (pl.), Handelsvorschriften (pl.)
erlassen (Vb)),; Tschech.
regulovat (Vb),; Poln. regulować
(Vb)
rejgenbołgen
(m), (unv.) (Meteo.)
Regenbogen (m) (Meteo.),; Po descu wylazło
za wolkų (chmurų) słóńce, i pokouzou
sie rejgenbołgen., Nach dem Regen kam hinter einer Wolke die
Sonne heraus, und es zeigte sich ein Regenbogen.; farby łod
rejgenbołgen, Regenbogenfarben (pl.),; Tschech.
duha ( f ) (Meteo.),; Poln. tęcza
( f ) (Meteo.)
rejgenmantejl (m), (-tla, pl.-tle) Regenmantel (m),; Łoblekâ
se rejgenmantejl, bo mocno padou., Ich ziehe mir den Regenmantel
an, weil es stark regnet.; Tschech.
plášt (m) do dešte, dešták
(m),; Poln.
płaszcz (m) przeciwdeszczowy
rejgenšyrm
(m), (-ma, pl.-my)
Regenschirm (m),; Wejź
se ze sobų rejgenšyrm, bo be padać desc., Nimm
dir den Regenschirm mit, denn es wird regnen (Vb),; Był taki
mocny wjatř, co mi tyn rejgenšyrm wyrwoł z râki.,
Es herrschte ein so starker Wind, daß er mir den Regenschirm
aus der Hand gerissen hat.; Tschech.
deštnik (m),; Poln. parasol (m)
rek (m), (-ka, pl.-ki) (Sp.) Reck (n), (Sp.),; myrdać
na reku koziołki, auf dem Reck turnen (Vb), (Überschläge
machen (Vb)),; Poln. rek (m) (Sp.)
reklama ( f ), (-my, pl.-my) Reklame ( f ),; robić
před co wjelkų reklamâ, für etwas große
Reklame machen (Vb),; Tschech. reklama ( f ),; Poln.
reklama ( f )
reklamacjou ( f ), (-jej) Reklamation ( f ), Beanstandung ( f ),; złozyć
u kogo reklamacjâ, bei jemandem eine Reklamation erheben
(Vb), vorbringen (Vb),; Tschech.
reklamace ( f ),; Poln. reklamacja ( f )
reklamować
(Vb), (-mujâ)
reklamieren (Vb), beanstanden (Vb),; reklamować
kupjónų řec, eine gekaufte Sache (Gegenstand)
reklamieren (Vb), beanstanden (Vb),; Tschech.
reklamovat (Vb),;
Poln. reklamować (Vb),
składać reklamację, zgłaszać reklamację
rekord (m), (-du, pl.-dy) Rekord (m),; rekord śwjata,
Weltrekord (m),; poprawić rekord śwjata, einen
Weltrekord verbessern (Vb),; ustawić nowy rekord, einen neuen
Rekord aufstellen (Vb),; Tschech. rekord (m),; Poln.
rekord (m)
rekrut (m), (-ta, pl.-ty) (Mil.) Rekrut (m), (Mil.), zum Militär eingezogener
Soldat, vor der Vereidigung ( f )),; Tschech. rekrut (m),
(Mil.),; Poln. rekrut (m) (Mil.)
rektor (m), (-ra) Rektor (m),; rektor uniwerzitejtu, Rektor einer
Universität ( f ),; rektor skoły,
Schulrektor (m),; Tschech. rektor (m),; Poln.
rektor (m)
rektorka ( f ), (-ki) Rektorin ( f ),; Tschech. rektorka ( f ),;
Poln. rektorka ( f )
religjou ( f ), (-jej, pl.-je) Religion ( f ), Glaube (m),; iś
do kościoła na naukâ religjej, (iś na
katechismus (m), auch, na katejmus (m)), in die Kirche zum
Religionsunterricht gehen (zum Katechismus (m) gehen (Vb)),;
Tschech.
náboženství (n),; Poln. religia ( f )
religijny (Adj), (-nego) 1) frommer (Adj),; 2) religiöser
(Adj), Religions-,; religijny cłowjek
(m), religiöser, (frommer) Mensch (m),; sh. auch,
pobozny
(Adj),;
Tschech. 1) pobožný
(Adj), 2) naboženský
(Adj), duchovní (Adj),; Poln. 1)
pobożny (Adj), religijny (Adj),
zwjązany z religią, 2)
religijny (Adj),
reneta ( f ), (-ty, pl.-ty), (Bot.) Renette ( f ), (Bot.), (Apfelsorte / Baum und
Frucht ( f )),; Tschech. reneta ( f ), (Bot.),; Poln.
reneta ( f ) (Bot.), odmiana jabłoni
i jej owoc
rentgen (m)
(Med.) (Phys.)
Röntgenapparat (m) (Med.) (Phys.),;
přeśwjejtlić
rentgený, eine Röntgenuntersuchung vornehmen (Vb),;
Tschech. rentgen (m) (Med.) (Phys.),; Poln. rentgen
(m) (Med.) (Phys.)
reparatura (
f ), (-ry, pl.-ry)
Reparatur ( f ), Instandsetzung ( f ),; reparatura
auta, Autoreparatur ( f ),; To jes stary klamôr,
to napocynajų sie reparatury., Das ist ein alter
Klapperkasten, da beginnen die Reparaturen.; sh. auch,
naprawjyniy (n),; Tschech. oprava ( f ), správka
( f ),; Poln. naprawa ( f )
reparjyrować
(Vb), (-rujâ)
reparieren (Vb), instandsetzen (Vb),; reparjyrować
zygarek (m), eine Uhr reparieren (Vb),; sh. auch, naprawiać
(Vb),; Tschech.
spravovat (Vb), spravit (Vb),; Poln. reperować
(Vb), naprawiać (Vb)
reporter (m),
(-ra, pl.-ry)
Reporter (m), Berichterstatter (m),; reporter
radja, Radioreporter (m),; reporter cajtųga,
Zeitungsreporter (m),; Tschech.
reportér (m),; Poln. reporter (m)
reporterka (
f ), (-ki, pl.-ki)
Reporterin ( f ), Berichterstatterin ( f ),;
Tschech. reportérka (
f ),; Poln.
reporterka ( f )
reprodukcjou (
f ), (-jej)
1) Reproduktion ( f ), Kopie ( f ),; 2)
Fortpflanzung ( f ), Vermehrung ( f ), (Biol.),; Poln.
reprodukcja ( f )
republika (
f ), (-ki)
Republik ( f ),; Niymjeckou Republika Federalnou,
Bundesrepublik Deutschland,; Republika Południowej
Afryki, Republik Südafrika,; Tschech. republiká
( f ),; Poln. republika ( f )
reskjyrorać
(Vb),
(rujâ)
riskieren (Vb), wagen (Vb),; sh. auch, ryskântny
(Adj),; My to musiymy reskjyrować.,
Wir müssen das wagen (Vb).,(riskieren (Vb)),; Tschech.
riskovat (Vb),; Poln. ryzykować
(Vb)
rest (m),
(-tu, /-ta, pl.-ty)
Rest (m),; Tego masła
juz jes yno rest., Da ist nur noch ein Rest Butter.; Tyn
rest zrobjymy jutro., Den Rest machen wir morgen.; sh. auch,
łostatek
(m),; Tschech. zbytek (m),; Poln. reszta ( f
)
restałrować
(Vb),
(-rujâ)
restaurieren (Vb),; erneuern (Vb),; restałrować
stary zómek, ein altes Schloß restaurieren (Vb),;
restałrować łobrouz, ein Bild restaurieren (Vb),;
Poln. restaurować (Vb),
odnawiać (Vb)
retować
(Vb), (-tujâ)
retten (Vb), vor Unheil bewahren (Vb),; retować
(Vb) kogo,
jemanden retten (Vb),;
retować ludzi ze zalónych
budynkôw, Menschen aus überschwemmten Häusern
retten (Vb),; retować
(Vb) kogo
před kí, jemanden vor einem anderen retten (Vb), (ihn
beschützen (Vb)),; retować
(Vb) sie,
sich retten (Vb),; retować sie ze zapoulónego lasa,
sich aus einem brennenden Wald retten (Vb),; retować
(Vb)
co
, etwas retten (Vb),;
Tego juz nie idzie uretować., Das kann man nicht mehr
retten.; sh. auch, (po-, u-, wy-) retować
(Vb),; Tschech.
zachraňovat (Vb),; Poln.
ratować (Vb)
retowaniy (n), (-niou) Retten (n),; Herausbringen (n)) aus der
Gefahrenzone ( f ),; retowaniy před
, Retten vor
etwas,; retowaniy sie před wodų, sich vor Wasser (einer
Überschwemmung ( f )) retten (Vb),; sh. auch, retųg
(m),; Tschech.
záchrana ( f ),; Poln.
ratunek (m)
retownik (m), (-ka, pl.-ki) Retter (m),; Tschech. člen
záchranné služby (m),; Poln. ratownik
(m)
retušować
(Vb), (-šujâ)
retuschieren (Vb),; retušować
fotografká, eine Fotografie retuschieren (Vb),; Tschech.
(vy-) retušovat (Vb),; Poln. retuszować
(Vb)
retųg
( f ), (-gu)
Rettung ( f ), Hilfe ( f ),; W łostatniej
minucie přised před tych ludzi retųg., Für die
Menschen ist in letzter Minute die Rettung gekommen.;
Poln. ratunek (m)
rewizjou ( f ), (-jej) (Fin.) (Jur.) Revision ( f ) (Jur.), Kontrolle ( f ) (Fin.),;
rewizjou procesu sųndowego,
Revision eines Gerichtsverfahrens (n) (Jur.),; rewizjou ksiųg
rachónkowych, Revision der Geschäftsbücher (pl.)
