Zurück zu Buchstaben

A

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z

 


 

(Kj.) und (Kj.), und (Kj.) zwar (Adv), und (Kj.) was (Pron.),; A co łón tá robjył ?, Und was hat er dort gemacht ?; A to było tak., Und das war so.; Tři a štyry je siedym., Drei und vier ist sieben.; A taki łozarty jaki był, jescy jechoł autý.; Und so besoffen wie er war, fuhr er noch mit dem Auto.; Tschech. a (Kj),; Poln. i (Kj)
ablejger (m), (-gra) Ableger (m), (von einer Pflanze),; Robjâ łod tego kwjoutka ablejgry., Ich mache von dieser Blume Ableger (pl.),; Tři ablejgry juz mi sie přijųły., Drei Ableger sind mir schon angegangen.; Poln. szczepka ( f ), sadzonka ( f )
abo (Kj.) oder (Kj.),; Zrobić to tak, abo sak?, Soll man das so, oder so (anders ) machen?; Jes łón guchy, abo nie słysy?; Ist er taub, oder hört er nicht?; Tschech. nebo (Kj.),; Poln. albo (Kj)
Ach ! (Int.) Ach!.(Int.), ah! (Int.),; Ach!, nie łosprawiej!, Ach!, was du nicht sagst!; Poln. ach! (Int.)
achtlik (m), (-ka) 1/8 ein Achtel (n),; 1/8 Liter (m), Schnaps (m),; Łobstalujâ se u kacmourki jescy jedyn achtlik gořołki., Ich bestelle mir bei der Wirtin noch 1/8 Liter Schnaps.; Poln. 1/8 jedna ósma,; 1/8 litra wódki
adler (m), (-ra, pl.-ry) (Zool.) Adler (m) (Zool.),; Wysoko w gôrach furgou jedyn Adler., Hoch in den Bergen fliegt ein Adler.; Co ty tá mous za štympejl z takí adlerý?, Was hast du da für einen Stempel mit solchem Adler?; sh. auch, łořoł (m),; Tschech. orel (m) (Zool.),; Poln. orzeł (m) (Zool.)
adresa ( f), (pl.-ese) Adresse ( f ), Anschrift ( f ),; pod mojų adresų, unter meiner Adresse.; Napis mi na mojâ adresâ. Schreibe mir an meine Adresse.; Podej mi twojâ adresâ., Gebe mir deine Adresse durch.;Slow. adresa ( f ),; Tschech. adresa ( f ),; Poln. adres (m).
adresować (Vb/unv) adressieren (Vb), mit Anschrift versehen,; adresować pismo, einen Brief adressieren,; adresować packâ, ein Päckchen adressieren (Vb),; Slow. adresovát (Vb),; Tschech. adresowat (Vb),; Poln. adresować (Vb)
adwynt (m), (-tu, pl.-ty) Advent (m),; Dwa tydnie ouz do adwyntu, zwei Wochen bis zum Advent,; Tschech. advent (m),; Poln. adwent (m)
adwyntowy(Adj), (-wego) Advent-, vom Advent (m),; adwyntowe kouzaniy, Adventspredigt ( f ),; Poln. w czasie adwentu
afa ( f ), (-fy, pl.-fy) Affe (m),; sh. auch, małpa ( f ), małpica ( f ),; Tschech. opice ( f ) (Zool.),; Poln. małpa ( f )
Afryka ( f ), (-ki) (Geogr.) Afrika ( f ) (Geogr.),; Pojadâ do Afryki., Ich fahre nach Afrika.;Slow. Afrika ( f ) (Geogr.),; Tschech. Afrika ( f ) (Geogr.),; Poln.Afryka ( f ) (Geogr.)
afrykański (Adj), (-kygo) afrikanischer (Adj),; Slow. africký (Adj),; Poln. afrykański (Adj)
ajdeksa ( f ), (-se, pl.-se) (Zool.) Eidechse ( f ), (Zool.),; sh. auch, jascurka ( f ),; Tschech.ještěrka ( f ) (Zool.),; Poln. jaszczurka ( f ), (Zool.)
