Zurück zu Grammatik

Grammatische Begriffe, Abkürzungen

Grammatische Begriffe, Abkürzungen

(Skróty umowne przejęte w opisie)

deutsch polnisch
Abkürzung (Abk.) skrót
Adjektiv (Adj), (Eigenschaftswort) przymiotnik
adjektivisch przymiotnikowy
adjektivische Deklination deklinacja (odmiana) przymiotnikowa
adjektivisches Partizip Passiv imiesłów przymiotnikowy bierny
adjektivisches Partizip Aktiv imiesłów przymiotnikowy czynny
Adverb (Adv), (Umstandswörter) przysłówek
adverbial przysłówkowy
Adverbialpartizip der Gleichzeitigkeit imiesłów przysłówkowy współczesny
Adverbialpartizip der Vorzeitigkeit imiesłów przysłówkowy uprzedni
Akkusativ (A) biernik
Aktionsart (zB. iterativ, resultativ) strona, forma
Aktiv strona czynna
Artikel (Geschlechtswort) rodzajnik
Aspekt (Aktionsart, Betrachtungsweise, Standpunkt) rodzaj czynności, aspekt
Attribut przydawka
attributiv przydawkowy
Aussprache wymowa
Ausrufungssatz zdanie wykrzyknikowe
Ausrufungszeichen wykrzyknik
Aussagesatz zdanie orzekające, zdanie oznajmiające
Augmentativsuffix (Vergrößerungs-Nachsilbe) przyrostek zwjększający, zgrubiający
   
belebt żywotny
   
Dativ (D) celownik
deklinieren (beugen) deklinować, (odmieniać)
Deklination (Beugung, Fallsetzung) deklinacja, (odmiana)
deutsch (Dtsch.) po niemiecku
demonstrativ, hinweisend wskazujący
Demonstrativpartikel partykuła wskazująca
Demonstrativpronomen, hinweisendes Fürwort zaimek wskazujący
Diminutiv (wyraz, rzeczownik) zdrobniały
diminutiv (verkleinernd) zdrabniający
Diminutivsuffix (Verkleinerungs-Nachsilbe)) przyrostek zdrabniający
Diphthong, (Zwielaut, Doppellaut) dwugłoska
Dual (Zweizahl) liczba podwójna
   
einfaches Futur czas przyszły prosty
Endung końcówka
Enklitikon enklityka
Entlehnung zapożyczenie
Erweichung (Palatisation) zmiękczenie
   
Fall, Kasus przypadek
feminin, weiblich żeński
Femininum (f) rodzaj żeński
final, (auf den Zweck bezüglich) celowy
Finalsatz, Zwecksatz zdanie celowe
flektieren (beugen), deklinieren, konjugieren odmieniać, deklinować, koniugować
Flexion (Beugung), Deklination, Konjugation odmiana
flüchtiger Vokal samogłoska ruchoma, („e“ ruchome)
formal formalny
Fragepartikel partykuła pytajna
Frageprononen, fragendes Fürwort zaimek pytajny
Fragesatz, Interrogativsatz zdanie pytajne
Fragezeichen znak zapytania (pytajnik)
Fremdwort wyraz obcy
Futur (Zukunft) (Futurum) czas przyszły (przyszłość)
Fürwort, Pronomen zaimek
   
Gedankenstrich myślnik, pauza, domyślnik
Gegenwart (Präsens) czas teraźniejszy
Genitiv (G) dopełniacz
Genus (Geschlecht) rodzaj
   
harte twarde
Hauptsatz zdanie główne
Hilfsverb słowo posiłkowe (czasownik posiłkowy)
höfliche Form uprzejma forma zwracania się
   
Imperativ (Befehlsform) tryb rozkazujący
imperfektiv, unvollendet niedokonany
imperfektiver Aspekt (unvollendeter Aspekt) rodzaj czynności niedokonanej
imperfektives Verb (imp.) (unvollendetes Zeitwort) czasownik niedokonany
indefinit, unbestimmt nieokreślony
indefinites Pronomen, unbestimmtes Fürwort zaimek nieokreślony
indeklinabel, undeklinierbar nieodmienny
Indikativ, Wirklichkeitsform tryb oznajmujący
Infinitiv (Grundform des Verbs) bezokolicznik
Indikativ (Wirklichkeitsform des Verbs) tryb oznajmujący
Instrumental (I) narzędnik
Interjektion (Int.), (Ausruf, Empfindungswort) wykrzyknik
Interpunktion, Zeichensetzung interpunkcja, użycie znaków
interrogativ, fragend pytający
Interrogativpronomen, fragendes Fürwort zaimek pytający
intransitiv nieprzechodni
intransitives Verb czasownik nieprzechodni
Irrealis, Modus der Unwirklichkeit tryb warunkowy
Iterativ (frequentatives Verb) (czasownik) częstotliwy
   