(Fin.),; Tschech. revize ( f ) (Jur.), (Fin.),;
Poln. rewizja ( f ) (Jur.) (Fin.)
rewjyr (m), (-ru, pl.-ry) Revier (n), Gebiet(n), Territorium (n),; Łón
mou w tý lejsie wynajŷnty jagdrewjyr., Er hat in
diesem Wald ein gepachtetes Jagdrevier (n).; sh. auch, gón
(m),; Tyn fejšter mou pod sobų wjelki rewjyr lasa.,
Der Förster betreut (hat unter seiner Aufsicht) ein großes
Waldrevier (n).; Tschech. revír
(m),; Poln. obszar (m), teren (m) (Jagd.), okręg
(m)
rewolucjou ( f ), (-jej) Revolution ( f ),; francuzkou rewolucjou, die
französische Revolution ( f ),; ruskou rewolucjou ze 1917
roku, die russische Revolution aus dem Jahre 1917,; Tschech.
revoluce ( f ),; Poln. rewolucja ( f )
rewolwer (m), (-wra, pl.-wry) (Mil.) Revolver (m) (Mil.),; rewolwer Smith & Wesson,
Revolver der Produktion (Firma) Smith & Wesson,; rewolwer
Colt, Revolver der Firma Colt,; sh. auch, pistołla
( f ),; Tschech. revolver (m) (Mil.),; Poln.
rewolwer (m) (Mil.)
rezerwa ( f ), (-wy, pl.-wy) Reserve ( f ), Vorrat (m),; rezerwa bencinu w
tanku auta, Benzinreserve im Autotank (m),; dzierzejć
co w rezerwje, etwas in Reserve halten (Vb),; rezerwa wojska,
Reserve einer Armee (Reservisten (pl.)),; Tschech.
rezerva ( f ),; Poln. rezerwa ( f )
rezerwować
(Vb), (-wujâ)
reservieren (Vb),; rezerwować
w hotelu noclyg, eine Übernachtung im Hotel reservieren
(Vb),; rezerwować na co pjųndze, für etwas Geld
reservieren (Vb),; rezerwować kómu při stole
plac, jemandem am Tisch den Platz reservieren (Vb),; sh.
auch, zarezerwowany (Adj),;Sh. auch, zarezerwować
(Vb),;
Slow.
rezervovať
(Vb),; Tschech. rezervovat (Vb),; Poln.
rezerwować (Vb)
rezygnacjou ( f ), (-jej ) Verzicht (m),; Tschech. rezignace ( f ),;
Poln.
rezygnacja ( f )
rezygnować
(Vb), (-nujâ)
verzichten (Vb),; zrezygnować
(Vb) z cego,
auf etwas verzichten (Vb),; Tschech.
rezignovat (Vb),; Poln. rezygnować
(Vb)
režyser
(m), (-ra)
Regisseur (m),; Tschech. režisér
(m),; Poln. reżyser
(m)
režyserka
( f ), (-ki)
Regisseurin ( f ),; Tschech. režisérka
( f ),; Poln.
reżyserka ( f )
richtųg
(m), (-gu)
Richtung ( f ),; Musis iś
w tý richtųgu., Du mußt in dieser Richtung gehen
(Vb).; To jes îksy richtųg., Das ist eine andere
Richtung.; Tschech.
směr (m),; Poln. kierunek (m)
ricinus (m), (-su),; ricinusowy łolej
(m)
Ricinusöl (n),; Tschech. ricinový
olej (m),; Poln. rycyna ( f )
riziko (n), (-ka) Risiko (n),; Ty to robis z wjelkí
riziký, Du machst das mit einem großen Risiko,; sh.
auch, reskjyrować
(Vb),; sh. auch,
ryskântny
(Adj),; Tschech. risk (m),; Poln. ryzyko
rîng
(m), (-gu) (Sp.)
Ring (m), (Sp.),; boksry we rîngu,
Boxer im Ring,; Tschech. ring (m), (Sp.),; Poln.
ring (m), (Sp.)
robić
(Vb), (-bjâ), zrobić
(Vb) (-bjâ)
1) arbeiten (Vb), herstellen (Vb),
anfertigen (Vb),; 2) machen (Vb), tun (Vb), bereiten (Vb),
verursachen (Vb),; Jou robjâ
na budowje., Ich arbeite am Bau.,
(auf der Baustelle),; robić kogo za błouzna, jemanden
zum Narren halten (Vb),; Jou to robjâ před ciebje., Ich
mache das für dich.; Côz to robis?, Was machst du?; Łón
nó robi kâs zgorsyniou., Er macht uns viel Ärger
(m).; Łóna nie robi cały dziyń nic., Sie
macht den ganzen Tag nichts.; robić kómu na besper,
jemanden absichtlich ärgern (Vb), (ihm die Arbeit erschweren
(Vb)),; robić (Vb)
sie,
sich tun, geschehen (Vb), passieren (Vb), sich bilden (Vb),
entstehen (Vb),; Mje sie robi niedobře., Mir wird es
schlecht.; Mje sie robi courno před łocóma., Mir
wird es schwarz vor den Augen.; To sie niekjedy tak robi.,
Manchmal geschieht das so.; Jak dugo musis dzisiej robić?,
Wie lange mußt du heute arbeiten?; My robjymy w tej fabryce
buciory., Wir machen (fertigen (Vb an, stellen (Vb) her)) in
dieser Fabrik Kleider.; Nie rôb se tá nad tý
tejla myśli., Mache dir darüber nicht soviel
Kopfzerbrechen. (Gedanken (pl.)),; sh. auch, (na-, wy-,
z-, za-) robić
(Vb),;
Slow.
robiť (Vb),; robiť (Vb) sa,; pracovať (Vb),;
Tschech. robit (Vb), (na-, vy-, z-, za-) robit
(Vb),; pracovát (Vb),;
Poln. 1)
pracować (Vb),
zrobić (Vb) coś, 2)
sprawiać (Vb)
robota ( f ), (-ty) Arbeit ( f ), Arbeitsstelle ( f ), Tätigkeit
( f ),; Jou mó w tej fabryce
dobrų robotâ., Ich habe in der Fabrik eine gute Arbeit
( f ).; Mómy tá doś roboty., Wir haben dort
genug Arbeit.; ciŷzkou robota, schwere Arbeit ( f ),; lekou
robota, leichte Arbeit ( f ),; Jou mó w dóma doś
roboty., Ich habe zu Hause genug Arbeit.; Jou jes tera bez
roboty., Ich habe zur Zeit keine Arbeit., Ich bin zur Zeit
arbeitslos.; Musâ sie starać ło robotâ., Ich
muß mir eine Arbeitsstelle suchen., Ich muß mich um
eine Arbeitsstelle bemühen (Vb).; To sie zrobjyło w
robocie., Das ist in der Arbeit geschehen (Vb). (passiert),; Jou
ejch jes jutro popołejdniu w robocie., Ich bin morgen
Nachmittag in der Arbeit.; Tu nie dostanies roboty., Hier bekommst
du keine Arbeit.; Dó sie do roboty., Ich begebe mich an die
Arbeit.; Slow.
práca ( f ),;

robota ( f ),; Tschech.
práce ( f ),; Poln. praca ( f ), robota ( f )
robotnik (m), (-ka, pl.-ki) Arbeiter (m),; robotnik lejśny,
Waldarbeiter (m),; robotnik rolny, Landwirtschaftsarbeiter (m),
(Landarbeiter (m)),; Slow.
robotník (m),; Tschech.
pracovnik (m), dělník (m),; Poln.
robotnik (m), pracownik (m)
robotnicka ( f ),

(-ki, pl.-ki)

Arbeiterin ( f ),; Tschech. pracovnice ( f
), delnice ( f ),; Poln. robotnica ( f )
robotny (Adj), (-nego) arbeitsamer (Adj),; Łón
jes bardzo robotny., Er ist sehr arbeitsam (Adv).;
Tschech.
pracovitý (Adj),; Poln.
pracowity (Adj)
rocnica ( f ), (-ce) Jahrestag (m),; rocnica zbudowaniou kościoła,
Jahrestag des Kirchenbaus,; rocnica ślubu, Hochzeitstag (m),;
Tschech. výročí
(n),; Poln. rocznica ( f )
rocny (Adj), (-nego) einjähriger (Adj),; rocnou (Adj),
einjährige (Adj),; rocne (Adj)
dziejcio, einjähriges Kind (n),; rocne wino (n),
einjähriger Wein (m),; Tschech. roční
(Adj),; Poln. roczny (Adj)
rodzić
(Vb), (-dzâ)
geboren werden (Vb), zur Welt bringen (Vb),; sh.
auch, urodzić (Vb)
sie,; Tschech.
rodit (Vb) se,; Poln. rodzić
(Vb)
rodzina ( f ), (-ny, pl.-ny) Familie ( f ),; noulezejć
do rodziny, zu einer Familie gehören (Vb),; załozyć
rodzinâ, eine Familie gründen (Vb),; sh. auch,
familyjou
( f ),; Tschech. rodina ( f ),; Poln.
rodzina ( f )
rogatka ( f ), (-ki, pl.-ki), (Mil.) viereckige polnische Militärmütze ( f ),
(Mil.),; Poln. rogatywka ( f ), (Mil.)
rogaty (Adj), (-tego) gehörnter (Adj), (Vieh (n)), Hörner
tragender,; rogatou koza, Hörner tragende Ziege,; rogaty
djoubou, gehörnter Teufel (m),; Slow. rohatý
(Adj),; Tschech. rohatý
(Adj),; Poln. rogaty (Adj)
rogi (pl.), (-gôw) Geweih (n), Hörner (pl.),; Slow.
parohy (m / pl.),; Poln. rogi (pl.)
rogowaty (Adj), (-tego) eckiger (Adj),; štyryrogowaty
(Adj)
stoł, viereckiger
Tisch (m),; Slow.
hranatý (Adj),; Tschech.
hranatý (Adj),
(viereckig)
ĉtyřúhelný (Adj), (dreieckig)
trojúhelnikový (Adj),; Poln.