ajfersichtig (Adj) eifersüchtig (Adj),; być (Vb) ajfersichtig, eifersüchtig sein,; Łóna jes bardzo ajfersichtig., Sie ist sehr eifersüchtig.; Tschech.žarlivý (Adj),; Poln. zazdrosny (Adj) (o kogo)
ajerštok (m), (-ku) Eierstock (m),; sh. auch, jajnik (m),; Poln. jajnik (m)
ajlajter (m), (-tru, pl.-try) Eileiter (m),; sh. auch, jajowôd (m),; Poln. jajawód (m)
ajmer (m), (-mra, pl.-mry),ajmerek (m) (dim.) (-rka, pl.-rki) Eimer (m),; Přiniyś mi ajmer wody!, Bringe mir einen Eimer mit Wasser!; Nabjerâ ajmrý ze studnie wody., Ich schöpfe mit dem Eimer aus dem Brunnen Wasser.; Tyn ajmer jes dziurawy (Adj)., Dieser Eimer hat ein Loch (n).; Tyn ajmer ciece., Der Eimer leckt.; 1) ajmerek (m) (dim.), Eimerchen (n) (dim.),; sh. auch, wjadro (n),; Slow. vedro (n),; Tschech. vědro (n),; Poln.wiadro (n)
ajnfach (Adv) einfach (Adv),; To jes ajnfach. Das ist einfach.; Łón se myślou, ize to jes tak ajnfach., Er dachte, daß das so einfach ist.; Poln. łatwo (Adv), To nie sprawia trudności.
ajnfachowy(Adj),(-wego) einfacher (Adj),; Poln. naturalny (Adj), prosty (Adj), skromny (Adj), zwykły (Adj)
ajngybildet (Adj) (unv.) eingebildeter (Adj), von sich eingenommener (Adj),; Łón jes bardzo ajngybildet., Er ist sehr eingebildet.; Poln zarozumiały (Adj)
ajntopf (m), (-fu) Eintopf (m),; Bymy dzisiej na mitak jejś ajntopf., Heute werden wir zum Mittagessen Eintopf essen.; Ponl. gęsta zupa z warzywem, mięsem, kartoflami, (obiad jednodaniowy)
ajntryt (m), (-tu) Eintritt (m),; Musiymy tu zapłacić za ajntryt., Wir müssen hier Eintritt bezahlen.; Poln. wstęp (m), opłata za wstęp (m)
ajntrytskarta ( f ), (-ty, pl.-ty) Eintrittskarte ( f ),; Kupjymy při kasie ajntrytskartâ., Wir kaufen die Eintrittskarte an der Kasse.; Poln. bilet (m) wstępu
ajscapfen (m) (unv.) Eiszapfen (m),; Poln. sopel (m)
ajter (m), (-tru) (Med.) Eiter (m) (Med.),; Tschech. hnis (m) (Med.),; Poln. ropa ( f ) (Med.)
ajtrować (Vb) (Med.) eitern (Vb) (Med.),; sh. auch, wřydzić (Vb) sie,; Tschech.hnisat (Vb),; Poln. ropieć (Vb) (Med.)
âker (m), (-kra, pl.-kry) Anker (m),; spuścić do wody âker, Anker zu Wasser lassen.; lyncuch łod âkra, Ankerkette ( f ),; sh. auch zaâkrować (Vb),;Tschech. kotva( f ),; Poln. ankier (m), kotwica ( f ) .
akordowy (Adj), (-wego) Akkord-,; akordowou robota, Akkordarbeit ( f ),; Poln. akordowa praca ( f )
akórd (m), (-du) Akkord (m),; Robjymy na akórd.; Wir arbeiten Akkord.;Tschech. akord (m),; Poln. akord (m),;
akuratny (Adj), (-nego) genauer (Adj), akkurater (Adj),; Łón jes bardzo akuratny,; Er ist sehr genau.; sh. auch, gynau (Adj),; Slow. akurátny (Adj),;Tschech. přesný (Adj),; Poln. dokładny (Adj), akuratny (Adj )
al (m), (ala, pl. ale), (Zool.) Aal (m), (Zool.),; Dopoud ejch w nocy na wândkâ wjelkygo ala., Ich habe in der Nacht mit der Angel einen großen Aal gefangen (Vb).; sh. auch, wâgoř (m),; Slow. úhor (m),; Tschech. úhoř (m) (Zool.),; Poln. węgorz (m) (Zool.)