Kardinalzahl, Grundzahlwort liczba główna
Kardinalzahlwort, Grundzahlwort liczebnik główny
Kasus, Fall przypadek
Komma, Beistrich przecinek
Komparation (Steigerung der Adjektive)) stopniowanie
Komparativ (Kp.), erster Steigerungsgrad stopień wyższy
Kompositum, zusammengesetztes Wort wyraz złożony
Konditional, Bedingungsform tryb warunkowy
Konjugation (Beugung der Verben) koniugacja, odmiana (czasownika)
Konjunktion (Kj.), (Bindewort) spójnik
Konjunktiv (Möglichkeitsform des Verbs) tryb przypuszczający
Konsonanten (Mitlaute der Buchstaben) spółgłoski
Konsonantenwechsel wymiana spółgłoski
Kontraktion, Verkürzung, Zusammenziehung ściągnięcie, skrócenie
koordinierend, nebenordnend współrzędny
Kopula, Bindewort łącznik
Kurzform (Kurz.F.), Kurzwort forma skrócona, skrótowiec
Kurzform des Adjektivs, deklinierte Adjektivform imienna (rzeczownikowa) forma przymiotnika
   
Laut głoska
Lautwandel wymiana, rozwój głosek
Lehnwort wyraz zapożyczony
Lokativ, (L), Präpositiv (wo?-Fall) miejscownik
   
maskulin, männlich męski
Maskulinum (m) (männlichen Geschlechts) rodzaju męskiego
männlich personal męskoosobowy
männlich unbelebt męskonieżywotny
männlich belebt męskożywotny
Modalverb czasownik modalny
Modus tryb
Modus verbi tryb czasownika
   
Nebensatz zdanie poboczne
Negation, Verneinung przeczenie
negierend, verneinend przeczący
neutral (sächlichen Geschlechts, sächlich) nijaki
Neutrum (n) (neutrales, grammatisches Geschlecht) rodzaj nijaki
Nomen, nominal, (Namen, Wort) imię, imienny
Nominativ, (N), (Nennfall, Werfall) mianownik
nominale Deklination, (nach Art der Nomina) deklinacja (odmiana) imienna, (deklinacja rzeczownikowa przymiotników)
Numerale (Num.), (Zahlwort) liczebnik
Numerus, Zahlform liczba: liczba pojedyncza, liczba podwójna, liczba mnoga
   
Objekt dopełnienie, przedmiot
Ob.Schl. (oberschlesisch) po górnośląsku
Ordinalzahlwort, Ordnungszahlwort liczebnik porządkowy
Ordnungszahl, (Ordinalzahl) liczba porządkowa
Orthografie, Rechtschreibung ortografia, pisownia (prawidłowa)
   
Palatisation, Erweichung zmiękczenie
palatalisieren (erweichen) palatalizować (zmiękczać)
Partikel (Part.) partykuła
Partizip (Ptzp.) imiesłów
Partizipialform forma imiesłowa
Passiv (eine Verbform, Leideform) strona bierna
perfektiv dokonany
perfektiver Aspekt (vollendeter Aspekt) rodzaj czynności dokonanej
perfektives Verb (perf.) (vollendetes Zeitwort) czasownik dokonany
Person osoba
Personalendung końcówka osobowa
Personalform (Pers. F.) (forma) męskoosobowa
Personalpronomen (Pers.Pron.) zaimek osobowy
Plural (Plur., pl.) (Mehrzahl) liczba mnoga
Pluraliatantum rzeczownik bez liczby pojedynczej
positiv dodatni
Positiv (Grundstufe bei der Steigerung) stopień równy
Poln. (polnisch) po polsku
possesiv, besitzanzeigend dzierżawszy (zaimek)
Possesivadjektiv przymiotnik dzierżawszy
Possesivpronomen, besitzanzeigendes Fürwort zaimek dzierżawszy
Prädikat, Satzaussage orzeczenie
prädikative Form des Adjektivs forma orzeczeniowa, niezłożona, imienna, (rzeczownika)
Präfix (Vorsilbe) przedrostek, prefiks
Präposition (Prp.), (Verhältniswort) przyimek
Präpositiv, Lokativ miejscownik
Präsens (Präs.), (Zeitform der Gegenwart) czas teraźniejszy
Präteritum (Prät.) (Zeitform, Vergangenheit) czas przeszły
Prinzip, prinzipiell, (Grundsatz, grundsätzlich) zasada, zasadniczy
progressiv, fortschreitend postępowy
Pronomen (Pron.) (Fürwort) zaimek
pronominal zaimkowy
pronominale Deklination deklinacja (odmiana) zaimkowa
Präposition (Prp) przyimek
Punkt kropka
   