-kątny (Adj), np. czworokątny (Adj), trójkątny
(Adj)
rogowy (Adj), (-wego) Horn-, aus Horn (n),; rogowy gřebyk
(m), Kamm aus Horn (n), (Hornkamm (m)),; rogowy kneflik (m), Knopf
aus Horn (n),; rogowou uska ( f ), Hornschuppe ( f ),; Slow.
rohový (Adj),; Tschech.
rohový (Adj),; Poln.
rogowy (Adj)
rojber (m), (-bra, pl.-bry) Räuber (m),; grać
se rojber i žandarm, Räuber und Gendarm spielen (Vb),
(Kinderspiel(n)),; Rojber Pistulka, Räuberhauptman mit der
Pistole., ( Schlesischer Räuberhauptmann im südlichen
Teil des Kreises Oppeln an der Oder),; Poln.
zbój (m), rabuś (m)
rojberbanda ( f ), (-dy, pl.-dy) Räuberbande ( f ),; We tych lasach była
pjyrwej rojberbanda., In diesen Wäldern war früher eine
Räuberbande ( f ),; Poln.
szajka ( f ) zbójecka
rojda ( f ), (-dy) (Zool. / Med.) Räude ( f ), (Zool. / Med.),; Tyn pjes mou
rojdâ., Der Hund hat die
Räude.; sh. auch, śwjyřb
(m),; Slow.
prašina ( f ) (Zool.),; Poln.
parch (m),
parchy (pl.), (konie, psie parchy) (Zool. /
Med.)
rojić
(Vb) sie
(Zool.)
schwärmen (Vb), (Zool.); Pscoły
sie rojų., Die Bienen schwärmen (Vb).;
Bez połejdnie rojyły sie na dwoře mrowce., (amajze
(pl.)), Um die Mittagszeit schwärmten draußen die
Ameisen (pl.).; Slow.
roiť (Vb) sa (Zool.),; Tschech.
rojit (Vb) se, (Zool.),; Poln. roić
(Vb) sie (Zool.)
rojma (unv.), (fam.), (Med.) Rheuma (n), (fam.),(Med.),; Rheumatismus (m),
(Med.),; Rheumaschmerzen (pl.), (fam.),; Łón
mou dzisiej rojma., Er hat heute Rheumaschmerzen (pl.).; Tschech.
revma (n) (Med.),;
Poln.
reumatyzm
(m) (Med.)
rojmatyk (m), (-ka), rojmatiker (m),
(-kra)
Rheumatiker (m),; Tschech. revmatik (m),;
Poln. reumatyk (m)
rojmatyka ( f ), (-ki), (Med.) Rheumatismus (m), (Med.),; Ale mje ta rojmatyka
dzisiej w ramjyniu mâcy.,
Heute setzt mir im Oberarm der Rheumatismus aber zu.; sh. auch,
rojma ( f ),; Tschech. revma (n),; Poln.
reumatyzm (m)
rojza ( f ), (-ze, pl.-ze) Reuse ( f ), Korb zum Fischfang (m),; Pódziymy
rojzų w Łodře chytać ale (pl.) (Zool.),
(wâgoře (pl.) (Zool.))., Wir gehen in der Oder mit der
Reuse Aale fangen (Vb).; Poln.
sak (m),
więcierz
(m)
rok (m), (-ku) 1) Jahr (n),; Nowy Rok (m), Neujahr (n),;
co rok
, jedes Jahr (n),; Co rok jes co îksego.,
Jedes Jahr ist etwas anderes.; na
rok
, nächstes Jahr
(n),; Na rok sie trefjymy.,
Nächstes Jahr treffen wir uns.; W
tý roku
, in
diesem Jahr (n),; W tý roku nie be jabłek., In diesem
Jahr wird es keine Äpfel
geben (Vb),; łyńskyrok
(m), Vorjahr (n),; My sie pobrali łyńskyrok
w maju., Voriges Jahr im Mai haben wir geheiratet.; za
rok
, in einem Jahr (n),; Za rok banâ
z wojský gotowy., In einem Jahr werde ich
den Militärdienst beendet haben (Vb).; śćwjerć
roku
, ein Vierteljahr
(n), (Quartal (n)),; pu
roku
, ein halbes Jahr
(n),; Co pu roku přidzie dó nous chłop łodcytać
cejler łod štrołmu., Jedes halbe Jahr kommt zu
uns ein Mann den Stromzähler ablesen (Vb).; třiśćwjerci
roku
, Dreivierteljahr
(n),; To jescy be třwać třiśćwierci
roku., Das wird noch dreiviertel Jahr dauern.; cały
rok
, ein ganzes Jahr
(n),; Mjejli ejchmy cały rok na to cas., Wir hatten dazu ein
ganzes Jahr Zeit.; skolny
rok
, ein Schuljahr (n),;
2) rok (m), (-ka,
pl.-ki),;
Rock (m),; Musâ
se jescy ubiglować môj faltenrok (m)., Ich muß
mir noch meinen Faltenrock bügeln.; Do tego wajnrołt
roka łoblekâ bjołų bluzâ., Zu dem
weinrot gefärbten Rock, ziehe ich eine weiße Bluse an.;
Do tego roka musâ wsyć nowe futro., An diesen Rock muß
ich einen neuen Futterstoff annähen (Vb).; Slow.
1)
rok (m),; Tschech.
1) rok (m), 2) sukně
( f ),; Poln. 1) rok (m), 2) spódnica
( f )
rola ( f ), (-le, pl.-le) 1) Rolle ( f ), aufgewickeltes Material
(n),; Pómoc mi wniyś do
izby rolâ linołlium., Helfe mir in die Stube eine Rolle
Linoleum tragen.; sh. auch, rolka
( f ),; 2)
Rolle ( f ), Theaterrolle
( f ), Filmrolle ( f ),; Łóna grou w tejatře rolâ
krôlowej., Sie spielt im Theater die Rolle einer Königin.;
Slow. 2)
rola ( f ),; Tschech.
1) svitek
(m)
2) role
( f ),; Poln. 1) zwój
(m), 2) rola
( f )
rolada ( f ), (-dy, pl.-dy) Fleischroulade ( f ),; Zwinâ
tâ roladâ i zawjúzâ jų nitkų.,
Ich wickle die Roulade und umbinde sie mit einem Zwirnfaden.;
Tschech. ruláda
( f ),; Poln. rulada ( f ), (zwinięty
płat wołowego mięsa napełniony przyprawami,
(pieczony))
rolady (pl.) (-dôw) Rolladen (m),; Spuś
u łoknôw rolady., Lasse die Fensterrolladen herunter.;
Poln.
okiennica ( f ), (na kółkach,
na wałkach)
roler (m), (-ra, pl.-ry) Roller (m), Kinderroller (m),; Dziejci jyzdzajų
po hulicce rolerý., Die Kinder fahren im Gäßchen
Roller (m).; Poln. hulajnoga ( f )
rolka ( f ), (-ki, pl.-ki) Röllchen (n),; rolka papjóru
do zapakowaniou gyšenku, ein Röllchen Geschenkpapier
(n),; rolka papjóru do pakowaniou pacek, ein Röllchen
Packpapier (n),; rolka toaletowego papjóru, Röllchen
Toilettenpapier (n),; rolka tapejty, eine Tapetenrolle ( f ),;
Poln.
rolka ( f )
rolmops (m), (-sa, pl.-se) Rollmops (m),; Bymy jejś
kartofelzalat ze rolmopsóma., Wir werden Kartoffelsalat mit
Rollmöpsen essen (Vb).; Tschech.
zavináč (m),; Poln. rolmops (m)
rolou ( f ), (-li) Acherland (n), Ackerboden (m),; Tyn bałer
mou kâs roli., Der Bauer hat
viel Ackerland (n).; uprawjać rolų, den Ackerboden
bestellen (Vb),; Slow.
roĺa ( f ),; Tschech.
role ( f ),; Poln. rola ( f ), gleba ( f ), ziemia (
f ) przeznaczona pod uprawę
rolować
(Vb), (-lujâ)
1) rollen (Vb),; rolować
rolkų farbâ, Farbe mit einer Rolle rollen (Vb),
(verteilen (Vb)),; 2)
zusammenrollen (Vb),; rolować w rolkâ papjór,
Papier zusammenrollen (Vb),; sh. auch, zwinųńć
(Vb),; Tschech. rolovat
(Vb),; Poln. 1)
rozprzestrzeniać (Vb) rolką, (np. farbę ( f )), 2)
rolować (Vb), zwijać
(Vb)
rolšuły
(pl.), (-łôw)
Rollschuhe (pl.),; jejździć
na rolšułach, auf den Rollschuhen laufen (Vb),;
Poln. wrotki (pl.)
rołtšwanc
(m), (Zool.)
Rotschwanz (m) (Zool.), Rotschwänzchen (n)
(Zool.),; Co rano śpjywou u
nous w łogrodzie rotšwanc (m), Jeden Morgen singt bei
uns im Garten ein Rotschwänzchen (n),; Poln.
czerwonogon (n) (Zool.)
rołza
(Adj), (unv.)
rosa (Adj), rosafarbiges (Adj), blassrotes (Adj);
Te dziejcio mou łoblecónų
rołza jaklickâ., Das Kind hat ein rosafarbiges Jäckchen
angezogen (Vb).; sh. auch, rôza
( f ),; Poln.
różowy (Adj)
romantycnie (Adv) romantisch (Adv),; Poln. romantycznie (Adv)
rondo (n), (-da) runder Platz (m), Rondell (n); Kreisverkehr (m),;
Poln. rondo (n)
rosa ( f ), (-se) Tau (m),; Na trouwje jes rosa, to pôdzie
trouwâ dobře siec., Auf dem Gras ist Tau, da wird man
das Gras gut mähen können.; Slow.
rosa ( f ),; Tschech. rosa ( f ),; Poln. rosa
( f )
roshar (m) Rosshaar (n),; 1) rosharmatraca
( f ),
Rosshaarmatratze ( f ),; Poln. końskie
włosy, (materac włosiany),
włosie (n),; 1)
włosiany materac (m)
rosikóń
(m), (-nia) (Bot.)