alarm (m), (-mu ) Alarm (m),; zwónić na alarm, Alarm leuten,; sh. auch,fligeralarm (m) Tschech. alarm (m),; Poln. alarm (m).
alarmować (Vb),(-mujâ), alarmieren (Vb), Alarm schlagen,; alarmować kogo ło cý, jemanden über etwas alarmieren,; sh. auch, zaalarmować(Vb),; Slow. alarmovať (Vb),; Tschech. alarmovat (Vb),; Poln.alarmować (Vb)
albóm (m), (-mu) Album (n),; albóm na łobrouzki, Fotoalbum (n),; albóm na brifmarki, Briefmarkenalbum (m),; wlepić co do albómu, etwas in ein Album einkleben (Vb),; Slow. album (m),; Tschech.album (m),; Poln. album (m)
ale (Kj) aber (Kj.),; sondern (Kj.) auch (Adv),; jedoch (Kj.),; Tá było ale głośno., Dort war es aber laut.; Ale ich tá było., Da waren aber viele.; Ale fandzoulył., Der hat aber einen Blödsinn erzählt.; Nie yno te, ale i te drugy tak łosprawjały., Nicht nur die, sondern auch die andern haben das erzählt.; Slow. ale (Kj.),; Tschech.ale (Kj.),; Poln. ale (Kj.)
alfabejt (m), (-bejtu) Alphabet (n),; To jes napisane ruskí alfabejtý., Das ist mit einem russischen Alphabet geschrieben.; Tschech. abeceda ( f ),; Poln.alfabet (m), abecadło (n)
Alpy (pl.), (-pôw) (Geogr.) Alpen (pl.),; Překrocyli Alpy., Sie haben die Alpen überschritten.; Łod Alpôw, přiśli do dóm pjechty., Von den Alpen, kamen sie zu Fuß nach Hause.; Tschech. Alpy (pl.) (Geogr.),; Poln. Alpy (pl.) (Geogr.)
alpsky (Adj), (-kich) Alpen-,; alpsky kwioutki, Alpenblumen (pl.),; Tschech. alpský (Adj),; Poln. alpskie (Adj)
aluminium (n) Aluminium (n), (Metall und Element ),; Tschech. aluminium (n),; Poln. aluminium (n), (pierwiastek, glin (m))
aluminiowy(Adj), (-wego) aus Aluminium,; aluminiowou miska ( f ), Aluminiumschüssel ( f ),; aluminiowy gryf (m), Griff (m) aus Aluminium (n),;Tschech. aluminiowý (Adj),; Poln. aluminiowy (Adj)
ała! (Int.) au! (Int.),; (Ausruf des Schmerzes),; Poln. oj!, boli! (Int.), (okrzyk bólu)
ałfgaby (pl.), (-bôw) Aufgaben (pl.), Schulaufgaben (pl.),; Musâ noupřôd zrobić te ałfgaby z matymatyki., Ich muß erst die Mathematikaufgaben machen.; sh. auch, šulaufgaby (pl.),; Poln. zadania domowe
ałfrejgować (Vb)sie, (sie-gujâ) sich aufregen (Vb),; Poln. denerwować (Vb) się
ałsdruk, (-ka, pl.-ki), Ausdrüche (pl.), Wortwahl ( f ), Bezeichnung; Takich ałsdrukôw my nie znómy., Solche Ausdrücke kennen wir nicht.; Poln.wyrażenie (n), używanie pewnych słów
ałsflug (m), (-gâ) Ausflug (m),; Poln. wycieczka ( f )
ałsgus (m), (-su, pl.-se) Ausguß (m), Ausguß für Wasser (n),; Poln. wylew (m)
ałszicht ( f ), (-chtu) 1) Aussicht ( f ) (Blick (m),; 2) Chance ( f ),; Poln. 1) widok (m),2) perspektywa ( f )