Qualität, qualitativ jakość, jakościowy
   
reflexiv zwrotny
Reflexiv, (Reflexivum), rückbezügliches Wort strona zwrotna, zwrotny
Reflexivpronomen, rückbezügliches Fürwort zaimek zwrotny
reflexives Verb czasownik zwrotny
regressiv, zurückwirkend wsteczny
relativ, bezüglich, verhältnismäßig względny
Relativpronomen, bezügliches Fürwort zaimek względny
Relativsatz zdanie względne
Resultativ Tryb formy nieosobowej czasowników wskazujący na wynik czynności
   
Sachform (Sach. F) (zB. des Adjektivs) niemęskoosobowy, (forma rzeczowa, np. przymiotnika)
sächlich nijaki
sächliches Substantiv rzeczownik rodzaju nijakiego
Sammelbezeichnung wyraz zbiorowy
Sammelzahlwort liczba zbiorowa
Satz zdanie
Satzbau skład zdania
Schreibung pisownia
Silbe zgłoska, sylaba
Singular (Sing.) (Einzahl) liczba pojedyncza
Singulariatantum (rzeczownik) bez liczby mnogiej
Slow. (slowakisch) po słowacku
Stamm temat
Steigerung (des Adjektivs), steigern stopniowanie (przymiotnika), stopniować
stimmhaft dźwięczny
stimmlos bezdźwięczny
Subjekt, Satzgegenstand podmiot
Substantiv (Nomen, Hauptwort) rzeczownik
Substantivierung tworzenie rzeczowników
Suffix (Nachsilbe) przyrostek, sufiks
Superlativ, (Sup.) Höchststufe der Steigerung stopień najwyższy
Synonym, Wort mit gleicher Bedeutung równoznacznik, synonim
Syntax, Satzlehre składnia
   
Tempus (Zeit, Zeitform des Verbs) czas
Terminus, Fachausdruck wyraz specjalny, szczegółowy, fachowy
transitives Verb czasownik przechodni
Tschech. (tschechisch) po czesku
   
Umstandsbestimmung, adverbiale Bestimmung okolicznik
unbelebt (rzeczownik) nieżywotny
unpersönliche Verbform bezosobnik
undeklinierbar, unveränderlich (unv) nieodmienny
unvollendetes Verb, imperfektives Verb czasownik niedokonany
   
Verb (Vb), (Tätigkeitswort, Zeitwort) czasownik
Verbales Genus formy strony (strona czynna, strona bierna, strona zwrotna)
Verbalsubstantiv rzeczownik odsłonny
Vergangenheit, Präteritum czas przeszły
Verneinung, Negation przeczenie, negacja
Verneinungspartikel partykuła przecząca
Verneinungssatz zdanie przeczące
Vokalwechsel wymiana głoski
Vokal (Selbstlaut) samogłoska
Vokativ (V) wołacz
vollendet, sh. Aspekt, perfektiver dokonany
vollendetes Futur czas przyszły dokonany
vollendetes Verb czasownik dokonany
   
weiblich, feminin żeński
weibliches Substantiv rzeczownik żeński
weiche mjękkie
Wortarten wyrazy, części mowy
Wortbildung słowotwórstwo, budowa wyrazów
Wortbildungsarten rodzaje budowy wyrazów
Wortfolge, Satzbau porządek słów
Worttrennung dzielenie, przenoszenie wyrazów
Wortstamm temat wyrazów
Wurzel pierwiastek, korzeń
   
Zahlwort, (Grundzahlwort, Ordnungszahlwort) liczebnik
Zukunft, Futur czas przyszły
zusammengesetztes Futur czas przyszły złożony

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://www.kulturelle-autonomie.org/godka-sprache/grammatik/grammatische-begriffe-abkuerzungen/