Zurück zu Grammatik

Inhaltsverzeichnis – Spis treści

Inhaltsverzeichnis
(Spis treści)

1. Schreibung und Aussprache
(Pisownia i wymowa)
1.1 Das oberschlesische Alphabet, Buchstaben und Laute
(Górnośląski alfabet,; Litery i głoski)
1.2 Konsonanteneinteilung
(Spółgłoski)
2. Wortbildungsarten
(Rodzaje budowy wyrazów)
2.1 Wortbildung, Aufbau des Wortes
(Słowotwórstwo,; Budowa wyrazów)
2.2 Die Entlehnung
(Zapożyczenie)
2.3 Wortarten
(Części mowy)
3. Das Verb
(Czasownik)
3.1 Einige grammatische Begriffe in Kurzform
(Kilka gramatycznych oznaczeń w skrócie)
3.2 Finite und infinite Verbformen
(Słowo osobowe (czasownik właściwy), bezokolicznik, imiesłów)
3.3 Person (Personalpronomen, bzw. Verbform),;
(Osoba)
3.4 Tempus (Zeit, Zeitform des Verbs)
(Czas)
3.5 Aspekt (Handlungsart, Aktionsart, Betrachtungsweise)
(Rodzaj czynności, aspekt)
3.6 Modus (Verbi) (Aussageweise)
(Tryb czasownika)
3.7 Verbaler Genus (Genus Verbi, Handlungsrichtung), (Aktiv, Passiv, Reflexiv)
(strona: strona czynna, strona bierna, strona zwrotna)
4. Konjugationsklassen
(Odmiana czasowników,; Wzory koniugacji)
4.1 Konjugationsklasse I
(Forma koniugacyjna I, czas teraźniejszy, czas przyszły prosty (dokonany))
4.2 Konjugationsklasse II
(Forma koniugacyjna II, czas teraźniejszy, czas przyszły prosty (dokonany))
4.3 Konjugationsklasse III
(Forma koniugacyjna III, czas teraźniejszy, czas przyszły prosty (dokonany))
4.4 Konjugationsklasse IV
(Forma koniugacyjna IV, czas teraźniejszy, czas przyszły prosty (dokonany))
4.5 Vergleiche der Konjugation von Verben in den benachbarten Sprachen, Beisiele
(Porównanie form koniugacji czasowników w sąsiedzkich językach, przykłady)
5. Konjugationsklassen des Hilfsverbs być (sein)
(Koniugacja czasownika posiłkowego „być (Vb)“))
6. Aspekt
(Rodzaj czynności, aspekt)
6.1 Iterative Verben
(Czasowniki częstotliwe)
7. Zeitfornen des Verbs (Tempora)
(Czasy)
7.1 Präsens (Gegenwart)
(Czas teraźniejszy)
7.2 Vergangenheit
(Czas przeszły)
7.3 Furur (Zukunft)
(Czas przyszły)
7.4 Modalverben
(Czasowniki modalne)
7.5 Reflexive Verben, reflexive Pronomina
(Czasowniki strony zwrotnej, zaimki zwrotne)
7.6 Der Konditional
(Tryb warunkowy)
7.7 Beispiele zum Konditional in den benachbarten Sprachen
(Przykłady trybu warunkowego w sąsiedzkich językach)
8. Konjugationsformen des Hilfsverbs „mjejć (Vb)“, (haben (Vb))
(Koniugacja czasownika posiłkowego „mjejć (Vb)“, (mieć (Vb))
9. Resultativ. Die Formen des Resultativs.
(Tryb formy rezultatu, wskazujący na wynik czynności lub wydarzeń z formą nieosobową czasownika lub z imiesłowem
10. Das Passiv
(Strona bierna)
11 Imperativ
(Tryb rozkazujący)
12. Das Substantiv
(Rzeczowniki)
12.1 Beispiele zu Substantiven
(Przykłady rzeczowników)
12.2 Genus (Geschlecht)
(Rodzaj: męski, żeński, nijaki)
12.3 Numerus (Einzahl, Mehrzahl)
(Liczba: liczba pojedyncza, liczba mnoga)
12.4 Kasus (Fälle)
(Przypadki)
12.5 Nominativ Singular
(Mianownik, liczba pojedyncza)
12.6 Genitiv Singular
(Dopełniacz, liczba pojedyncza)
12.7 Dativ Singular
(Celownik, liczba pojedyncza)
12.8 Akkusativ Singular
(Biernik, liczba pojedyncza)
12.9 Instrumental Singular
(Narzędnik, liczba pojedyncza)
12.10 Lokativ oder Präpositiv
(Miejscownik, liczba pojedyncza)
12.11 Vokativ Singular
(Wołacz, liczba pojedyncza)
13. Plural der Substantive
Rzeczowniki, liczba mnoga)
13.1 Nominativ Plural
(Mianownik, liczba mnoga)
13.2 Genitiv Plural
(Dopełniacz, liczba mnoga)
13.3 Dativ Plural
(Celownik, liczba mnoga)
13.4 Akkusativ Plural
(Biernik, liczba mnoga)
13.5 Instrumental Plural
(Narzędnik, liczba mnoga)
13.6 Lokativ oder Präpositiv Plural
(Miejscownik, liczba mnoga)
13.7 Vokativ Plural
(Wołacz, liczba mnoga)
13.8 Der Dual
(Liczba podwójna)
14. Deklinationsbeispiele von Substantiven
(Przykłady odmiany rzeczowników)
14.1 Deklination der belebten männlichen Substantive
(Odmiana męskożywotnych rzeczowników)
14.2 Deklination der unbelebten männlichen Substantive
(Odmiana męskonieżywotnych rzeczowników)
14.3 Deklination der weiblichen Substantive
(Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego)
14.4 Deklination der sächlichen Substantive