ałsštojer (m), (-ru) Aussteuer ( f ), Brautausstattung ( f ), Mitgift der Hausstand-Ausstattung ( f ),; Dali my dziewuse fajny ałsštojer., Wir haben unserem Mädchen eine schöne Aussteuer gegeben.; Dziewucha dostała na ałsštojer kâs betweše., Das Mädchen hat zur Aussteuer viel Bettwäsche bekommen (Vb),; Slow. výbava ( f ),; Tschech.věno (n),; Poln. posag (m), wyprawa ( f ), wiano (n)
ambos (m), (-sa, pl.-se) Amboß (m),; Kuć na ambosie podkówâ., Auf dem Amboß ein Hufeisen schmieden,; Tschech. kovadlina ( f ),; Poln. kowadło (n)
amen (n) (unv) Amen (n),; Jak amen w pouciyřu., Wie Amen im Gebet (n) (in der Kirche),; Tschech. amen (n),; Poln. amen (n)
Ameryka ( f ), (-ki) (Geogr.) Amerika (n),; Pojechali do Ameryki., Sie sind nach Amerika gefahren.; Tschech. Amerika ( f ) (Geogr.),; Poln. Ameryka ( f ) (Geogr.)
Amerykón (m), (-kanra) Amerikaner (m),; Poln. Amerykanin (m)
Amerykanka ( f ), (-ki) Amerikanerin ( f ),; Poln. Amerykanka ( f )
amt (m), (amtu) Amt (n), Behörde ( f ),; financamt (m), Finanzamt (n),; Poln.urząd (m)
amtsforštejer(m), (-ra) Amtsvorsteher (m),; Poln. wójt (m), naczelnik gminy
ancug (m), (-ga, pl.-gi) Anzug (m),; Dobře ci tyn ancug stoji., Der Anzug steht dir gut.;śwjŷntni ancug, Sonntagsanzug (m),; Poln. ubranie (n), garnitur (m)
angejber (m), (-bra, pl.-bry) Angeber (m),; To jes ale angejber., Das ist aber ein Angeber.;Poln. pyszałek (m)
angejberka ( f ),(-ki, pl.-ki) Angeberin ( f ),; Poln. przechwalaczka ( f )
angejbować (Vb),(-bujâ) angeben (Vb),; Łón ale angejbuje., Der gibt aber an.; Nie angejbuj tak!, Gib nicht so an!; Tschech. pyšnit (Vb) se,; Poln. przechwalać się (Vb), chełpić się (Vb), pysznić (Vb) się
anhenger (m), (-gra, pl.-gry) Anhänger (m), Fahrzeuganhänger (m),; Připni do auta anhenger., Koppel den Anhänger ans Auto an.; anhenger łod koła, Fahrradanhänger (m),; Tschech. vlečný vůz (m), vlečňák (m),; Poln. przyczepa ( f )
ani (Kj) nicht einmal (Adv),; noch nicht einmal (Adv),; kein (Pron., indef., adjekt.),; weder (Kj.) noch (Adv),; ani jedyn rouz, noch nicht einmal,; Nie rozumjou ejch ani słowa., Ich habe kein Wort verstanden.; Ani tego nie umjy zrobić!, Noch nicht einmal das kann er machen!; Niy mjejli ani chleba, ani wody.; Sie hatten weder Brot, noch Wasser.;Ani mu sie nie śni to zrobić., Noch nicht einmal im Traum wird er das machen.; Slow. ani (Kj.),;Tschech. ani (Kj),; Poln. ani (Kj)
anioł (m), (-ła, pl.- ły) Engel (m),; Slow. anjel (m),; Tschech. anděl (m),; Poln. anioł (m)
aniejlski (Adj) (-kygo) Engels-,; aniejlskou dobroć ( f ), Engelsgüte ( f ),; aniejlski śpjyw (m), Engelsgesang (m),; Poln. anielski (Adj)
aniołek (m), (- łka, pl.- łki) Engelchen (n),; Poln. aniołek (m)
anlauf (m) Anlauf (m),; wziųńć anlauf (m), Anlauf nehmen (Vb),; Slow.rozbehnúť (Vb) sa,; Poln. rozbieg (m),; wziąć (Vb) rozbieg (m)
antyna ( f ), (-ny, pl.-ny) Antenne ( f ),; antyna łod radja, Radioantenne ( f ),; antyna łod zendra, Sendeantenne ( f ),; Tschech. anténa ( f ),; Poln. antena ( f )