Klee (m) (Bot.), Futterklee (m) (Bot.),; Nasiekâ
před krowy karâ rosikóniu., Ich mähe für
die Kühe einen Karren voll Klee.; Listek rosikóniu ze
štyřóma listkóma, vierblättriges
Kleeblatt (n),; Tschech.
jetel (m) (Bot.), jetelovina ( f ) (Bot.); Poln.
koniczyna ( f ) (Bot.)
rostflek (m), (-ka) Rostfleck (m),; Dostała
ejch do poswy, łod klamry na praniy, rostflek., Ich habe in
den Federbettbezug von der Wäscheklammer einen Rostfleck
bekommen.; Poln. plama od rdzy
roś
(Vb), (rosnâ)
wachsen (Vb), aufwachsen (Vb), zunehmen (Vb),;
Padou desc, to be na polach dobře
roś., Es regnet, da wird es auf den Feldern gut wachsen.; Tyn
synek bardzo rośnie., Der Junge wächst sehr.; U nous w
łogrôdku rosnų fajne tulpy., Bei uns im Garten
wachsen schöne Tulpen (pl.).; sh. auch, (na-, při-,
u-, wy-, za-) roś
(Vb),; Slow.
rásť (Vb),; Tschech.
růst (Vb),; Poln.
rość (Vb), rosnąć
(Vb)
roubsik
(m), (-ka, pl.-ki)
Wilderer (m), Wilddieb (m),; Łostatni
cas střejlou w lejsie roubsik dziwjy świnie., In der
letzten Zeit schießt im Wald ein Wilddieb Wildschweine.;
Slow.
jelenica ( f ),; Tschech.
putlák (m),; Poln.
kłusownik (m)
roud (Adj), (m),; rada (Adj), ( f
),; rade (Adj), (n)
1) froh
(Adv), gerne (Adv),; Jou ejch jes roud, Ich bin froh.; Ty
ejś
jes roud., Tyś jes roud. , Du bist
froh.; Łon jes roud., Er ist froh.; Łóna
jes rada
., Sie ist froh.; Łóno jes rade.,
Es ist froh.; My ejchmy (mychmy) sų radzi., Wir
sind froh.; Wy ejście (wyście) sų radzi.,
Ihr seid froh.; Łóni (m / pl.)
radzi
., Sie (m / pl.) sind froh.; Łóny ( f
/ pl.) rade., Sie ( f / pl.) sind froh.;
Łóne (n / pl.) rade., Sie (n / pl.) sie
sind froh,; Jou (m) jes roud, ize sie to tak zrobjyło.,
Ich bin froh darüber, daß das so geschehen ist.; Jou
ejch jes roud, ize to mogâ robić., Ich bin froh, daß
ich das machen kann.; Roud ejch to robjył., Ich habe das
gerne gemacht.; Jou ejch roud u nich był., Ich war gerne bei
ihnen.; Jou ( f ) ejch jes rada, ize to mogâ robić.,
Ich ( f ) bin froh, daß ich das machen kann.; Kobjyty były
rade, ize tak tónio nakupjyły., Die Frauen waren froh,
daß sie so günstig eingekauft haben.; Jou to bardzo
rada robjâ., Ich mache das sehr gerne.; Radach (rada
ejch)
to robjyła., Ich habe das gerne gemacht.; 2)
mjejć
(Vb) kogo roud, jemanden gerne haben
(Vb), Sympathie ( f ), Zuneigung ( f ) zu jemandem haben (Vb),;
Slow. 1) rad (m / Adj) (Adv), rada ( f / Adj)
(Adv),; 2) mať (Vb) rád,; Tschech. 1) rád
(Adj),; Poln. 1) chętny (Adj), zadowolony (Adj) ,
uszczęśliwiony (Adj), rad (Adj),; 2) czuć do
kogoś sympatię
rouz (m),
(-ru),;
rouz (Adv),;
1) rouz (m),;
Mal (n), das Vielfache (n),; My sie po tý casie ani
rouz nie trefjyli., Wir haben uns danach (nach dieser Zeit) kein
einziges Mal getroffen.; Jou ejch mu to juz pejdzioł sto
razy., Ich habe ihm das schon hundert Mal gesagt.; Spamjŷntej
se to rouz na zawse., Merke dir das ein für alle Mal.; To jes
łostatni rouz, ize ci to dó., Das ist das letzte Mal,
das ich dir das gebe.; Robjył ejch to pjyrsy rouz., Ich habe
das zum ersten Mal gemacht.; drugi rouz, das zweite Mal (n),;
Słysâ to pjyrsy rouz., Ich höre das zum ersten
Mal.; Na drugi rouz bes douwou lepsej pozôr., Beim nächsten
Mal wirst du besser aufpassen (Vb).; Kazdy rouz to samo!, Jedes
Mal dasselbe!; Zdaři sie to kazdy rouz!, Das geschieht jedes
Mal!; kâs razy, viele Male,; 2) rouz (Adv),;
einmal (Adv) (Zukunft ( f )),; einst (Adv), einstmals (Adv)
(Vergangenheit ( f )),; jedyn rouz, einmal (Adv),;
Był
ejch rouz w Berline., Ich war einmal (einst) in Berlin.; Rouz sie
to musi skóńcyć., Einmal muß das ein Ende
haben.; jescy rouz takou wjelkou, noch einmal so groß,; Co
jou rouz powjâ, to geltuje., Was ich einmal sage das gilt.;
Chodzâ tá rouz na mjejsiųc., Ich gehe dort
einmal im Monat hin.; rouz na tydziyń, einmal in der Woche,;
3)rouz (Adv.),
einmal (Adv),;
dwa (Num.),
zwei (Num.),;
tři
(Num.), drei (Num.),; sh.
Zahlen
(pl.),
jedyn
(Num.),;
Zamjatała ejch tá juz dwa
razy., Zamjatałach tá juz dwa razy., Ich habe
dort schon zweimal gefegt.; Tá zarobis dwa razy wjŷcej.,
Dort verdienst du zweimal so viel.; sh. auch, (na-, za-) rouz
(Adv),; Slow. raz (m),; Tschech. raz (m),; Poln.
raz (m)
rownać
(Vb), (-nó)
1) ebenen
(Vb), planieren (Vb), gerade machen (Vb), gleichmachen (Vb),;
rownać łogrôdek, einen Garten ebenen (Vb),; rownać
drógâ, einen Weg ebenen (Vb),; rownać nalóny
betón, gegossenen Beton ebenen (Vb),; 2) rownać
(Vb) sie z kí, sich mit jemandem messen (Vb), sich
mit jemandem vergleichen (Vb),; sh. auch, (po-, s-, wy-) rownać
(Vb),; Slow. 1) rovnať (Vb),; Tschech.
1)
rovnat (Vb), 2) rovnat (Vb) se z kým,; Poln.
1)
równać (Vb), 2) równać się
z kimś
rownaniy (n), (-niou) Ebenen (n),; Poln.
wyrównanie (n), niwelowanie (n)
rowno (Adv) gerade (Adv), gleich
(Adv), eben (Adv),; ustřidz nozyckóma rowno papiór,
mit der Schere Papier gerade abschneiden (Vb),; posadzić na
gřųndce rowno flancki, auf dem Beet Sätzlinge
gerade setzen (Vb),; podziejlić mjedzy dziejci rowno rybki
(blobliki), unter den Kindern Bonbons gerecht verteilen (Vb),
(jedem die gleiche Menge geben (Vb)),; sh. auch, narowno
(Adv),; Tschech. rovně (Adv),; Poln. równo
(Adv)
rowność
(Vb), (-ści)
Gleichheit ( f ),
Gleichberechtigung ( f ),; Tschech. rovnost ( f ),; Poln.
równość ( f )
rowny (Adj), (-nego) gleicher (Adj),
ebener (Adj), gleichmäßiger (Adj), gerader (Adj),;
rownou dróga, ebener Weg (m), (Straße ( f )),; rowny
fusbalplac, ebener Fußballplatz (m),; rowny športplac
(m), ebener Sportplatz (m),; rowne zâby, gerade,
gleichmäßige Zähne (pl.),;Třwało to
rowne sto lout., Das hat genau einhundert Jahre gedauert.; Slow.
rovný (Adj),; Tschech. rovný (Adj),;
Poln. równy (Adj)
rozum (m), (-mu) Verstand (m),
Vernunft ( f ),; stracić (Vb) rozum (m), den Verstand
verlieren (Vb),; Ty niy mous rozumu., Du hast keinen Verstand
(m).; Łón mu pejdziou na rozum., Er hat ihm die
Meinung gesagt.; Łón wjeřâ straciył
rozum., Er hat wohl (glaube ich) den Verstand verloren (Vb).; Ty
mous wjŷcej scejściou jak rozumu., Du hast mehr Glück
als Verstand.; Łón mou bardzo krôtki rozum., Er
hat einen sehr kurzen Verstand. (Er vergißt sehr schnell.),;
być bez rozumu, ohne Verstand sein,; myślejć zdrowý
rozumý, mit gesundem Menschenverstand denken (Vb),; Łón
jescy dostanie lepsy rozum., Er bekommt noch einen besseren
Verstand., (ein Jugendlicher (m)),; sh. auch, łogupjejć
(Vb),; Slow. rozum (m),; Tschech. rozum (m),;
Poln. rozum (m)
rozumjejć
(Vb), (-jâ)
verstehen (Vb),
begreifen (Vb),; 1) rozumjejć
(Vb)
co, etwas
verstehen (Vb),;
Jou to rozumjâ., Ich verstehe das.;
Tego nie umjâ prawje zrozumjejć., Das kann ich nicht
richtig verstehen (Vb).; Tu jes tak głośno, co nic nie
idzie rozumjejć., Hier ist es so laut, daß man nichts
verstehen kann.; rozumjejć
(Vb)
kogo, jemanden verstehen (Vb),; Nie rozumjâ,
cego sie to tycy., Ich verstehe nicht, um was es hier geht.; Jou
go nie rozumjâ., Ich verstehe ihn nicht.; Musis to
rozumjejć., Du mußt das verstehen (Vb),; Ty tego nie
chces rozumjejć., Du willst das nicht verstehen (Vb).; Łón
nie rozumjy špasu., Er versteht keinen Spaß.; 2)
rozumjejć
(Vb) sie, sich verstehen (Vb),; Łóni
sie dobře rozumjų., Sie verstehen sich gut.; To sie
rozumjy łod samego., Das versteht sich von selbst.; Jou sie
na tych komputerach nie rozumjâ., Ich kenne mich bei den
Computern nicht aus.; Slow. 1) rozumieť (Vb), 2)
rozumieť (Vb) sa,; Tschech. rozumět (Vb),; Poln.