(Odmiana rzeczowników rodzaju nijakiego)
14.5 Konsonantenwechsel bei der Deklination der Substantive
(Zmiana spółgłosek przy odmianie rzeczowników)
14.6 Deklinationsbeispiele von Substantiven in den benachbarten Sprachen
(Przykłady odmiany rzeczowników w sąsiedzkich językach)
15. Das Pronomen
(Zaimki)
15.1 Klassifikation der Pronomina
(Klasyfikacja zaimków)
15.2. Einfache und zusammengesetzte Pronomina
(Zaimki proste i zaimki złożone)
15.3. Deklinationstypen der Pronomina
(Rodzaje odmiany zaimków)
15.4.Deklination der Pronomina
(Wzory deklinacyjne zaimków)
15.5 Gebrauch der Pronomina
(Zastosowanie Zaimków)
15.6. Deklinationsbeispiele von Pronomina aus den benachbarten Sprachen
(Odmiana zaimków w sąsiedzkich językach)
15.7. Vergleich der oberschlesischen Pronomina mit den Pronomina in den benachbarten Sprachen und mit den Deklinationsformen in der urslawischen Sprache.
(Porównanie górnośląskich zaimków z zaimkami w sąsiedzkich językach i formami odmiany w języku prasłowiańkim.
16. Das Adjektiv
(Przymiotniki)
16.1 Klassifizierung der Adjektive
(Klasyfikacja przymiotników)
16.2. Die Deklination der Adjektive
(Odmiana przymiotników)
16.3 Steigerung der Adjektive
(Stopniowanie przymiotników)
16.4. Deklination des Komparativs und Superlativs von Adjektiven
(Deklinacja przymiotników w stopniu wyższym i w stopniu najwyższym)
16.5. Umschreibende Steigerung der Adjektive
(Opisowe stopniowanie)
16.6. Die Substantivierung der Adjektive
(Substantywizacja)
17. Einige Beispiele zum Gebrauch der Adjektive sowie der Komparativ- und Superlativformen
(przykłady używania przymiotników)
18. Beispiele der Deklination und Steigerung der Adjektive in der polnischen, tschechischen und slowakischen Sprache.
(Przykłady odmiany i stopniowania przymiotników w języku polskim, czeskim i słowackim)
19. Das Numerale, Zahlwort
(Liczebniki)
19.1. Die Klassifikation der Numeralia
(Klasyfikacja liczebników)
19.2. Die Grundzahlwörter
(Liczebniki główne)
19.3. Die Ordnungszahlen, Ordnungszahlwörter
(Liczebniki porządkowe)
19.4. Die Kollektiva oder Sammelzahlwörter
(Liczebniki zbiorowe)
19.5. Die Gattungszahlwörter
(Liczebniki wielorakie)
19.6. Distributivzahlwörter
(Liczebniki mnożne)
19.7. Bruchzahlwörter
Liczebniki ułamkowe)
19.8. Unbestimmte Zahlwörter, Indefinita
(Liczebniki nieokreślone)
19.9. Wiederholungszahlwörter, Multiplikativa
(Liczebniki powtarzające, Liczebniki mnożne)
19.10. Zahlenadverbien, Zahlenadjektive
(Przysłówki i przymiotniki liczebnikowe)
20. Grundzahlen und Ordnungszahlen in der slowakischen, tschechischen und polnischen Sprache
(Liczebniki główne i liczebniki porządkowe w języku słowackim, czeskim i polskim)
21. Grundzahlwörter und Ordnungszahlwörter in der russischen Sprache
(Liczebniki główne i liczebniki porządkowe w języku rosyjskim)
22. Adverbien
(Przysłówki)
22.1. Klassifikation der Adverbien
(Klasyfikacja przysłówków)
22.2. Einteilung der Adverbien nach ihrer Bildungsweise
(Tworzenie przysłówków)
22.3. Steigerung der Adverbien
(Stopniowanie przysłówków)
22.4. Steigerung der Adverbien in der slowakischen, polnischen und tschechischen Sprache
(Stopniowanie przysłówków w języku słowackim, polskim i czeskim)
23. Präpositionen
(Przyimki)
23.1. Die wichtigsten Präpositionen
(Najważniejsze przyimki)
23.2. Präpositionen in der tschechischen, polnischen und slowakischen Sprache, Beispiele.
(Przyimki w języku czeskim, polskim i słowackim, przykłady)
24 Konjunktionen (Bindewörter)
(Spójniki)
24.1. Grammatische Begriffe
(Gramatyczne wyrazy)
24.2. Konjunktionen und ihre Aufgaben, Beispiele
(Spójniki i ich zadania, przykłady)
24.3. Konjunktionen in der tschechischen, polnischen und slowakischen Sprache.
(Spójniki w języku czeskim, polskim i słowackim, przykłady)
25. Interjektion
(Wykrzyknik)
26. Die Partikel
(Partykuła)
27. Die Enklitika
(Enklityka)
28. Die Satzbildung
(Budowa zdań)
29. Die Satzgliedstellung
(Układ wyrazów w zdaniu)
30. Negation (Verneinung)
(Przeczenie)
31. Die Satzarten
(Rodzaje zdań)

Permanentlink zu diesem Beitrag: http://www.kulturelle-autonomie.org/godka-sprache/grammatik/inhaltsverzeichnis-spis-tresci/