anų(n)g (m), (-gu) Ahnung ( f ),; Łón niy mou anųgu ło co to idzie., Er hat keine Ahnung um was es geht.; Ło elektrišu łón niy mou anųg., Von Elektrosachen hat er keine Ahnung.; Poln. mieć pojęcie
aparat (m), (-tu, pl.-ty) Apparat (m), Gerät (n),; razjyraparat (m), Rasierapparat (m),; fotoaparat (m), Fotoapparat (m),; aparat do telefónowaniou, Telefonapparat (m),; Tschech. aparát (m), přístroj (m),; Poln.aparat (m)
apfelmus (m), (-su) Apfelmus (n),; Poln. mus (m), (z jabłek)
apfelzina ( f ) (-ny, pl.-ny) (Bot.) Apfelsine ( f ) (Bot.),; (apfelzina, wird wie im deutschen ausgesprochen),; skórka łod apfelziny, Apfelsinenschale ( f ),; zaft łod apfelziny, Apfelsinensaft (m),; Tschech. pomeranč (m) (Bot.),; Poln. pomarańcza ( f ) (Bot.),;
apetit (m), (-tu) Appetit (m ),; Dobrego apetitu!, Guten Appetit!; Niy mó apetitu., Ich habe keinen Appetit.; Tschech. chuť ( f ),; Poln. apetyt (m )
apostoł (m), (- ła, pl.- ły) Apostel (m),; Slow. apoštol (m),; Tschech. apoštol (m),; Poln. apostoł (m)
april (m),(-la) April (m),; Slow. apríl (m),; Poln. kwiecień (m)
aptyka (f ), (-ki, pl.-ki), Apotheke ( f ),; Přiniyś mi ze aptyki lyki!, Bringe mir aus der Apotheke Arznei!; sh. auch, haptyka ( f ),; Tschech. lékárna ( f ),; Poln. apteka ( f )
aptykouř (m), (-řa, pl.-ře) Apotheker (m ),; Tschech. lékárník (m),; Poln. aptekarz (m )
aptykourka ( f ), (-ki, pl.-ki) Apothekerin ( f ),; Poln. aptekarka ( f )
armband (m), (-du) Armband (n),; Tschech. náramek (m),; Poln. bransoletka ( f )
artyleryjou ( f ), (-jej) (Mil.) Artillerie ( f ) (Mil.),; ciŷzkou artyleryjou, schwere Artillerie,;Tschech. dělostřelstvo (n) (Mil.),; Poln. artyleria ( f ) (Mil.)
as (m), (-sa, pl.-se) As (n), (Spielkarte),; Mó štyry ase!, Ich habe vier Asse!;Poln. as (m), (karta)
asfalt (m), (-tu) Asfalt (m),; Poln. asfalt (m),
asfaltować (Vb), (-tujâ) asphaltieren (Vb),; Šosâ banų latoś asfaltować., Die Chaussee werden sie dieses Jahr asphaltieren.; Poln. asfaltować (Vb)
asfaltowy (Adj), (-wego) asphaltierter (Adj),; asfaltowou dróga, asphaltierte Straße ( f ),;Poln. asfaltowy (Adj)
ašenbecher (m), (-chra, pl.-chry) Aschenbecher (m),; Wycyscâ tyn ašenbecher., Ich mache den Aschenbecher sauber.; Poln. popielniczka ( f )
aškastla ( f ), (-le, pl.-le) Aschekasten (m),; Wybjer popjoł z pieca do aškastle!, Gib die Asche aus dem Ofen in den Aschekasten!; Poln. popielnik (m)
astma (f ), (-my) Asthma (n),; Tschech. astma (n),; Poln. astma ( f )
astmatyk (m), (-tyka, pl-tyki) Asthmatiker (m),; Poln. astmatyk (m)
astra ( f ), (-ry, pl.-ry) (Bot.) Aster ( f ), (Blume) (Bot.),; Tyn bukjet z tymi astróma jes testo fajny., Der Strauß mit den Astern ist sehr schön.; Poln. astra ( f ), (kwiatek) (Bot.)