1)
rozumieć (Vb), zrozumieć (Vb),
rozumnie (Adv) verständlich
(Adv), vernünftig (Adv),; Łón to umjy rozumnie
kómu łozłozyć (Vb).; Er kann das
verständlich jemandem erklären (Vb).; Poln.
rozumnie (Adv)
rozumny (Adj), (-nego) vernünftiger
(Adj), kluger (Adj), verständnisvoller (Vb),; Łón
jes bardzo rozumny., Er ist sehr verständnisvoll.; rozumny
cłowjek, kluger, verständnisvoller Mensch (m),; Slow.
rozumný (Adj),; Tschech. rozumný (Adj),;
Poln. rozumny (Adj)
rómejl
(m), (-mlu)
Rummel (m), viel
Aufheben (s) (n) (fam.),; Na tý łodpuście (placu
łodpustowý) było kâs rómlu., Auf dem
Ablaßplatz (Rummelplatz (m)) gab es viel Rummel (m).; Poln.
rwetes (m) (fam.),; plac odpustowy z różnymi
rozrywkami
rómjanek
(m), (-nku), (Bot.)
Kamille ( f ),
(Bot.),; tej z rómjanku, Kamillentee (m),; sh. auch,
kamilentej (m),; Poln. rumianek (m) (Bot.)
rónda (
f ), (-dy) (Sp.)
Runde ( f ) (Sp.),;
honorowou rónda, Ehrenrunde ( f ),; jechać na mijaniu
sie jescy jednâ róndâ, bei einem Rennen noch
eine Runde fahren (Vb),; Poln. runda ( f ) (Sp.)
rósta
(pl.), (-tôw),; róst
(m), (-tu)
Rost (m), Ofenrost
(m), Bratrost (m), Feuerrost (m),; rósta w pjecu na wųgly,
Feuerrost in einem Kohlenofen (m),; Slow. rošt (m),;
Tschech. rošt (m),; Poln. ruszt (m)
róstomajtnie
(Adv)
verschieden (Adv),
vielfältig (Adv), mannigfaltig (Adv), unterschiedlich (Adv),;
Ludzie gwařų łó ní róstomajtnie.,
Die Leute sprechen über ihn unterschiedlich.; W zyciu juz
było niekjedy róstomajtnie., Im Leben war es schon
manchmal verschieden.; Poln. rozmaicie (Adv)
róstomajtność
( f ), (-ści)
Vielfalt ( f ),
Mannigfaltigkeit ( f ), Verschiedenheit ( f ),; sh. auch, îksość
(Vb),; Tschech. rozmanitost ( f ),; Poln.
rozmaitość ( f )
róstomajtny
(Adj), (-nego)
vielfältiger
(Adj), mannigfaltiger (Adj), verschiedener (Adj),; Były tá
na jermaku róstomajtne
řecy., Auf dem Jahrmarkt waren die verschiedensten
Sachen (pl.),; Były tâ w sklepje róstomajtne
klejdy., Dort waren im Geschäft verschiedene Kleider (pl.).;
Slow. rozmanitý (Adj),; Tschech. rozmanitý
(Adj),; Poln. rozmaity (Adj), rozmaite (Adj)
róza (
f ), (-ze, pl.-ze) (Bot.)
Rose ( f ) (Bot.),
Rosenstrauch (m) (Bot.),; (auch manchmal, rołza ( f )
genannt),; Dostałach (dostała ejch) wcora bukjet rózôw.,
Ich habe gestern einen Strauß Rosen bekommen.; Zestawjâ
do bukjeta róstomajtne róze., Ich stelle einen
Strauß mit verschiedenen Rosen zusammen.; Te róze
testo fajnie wóniajų., Diese Rosen duften sehr gut.;
sh. auch, rózycka ( f ),; Slow. ruža ( f )
(Bot.),; Tschech. růže ( f ) (Bot.),; Poln. róża
( f ) (Bot.)
rózaniec
(m), (-zańca, pl.-zańce)
(Rel.)
Rosenkranz (m)
(Rel.),; Pôdziymy do kościoła na rózaniec.,
Wir gehen in die Kirche zur Rosenkranzandacht.; Bymy (bâdziymy)
řykać rózaniec., Wir werden Rosenkranz beten.;
Dostała ejch (dostałach) na Pjyrsų Kómunijų
łod starki rózaniec., Ich habe von der Großmutter
zur Erstkommunion einen Rosenkranz bekommen.; Slow. ruženec
(m) (Rel.),; Tschech. růženec (m) (Rel.),; Poln.
różaniec (m) (Rel.)
rózga (
f ), (-gi, pl.-gi)
1) Rute ( f
), 2) Zuchtrute ( f ),; dostać rózgų
smarôw, mit der Rute Dresche bekommen,; Tschech. 1)
prut (m), 2) rákoska ( f ),; Poln. rózga
( f )
rózowo
(Adv)
rosa (Adv),
rosafarben (Adv),; Mó jescy rózowo ufarbjónų
wołnâ., Ich habe noch rosa gefärbte Wolle.; Łón
widzi wsystko rózowo., Er sieht alles im rosigen Licht.;
Poln.
różowo (Adv)
rózowy
(Adj), (-wego)
rosenroter (Adj),
rosafarbener (Adj),; zaglųndać bez rózowe brejle,
durch eine rosa Brille schauen (Vb),; Te dziejcio mou łoblecónų
rózowų jaklickâ., Das Kind hat ein rosafarbenes
Jäckchen angezogen.; Slow. ružový (Adj),;
Tschech. růžový (Adj),; Poln. różowy
(Adj)
rózycka (
f ), (-ki, pl.-ki) (Bot.)
kleine Rose ( f )
(Bot.),; dziwjou rózycka, Wildrose ( f ), Heckenrose ( f
),; Při płocie rośnie na łogrôdku
dziwjou rózycka., Am Zaun im Garten wächst eine
Heckenrose ( f ).; Poln. mała róża ( f )
(Bot.)
rózynka
(-ki, pl. ki)
Rosine ( f ),;
Zrobjymy makôwkâ ze rózynkóma., Wir
machen das Mohngericht (oberschlesische Spezialität ( f ))
mit Rosinen (pl.).; Tschech. rozinka ( f ),; Poln.
rodzynek (m)
rôd (m),
(rodu)
Geschlecht (n),
Sippe ( f ), Stamm (m), Dynastie ( f ), Familie ( f ),; Na tý
gospodarstwje gospodaři stary rôd., Auf diesem
Bauernhof wirtschaftet ein altes Bauerngeschlecht (n).; krôlewski
rôd, Königsgeschlecht (n),; rôd Pjastôw
Łopolskich, das Oppelner Piastengeschlecht (n),; Łón
pochodziył z tego rodu., Er stammte von diesem Geschlecht
ab.; Slow. rod (m),; Tschech. rod (m),; Poln.
ród (m)
rôg
(m), (roga, pl.rogi)
1) Ecke ( f
),; Ta lampa stoji na rogu łod stoła., Die Lampe steht
auf der Tischecke ( f ).; Pôdziymy do tej kacmy na rogu
(drógi)., Wir gehen zu der Schenke an der Straßenecke
( f ).; Tyn sklep jes zarouz za rogý., Das Geschäft
ist gleich um die Ecke ( f ),; rôg łod zougłowka,
Ecke von einem Kissen (n),; 2) Horn (n), Geweih (n); rôg
łod krowy, Horn von einer Kuh,; rogi łod jejlynia,
Hirschgeweih (n),; rogi łod sournika, Rehbockgehörn
(n),; 3) Horn (n) (Mus.),; grać na rogu, auf einem
Horn spielen (Vb), (zB. Waldhorn (n)),; Slow. 1) roh (m),;
2) parohy (m / pl.) (Geweih (n)),; Tschech. 1) roh
(m),; 2) parohy (m / pl.),; Poln. 1) róg
(m),; 2) poroże (n)
rôj (m),
(roju)
Insektenschwarm
(m),; Z ula wyfurgnų rôj pscołôw., Aus dem
Bienenstock ist ein Bienenschwarm (m) herausgeflogen.; Furgou tâ
rôj mrowcôw., Dort fliegt ein Ameisenschwarm.
(Hochzeitsflug (m)),; Slow. roj (m),; Tschech. roj
(m),; Poln. rój (m)
rubin (m), (-na) Rubin (m),
(Edelstein (m)),; Tschech. rubín (m),; Poln.
rubin (m)
rubo (Adv) dick (Adv), grob
(Adv),; robo pomlóne zboze, grobgemahlenes Korn (n),; robo
pómazany masłý gjejlnik chleba, eine dick mit
Butter beschmierte Brotschnitte ( f ),; Musâ sie na drógâ
rubo łoblec., Ich muß mich auf den Weg (auf die Reise)
warm anziehen.; Ty ejś jes za rubo łoblecóny., Du
bist zu dick angezogen.; Poln. grubo (Adv)
ruby (Adj), (-bego) dicker (Adj),
korpulenter (Adj),; Idzie tâ ruby chłop., Dort geht ein
dicker Mann (m),; Nacajchnujâ to rubý blajštiftý.,
Ich zeichne das mit einem dicken Bleistift an.; Ty cytous ale rube
ksiųzki., Du liest aber dicke Bücher.; ruby štof
na mantejl, ein dicker Mantelstoff (m),; Mó ździebko
za ruby břuch., Ich habe einen etwas zu dicken Bauch.; Ta
kobjyta jes ale rubou., Die Frau ist aber dick.; Narobjył
rubych wóřtôw., Er hat dicke Würste
hergestellt.; Rubsej snurki juz niy mous?, Einen dickeren
Bindfaden hast du nicht mehr?; Slow. tistý (Adj),;
Tschech. tlustý (Adj),; Poln. gruby (Adj)
ruch (m), (-chu) Verkehr (m), Betrieb
(m),; W mjejście był dzisiej ale wjelki ruch., In der
Stadt war heute aber ein starker Verkehr (m).; Tschech.
ruch (m),; Poln. ruch (m)
ruchać
(Vb), (-chó)
1) berühren
(Vb), anfassen (Vb),; ruchać
(Vb)
co, etwas anfassen (Vb), etwas berühren
(Vb),; Nie ruchej mi tego!, Fasse mir das nicht an!; Tego nie
mozes ruchać, bo sie łozlejci., Das darfst do nicht
berühren, sonst fällt es auseinander.; sh. auch, porusyć
(Vb),; 2) ruchać (Vb) sie, sich rühren
(Vb), sich bewegen (Vb),; Coś sie tá w tych křach
ruchou., Da bewegt sich etwas in den Büschen (pl.)