atlas (m), (-su, pl.-se) (Geogr.) Atlas (m), (Geogr.),; Tschech. atlas (m) (Geogr.),; Poln. atlas (m) (Geogr.)
atmosfera ( f ), (-ry) (Meteo.) Atmosphäre ( f ) (Meteo.),; Poln. atmosfera ( f ) (Meteo.)
atóm (m), (-mu, pl.-my) Atom (n),; bómba atómowou, Atombombe ( f ),; Slow. atóm (m),;Poln. atom (m),; (atomówka ( f ))
august (m), (-ta) August (m),; Slow. august (m),; Tschech. srpen (m),; Poln.sierpień (m)
augustki (pl.), (-kôw) Augustapfel (m),; Poln. jabłka (pl.), papierówki (pl.)
aus (m) (Sp.) Aus (n), (Sp), Ausball (m) (Sp.),; Bal sie wykulnó na aus., Der Ball ist ins Aus gerollt.; Bal sie wykulnó ze športplacu na aus., Der Ball ist vom Sportplatz ins Aus gerollt.: Poln. aut (m) (Sp.),;
ausgus (m), (-sa, pl.-se) Ausguss (m),; Wylej tâ zbabranų wodâ do ausgusa., Gieße das dreckige Wasser in den Ausguss aus.; Ausgus sie we kuchni zatkoł., Der Ausguss in der Küche hat sich verstopft.; Poln. zlew (m)
auto (n), (-ta, pl.-ta) Auto (n),; Přijechoł ejch autý., Ich bin mit dem Auto angekommen.; Umjys juz jechać autý?, Kannst du schon mit dem Auto fahren?; Slow. auto (n),; Tschech. auto (n),; Poln.auto (n)
autobana ( f ), (-ny, pl.-ny) Autobahn ( f ),; Jechali my autobanó. (na autobanie ),; Wir sind auf der Autobahn gefahren.; Tschech. dálnice ( f ), autostráda ( f ),; Poln. autostrada ( f )
autobus (m), (-sa, pl.-se) Autobus (m),; Mous farkartá na autobus?, Hast du eine Busfahrkarte?; Tschech. autobus (m),; Poln. autobus (m)
automechaniker(m),(-kra) Automechaniker (m),; Łón sie wyucył za automechanikra., Er hat eine Lehre als Automechaniker abgeschlossen.;Poln. mechanik samochodowy
Azjou ( f ), (-jej) Asien (n),; Slow. Ázja ( f ),; Poln. Azja ( f )
Âglyjou ( f ), (-lyjej) England (n),; Jadâ do Âglyjej. Ich fahre nach England.; Přiwjóz ejch to z Âglyjej., Ich habe das aus England mitgebracht.;Tschech. anglie ( f ),; Poln. Anglia ( f )
âgiejlski (Adj), (-kygo) englischer (Adj),; Łón gwaři po âgiejlsku., Er spricht englisch.;Poln. angielski (Adj)
Âglik (m), (-lika, pl.-licy), Engländer (m),; To jes łod Âglika., Das ist vom Engländer.; sh. auch, Englender (m),; Tschech. Angličan (m),; Poln. Anglik (m)
Âgjelka ( f ), (-ki, pl.-ki) Engländerin ( f ),; Tschech. Angličanka ( f ),; Poln. Angielka ( f )
âker (m), (-kra, pl.-kry) Anker (m),; âker łod łodzi, Schiffsanker (m),; Poln. kotwica ( f )

 


Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.kulturelle-autonomie.org/godka-sprache/sprache/a/