(Streuchern (pl.)).; Ruchej sie, bo jescy łoštajfniejes.,
Bewege dich, sonst wirst du noch steif.; Při tej robocie, to
sie třa ale ruchać., Bei dieser Arbeit, da muß man
sich aber bewegen (beeilen (Vb)).; Nie ruchej sie!, Rühre
dich nicht!; Slow. 2) pohybovať (Vb) sa,; Tschech.
pohybovat (Vb) se,; Poln. ruszać (Vb), ruszać
(Vb) się
ruda ( f ), (-dy, pl.-dy) Erz (n),; ruda
žejlaza, Eisenerz (n),; ruda cynku, Zinkerz (n),; Slow.
ruda ( f ),; Tschech. ruda ( f ),; Poln. ruda ( f )
rugać
(Vb) sie,
(sie..-gou)
Streit anfangen
(Vb), auf Streit ausgehen (Vb), angriffslustig sein (Vb), starken
Mann spielen (Vb), raufen (Vb),; Łón zaś sie
rugou., Er geht wieder auf Streit aus.; Poln. rozpoczynać
(Vb) awanturę, awanturować (Vb)
ruina ( f ), (-ny, pl.-ny)) Ruine ( f ), Trümmer
(pl.),; Z tego budynku łostała po wypoulyniu yno ruina (
f )., Aus diesem Haus ist nach dem Brand nur noch eine Ruine
übriggeblieben.; Slow. rumovisko (n),; Poln.
ruina ( f ), gruzy (pl.)
rukzak (m), (-ka, pl.-ki) Rucksack (m),;
Pôdziymy dzisiej wândrować, to napakujymy se na
drógâ rukzak., Wir gehen heute wandern, da packen wir
uns auf den Weg den Rucksack.; Wciś tez do rukzaka
rejgenmantejl., Stecke (lege) in den Rucksack auch den Regenmantel
hinein.; Tschech. batoh (m),; Poln. plecak (m)
ruła
( f ), (-ły)
Ruhe ( f ),
Gelassenheit ( f ),; mjejć (Vb) rułâ,
Ruhe haben (Vb), sich mit nichts aus der Ruhe bringen lassen (Vb),
langsam reagieren (Vb),; Tyn mou rułâ. Tymu jes wsystko
jedno., Der hat die Ruhe weg. Dem ist alles egal.; dać
(Vb) kómu rułâ, jemanden in Ruhe
lassen (Vb),; Poln.
spokój (m),;
być powolnym, spieszącym się
powoli, spokojnym, przez żadną sytuację nie być
wyprowadzonym z równowagi
rum (m), (-mu) Rum (m),; wysoko
procyntowy rum (m), hochprozentiger Rumverschnitt (m),; Tschech.
rum (m),; Poln. rum (m)
rura ( f ), (-ry, pl.-ry) Rohr (n), Röhre
( f ),; pokłaś rury na kanalizacjâ,
Kanalisationsrohre verlegen (Vb),; Zamařła nó
rura łod plómpy., Das Rohr von der Pumpe (Wasserpumpe)
ist uns zugefroren.; rura gazowou, Gasrohr (m),; Slow. rúra
( f ),; Tschech. roura ( f ),; Poln. rura ( f )
rurka ( f ), (-ki, pl.-ki) Röhrchen (n),
kleines Rohr (m),; rurka ze skła, Glasröhrchen (n),;
rurka ze mosiųndza, Messingröhrchen (n),; Poln.
cienka rura ( f ), rurka ( f )
ruski (Adj), (-kygo) russischer (Adj),;
ruskou wôdka, russischer Wodka (m),; ruskou goudka,
russische Sprache ( f ),; ruski alfabejt, russisches Alphabet
(n),; Slow. ruský (Adj),; Tschech. ruský
(Adj),; Poln. rosyjski (Adj)
Rus (m), (-sa, pl.-se) Russe (m),; Tschech.
Rus (m),; Poln. Rosjanin
(m)
Ruska ( f ), (-ki, pl.-ki) Russin ( f ),;
Tschech. Ruska ( f
),; Poln. Rosjanka
( f )
rusyć
(Vb) sie,
(sie..-sâ)
sich rühren
(Vb), sich bewegen (Vb),; rusyć sie z placu, sich vom Platz
bewegen (Vb),; Ta śróba sie ani nie rusy., Die
Schraube bewegt sich kein bischen.; sh. auch, ruchać
(Vb),; sh. auch, porusyć (Vb) co,; wyrusyć
(Vb) sie,; Tschech. pohybovat (Vb) se,; Poln.
ruszyć (Vb) się, ruszać (Vb)
Rusyjou ( f ), (-jej) Rußland (n),;
Jadâ do Rusyjej., Ich fahre nach Rußland.; Přiwjóz
ejch to ze Rusyjej. Ich habe das aus Rußland mitgebracht.;
Chłopi byli po wojnie w Rusyjej w niewoli., (w
gyfâgenšafcie)., Die Männer waren nach dem Krieg
in Rußland in der Gefangenschaft ( f ).; Tschech.
Rusko,; Poln. Rosja ( f )
ruściejć
(Vb)
rosten (Vb),; Te
koło ci ale ruścieje., Das Fahrrad rostet dir aber.; Ta
blacha musi być łocynkowanou, bo be ruściejć.,
Dass Blech muß verzinkt sein, sonst rostet es.; sh. auch,
(pře-, za-) ruściejć (Vb),; Tschech.
rezavět (Vb) (z-), rezovatět (Vb) (z-),; Poln.
rdzewieć (Vb)
rųmbać
(Vb), (-bjâ)
1) mit der
Axt hacken (Vb), zerhacken (Vb), spalten (Vb),; Bymy rųmbać
dřewo., Wir werden Holz hacken (Vb). (spalten (Vb)),; sh.
auch, wyrųmbać (Vb), sh. auch, rųmbnųńć
(Vb),; Slow. rúbať (Vb),; Tschech. rubat
(Vb),; Poln. rąbać (Vb)
rųmbnųńć
(Vb), (-nâ)
1) einmal mit der Axt hacken (Vb),
(zuschlagen (Vb)),; 2) rųmbnųńć
(Vb) kogo
(fam.),;
jemandem einen Stoß versetzen (Vb) (fam.),; rųmbnųńć
pjŷścių w stoł., mit der Faust auf den Tisch
schlagen (Vb),; Couw sie, bo cie rųmbnâ! (fam.), Gehe
weg, sonst knalle ich dir eine. (fam.),; Poln.1) rąbnąć
(Vb), 2) uderzyć
(Vb) kogoś
rų(n)cka (
f ), (-ki, pl.-ki)
Händchen (n),; Umyj se rųcki
(pl.) (fam.), Wasche dir die Händchen (pl.); Slow.
rúčka ( f ),; Tschech.
ručka ( f ),; Poln. rączka
( f ), mała ręka ( f )
rwać
(Vb), (-rwjâ)
pflücken (Vb), abpflücken (Vb), sammeln
(Vb),; Idziymy do lasa rwać
jagody., Wir gehen in den Wald Blaubeeren (Heidelbeeren
(pl.)) sammeln (Vb), (pflücken (Vb)),; Rwjâ
z lipy kwjyciy na tej., Ich pflücke Lindenblüten für
den Tee (m).; sh. auch, (do-, łode-,
łoze-, na-,
po-,
pře-, se-, u-, wy-, za-) rwać
(Vb),;
Tschech.
trhat (Vb),; Poln. rwać
(Vb) (kwiaty, owoce), zrywać (Vb)
ryba ( f ), (-by, pl.-by) (Zool.) Fisch (m) (Zool.),; Idziymy chytać
ryby., Wir gehen Fische fangen (Vb). (angeln (Vb)),; Dzisiej ryby
nie gryzų., Heute beißen die Fische nicht.;
Musiymy te ryby łouskać, wybrać, i potý
zamařnųńć w lodôwce., Wir müssen
die Fische (ab-) schuppen, ausnehmen (Vb), und dann in der
Tiefkühltruhe einfrieren (Vb).; Łón dopoud wcora
wjelkų rybâ., Er
hat gestern einen großen Fisch gefangen.; Slow.
ryba ( f ) (Zool.),; Tschech. ryba ( f ) (Zool.),;
Poln. ryba ( f ) (Zool.)
rybjouř
(m), (-řa, pl.-ře)
Fischer (m),; Rybjouře
wyjyzdzajų z siycióma na jejzioro chytać ryby.,
Die Fischer fahren mit Netzen auf den See Fische fangen (Vb).;
Slow.
rybár (m),; Tschech.
rybář (m),; Poln. rybak (m)
rybka ( f ), (-ki, pl.-ki) 1) kleiner Fisch (m), Fischchen (n),;
Pływou tá małou
rybka., Dort schwimmt ein kleines Fischchen (n).; 2)
Bonbon (n),; Kupjá se w
sklepje tytkâ rybkôw (pl.). (bloblikôw (pl.),
Ich kaufe mir im Geschäft eine Tüte Bonbons (pl.).;
sh. auch, bloblik (m),; Tschech. 1) rybka ( f ), 2)
cukrátko (n),; Poln.
1)
mała ryba ( f ), 2)
cukierek (m), karamelek (m)
rycejć
(Vb), (-câ)
brüllen (Vb), laut schreien (Vb),; rycejć
jak lew, wie ein Löwe brüllen (Vb),; Łón juz
cały cas rycy., Er schreit schon die ganze Zeit.; Slow.
ryčať (Vb),; Tschech. ryĉet
(Vb),; Poln. ryczeć
(Vb)
rychło
(Adv), (st. rychlej, nourychlej)
bald (Adv), schnell (Adv),; Zrób
to jak nourychlej., Mache das schnellstens., (so schnell wie
möglich),; sh. auch, wartko
(Adv),; sh. auch,
wyrychlić
(Vb) sie,;
Tschech.
rychle (Adv),; Poln.
prędko (Adv)
rychtig (Adv) richtig (Adv),; Łón
to zrobjył rychtig., Er hat das richtig gemacht.; Rychtig!
Ty mous prawje., Richtig! Du hast recht.; Wyście tu sų
rychtig., Ihr seid hier richtig.; sh. auch, prawje
(Adv),; Poln. właściwie
(Adv), prawidłowo (Adv), słusznie (Adv),; Tak jest!
rychtować
(Vb), (-tujâ)
1) richten (Vb),; rychtować
(Vb) sie,
sich richten (Vb),; rychtować
(Vb) sie po kí, sich nach jemandem richten (Vb),; 2)
einstellen (Vb) rychtować
na rano weker, den Wecker für den Morgen einstellen (Vb),
richten (Vb),; 3)
vorbereiten (Vb),
zusammenstellen (Vb),; rychtować na rajzâ řecy,
Sachen für die Reise vorbereiten (Vb), (zusammenstellen
(Vb)),; sh. auch, (na-, u-, wy-) rychtować
(Vb),; Poln. 1)
być (Vb) od kogoś zależny, postępować
według czegoś, 2)
wyregulować (Vb), ustawiać (Vb), nastawiać (Vb), 3)
przygotować (Vb)
ryć
(Vb), (ryjâ)
wühlen (Vb), graben (Vb), umgraben (Vb),; ryć
łogrôdek, den Garten umgraben (Vb),; Dziki poryły
při lejsie kartoufle., Die Wildschweine haben am Wald das
Kartoffelfeld umgewühlt.; sh. auch, (po-, pře-,
za-) ryć

(Vb),; Kret porył w łogrôdku prawje zasióne
gřųndki., Ein Maulwurf hat im Garten die frisch
eingesäten Beete umgewühlt.; Slow. ryť
(Vb),; Tschech. rýt
(Vb), kopat (Vb),; Poln. ryć
(Vb)
ryćka
( f ), (-ki, pl.-ki)
Bänkchen (n), Fußbänkchen (n),
Küchenbänkchen (n),; Postouw se před
šrâk ryćkâ, to na tyn šrâk
dosiŷndzes., Stelle dir vor den Schrank ein Fußbänkchen
hin, da kommst du oben an den Schrank dran.; (wirst etwas
erreichen können),; Śiŷńdź se na ryćkâ.,
Setze dich auf das Fußbänkchen.; sh. auch,
ławecka (
f ),; Poln.
ławeczka ( f ), stołeczek (m)
ryj (m), (-ja) Rüssel (m),; ryj łod
świnie, Schweinerüssel (m),; Tschech.
rypák (m),; Poln. ryj (m)
ryjek (m), (-jka) kleiner Rüssel (m), Saugrüssel (m) (bei
Insekten (pl.)),; ryjek łod
smatyrlouka, Saugrüssel
vom Schmetterling (m),; Poln. ryjek (m)
ryk (m), (-ku) Gebrüll (n), Geschrei (n),; narobić
ryku, Gebrüll (n), Geschrei (n) machen (Vb),; Tschech.
ryk (m), řev (m),; Poln.
ryk (m), krzyk (m)
rykać
(Vb), (-kó)
rücken (Vb), verschieben (Vb),; Ryknâ
tyn stolik ździebko dalej łod stoła., Ich rücke
(schiebe) den Stuhl etwas weiter vom Tisch weg.; Rykni sie na
bok., Rücke etwas zur Seite.; Bymy před bjejlyniy
rykać mejble., Wir werden vor
dem Weißen (Anstreichen (n)) die Möbel rücken
(Vb),; Tschech. šoupat
(Vb),; Poln.
przesuwać (Vb)
ryknųńć
(Vb), (-nâ)
1) rücken (Vb), verschieben (Vb), ,;
Musiymy ryknųńć tyn
stoł., Wir müssen den Tisch rücken (Vb).; Rykniymy
go na lewo., Wir schieben ihn nach links.; To třa ryknųńć
na bok., Das muß man zur Seite rücken (Vb).; Ryknâ
tâ nejmašinâ do postřodka izby., Ich rücke
die Nähmaschine in die Mitte der Stube.; ryknųńć
cajger łod zygarka, den Uhrenzeiger rücken (Vb),; 2)
ryknųńć
(Vb)
sie
, weiterrücken
(Vb), beim sitzen weiterrücken (Vb),; ryknųńć
sie ździebko dalej na ławce, sich auf der Bank etwas
weiter schieben (Vb),; sh. auch, (po-, při-,
wy-, za-) ryknųńć
(Vb),;
Tschech. 1)
pošoupnout (Vb), posunout (Vb),; 2)
poodsednout (Vb) si,; Poln. 1) posunąć
(Vb), przesunąć (Vb),; 2)
przesuwać (Vb) się
rykštraler
(m), (-lera)
Rückstraler (m), Reflektor (m),; rykštraler
na šucblechu łod koła, Rückstrahler
am Fahrrad-Schutzblech,; Střaskou mi chto u auta rykštraler.,
Jemand hat mir den Rückstrahler am Auto zerbrochen (Vb).,
(beschädigt (Vb)).; Tschech. reflektor (n),;
Poln. światełko
odblaskowe, światło
odblaskowe
ryktrytbrymza ( f ), (-ze) Rücktrittbremse ( f ), Nabenbremse ( f ) am
Fahrrad (n),; ryktrytbrymza łod
koła, Rücktrittbremse vom Fahrrad (n),; brymzować
ryktrytbrymzų, brymzować zadní kołký,
mit der Rücktrittbremse bremsen, mit dem Hinterrad bremsen,;
sh. auch, torpejdo (n),;
Tschech.
zpáteĉní brzda ( f ),; Poln.
torpedo (n) (u rowera)
rym (m), (-mu) Krach (m), Lärm (m), Gepolter (n),; Narobjył
kwouli tego kupâ rymu.,
Er hat deswegen viel Krach
(Aufhebens) gemacht.; Co to tu je za rym?,
Was ist denn hier für ein Krach?; sh. auch, rymcować
(Vb),; Tschech.
rámus (m), randál
(m),; Poln.
draka ( f ) (fam.), hałas (m)
rymcować
(Vb), (-cujâ)
Krach machen (Vb), lärmen (Vb), Krawall (m)
machen (Vb),; Co ty tu tak rymcujes?, Was machst du hier für
einen Krach?; Přestóńcie
tak rymcować!, Hört auf so zu lärmen (Vb)!;
sh. auch, krach (m),; sh, auch, bajntować
(Vb),; Tschech.
rámusit (Vb),; Poln.
hałasować (Vb)
rymować
(Vb), (-mujâ)
räumen (Vb), fortschaffen (Vb), wegräumen
(Vb); sh. auch, wyrymować
(Vb),; Poln.
uprzątnąć (Vb),; opróżnić (Vb),
(np. lokal),; usunąć (Vb)
rymowaniy (n), (-niou) Räumung ( f ),; Poln. opróżnienie
(n), (lokal),; uprzątnięcie (n), oczyszczenie
(n)
rynek (m), (-nku) Marktplatz (m), Ring (m),; Nakupjymy na rynku
gymize., Wir kaufen auf dem Marktplatz Gemüse ein.; Pôdziymy
na wolny rynek (m) (na wolny (m)), Wir gehen zum freien Markt (m).
(Anbieter freiverkäuflicher Ware),; W niejdziejlâ banų
na rynku stouć karasejle., Am Sonntag wird auf dem Marktplatz
ein Karussell stehen. (sein).; Trefjymy sie na rynku kole
rathałza., Wir treffen uns am Marktplatz neben dem Rathaus.
(in der Nähe vom Rathaus),; sh. auch,
marktplac
(m),; Tschech.
náměstí (n),; Poln. rynek (m)
rynna ( f ), (-nny) Rinne ( f ),; dachrynna ( f ), Dachrinne (
f ),; Tschech. žlab (m),;
Poln. rynna ( f ), ściek
(m)
rynta ( f ), (-ty) Rente ( f ), Ruhestand (m), Pension ( f ),;
Ruhegeld (n),; Pod kóniec
roku idâ na ryntâ., Am Jahresende gehe ich in den
Ruhestand.; (in Rente ( f )),; Łod tedy ejch juz jes na
ryncie., Von da an bin ich schon in Rente.; Z takų małų
ryntų to nie bes wysoko fikać., Mit so einer kleinen
Rente wirst du keine großen Sprünge machen.; Na drugi
rok be rynta podwyzsónou., Nächstes Jahr wird die
Rente erhöht.; Z huty dostanâ jescy dodatkowų
ryntâ., Von der (Eisen-) Hütte bekomme ich noch eine
Zusatzrente.; inwalidzkou rynta, Invalidenrente ( f ),; Slow.
výslužba ( f ),; Tschech. renta ( f ),; Poln.
renta ( f ), emerytura ( f )
ryntner (m),
(-ra)
Rentner (m), Ruheständler (m),; Poln.
rencista (m), emeryt (m)
ryntnerka (
f ), (-ki)
Rentnerin ( f ), Ruheständlerin ( f ),; Poln.
rencistka ( f ), emerytka ( f )
ryrać
(Vb), (-ró)
scharren (Vb), durchscharren (Vb), rühren
(Vb),; ryrać we pjecu houký
glut., mit dem Haken im Ofen die Glut durchscharren (Vb),; Poln.
grzebać (Vb)
ryskântny
(Adj)
risikoreicher (Adj), riskanter (Adj),; ryskantnou
robota, risikoreiche Arbeit ( f ),; sh. auch, reskjyrować
(Vb),; Tschech.
riskantní (Adj),;
Poln. niebezpieczny (Adj), ryzykowny (Adj)
ryś
(m), (-rysia), (Zool.)
Luchs (m), (Zool.),; sh. auch, luks (m),;
Tschech. rys (m) (Zool.),; Poln. ryś
(m), (Zool.)
rytmus (m),
(-su), (Mus.)
Rhythmus (m),
(Mus.),; Łón niy mou pocuciou rytmusu., Er hat kein
Rhytmusgefühl (n).; Tschech. rytmus (m) (Mus.),; Poln.
rytm (m) (Mus.)
rzyć (Vb) wiehern (Vb),; Tyn
kóń rzy., Das Pferd wiehert (Vb).; Te kónie
rzų., Die Pferde wiehern.; Tschech. ržát (Vb),;
Poln. rżeć (Vb)
řec ( f
), (-cy, pl.-cy),;
1) Sache ( f ), Gegenstand, Artikel (m), 2)
Angelegenheit ( f ),; importowe řecy,
Importartikel (pl.),; swojy řecy, eigene, persönliche
Sachen,; Sų to twojy řecy?, Sind das deine Sachen?; Tej
drugej řecy ejch nie umjou jescy zrobić., Die zweite
Sache konnte ich noch nicht machen.; To nie jes moja řec.,
Das ist nicht meine Angelegenheit ( f ), (Sache ( f )).; To jes
jasnou řec., Das ist eine klare Angelegenheit ( f ).;
ciŷzkou řec, schwere
Angelegenheit ( f ),; Łón nie goudou do řecy., Er
spricht nicht zur Sache.; Łón sie znou na swojich
řecach., Er kennt sich
in seinen Sachen aus.; Tschech.
1) věc
( f ), předmět (m), 2)
záležitost ( f ), věc
( f ),; Poln. 1) rzecz
( f ), 2)
sprawa ( f )
řec (Vb),
(-knâ)
sagen (Vb),; Co by
tez ci ludzie na to řekli?, Was würden blos die Leute
dazu sagen?; Łón mi to řek. (pejdzioł), Er
hat mir das gesagt.; sh. auch, (při-, pře-) řec
(Vb) (sie),; sh. auch, pejdziejć (Vb),;
Poln. rzec (Vb)
řejźba
( f ), (-by, pl.-by)
Schnitzerei ( f ),;
Tschech. řezba ( f ),; Poln. rzeźba ( f )
řejźbić
(Vb), (-bjâ)
schnitzen (Vb),;
wyřejźbić z lipowego dřewa figurâ
śwjŷntego., eine Heiligenfigur aus Lindenholz
ausschnitzen (Vb),;Tschech.
řezávat (Vb),; Poln. rzeźbić (Vb)
řepa ( f
/ pl.), (-py)
Rüben ( f /
pl.),; cukrowou řepa, Zuckerrüben (pl.),; łokopać
řepâ, Rüben behacken (Vb), (Unkraut entfernen
(Vb)),; nasiouć mjedzy řepâ maku, Mohn zwischen
die Rüben säen (Vb),; Slow. repa ( f ),; Tschech.
řepa ( f ),; Poln. buraki (pl.)
řezać
(Vb), (-zâ)
sägen (Vb),
schneiden (Vb),; 1) řezać dřewo, Holz sägen
(Vb),; řezać krajszejgų šajty, mit der
Kreissäge Scheitenholz zersägen (Vb),; 2)
schnarchen (Vb), (fig.),; Łón całų noc
řezoł. (chrapjoł (Vb)),; Er hat die ganze Nacht
gesägt. (geschnarcht (Vb)),; 3) wyřezać
(Vb) kómu (fig.), jemanden verprügeln
(Vb),; sh. auch, (na-, po-, wy-) řezać (Vb),;
Slow. píliť (Vb),; Tschech. 1), 2), 3)
řezat (Vb),; Poln. 1) ciąć (Vb) piłą,
tnąć (Vb), 2) chrapać (Vb), 3) kogoś
zbić (Vb)
řić
( f ), (řici, pl. řici)
Steiß (m),
Gesäß (n), Hintern (m), Arsch (m),; dać kómu
po řici, jemanden auf den Hintern kloppen (Vb),; Jak teraz
nie bes suchać, to cie klepnâ w řić!, Wenn du
jetzt nicht artig (brav) bist, da bekommst du eine auf den Hintern
(m)!; sh. auch, puřitko (n),; Tschech. řiť
( f ),; Poln. tyłek (m)
řigać
(Vb), (-gó)
erbrechen (Vb), sich
übergeben (Vb), kotzen (Vb),; sh. auch, swroucać
(Vb),; sh. auch, ( ło-, po-, wy-) řigać
(Vb) sie,; Tschech. blinkat (Vb), poblinkat (Vb) se,
zvracet (Vb), zvrátit (Vb),; (po-,
vy-) blít (
Vb),; Poln. rzygać (Vb),
wymiotować (Vb)
řnųńć
(Vb), (řnâ)
1) schneiden
(Vb), sägen (Vb),; Uřnâ u stróma tâ
gałųź., Ich schneide (Vb), (säge (Vb)) am Baum
den Ast ab.; Bymy (bâdziymy) dřewo řnųńć.,
Wir werden Holz sägen (Vb).; Uřni mi ździebko
wóřta., Schneide mir etwas von der Wurst ab.; sh.
auch, ( łoze-, na-, po-, pře-, u-, wy-, za-)
řnųńć
(Vb),; sh. auch, popřeřinać
(Vb),; 2) řnųńć (Vb) sie,
sich prügeln (Vb),; Poln. 1) tnąć (Vb), ciąć
(Vb), 2) bić (Vb) się
řoudki
(Adj), (-kygo)
dünnflüssiger
(Adj),; Tyn cymynt do pucowaniou ejś zrobjył za řoudki.,
Den Zementmörtel zum Verputzen hast du zu dünnflüssig
gemacht.; Dzisiej mómy ale řoudkų zupâ.,
Heute haben wir aber eine dünne (dünnflüssige)
Suppe.; Poln. rozrzedzony(Adj), rozwodniony (Adj)
řoudko
(Adv)
1) dünnflüssig
(Adv),; sh. auch, gâsto (Adv),; sh. auch, tâgo
(Adv),; 2) vereinzelt (Adv), selten (Adv), nicht oft
(Adv), dünn (Adv),; To sie řoudko (nie câsto)
přidou. (zdaři), Das geschieht nur selten.; řoudko
posadzóne flancki, vereinzelt eingesetzte Pflanzen (pl.),;
sh. auch, câsto (Adv),; Poln. 1)
rozrzedzony (Adj), rozwodniony (Adj), 2) rzadko (Adv),
nieczęsto (Adv)
řoudzić
(Vb) sie
sich lichten (Vb),;
Slow. řednúť (Vb),; Poln.
rozrzedzać (Vb) się
řouz (m),
(-zu), řouřiny (pl.)
Sägespäne
(pl.), Sägemehl (n),; řouz do wândzyniou mjŷsa,
Sägemehl zum Räuchern von Fleisch,; Pôdziymy do
tartaku kupić do poulyniou w řoužniku řouz., Wir
gehen zum Sägewerk, Sägemehl zum Verbrennen im
Sägemehl-Ofen kaufen.; Tschech. řeziny ( f /
pl.), drtiny ( f / pl.),; Poln. trociny (pl.)
řouźniouk
(m), (-ka)
Ofen (m) zum Heizen
mit Sägespänen (pl.) (Sägemehl (n)),; Ubijâ w
kanunie łod řouźniouka tucký řouz., Ich
stampfe mit einem Pfahl in die Kanone (in den Bechälter (m))
vom Sägemehl-Ofen das Sägemehl (pl.).; Poln. piec
do palenia trocinami
řycka (
f ), (-ki, pl.-ki)
kleiner Fluß (m), Bach (m),; Slow.
riečka ( f ),; Tschech.
řiĉka ( f ),; Poln. rzeczka ( f )
řyka ( f
), (-ki)
Fluß (m),
Strom (m),; Tu na řyce ciųgnų damfry łodzie.,
Hier auf dem Fluß schleppen Dampfer Kähne.; Dostaniymy
sie fórų na drugų strónâ řyki
přewozý., Wir gelangen mit der Fuhre auf die andere
Seite des Flusses mit der Fähre ( f ).; Pôdź sy
mnų sie do řyki kųmpać., Komm mit mir sich in
den Fluß baden.; Slow. rieka ( f ),; Tschech.
řeka ( f ),; Poln. rzeka ( f )
řykać
(Vb), (-kó) (Rel.)
beten (Vb) (Rel.),;
řykać do Boga, zum Gott beten (Vb),; řykać do
Śwjŷntego, zu einem Heiligen beten (Vb),; řykać
před joudłý, Tischgebet beten (Vb),; řykać
ło co, um etwas (zum Gott) beten (Vb),; řykać ło
kogo, für (um) jemanden zu Gott beten (Vb),; Slow. modliť
(Vb) sa,; Tschech. modlit (Vb) se (Rel.),; Poln.
modlić (Vb) się (Rel.)
Řym (m),
(-mu), (Geogr.)
Rom (n), (Geogr.),;
Slow. Rím (m) (Geogr.),; Tschech. Řím
(m) (Geogr.),; Poln. Rzym (m) (Geogr.)
řymjyń
(m), (-jynia, pl.-jynie)
Riemen (m),
(Lederriemen (m)),; sh. auch, pas (m),; Slow. remeň
(m),; Tschech. řemen (m),; Poln. rzemień
(m)
řympać
(Vb), (-pjâ) (Mus.)
laut rhytmisch
spielen (Vb) (Mus.),; Ta kapela ale řympała., Die
Kapelle hat aber rhytmisch (mitreißend) gespielt (Vb),;
řympać na bâmbnie, auf der Pauke spielen (vb)
(draufhauen (Vb),; Poln. rytmicznie głośno grać
(Vb) (Mus.)
řympnųć
(Vb), (-nâ)
hinfallen (Vb),;
řympnųć kołý, mit dem Fahrrad hinfallen
(Vb),; Łóna na dródze wykjouzdła i řympła
na pleca., Sie ist auf der Straße ausgerutscht und fiel auf
den Rücken.; Poln. upaść (Vb)
řymyk
(m), (-ka)
Riemchen (n),; sh. auch, řymjyń
(m),; Poln.
rzemyk (m)
řŷsa
( f ), (se, pl-.se)
Wimper ( f ),; Slow. riasa ( f ),; Tschech.
řasy ( f / pl.),;
Poln.
rzęsa (
f ), rzęsy (pl.)
   

Permanentlink zu diesem Beitrag: http://www.kulturelle-autonomie.org/godka-sprache/sprache/r/